Příbalový Leták

Zanacodar 80 Mg Tablety

sp. zn. sukls194125/2014 a k sp. zn. sukls42367/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zanacodar 80 mg tablety

Telmisartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Zanacodar 80 mg tablety a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zanacodar 80 mg tablety užívat

3.    Jak se Zanacodar 80 mg tablety užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Zanacodar 80 mg tablety uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Zanacodar 80 mg tablety a k čemu se používá

Zanacodar patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází k zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Zanacodar blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.

Přípravek Zanacodar se užívá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých. „Esenciální“ znamená, že vysoký krevní tlak není způsoben žádnými jinými okolnostmi.

Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může poškozovat krevní cévy v řadě orgánů, což může někdy vést k srdečnímu infarktu, k selhání srdce nebo ledvin, k cévní mozkové příhodě (mrtvici), nebo ke slepotě. V době před vznikem poškození zvýšený krevní tlak obvykle nemá žádné příznaky. Proto je velmi důležité pravidelným měřením ověřovat, zda jsou hodnoty krevního tlaku v normálním rozmezí.

Zanacodar se rovněž používá ke snížení kardiovaskulárních příhod (tj., srdeční záchvat nebo mrtvice) u dospělých pacientů, kteří jsou rizikoví, protože mají omezený nebo zablokovaný přívod krve do srdce či nohou, případně měli mrtvici nebo mají vysoce rizikový diabetes. Lékař Vás může informovat o tom, zda Vám hrozí vysoké riziko těchto příhod.

Neužívejte přípravek Zanacodar

-    jestliže jste alergický(á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se přípravku Zanacodar v časném těhotenství - viz bod Těhotenství);

-    jestliže máte závažné jaterní onemocnění, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (problémy s odváděním žluči z jater a ze žlučníku) nebo jakékoliv jiné závažné jaterní onemocnění;

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi před tím, než začnete přípravek Zanacodar užívat.

Upozornění a opatření

Oznamte svému lékaři, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících stavů nebo onemocnění:

•    Onemocnění ledvin nebo prodělaná transplantace ledvin

•    Stenóza renální artérie (zúžení tepny, která přivádí krev do jedné nebo do obou ledvin)

•    Onemocnění jater

•    Problémy se srdcem

•    Zvýšená hladina hormonu aldosteron (zadržování vody a solí v těle spolu s kolísáním různých krevních minerálů)

•    Nízký krevní tlak (hypotenze), který s vyšší pravděpodobností může nastat v případě dehydratace organismu (tj. při nadměrné ztrátě vody z těla) nebo při nedostatku soli v těle, způsobeným močopudnou (diuretickou) terapií (tj. „tabletami na odvodnění", tzv. diuretiky), při stravě s nízkým obsahem soli, při průjmech nebo zvracení

•    Zvýšená hladina draslíku v krvi

•    Cukrovka

Před užitím přípravku Zanacodar se poraďte se svým lékařem:

•    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Zanacodar”.

•    pokud užíváte digoxin.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Zanacodar se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

Podobně jako u všech ostatních blokátorů receptoru angiotenzinu II, může být přípravek Zanacodar méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Děti a dospívající

Použití přípravku Zanacodar u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zanacodar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Váš lékař může dospět k závěru, že je třeba změnit dávku a/nebo že je nutno přijmout další opatření. V některých případech možná budete muset užívání některého léku ukončit. To se týká zejména léků uvedených níže, pokud se užívají současně s přípravkem Zanacodar:

•    Léky obsahující lithium, užívané k léčbě některých typů deprese.

•    Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, jako jsou náhražky soli obsahující draslík, draslík šetřící močopudné léky (draslík šetřící diuretika tzv. „tablety na odvodnění“), ACE inhibitory, blokátory receptoru angiotenzinu II, NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen), heparin, imunosupresiva (například cyklosporin nebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.

•    Diuretika (močopudné léky, „tablety na odvodnění") mohou vést k nadměrným ztrátám vody z těla a k nízkému krevnímu tlaku (hypotenzi), zejména jsou-li užívány ve vysokých dávkách současně s přípravkem Zanacodar.

•    Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek Zanacodar" a "Upozornění a opatření").

•    Digoxin.

Podobně jako u jiných léků na snížení krevního tlaku může být účinek přípravku Zanacodar oslaben současným užíváním léků ze skupiny NSAIDs (nesteroidních protizánětlivých léků, například kyseliny acetylsalicylové nebo ibuprofenu) nebo kortikosteroidy.

Zanacodar může zesilovat účinek jiných léků, které jsou užívány k léčbě vysokého krevního tlaku a krevní tlak snižují, nebo léků, které mají potenciál krevní tlak snižovat (např. baklofen, amifostin). Krevní tlak může být dále snížen alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Můžete to pocítit jako závrať, když vstanete. Pokud potřebujete upravit dávku jiných léků, když užíváte Zanacodar, musíte se poradit se svým lékařem.

Užívání přípravku Zanacodar s jídlem a pitím

Můžete užívat přípravek Zanacodar s jídlem nebo bez něj.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku Zanacodar dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívat jiný lék místo přípravku Zanacodar. Přípravek Zanacodar se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsíci těhotenství způsobit při užívání závažné poškození dítěte.

