Příbalový Leták

Xaloptic 0,005% (0,05 Mg/Ml)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oční kapky, roztok Latanoprostum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml očních kapek obsahuje latanoprostum 0,05 miligramů.

2,5 ml lahvička očních kapek obsahuje latanoprostum 0,125 miligramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Benzalkonium-chlorid 0,2 mg/ml Hydrogenfosforečnan sodný Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Chlorid sodný Voda na injekci.

Více informací najdete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


2,5 ml oční kapky, roztok 3 x 2,5 ml oční kapky, roztok


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a převážejte při teplotě 2 - 8 °C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem. Otevřená lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do čtyř týdnů.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI (logo) POLPHARMA

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelpliňska Str.

83-200 Starogard Gdaňski Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 64/530/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: EAN kód:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Xaloptic

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Lahvička_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oční kapky roztok Latanoprostum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 ml

~6.    JINÉ (logo) POLPHARMA