Příbalový Leták

Xanthadu 0,02 Mg/3 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (1x28(24+4),0,02mg/3mg), Potahovaná Tableta (13x28(24+4),0,02mg/3mg), Potahovaná Tableta (3x28(24+4),0,02mg/3mg), Potahovaná Tableta (6x28(24+4),0,02mg/3mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls162765/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xanthadu 0,02 mg/3 mg potahované tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

24 růžových (aktivních) potahovaných tablet:

Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg. Pomocná látka se známým účinkem: 44 mg monohydrátu laktózy

4 bílé placebo (neaktivní) potahované tablety:

Tablety neobsahují léčivé látky. Pomocná látka se známým účinkem: 89,5 mg laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Aktivní tableta je růžová, kulatá potahovaná tableta o průměru 5,7 mm.

Placebo tableta je bílá, kulatá potahovaná tableta o průměru 5,7 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Perorální kontracepce.

4.2.    Dávkování a způsob podání Perorální podání

Jak užívat přípravek Xanthadu

Tablety se užívají v pořadí, jak uvedeno na blistru, každý den přibližně ve stejnou dobu; dle potřeby se zapijí malým množstvím tekutiny. Užívání tablet je nepřetržité. Jedna tableta denně se užívá po dobu 28 po sobě následujících dnů. Každý další blistr se zahájí den následující po poslední tabletě předchozího blistru. Krvácení z vysazení se objeví obvykle za 2-3 dny po zahájení placebových tablet (poslední řada) a nemusí do doby zahájení dalšího blistru skončit.

Jak zahájit užívání přípravku Xanthadu

Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí první den přirozeného cyklu ženy (tzn. první den aktuálního menstruačního krvácení).

Přechod z jiného kombinovaného hormonálního kontraceptiva (kombinované perorální kontraceptivum / KHK), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Žena má užívání přípravku Xanthadu zahájit nejlépe hned den následující po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozího kombinovaného perorálního kontraceptiva; nejpozději však v den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo po období užívání placebo-tablet předchozího kombinovaného perorálního kontraceptiva. V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Xanthadu nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy mělo dojít k jejich další aplikaci.

Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestagen (minipilulka, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Z minipilulky může být žena převedena kdykoli (z implantátu nebo z IUS v den jejich vyjmutí, z injekcí v den, kdy

měla být aplikována další injekce), ve všech případech je však po dobu prvních 7 dnů užívání tablet třeba doporučit použít ještě bariérovou metodu kontracepce.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, další kontracepční opatření nepotřebuje.

Užívání po porodu nebo potratu ve druhém trimestru

Ženě je třeba doporučit, aby užívání zahájila mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo potratu ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby po dobu prvních 7 dnů užívání tablet použila ještě bariérovou metodu kontracepce. Pokud k pohlavnímu styku došlo již předtím, je před aktuálním zahájením užívání KHK nutné vyloučit těhotenství, alternativně má žena vyčkat do prvního menstruačního krvácení.

Kojící ženy viz bod 4.6.

Postup při vynechání tablet

Placebo tablety z poslední (čtvrté) řady blistru mohou být ignorovány. Musí být však znehodnoceny, aby se zabránilo neúmyslnému prodloužení placebové fáze. Následující pokyny se týkají pouze vynechání aktivních tablet:

Pokud se užití tablety zpozdí o méně než 24 hodin, není kontracepční ochrana narušena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety zpožděno o více než 24 hodin, může být kontracepční ochrana snížena. Další opatření se mohou v zásadě řídit následujícími pravidly:

1)    doporučený interval bez hormonálních tablet jsou 4 dny, užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 7 dnů.

2)    k dosažení odpovídající suprese hypotalamo-hypofýzo-ovariální osy je třeba 7 dnů nepřerušeného užívání tablet.

V    souladu s těmito pravidly lze pro běžnou praxi poskytnout následující doporučení:

Dny 1 až 7

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté v užívání tablet pokračuje v obvyklou dobu. Navíc je v následujících 7 dnech třeba použít bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud v předchozích 7 dnech došlo k pohlavnímu styku, je nutno vzít v úvahu možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k pravidelnému intervalu bez užívání hormonálních tablet, tím je riziko otěhotnění vyšší.

Den 8 až 14

Uživatelka musí poslední vynechanou tabletu užít okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou pravidelně, další kontracepční opatření nejsou nutná. Není-li tomu tak, anebo žena vynechala více než 1 tabletu, je třeba další kontracepční opatření doporučit po dobu následujících7 dnů.

Den 15 až 24

Vzhledem k nadcházejícímu intervalu bez užívání hormonálních tablet je riziko snížení spolehlivosti kontracepce vysoké. Přesto však lze upravením schématu užívání předejít snížení kontracepční ochrany. Bude-li se žena řídit některým ze dvou možných postupů, není dalších kontracepčních opatření třeba za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně. Není-li tomu tak, musí žena zvolit první z následujících dvou možností a navíc dodržet další kontracepční opatření po dobu následujících 7 dnů.

1.    Uživatelka musí poslední vynechanou tabletu užít okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté v užívání tablet pokračuje v obvyklou dobu až do ukončení užívání hormonálních tablet. Čtyři tablety bez hormonů musí být znehodnoceny. Užívání následujícího balení je zahájeno okamžitě. Krvácení z vysazení se dostaví pravděpodobně až po využívání druhého balení, během užívání tablet však může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2.    Ženě lze též poradit, aby užívání tablet z aktuálního balení přerušila. Po dobu čtyř dnů má pak využívat tablety bez hormonů z poslední čtvrté řady blistru (včetně dne vynechání tablety) následně pak zahájit užívání dalšího balení blistru.

Pokud žena zapomene užít tablety a krvácení z vysazení se v průběhu užívání nehormonálních tablet následně nedostaví, je třeba vzít v úvahu možnost otěhotnění.

Postup v případě gastrointestinálních obtíží

V    případě těžších gastrointestinálních obtíží (tj. zvracení nebo průjem) nemusí dojít k úplnému vstřebání a je třeba dalších kontracepčních opatření. Dojde-li ke zvracení během 3-4 hodin po užití hormonální tablety, je co nejdříve třeba užít novou (náhradní) tabletu. Novou tabletu je, pokud možno, třeba užít do 24 hodin od obvyklé doby užívání. Pokud uplynulo již více než 24 hodin, lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v bodě 4.2 "Postup při vynechání tablet". Pokud žena nechce obvyklý způsob užívání tablet měnit, musí potřebné tablety navíc vzít z dalšího blistru.

Jak posunout nebo oddálit krvácení

Přeje-li si žena periodu oddálit, musí v užívání tablet z dalšího balení přípravku Xanthadu pokračovat bez užívání nehormonálních tablet aktuálního balení. Prodlužování lze dle potřeby protáhnout až do využívání druhé sady hormonálních tablet. Během prodlužování může žena pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Po intervalu využívání nehormonálních tablet pak žena pokračuje dalším pravidelným užíváním přípravku Xanthadu. Potřebuje-li žena posunout periodu na jiné dny v týdnu, než na které vychází při aktuálním schématu užívání, má nejbližší období bez užívání hormonálních tablet zkrátit o tolik, o kolik je třeba. Čím kratší bude interval, tím vyšší bude riziko, že pravidelné krvácení neproběhne a může dojít k intermenstruačnímu krvácení a špinění během užívání následujícího blistru (podobně jako při oddálení periody).

4.3.    Kontraindikace

Kombinovaná hormonální kontracepce (CHC) se nemá používat u stavů uvedených níže. Pokud se některý z těchto stavů objeví v průběhu užívání kombinovaného perorálního kontraceptiva poprvé, užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit.

•    současná žilní trombóza nebo žilní trombóza v anamnéze (hluboká žilní trombóza, plicní embolie)

•    současná arteriální trombóza nebo arteriální trombóza v anamnéze (např. infarkt myokardu) nebo její prodromální stavy (např. angina pectoris nebo tranzitorní ischemická ataka)

•    současná epizoda cerebrovaskulární příhody nebo epizoda cerebrovaskulární příhody v anamnéze

•    výskyt závažných nebo mnohočetných rizikových faktorů arteriální trombózy:

•    diabetes mellitus s cévními příznaky

•    těžká hypertenze

•    těžká dislipoproteinemie

•    hereditární nebo získaná predispozice vzniku arteriální trombózy jako jsou APC-rezistence, deficit antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit proteinu S, hyperhomocysteinemie a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipin, lupus anticoagulans

•    současné těžké jaterní onemocnění nebo těžké jaterní onemocnění v anamnéze do doby návratu hodnot jaterních testů k normálním hodnotám

•    těžká renální insuficience nebo akutní selhání ledvin

•    současné jaterní nádory nebo jaterní nádory v anamnéze (benigní nebo maligní)

•    výskyt nebo předpokládaný výskyt pohlavními steroidy vyvolaných malignit (např. pohlavních orgánů nebo prsů)

•    nediagnostikované vaginální krvácení

•    migrény s ložiskovými neurologickými příznaky v anamnéze

•    hypersenzitivita na aktivní složky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodu 6.1

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Pokud jsou přítomné kterékoli stavy nebo rizikové faktory uvedené níže, vhodnost použití KHK má být zvážena s ohledem na možná rizika u každé ženy individuálně a má být se ženou prodiskutována dříve než se žena pro ni rozhodne. V případech zhoršení nebo prvního výskytu kteréhokoli z těchto stavů nebo rizikových faktorů má být ženě doporučeno, aby kontaktovala svého lékaře. Lékař pak rozhodne, zda má být užívání KHK ukončeno.

Poruchy oběhu

Užívání jakékoli kombinované hormonální kontracepce (KHK) zvyšuje ve srovnání s jejím neužíváním riziko žilního tromboembolismu (VTE). Dodatečné riziko VTE je nejvyšší v průběhu prvního roku po zahájení užívání KHK ženou nebo po obnoveném užívání, pokud trvala doba přerušení užívání nejméně jeden měsíc.

Epidemiologické studie ukázaly, že incidence VTE u žen bez známých rizikových faktorů VTE, které užívají kombinovanou hormonální kontracepci s nízkými dávkami estrogenů (<0,05 mg ethinylestradiolu) dosahuje VTE od cca 20 případů na 100 000 žen/rok (pro kHk s obsahem levonorgestrelu) až do 40 případů na 100 000 žen/rok (pro KHK obsahující desogestrel/gestodenu). Ve srovnání s 5 až 10 případy VTE na 100 000 žen/rok u žen neužívajících a 60 případy na 100 000 žen/rok těhotných. VTE je v 1 až 2% fatální.

Epidemiologické studie ukázaly, že riziko VTE pro drospirenon obsahující KHK je vyšší než pro KHK obsahující levonorgestrel (tzv. přípravky druhé generace) a může být podobné riziku pro KHK obsahující desogestrel/gestoden (tzv. přípravky třetí generace).

Epidemiologické studie rovněž spojovaly užívání KHK se zvýšením rizika ATE (infarkt myokardu, tranzitorní ischemická ataka.

Velmi vzácně byly případy výskytu trombózy v ostatních cévách hlášeny u uživatelek KHK např. v jaterních, mesenterických, renálních, mozkových nebo retinálních (žílách nebo tepnách). Nepanuje shoda, zda výskyt těchto příhod je v souvislosti s užíváním hormonálních kontraceptiv.

Symptomy venózních nebo arteriálních trombotických/tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulárních příhod mohou zahrnovat:

•    neobvyklou jednostrannou bolest anebo otok končetiny

•    náhlou silnou bolest na hrudi ať s nebo bez iradiace do levé paže

•    náhlou dušnost

•    náhlý vznik kašle

•    jakoukoli neobvyklou, silnou, protrahovanou bolest hlavy

•    náhlou částečnou nebo úplnou ztrátu zraku

•    diplopii

•    nezřetelnou řeč nebo afázii

•    vertigo

•    kolaps s nebo bez ložiskových křečí

•    slabost nebo výraznou necitlivost náhle postihující jednu ze stran nebo částí těla

•    motorické poruchy

•    „akutní" břicho

Riziko venózních tromboembolických komplikací se pro uživatelky KHK zvyšuje:

•    se zvyšujícím se věkem

•    při pozitivní rodinné anamnéze (žilní tromboembolismus u sourozenců nebo rodičů v mladším věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, má být žena před rozhodnutím o užívání jakékoli KHK odeslána na konzultaci ke specialistovi

•    u dlouhodobé imobilizace, rozsáhlého chirurgického zákroku, jakéhokoli chirurgického zákroku na dolních končetinách nebo při traumatu. V těchto případech se doporučuje přerušit užívání pilulek (při plánovaných chirurgických výkonech s předstihem nejméně čtyř týdnů) a s obnovením nejdříve dva týdny po plném návratu pohyblivosti. Pokud nelze pilulky vysadit s předstihem, je třeba zvážit antitrombotickou léčbu

•    při obezitě (BMI nad 30 kg/m2)

•    neexistuje shoda o možné úloze křečových žil a povrchové tromboflebitidy na vznik nebo progresi žilní trombózy

Riziko arteriálních tromboembolických komplikací se pro uživatelky KHK zvyšuje:

•    se zvyšujícím se věkem

•    kouřením (ženám starším 35 let se důrazně doporučuje nekouřit, pokud chtějí užívat KHK)

•    při dyslipoproteinemii

•    při hypertenzi

•    při migrénách

•    při obezitě (BMI nad 30 kg/m2)

•    při pozitivní rodinné anamnéze (arteriální tromboembolismus u sourozenců nebo rodičů v mladším věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, má být žena před rozhodnutím o užívání jakékoli KHK odeslána na konzultaci ke specialistovi

•    při onemocnění srdečních chlopní

•    při fibrilaci síní

Výskyt jediného závažného rizikového faktoru nebo mnohočetných rizikových faktorů pro venózní nebo arteriální onemocnění mohou rovněž představovat kontraindikaci. V úvahu je třeba vzít rovněž možnosti antikoagulační léčby. Uživatelkám KHK musí být zvlášť zdůrazněno, aby se na svého lékaře obrátili v případech možných příznaků trombózy. V případech předpokládané nebo potvrzené trombózy musí být užívání KHK přerušeno. Je třeba zvolit alternativní kontracepční postupy vzhledem k teratogenitě antikoagulační léčby (kumarinu).

V úvahu je třeba brát zvýšené riziko tromboembolismu v puerperiu (viz v části „Těhotenství a kojení", bod 4.6).

Další medicínské okolnosti, které mohou být sdruženy s nežádoucími vaskulárními příhodami, zahrnují diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitou anémii.

Zvýšení četnosti a závažnosti migrén v průběhu užívání KHK (může představovat prodromální příznaky cerebrovaskulární příhody) může být důvodem pro okamžité vysazení KHK.

Nádory

V    některých epidemiologických studiích bylo při dlouhodobém užívání KHK (> 5 let) hlášeno vyšší riziko karcinomu děložního hrdla, pokračují však stále spory o to, do jaké míry tento výsledek souvisí s dalšími zjištěnými skutečnostmi, týkajícími se oblasti sexuálního chování a dalšími faktory, například lidským papilloma virem (HPV).

Meta-analýza 54 epidemiologických studií hovoří o lehce vyšším relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které aktuálně užívají KHK. Toto vyšší riziko během 10 let od ukončení užívání KHK postupně klesá. Protože karcinom prsu je u žen do 40 let vzácný, rozdíl počtu diagnostikovaných případů u současných a dřívějších uživatelek kHk je ve vztahu k celkovému riziku onemocnění malý. Tyto studie nepřináší důkazy o příčinném vztahu. Zjištěný trend vyššího rizika může být způsoben časnější diagnózou rakoviny prsu u uživatelek KHK, biologickými účinky KHK nebo kombinací obou faktorů. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které KHK nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek KHK diagnostikovány benigní jaterní nádory a ještě vzácněji maligní jaterní nádory. V ojedinělých případech vedly tyto nádory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající COC, je v rámci diferenciální diagnózy nutné vzít v úvahu jaterní nádor. Při užívání KHK s vyššími dávkami (50 |jg ethinylestradiolu) je riziko karcinomu endometria a ovarií nižší. Zda to platí rovněž pro KHK s nižšími dávkami, musí ještě být potvrzeno.

Ostatní stavy

Progestagenní složka přípravku Xanthadu je antagonistou aldosteronu s draslík šetřícími vlastnostmi. Ve většině případů se zvýšení hladin draslíku neočekává. V klinické studii u některých pacientek s mírným nebo středně těžkým poškozením ledvin a současným užíváním draslík šetřících léčivých přípravků však došlo během užívání drospirenonu k mírnému, ale nikoli významnému zvýšení hladin draslíku v séru. Proto doporučujeme hladiny sérové koncentrace draslíku během prvního užívacího cyklu u pacientek s renální insuficiencí a dřívější koncentrací draslíku v séru v horní části referenčního rozmezí kontrolovat, zvláště při současném podávání draslík šetřících přípravků. Viz také bod 4.5.

Ženy s projevy nebo rodinnou anamnézou hypertriglyceridemie mohou mít při užívání KHK vyšší riziko vzniku pankreatitidy.

Přestože u řady žen užívajících KHK bylo hlášeno mírné zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup je vzácný. Pouze v těchto vzácných případech je odůvodněné okamžité vysazení KHK. Pokud se při použití kHk u již dříve existující hypertenze objeví konstantní zvýšení hodnot nebo významný vzestup krevního tlaku adekvátně neodpovídající na antihypertenzní léčbu, je nutné KHK vysadit. Uzná-li lékař za vhodné, lze KHK opětovně nasadit, jestliže zavedenou antihypertenzní terapií lze dosáhnout normalizace hodnot krevního tlaku.

Zhoršení případně první projevy následujících stavů byly hlášeny v souvislosti s těhotenstvím i užíváním KHK, spojitost s KHK však nebyla prokázána: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu vyvolaná otosklerózou.

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo zhoršit příznaky angioedému.

Přerušení užívání KHK může být nevyhnutelné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí, až do doby návratu jaterních funkcí k normě. Přerušení užívání KHK vyžaduje též recidiva cholestatické žloutenky nebo s cholestázou souvisejícího pruritu, které se poprvé objevily v těhotenství anebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože KHK mohou mít vliv na periferní inzulínovou rezistenci i na glukózovou toleranci, neexistuje důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávková KHK (< 0,05 mg ethinylestradiolu) by bylo kvůli diabetu nutné měnit terapeutický režim. Diabetičky užívající KHK musí být však pečlivě sledovány, zvláště na počátku jejich podávání.

V    souvislosti s užíváním KHK bylo hlášeno zhoršení endogenních depresí, epilepsie, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Někdy se může objevit chloasma, zvláště u žen s chloasma gravidarum v anamnéze. Ženy se sklony k tvorbě chloasmy se mají během užívání KHK vyhýbat expozici slunečnímu a ultrafialovému záření.

Jedna růžová tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 44 mg monohydrátu laktózy, jedna bílá tableta obsahuje 89,5mg laktózy. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, které jsou na bezlaktózové dietě, musí brát tato množství v úvahu.

Lékařské vyšetření / sledování

Před zahájením nebo opětovným zahájením podávání přípravku Xanthadu je třeba odebrat kompletní anamnézu (včetně rodinné anamnézy) a je třeba vyloučit těhotenství. Má být změřen krevní tlak a má být provedeno fyzikální vyšetření zaměřené podle kontraindikací (viz bod 4.3) a upozornění (viz bod 4.4).

Žena má být též informována, aby pečlivě četla příbalovou informaci pro uživatele a aby uvedené instrukce dodržovala. Frekvence a povaha vyšetření mají být založeny na zavedených postupech a podle individuálních potřeb ženy upraveny.

Ženy mají být upozorněny, že perorální kontracepce nechrání před infekcí HIV (AIDS) a dalšími sexuálně přenosnými chorobami.

Snížení účinnosti

Účinnost KHK může být snížena například při vynechání hormonální tablety (viz bod 4.2), v případech gastrointestinálních poruch při užívání hormonálních tablet (viz bod 4.2), anebo při současném užívání dalších léků (viz bod 4.5).

Snížení kontroly cyklu

Při užívání všech kombinovaných perorálních kontraceptiv (KHK) může dojít k nepravidelnému krvácení (špinění či intermenstruačnímu krvácení), zvláště během prvních měsíců užívání. Z těchto důvodů dává smysl hledat příčiny nepravidelného krvácení až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů.

Pokud nepravidelnosti krvácení trvají či se vyskytnou po dříve pravidelných cyklech, je třeba uvažovat o jiných než hormonálních příčinách a současně provést adekvátní diagnostické kroky k vyloučení malignit nebo těhotenství. Mohou zahrnovat i kyretáž.

U některých žen nemusí v průběhu užívání nehormonálních tablet dojít ke krvácení. Pokud byly tablety KHK užívány dle pokynů popsaných v bodě 4.2, je těhotenství ženy nepravděpodobné. Pokud však nebyl přípravek KHK před absencí prvního pravidelného krvácení užíván podle pokynů, či pokud dojde k vynechání dvou krvácení po sobě je třeba, před dalším užíváním přípravku, vyloučit těhotenství.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: aby byly možné interakce zjištěny, je třeba prostudovat příbalové informace všech současně užívaných léků.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Xanthadu

Interakce perorálních kontraceptiv s jinými léčivými přípravky mohou vést k intermenstruačnímu krvácení anebo k selhání kontracepce. V literatuře byly popsány následující interakce.

Jaterní metabolismus:

Mohou se objevit interakce s léky, které indukují mikrozomální enzymy, to může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů (např. při fenytoinu, barbiturátech, primidonu, karbamazepinu, rifampicinu, bosentanu a u léků na HIV infekci (např. při ritonaviru, nevirapinu) a zřejmě též při oxkarbazepinu, topiramatu, felbamatu, griseofulvinu a u přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)). Maximální enzymatická indukce trvá obecně asi 10 dní, ale může přetrvávat až 4 týdny po ukončení léčby.

Ovlivnění enterohepatální cirkulace

Selhání kontracepce je uváděno také při užívání antibiotik, jako jsou peniciliny a tetracykliny. Mechanismus tohoto účinku nebyl objasněn.

Vedení léčby

Při krátkodobé léčbě žen některými z výše uvedených skupin léků nebo jednotlivými léčivými látkami (léky indukujícími jaterní enzymy) kromě rifampicinu, mají ženy k užívání KHK používat navíc ještě bariérovou metodu kontracepce po dobu této léčby a ještě dalších 7 dní po jejím ukončení.

Ženy užívající rifampicin mají k kHk používat ještě bariérovou metodu kontracepce po dobu léčby rifampicinem a ještě dalších 28 dnů po jejím ukončení.

Ženám, které dlouhodobě užívají léčivé látky indukující jaterní enzymy, se doporučuje další spolehlivá, nehormonální metoda kontracepce.

Ženy léčené antibiotiky (s výjimkou rifampicinu, viz výše) mají používat bariérovou metodu kontracepce ještě dalších 7 dní po ukončení léčby.

Pokud současné užívání léčivých přípravků zasahuje až do období po využívání všech hormonálních tablet KHK ze stávajícího balení, je nehormonální tablety nutno vyřadit a ihned začít užívat další balení blistru KHK.

Hlavní metabolity drospirenonu jsou v lidské plazmě vytvářeny bez zapojení systému cytochromu P450. Je proto nepravděpodobné, že by inhibitory tohoto enzymového systému metabolismus drospirenonu ovlivnily.

Vliv přípravku Xanthadu na jiné léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus některých léčivých látek. Jejich plazmatické a tkáňové koncentrace mohou buď zvyšovat (např. u cyklosporinu), nebo snižovat (např. u lamotriginu).

Na základě inhibičních studií in vitro a na základě studií interakcí in vivo na dobrovolnicích, které užívaly omeprazol, simvastatin a midazolam jako označující substrát, se ukázalo, že interakce drospirenonu v dávce 3 mg s metabolismem jiných léčivých látek je nepravděpodobná.

Ostatní interakce

U pacientek bez známek renální nedostatečnosti nemělo současné užívání drospirenonu a ACE inhibitorů nebo nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) významný vliv na hladinu sérového draslíku. Současné užívání přípravku Xanthadu s antagonisty aldosteronu nebo s draslík šetřícími diuretiky však nebylo ověřeno. Při uvedené kombinaci léků má být během prvního léčebného cyklu provedeno vyšetření sérových hladin draslíku. Viz též bod 4.4.

Laboratorní výsledky

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, tyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí; hodnot plazmatických (vazebných) proteinů např. transkortinu (CBG) a lipid / lipoproteinové frakce, parametrů glycidového metabolismu a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Změny zůstávají zpravidla v mezích laboratorních referenčních hodnot. Drospirenon indukcí mírné anti-mineralokortikoidní aktivity vyvolává zvýšení plazmatické aktivity reninu a plazmatického aldosteronu.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Xanthadu není během těhotenství indikován.

Pokud během užívání přípravku dojde k otěhotnění, jeho další užívání musí být ihned ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím před otěhotněním KHK, ani teratogenní účinky KHK při neúmyslném užívání v časném těhotenství.

Studie na zvířatech ukázaly nežádoucí účinky během těhotenství a kojení (viz bod 5.3). Na základě údajů těchto studií na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální působení léčivých látek. Všeobecné zkušenosti s užíváním KHK během těhotenství však žádný konkrétní nežádoucí účinek u člověka neprokázaly.

Údaje týkající se užívání přípravku Xanthadu v těhotenství jsou příliš omezené, než aby bylo možno dělat závěry o negativním vlivu přípravku Xanthadu na průběh těhotenství, zdraví plodu nebo novorozence. Žádné relevantní epidemiologické údaje nejsou dosud k dispozici.

Kojení

Kojení může být kombinovanými perorálními kontraceptivy ovlivněno, jelikož mohou snížit množství mateřského mléka a změnit jeho složení. Užívání perorální kontracepce nelze tedy obecně doporučit, dokud matka své dítě zcela neodstavila. Malá množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů mohou být při jejich užívání vylučována do mléka. Tato množství mohou mít na dítě vliv.

Fertilita

Přípravek Xanthadu je určen k ochraně před otěhotněním. Pro další informace týkající se fertility viz bod 5.1.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Žádné účinky na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje nebyly u uživatelek KHK pozorovány.

4.8.    Nežádoucí účinky

Během užívání přípravku Xanthadu byly popsány následující nežádoucí účinky.

Tabulka uvádí nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů podle databáze systému MedDRA. Četnosti jsou založené na údajích z klinických studií. K popisu jistých reakcí a jejich synonym a návazných stavů jsou používány nejvhodnější odborné termíny podle MedDRA.

Nežádoucí reakce, které byly s užíváním přípravku Xanthadu, jako perorálního kontraceptiva, sdruženy při léčbě mírného acne vulgaris podle MedDRA tříd orgánových systémů a názvosloví MedDRA.

třídy orgánových systémů

(MedDRA verze 9.1)

časté

(>1/100 až <1/10)

méně časté (>1/1 000 až <1/100)

vzácné

(>1/10 000 až <1/1 000)

není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

infekce a infestace

kandidóza

poruchy krve a lymfatického systému

anémie, trombocytémie

poruchy imunitního systému

alergické reakce

hypersenzitivita

endokrinní poruchy

endokrinní poruchy

poruchy metabolismu a výživy

zvýšená chuť k jídlu, anorexie, hyperkalémie,

hyponatrémie

psychiatrické poruchy

emoční labilita

deprese, nervozita, somnolence

anorgasmie, insomnie

poruchy nervového systému

bolest hlavy

točení hlavy, parestézie

závratě, třes

poruchy oka

konjunktivitida, sucho v oku, poruchy oka

poruchy srdce

tachykardie

cévní poruchy

migréna, křečové žíly, hypertenze

flebitida, cévní poruchy, epistaxe, synkopa

gastrointestinální

poruchy

nauzea

bolest břicha, zvracení, dyspepsie, flatulence, gastritida, průjem

rozšíření břicha, gastrointestinální poruchy, gastrointestinální plnost, hiátová hernie, orální kandidóza, zácpa, sucho v ústech

poruchy jater a žlučových cest

žlučová kolika, cholecystitida

poruchy kůže a podkožní tkáně

akné, pruritus, vyrážka

chloasma, ekzém, alopecie, akneiformní dermatitida, suchá kůže, erythema nodosum, hypertrichóza, poruchy kůže, kožní strie, kontaktní dermatitida, fotosenzitivní dermatitida, kožní uzlíky

erythema

multiforme

poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest v zádech, bolest v končetinách, svalové křeče

poruchy reprodukčního systému a prsu

bolest prsu, metroragie*, amenorea

vaginální kandidóza, bolest pánve, zvětšení prsu, fibrocystická mastopatie, krvácení z dělohy/pochvy*, výtok, návaly horka, vaginitida, poruchy menstruace, dysmenorea, hypomenorea, menoragie, suchost pochvy, podezřelý PAP stěr, snížení libida

dyspareunie, vulvovaginitida, postkoitální krvácení, intermenstruační krvácení, cysty prsu, hyperplazie prsu, nádor prsu, polyp čípku, atrofie endometria, cysty vaječníku, zvětšení dělohy

celkové poruchy a reakce v místě aplikace

astenie, zvýšení pocení, otoky (generalizovaný otok, periferní otoky, otok obličeje)

nevolnost

vyšetření

zvýšení hmotnosti

snížení hmotnosti

* nepravidelnosti krvácení obvykle během pokračovaného podávání ustoupí

Následující závažné nežádoucí účinky byly pozorovány u žen užívajících KHK, které jsou uvedeny v bodu 4.4:

•    venózní tromboembolické    poruchy

•    arteriální tromboembolické poruchy

•    hypertenze;

•    nádory jater;

•    výskyt nebo zhoršování stavů, kde spojitost s KHK není zcela jasná: Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, epilepsie, děložní myom, porfyrie, systémový lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka;

•    chloasma;

•    akutní nebo chronické poruchy funkce jater si mohou vyžádat přerušení užívání KHK, dokud se hodnoty jaterních funkcí nevrátí do normálních hodnot;

•    u žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo zhoršit příznaky angioedému.

U uživatelek perorální kontracepce je lehce zvýšena incidence výskytu rakoviny prsu. Protože rakovina prsu je u žen pod 40 let věku vzácná, je počet dalších případů vzhledem k celkovému riziku rakoviny prsu nízký. Kauzální vztah k užívání kombinovaných kontraceptiv není znám. Další informace viz body 4.3 a 4.4.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv    ,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

S předávkováním přípravkem Xanthadu nejsou dosud žádné zkušenosti. Na základě zkušeností s ostatními kombinovanými perorálními kontraceptivy se v případě předávkování mohou vyskytnout příznaky, jako jsou: nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Antidotum neexistuje a další léčba musí být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormonální kontraceptiva k systémovému podání; gestageny a estrogeny, fixní kombinace, ATC kód: G03AA12.

Pearl index selhání metody: 0,41 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 0,85).

Celkový Pearl index (selhání metody + selhání pacientky): 0,80 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 1,30). Kontracepční účinek přípravku Xanthadu je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitější z nich jsou inhibice ovulace a změny endometria.

Ve studii inhibice ovulace v průběhu tří cyklů bylo provedeno srovnání drospirenonu 3mg/ethinylestradiolu 0,02mg v režimu 24denního a 21denního podávání. 24denní režim byl spojen s vyšším potlačením rozvoje folikulu. Po úmyslně způsobené chybě podávání v průběhu třetího cyklu byla u vyššího počtu žen v režimu 21denního podávání než u žen v režimu 24 denního podávání pozorována aktivita vaječníků včetně ztracené ovulace.

Aktivita vaječníků se u 91,8% žen z režimu 24denního podávání vrátila během jediného cyklu po podávání k úrovni před podáváním.

Přípravek Xanthadu je kombinované perorální kontraceptivum obsahující ethinylestradiol a gestagen drospirenon. V terapeutických dávkách vykazuje drospirenon antiandrogenní a mírné antimineralokortikoidní vlastnosti. Nemá estrogenní, glukokortikoidní ani antiglukokortikoidní aktivitu. Tím má drospirenon farmakologický profil věrně podobný přirozenému hormonu progesteronu.

Z klinických studií vyplynulo, že slabé antimineralokortikoidní vlastnosti přípravku Xanthadu mají za následek jeho mírný antimineralokortikoidní účinek.

Ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku Xanthadu u žen s mírným akné byly provedeny dvě multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie.

Po šestiměsíčním podávání, ve srovnání s placebem, vykázal přípravek Xanthadu statisticky významně vyšší pokles u zánětlivých ložisek - 15.6% (49,3% oproti 33,7%); u nezánětlivých ložisek - 18,5% (40,6% oproti 22,1%) a u celkového počtu ložisek - 16,5% (44,6% oproti 28,1%). Navíc vyšší procento subjektů, 11,8% (18,6% oproti 6,8%), vykazovalo hodnocení „čistý" nebo „téměř čistý" na stupnici Investigator's Static Global Assessment (ISGA).

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Drospirenon

Absorpce

Perorálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace látky v séru - asi 38 ng/mL - je dosaženo po jednorázovém podání přibližně za 1-2 hodiny. Biologická dostupnost je mezi 76-85%. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv.

Distribuce

Po perorálním podání klesá sérová hladina drospirenonu s konečným poločasem 31 hodin. Drospirenon je vázán

na sérový albumin a není vázán na pohlavní hormony vážící globulin (SHBG) ani na kortikosteroidy vážící globulin (CBG). Jen 3-5% celkové sérové koncentrace účinné látky je přítomno ve formě volného steroidu. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG vazbu drospirenonu na sérové proteiny neovlivňuje. Průměrný distribuční objem drospirenonu je 3,7 ± 1,2 l/kg.

Biotransformace

Drospirenon je po perorálním podání z velké části metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v plazmě jsou kyselá forma drospirenonu vzniklá otevřením laktonového kruhu a 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfát, oba vznikají bez účasti systému P450. Drospirenon je z malé části metabolizován cytochromem P450 3A4 a in vitro prokázal schopnost inhibovat tento enzym a dále cytochrom P450 1A1, cytochrom P450 2C9 a cytochrom P450 2C19.

Eliminace

Rychlost metabolické clearance drospirenonu ze séra je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenon je jen ve stopovém množství vylučován v nezměněné formě. Metabolity jsou vylučovány stolicí a močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 40 hodin.

Rovnovážný stav

Během léčebného cyklu je maximální rovnovážné koncentrace drospirenonu okolo 70 ng/ml dosaženo přibližně po 8 dnech podávání. Hladiny drospirenonu se kumulují přibližně faktorem 3, v důsledku poměru konečného poločasu a intervalu dávkování.

Zvláštní skupiny pacientů

Vliv poruch funkce ledvin

Hladiny drospirenonu v rovnovážném stavu u žen s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu CLcr 5080 mL/min) byly srovnatelné u žen, jejichž funkce ledvin byla normální. U žen se středně závažnou poruchou funkce ledvin (ClCT 30-50 mL/min) byly hladiny drospirenonu v průměru o 37% vyšší ve srovnání u žen s normální funkcí ledvin. Podávání drospirenonu ženám s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin bylo též dobře tolerováno. Podávání drospirenonu nevykazovalo žádný klinicky významný vliv na koncentrace draslíku v séru.

Vliv poruch funkce jater

U dobrovolnic se středně závažnou poruchou funkce jater byl po jednorázovém podání pozorován asi 50% pokles perorální clearance ve srovnání u žen s normální funkcí jater. Zaznamenaný pokles clearance drospirenonu u dobrovolnic se středně závažnou poruchou funkce jater ve srovnání se zdravými se neprojevil na zřetelném rozdílu koncentrace draslíku v séru. Dokonce ani při diabetu a současném podávání spironolaktonu (dvou faktorů predisponujících k hyperkalémii pacientů), nebyl vzestup koncentrací draslíku nad horní hranici normy pozorován. Lze dovodit, že u pacientek s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) byl drospirenon dobře tolerován.

Etnické skupiny

Žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice drospirenonu nebo ethinylestradiolu nebyly mezi Evropankami a Japonkami pozorovány.

Ethinylestradiol

Absorpce

Perorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace po jednorázové perorální dávce okolo 33 pg/mL je dosaženo během 1-2 hodin. Absolutní biologická dostupnost je v důsledku presystémové konjugace a first-pass metabolismu přibližně 60%. Současné požití stravy snížilo biologickou dostupnost ethinylestradiolu u sledovaných subjektů asi o 25%, zatímco u ostatních nebyly žádné změny pozorovány.

Distribuce

Hladiny ethinylestradiolu v séru klesají dvoufázově, konečná dispoziční fáze je charakterizována poločasem přibližně 24 hodin. Ethinylestradiol je vysoce, avšak nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98,5%) a indukuje vzestup sérové koncentrace SHBG a kortikoid vázajícího globulinu (CBG). Distribuční objem byl určen na asi 5 l/kg.

Biotransformace

Ethinylestradiol podléhá presystémové konjugaci ve stěně tenkého střeva a v játrech. Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství různých hydroxylovaných a metylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity anebo jako konjugáty s glukuronidy a sulfáty. Metabolická clearance ethinylestradiolu je kolem 5 ml/min/kg.

Eliminace

Ethinylestradiol v nezměněné formě není významný. Metabolity ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4:6. Poločas vylučování metabolitů je asi 1 den.

Rovnovážný stav

Rovnovážného stavu je dosaženo během druhé poloviny léčebného cyklu a sérové hladiny ethinylestradiolu se kumulují faktorem od 2,0 do 2,3.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U laboratorních zvířat byly účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezeny na ty, které jsou spojeny s jejich známým farmakologickým působením. Zvláště studie reprodukční toxicity odhalily embryotoxické a fetotoxické účinky u zvířat, které jsou považovány za druhově specifické. Při expozici drospirenonu v dávkách vyšších, než jaké jsou přijímány v přípravku Xanthadu, byly pozorovány účinky na diferenciaci pohlaví u plodů potkanů, avšak nikoli u opic.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Aktivní potahované tablety (růžové):

Jádro tablety:

monohydrát laktózy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K-30 (E1201), sodná sůl kroskarmelózy, polysorbát 80 (E433), magnesium-stearát (E470b)

Potahová vrstva:

částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172)

Placebo potahované tablety (bílé):

Jádro tablety:

laktóza, povidon K-30 (E1201), magnesium-stearát (E470b)

Potahová vrstva:

částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b)

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Čirý až slabě neprůhledný PVC/PVdC/Al blistr Velikosti balení:

1 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních plus 4 placebo tablety)

3 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních plus 4 placebo tablety)

6 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních plus 4 placebo tablety)

13 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních plus 4 placebo tablety)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICON s.r.o.

Anny Letenské 1108/15 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/234/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1.6.2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.6.2016