Kojení

Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Zanacodar se nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit, zejména u novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé během léčby přípravkem Zanacodar pociťují závratě nebo únavu. Pokud pociťujete závrať nebo únavu, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Zanacodar 80 mg tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při získání tablety postupujte následovně:

1.    Oddělte j ednotlivý článek blistru od j eho zbytku j emným odtržením podél ražení.

2.    Pečlivě odloupněte zadní stranu

3.    Tabletu vytlačte.

Doporučená dávka přípravku Zanacodar je jedna tableta denně. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. Zanacodar můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety je třeba spolknout a zapít vodou nebo nějakým jiným nealkoholickým nápojem. Pokud Vám lékař neřekne jinak, je důležité, abyste užívali přípravek Zanacodar každý den. Pokud se domníváte, že je účinek přípravku Zanacodar příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro léčbu vysokého krevního tlaku je obvyklá dávka přípravku Zanacodar pro většinu pacientů jedna 40mg tableta jednou denně pro kontrolu krevního tlaku po dobu 24 hodin. V některých případech však může lékař doporučit snížení dávky na 20mg, nebo naopak zvýšení dávky na 80 mg. Zanacodar může být alternativně použit v kombinaci s diuretiky ("močopudné tablety"), jako je například hydrochlorothiazid, u něhož byl prokázán dodatečný účinek na snížení krevního tlaku při použití s Zanacodar. Pro snížení kardiovaskulárních příhod je obvyklá dávka Zanacodar jedna 80mg tableta jednou denně. Na počátku preventivní terapie přípravkem Zanacodar 80 mg je zapotřebí často sledovat krevní tlak.

Pokud Vám játra nefungují správně, obvyklá dávka by neměla překročit 40 mg jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zanacodar, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, poraďte se ihned se svým lékařem, lékárníkem, nebo na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zanacodar

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Zanacodar, nedělejte si starosti. Vezměte ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte jako dříve. Jestliže tabletu jeden den nevezmete, vezměte si normální dávku následující den. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitý lékařský zásah:

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků, vyhledejte okamžitě lékaře:

Sepse1(často nazývaná „otrava krve “, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla), rychle nastupující otoky kůže a podkoží (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000), ale extrémně závažné a pacienti musí přestat užívat přípravek a okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se tyto příznaky neléčí, mohou vést k úmrtí.

Možné nežádoucí účinky přípravku Zanacodar

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

nízký krevní tlak (hypotenze) u uživatelů léčených kvůli snížení kardiovaskulárních příhod.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Infekce močových cest, infekce horních cest dýchacích (např. bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin - sinusitida, běžné nachlazení), nedostatek červených krvinek (anemie), vysoká hladina draslíku, potíže při usínání, pocity smutku (deprese), mdloba (synkopa), pocit točení hlavy (závrať), zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), nízký krevní tlak (hypotenze), u pacientů léčených pro vysoký krevní tlak, závrať po postavení (ortostatická hypotenze), zkrácený dech (dušnost), kašel, bolesti břicha, průjem, pocity nepohody v břiše (břišní diskomfort), otok, zvracení, svědění, zvýšené pocení, poléková vyrážka, bolesti zad, svalové křeče, bolesti svalů (myalgie), zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin, bolesti na hrudi, pocity slabosti a zvýšená hladina kreatininu v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):

Sepse1 (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, která může vést k úmrtí), zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofílie), pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), závažné alergické reakce (anafylaktická reakce), alergické reakce (např. vyrážka, svědění, dýchací obtíže, sípání, otok tváře nebo nízký krevní tlak), nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů), pocity úzkosti, ospalost, poruchy zraku, zrychlená srdeční činnost (tachykardie), sucho v ústech, žaludeční nevolnost, poruchy vnímání chuti (dysgeusie), abnormální funkce jater (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů)2, náhlý otok kůže a sliznic, který může také vést k úmrtí (angioedém, také se smrtelnými následky), ekzém (kožní porucha), zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria), závažná poléková vyrážka, bolesti kloubů (artralgie), bolesti končetin, bolesti šlach, onemocnění podobné chřipce, pokles hemoglobinu (krevní bílkovina), zvýšená hladina kyseliny močové, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):

Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zanacodar 80 mg tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry Al/Al: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Zanacodar obsahuje

-    Léčivou látkou je telmisartan: tableta Zanacodar 80 mg obsahuje 80 mg telmisartanu

-    Pomocnými látkami jsou povidon, meglumin, hydroxid sodný, mannitol, krospovidon a magnesium-stearát.

Jak Zanacodar vypadá a co obsahuje toto balení

Zanacodar jsou tablety.

Zanacodar 80 mg: jsou bílé nebo slabě nažloutlé, oválné tablety.

Zanacodar se dodává v blistrech obsahujících 14, 28, 30, 56, 84, 90 a 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení nebo síly tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a Výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko

PharmaSwiss d.o.o. Brodišče 32 1236 Trzin, Ljubljana Slovinsko

ICN Polfa Rzeszów S.A. Przemyslowa 2 35-959 Rzeszów Polsko

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemyslowa 2 35-959 Rzeszów Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko, Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Dánsko, Lucembursko, Polsko, Velká Británie.

Zanacodar 20, 40 a 80 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.4.2015

7/7

1

Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým účinkem telmisartanu.

2

Případy progresivního zjizvení plicní tkáně byly hlášeny během podávání telmisartanu. Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou.