Příbalový Leták

Xanthadu 0,02 Mg/3 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (1x28(24+4),0,02mg/3mg), Potahovaná Tableta (13x28(24+4),0,02mg/3mg), Potahovaná Tableta (3x28(24+4),0,02mg/3mg), Potahovaná Tableta (6x28(24+4),0,02mg/3mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls162765/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Xanthadu 0,02 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Xanthadu a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xanthadu užívat

3.    Jak se přípravek Xanthadu užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Xanthadu uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK XANTHADU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

•    Xanthadu je kontracepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.

•    Každá z 24 růžových tablet obsahuje malá množství dvou rozdílných ženských hormonů, jmenovitě jsou to drospirenon a ethinylestradiol.

•    Čtyři (4) bílé tablety neobsahují žádné hormony a jsou označovány jako placebové tablety.

•    Kontracepční pilulky obsahující dva hormony jsou nazývány „kombinované" pilulky.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANTHADU UŽÍVAT

Obecné poznámky

Dříve než budete užívat přípravek Xanthadu vám Váš lékař položí několik otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a podle aktuální situace může provést ještě další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku Xanthadu přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Xanthadu snížena. V takových případech se máte vyhnout pohlavnímu styku nebo použít další, nehormonální kontracepční metodu, například kondom nebo alternativní bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dnů nebo metodu měření teplot. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Xanthadu ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního čípku během menstruačního cyklu.

Přípravek Xanthadu, jako jiná hormonální kontraceptiva, nechrání před HIV infekci (AIDS) ani před jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Neužívejte přípravek Xanthadu

• pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě dolních končetin (hluboká žilní trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

•    pokud jste někdy měla srdeční infarkt nebo mozkovou příhodu;

•    pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje silnou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního infarktu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA - přechodné příznaky mozkové příhody);

•    pokud máte některá z následujících onemocnění, která mohou zvyšovat riziko sraženiny v tepnách, jako jsou:

•    cukrovku s poškozením krevních cév;

•    velmi vysoký krevní tlak;

•    velmi vysokou hladinu tuků v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

•    pokud máte poruchu krevní srážlivosti (např. nedostatek proteinu C) pokud máte (nebo jste někdy měla) určitý typ migrény s topickými neurologickými příznaky;

•    pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě nejsou v normě;

•    pokud Vaše ledviny nepracují správně (selhávání ledvin);

•    pokud máte (nebo jste měla) nádor jater;

•    pokud máte (nebo jste měla) byť jen podezření na rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů;

•    pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna;

•    jestliže jste alergická na ethinylestradiol, drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Upozornění a opatření

V některých situacích můžete při užívání přípravku Xanthadu nebo jiné kombinované kontracepce potřebovat zvláštní péči; je pak nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se Vás některý z dále vyjmenovaných stavů týká, musíte svého lékaře informovat ještě před zahájením užívání přípravku Xanthadu.

Pokud se některý stav vyvine nebo zhorší v průběhu užívání přípravku Xanthadu, musíte rovněž svého lékaře informovat.

•    jestliže někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu;

•    jestliže    máte    onemocnění jater    nebo žlučníku;

•    jestliže    máte    cukrovku;

•    jestliže    trpíte    depresí;

•    jestliže    máte    Crohnovu chorobu    nebo    ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé onemocnění střev);

•    pokud máte systémový lupus erythematosus (SLE - onemocnění postihující systém Vaší přirozené obrany)

•    pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - poruchu srážení krve, která vede k selhání ledvin);

•    pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

•    pokud trpíte epilepsií (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Xanthadu);

•    pokud máte onemocnění, které se prvně objevilo v těhotenství nebo v době dřívějšího užívání pohlavních hormonů, například poruchu sluchu, krevní chorobu zvanou porfyrie, během těhotenství kožní vyrážky s puchýři (těhotenský herpes), nervové onemocnění projevující se neočekávanými pohyby těla (Sydenhamova chorea);

•    pokud máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano - vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo působení ultrafialového záření.

•    pokud máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky, jako jsou otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, musíte okamžitě vyhledat lékaře.

Přípravek Xanthadu a žilní a tepenné krevní sraženiny

Užívání kombinované hormonální kontracepce, jako je přípravek Xanthadu, zvyšuje u žen, v porovnání se ženami

bez užívání kontracepce, riziko vzniku žilní krevní sraženiny (žilní trombóza).

Riziko vzniku žilní trombózy se u uživatelek kombinovaných pilulek zvyšuje:

•    s věkem;

•    pokud máte nadváhu;

•    pokud někdo z Vašich blízkých příbuzných onemocněl krevní sraženinou v dolní končetině, plicích (plicní embolie) nebo jiném orgánu v mladém věku;

•    pokud musíte podstoupit chirurgický zákrok, nebo jste utrpěla vážné zranění, případně jste dlouhodobě imobilizována. Je předem žádoucí lékaře informovat, že užíváte přípravek Xanthadu, protože jeho užívání může být pozastaveno. Váš lékař Vám sdělí, kdy můžete užívání přípravku Xanthadu obnovit. Bývá to obvykle po dvou týdnech od návratu plné mobility.

Vaše riziko vzniku krevní sraženiny s užíváním tablet stoupá.

-    ze 100 000 žen, které tablety neužívají a nejsou současně těhotné, může mít 5 až 10 za rok krevní sraženinu;

-    ze 100 000 žen užívajících tablety Xanthadu, může mít 30 až 40 za rok krevní sraženinu; přesný počet není znám.

-    ze 100 000 žen, které jsou těhotné, může mít kolem 60 za rok krevní sraženinu.

Krevní sraženina v žilách může vycestovat do plic a může zacpat krevní cévy (označuje se jako plicní embolie). Vznik žilních krevních sraženin může být v 1 až 2% případů fatální.

Stupeň rizika se podle typu užívaných tablet liší. Se svým lékařem proberte dostupné možnosti.

Užívání kombinovaných pilulek bývá sdruženo se zvýšením rizika krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombóza), například v krevních cévách srdce (srdeční infarkt) nebo mozku (mozková příhoda).

Riziko vzniku krevní sraženiny v tepně u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

-    pokud kouříte. Důrazně se doporučuje zanechat kouření, pokud užíváte přípravek Xanthadu, zvláště pokud je Vám víc než 35 let;

-    pokud máte zvýšené hladiny krevního cholesterolu nebo triglyceridů;

-    pokud máte nadváhu;

-    pokud někdo z blízkých příbuzných měl v mladším věku srdeční infarkt nebo mozkovou příhodu;

-    pokud máte vysoký krevní tlak;

-    pokud trpíte na migrény;

-    pokud máte problémy se srdcem (chlopenní vadu, poruchy srdečního rytmu)

Neužívejte přípravek Xanthadu a neprodleně vyhledejte svého lékaře, pokud zjistíte možné známky krevní sraženiny, jako jsou:

-    silná bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny

-    náhle vzniklá silná bolest na hrudi, která může zasahovat levou paži

-    náhlá dušnost

-    náhle vzniklý kašel bez zřejmé příčiny

-    každá neobvyklá, silná nebo dlouhotrvající bolest hlavy, případně zhoršení migrény

-    částečná nebo úplná slepota nebo dvojité vidění

-    obtížné mluvení nebo    neschopnost    mluvit

-    závratě nebo mdloby

-    slabost, zvláštní pocity nebo necitlivost v kterékoli části těla


Přípravek Xanthadu a rakovina

Rakovina prsu byla o něco málo častěji zjištěna u žen, které užívají kombinované pilulky, není však známo, zda je to skutečně způsobeno jejich podáváním. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou častěji lékařem vyšetřeny. Po skončení užívání kombinované hormonální kontracepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si prsa pravidelně kontrolovala, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, vyhledala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly pozorovány u uživatelek pilulek nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během několika prvních měsíců užívání přípravku Xanthadu mohou nastat neočekávaná krvácení (mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud trvá krvácení déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu.

Co musíte udělat, pakliže se krvácení během užívání placebo tablet neobjeví

Pokud jste růžové tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla silnější průjem a ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Kontaktujte neprodleně svého lékaře. Nezačínejte užívat další balení (blistr), dokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek Xanthadu

Vždy informujte svého lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Informujte též každého dalšího lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Xanthadu. Mohou Vám poradit, zda máte alternativně používat další kontracepční opatření (například kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu.

Některé léky mohou způsobit, že přípravek Xanthadu má nižší kontracepční účinek, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Tyto léky zahrnuji

•    léky k léčbě:

•    epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin),

•    tuberkulózy (například rifampicin),

•    HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako jsou griseofulvin, penicilín, tetracyklin),

•    vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan),

•    herbální přípravky obsahující Třezalku tečkovanou Přípravek Xanthadu může ovlivnit účinnost dalších přípravků, např.:

•    léčivých přípravků obsahujících cyklosporin

•    antiepileptika lamotriginu (může vést k vyšší četnosti záchvatů)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Xanthadu s jídlem a pitím

Přípravek Xanthadu můžete užívat s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože hormonální kontraceptiva mohou ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná, nesmíte přípravek Xanthadu užívat. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Xanthadu, ihned užívání ukončete a kontaktujte svého lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Xanthadu kdykoli ukončit (viz též "Jestliže jste přestala užívat přípravek Xanthadu").

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení

Běžně se užívání přípravku Xanthadu během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete užívat pilulku během kojení, poraďte se s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Xanthadu ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.

Přípravek Xanthadu obsahuje laktózu

Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK XANTHADU UZIVA

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Každé balení (blistr) obsahuje 24 hormonálních růžových tablet a 4 bílé placebové tablety. Rozdílně barevné tablety přípravku Xanthadu jsou uspořádány po řadách. Každý blistr obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu přípravku Xanthadu denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Nezaměňujte tablety: užívejte růžovou tabletu prvních 24 dnů a pak bílé tablety poslední 4 dny. Další balení (blistr) musíte zahájit neprodleně (24 růžových a 4 bílé tablety). Mezi jednotlivými blistry není žádná přestávka v užívání.

Vzhledem k odlišnému složení tablet je důležité užívání zahájit tabletou z levého horního rohu blistru a každý den pokračovat další tabletou. Pro dodržení správného pořadí sledujte směr šipek na blistru.

Příprava blistru

Jako pomůcka pro dodržení pořadí je vloženo 7 nálepek, každá na 7 dnů v týdnu pro každý blistr v balení přípravku Xanthadu. Vyberte nálepku podle dne v týdnu, kdy začínáte s užíváním tablet. Například zahajujete-li středou, vyberte týdenní nálepku, která začíná středou.

Nalepte odpovídající nálepku na blistr s počátkem v levém horním rohu balení do výchozí pozice. Nyní je nad každou tabletou ukazatel dne a Vy uvidíte, zda jste určitou tabletu užila, či nikoli. Šipky ukazují správné pořadí pro užívání tablet.

V průběhu čtyř (4) dnů, kdy užíváte bílé placebové tablety, má začít krvácení (označované jako krvácení z vysazení). Obvykle začíná druhý nebo třetí den po užití poslední růžové (hormonální) tablety přípravku Xanthadu. Pokud jste užila poslední bílou tabletu, musíte okamžitě navázat dalším blistrem, bez ohledu na to zda krvácení ustalo, či nikoli. Znamená to, že každý blistr zahajujete ve stejný den týdne, a krvácení z vysazení nastává každý měsíc ve stejných dnech.

Užíváte-li přípravek Xanthadu dle tohoto návodu, jste před otěhotněním chráněna rovněž v době čtyřdenního užívání tablet placeba.

Kdy můžete začít užívat první balení?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální kontracepci neužívala

Přípravek Xanthadu začněte užívat první den cyklu (to je první den aktuálního menstruačního krvácení). Pokud jej začnete užívat první den krvácení, jste okamžitě chráněna před otěhotněním. Můžete začít užívat také 2. až 5. den cyklu, ale v tom případě musíte po dobu prvních 7 dnů použít další ochrannou metodu (například kondom).

Přechod z jiného typu kombinované hormonální kontracepce nebo kombinované kontracepce vaginálním kroužkem nebo náplasti

Přípravek Xanthadu můžete začít užívat nejlépe hned další den po ukončení užívání poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí kontracepční pilulky, nejpozději však následující den po ukončení období bez užívání tablet (nebo po poslední neaktivní tabletě) předchozí kontracepce. Při přechodu z kombinované kontracepce vaginálním kroužkem nebo náplasti, postupujte podle pokynů svého lékaře.

Přechod z kontracepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen - IUD)

Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít na užívání přípravku Xanthadu kdykoli (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech musíte prvních 7 dní používat další kontracepční metody (například kondom).

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu

Přípravek Xanthadu můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu. Pokud začnete užívat po 28. dnu, musíte prvních sedm dní používat ještě bariérovou metodu kontracepce (například kondom).

Pokud jste měla po porodu pohlavní styk dříve, než jste začala užívat přípravek Xanthadu, musíte si být jistá, že nejste těhotná anebo musíte vyčkat příští menstruace.

Pokud kojíte a po porodu chcete (znovu) zahájit užívání přípravku Xanthadu Přečtěte si část "Kojení".

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Xanthadu, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Xanthadu.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Xanthadu, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Xanthadu

Poslední čtyři tablety ve čtvrté řadě blistru jsou tablety placeba. Pokud opominete užít některou z těchto tablet, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Xanthadu. Zapomenutou tabletu znehodnoťte.

Pokud zapomenete užít růžovou, aktivní hormonální tabletu (1-24 na proužku osobního blistru), musíte provést následující:

•    pokud uplynulo méně než 24 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

•    pokud uplynulo více než 24 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany před otěhotněním je, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz též níže uvedený diagram):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu - dny 1 až 7 (první řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte další kontracepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu - dny 8 až 14 (druhá řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu - dny 15 až 24 (třetí nebo čtvrtá řada)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1)    Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Namísto užívání placebových tablet, zahajte okamžitě užívání tablet z následujícího blistru (den začátku užívání se bude lišit); placebové tablety z předchozího blistru znehodnoťte. Krvácení z vysazení nastane pravděpodobně až po využívání druhého blistru, v čase užívání (placebo) tablet, nicméně v průběhu užívání druhého blistru může dojít k slabému krvácení podobnému běžnému menstruačnímu krvácení.

2)    Můžete též ukončit užívání aktivních (růžových) tablet ze současného balení a přejít na užívání čtyř bílých tablet (dříve než zahájíte užívání placebových tablet, poznamenejte si den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud chcete zahájit užívání nového balení v den, jako obvykle, zkraťte interval užívání placebových tablet na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete před otěhotněním chráněna.

Pokud jste zapomněla užít jakoukoli tabletu z balení (blistru) a krvácení se v průběhu intervalu placebových tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení (blistr), musíte vyhledat lékaře.

Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3-4 hodiny po užití aktivní (růžové) tablety nebo máte těžší průjem, existuje riziko, že aktivní látky z tablety nebyly zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou růžovou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 24 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 24 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části "Jestliže jste zapomněla užít přípravek Xanthadu".

Oddálení krvácení: co musíte vědět

Menstruaci můžete oddálit, i když se to nedoporučuje. Místo obvyklého intervalu užívání bílých placebových tablet ze 4. řady blistru, přejdete na nové balení (blistr) přípravku Xanthadu a dokončíte jej. V průběhu užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu. Další balení začněte užívat po obvyklém využívání čtyř bílých tablet ze čtvrté řady blistru.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, máte se poradit s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět

Užíváte-li tablety přesně podle pokynů, menstruační krvácení začne vždy během užívání placebových tablet. Pokud chcete tento den změnit, snižte počet placebových dnů, kdy užíváte bílé placebové tablety - (nikdy je však nezvyšujte - čtyři jsou maximum!) Například, začínáte-li placebové tablety užívat v pátek, a přejete si, aby se to změnilo na úterý (o 3 dny dříve), musíte nové balení (blistr) začít užívat o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v těchto dnech nebudete krvácet vůbec. Posléze se však může objevit slabé krvácení nebo krvácení menstruačnímu podobné.

Nejste-li si jistá, co dělat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Xanthadu

Užívání přípravku Xanthadu můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu kontracepce. Chcete-li otěhotnět, užívání přípravku Xanthadu ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující seznam nežádoucích účinků byl spojován s užíváním přípravku Xanthadu:

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 žen):

•    změny nálad,

•    bolesti hlavy,

•    nevolnost,

•    bolest prsů, problémy s menstruací, jako nepravidelné menstruace, nedostavení se menstruace Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 žen):

•    deprese, nervozita, spavost,

•    závratě, brnění a mravenčení,

•    migrény, křečové žíly, zvýšení    krevního    tlaku,

•    bolest břicha, zvracení, trávicí    potíže,    plynatost, zánět žaludku, průjem,

•    akné, svědění, vyrážka,

•    bolesti například bolesti zad, bolesti končetin, svalové křeče,

•    kvasinkové poševní infekce, bolesti pánve, zvětšení prsou,    nezhoubné uzlíky v prsou, děložní/poševní

krvácení (které s pokračující léčbou obvykle vymizí), výtok, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), problémy s menstruací, bolestivé menstruace, oslabení menstruace, velmi silné menstruace, suchost pochvy, abnormální nález stěru z děložního čípku, snížený zájem o sex,

•    nedostatek energie, zvýšené pocení, retence (zadržování) tekutin,

•    zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 žen):

•    kvasinky (houbové infekce),

•    anémie, zvýšení počtu krevních    destiček,

•    alergické reakce,

•    hormonální (endokrinní) poruchy,

•    zvýšená chuť k jídlu, snížená chuť k jídlu, abnormálně vysoké hladiny draslíku v krvi, abnormálně nízké hladiny sodíku v krvi,

•    neschopnost    dosažení orgasmu, nespavost,

•    závratě, třes,

•    poruchy oka,    například zánět očních    víček, suchost oka,

•    abnormálně zrychlená srdeční akce,

•    zánět žil, krvácení z nosu, mdloba,

•    zvětšení břicha, poruchy střev, pocity nadmutí, hernie žaludku, kvasinkové infekce dutiny ústní, zácpa, sucho v ústech,

•    bolesti žlučových cest    nebo    žlučníku,    zánět žlučníku,

•    žluto-hnědé skvrny na    kůži,    ekzém, vypadávání vlasů, akneiformní záněty kůže, suchost kůže, zánětlivé

bulky v kůži, nadměrný růst vlasů, poruchy kůže, kožní strie, zánět kůže, fotosenzitivní zánět kůže, kožní uzlíky,

•    obtížný nebo bolestivý sex, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po styku, krvácení z vysazení, cysty prsu, zmnožení buněk prsu (hyperplasie), zhoubné bulky v prsu, abnormální růst sliznice děložního čípku, nedostatečný nebo nadměrný růst děložní sliznice, cysty vaječníku, zvětšení dělohy,

•    celkový pocit nemoci,

•    úbytek hmotnosti

Následující nežádoucí účinky byly rovněž hlášeny, avšak jejich četnost nemůže být z dostupných údajů určena: hypersenzitivita, erythema multiforme (vyrážka se zarudnutím nebo vředy terčovitého tvaru).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK XANTHADU UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené za EXP na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Xanthadu obsahuje

Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum a drospirenonum

Jedna aktivní růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg.

Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky.

Pomocnými látkami jsou:

Aktivní růžové potahované tablety: monohydrát laktózy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K-30 (E1201), sodná sůl kroskarmelózy, polysorbát 80, magnesium-stearát (E572), částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Bílé neaktivní potahované tablety: laktóza, povidon K-30 (E1201), magnesium-stearát (E572), částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b).

Jak přípravek Xanthadu vypadá a co obsahuje toto balení

Jeden blistr přípravku Xanthadu obsahuje 24 růžových, aktivních potahovaných tablet v 1., 2., 3. a 4. řadě blistru a 4 bílé placebo potahované tablety ve 4. řadě blistru.

Tablety přípravku Xanthadu, jak růžové tak bílé jsou potahované tablety, jádro tablety je potaženo.

Přípravek Xanthadu je dostupný v baleních 1, 3, 6 a 13 blistrů, každý obsahující 28 (24+4) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

GENERICON s.r.o.

Anny Letenské 1108/15 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina s/n, Poligono Industrial Navatejera

24008 - Navatejera, León

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

Nizozemsko: Xanthadu 0,02 mg/ 3 mg, filmomhulde tabletten Polsko: Xanthadu

Česká republika: Xanthadu 0,02 mg/3 mg potahované tablety Rumunsko: Xanthadu 3 mg/0.02 mg comprimate filmate Velká Británie: Xanthadu 3 mg/0.02 mg, film-coated tablets Francie: Vylespi 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé Dánsko: Xanthadu Švédsko: Xanthadu

Slovenská republika: Xanthadu 0,02/3 mg filmom obalené tablety Řecko: Xanthadu 3 mg/0.02 mg

Slovinsko: Xanthadu 0,02 mg/3 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.6.2016