Příbalový Leták

Xaleec Combi 8 Mg/12,5 Mg

sp. zn. sukls157965/2014

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg

tablety

candesartanum cilexetilum, hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat

3.    Jak se přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg a k čemu se používá

Název Vašeho léku je Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg. Používá se k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů. Obsahuje dvě léčivé látky: kandesartan-cilexetil a hydrochlorothiazid. Ty spolupůsobí při snižování krevního tlaku.

•    Kandesartan-cilexetil patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. Uvolňuje a rozšiřuje cévy. To pomáhá snižovat Váš krevní tlak.

•    Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv nazývaných diuretika (tablety na odvodnění). Napomáhá tělu zbavit se vody a solí, jako je sodík, do moči. To pomáhá snižovat Váš krevní tlak.

Váš lékař může předepsat přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg pokud Váš krevní tlak nebyl řádně zvládán samotným kandesartan-cilexetilem nebo hydrochlorothiazidem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, jestliže:

• jste alergický(á) na kandesartan-cilexetil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg (uvedenou v bodě 6).

•    jste alergický(á) na sulfonamidové léky. Pokud si nejste jistý(á), že se Vás to týká, obraťte se prosím na svého lékaře.

•    máte závažnou chorobu jater nebo obstrukci žlučových cest (problém s odvodem žluči ze žlučníku).

•    máte závažné problémy s ledvinami.

•    jste těhotná více než 3 měsíce. (rovněž je lepší přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg neužívat ani v raném těhotenství - viz část věnovaná těhotenství).

•    j ste kdykoli v minulosti měl(a) dnu.

•    máte trvale nízké hladiny draslíku v krvi.

•    máte trvale vysoké hladiny vápníku v krvi.

•    máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud si nejste jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se předtím, než začnete přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se poraďte se svým lékařem, pokud:

•    máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami.

•    Vám byla nedávno transplantována ledvina.

•    zvracíte, nedávno jste silně zvracel(a) nebo máte průjem.

•    trpíte nemocí nadledvinek nazývanou Connův syndrom (rovněž nazývanou primární hyperaldosteronismus).

•    máte cukrovku.

•    jste kdykoli v minulosti měl(a) nemoc nazývanou systémový lupus erythematosus (SLE).

•    máte nízký krevní tlak.

•    jste kdykoli v minulosti měl(a) mrtvici.

•    jste kdykoli v minulosti měl(a) alergii nebo astma.

•    užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren

   máte za to, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se nedoporučuje v časném těhotenství a pokud jste těhotná více než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože může vážně poškodit Vaše dítě, pokud by se v tomto stadiu užíval (viz část věnovaná těhotenství).

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, jestliže“.

Pokud se u Vás plánuje operace, informujte svého lékaře nebo zubaře, že užíváte přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg. To proto, že přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, může při kombinaci s některými anestetiky způsobit prudký pokles krevního tlaku.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může způsobit zvýšenou citlivost kůže na sluneční světlo.

Děti a dospívající

S používáním přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg u dětí (mladších 18 let) nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se proto nesmí dětem podávat.

Poraďte se se svým lékařem, pokud jste sportovec podstupující dopingové testy, protože přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg obsahuje léčivou látku, která může vyvolat pozitivní výsledky dopingových testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může ovlivnit způsob fungování některých léčiv a některá léčiva mohou ovlivnit způsob fungování přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg. Jestliže užíváte jisté léky, může Váš lékař průběžně potřebovat provedení krevních testů.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte:

•    inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, jestliže” a “Upozornění a opatření”)

•    jiné léky napomáhající snižovat krevní tlak, včetně betablokátorů a diazoxidu.

•    léky kontrolující srdeční rytmus (antiarytmika), jako je digoxin a betablokátory.

•    nesteroidní antirevmatika, jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib nebo etorikoxib (léky k mírnění bolesti a zánětu).

•    kyselina acetylsalicylová (pokud užíváte více než 3 gramy za den) (lék k mírnění bolesti a zánětu).

•    doplňky draslíku nebo náhražky kuchyňské soli obsahující draslík.

•    heparin (lék na ředění krve).

•    tablety na odvodnění (diuretika).

•    lithium (lék na problémy s duševním zdravím).

•    léky, které mohou být ovlivněny hladinami draslíku v krvi, j ako j sou některá antipsychotika.

•    léky na snížení cholesterolu, jako je kolestipol nebo cholestyramin (léky snižující lipidy na bázi pryskyřice).

•    doplňky vápníku nebo vitamin D.

•    anticholinergika, j ako j e atropin a biperiden.

•    amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby nebo závažných virových infekcí).

•    barbituráty (typ sedativa rovněž používaný k léčbě epilepsie).

•    léky k léčbě rakoviny.

•    steroidy, jako je prednizolon.

•    hypofýzámí hormon (ACTH).

•    léky proti cukrovce (tablety nebo inzulín).

•    laxativa.

•    amfotericin (k léčbě houbových infekcí).

•    karbenoxolon (k léčbě jícnové choroby nebo vředů v ústech).

•    penicilín (antibiotikum).

•    cyklosporin, lék používaný při transplantaci orgánů zamezující odmítnutí orgánu.

•    jiné léky, které mohou vést k posílení antihypertenzního účinku, jako je baklofen (lék ke zmírnění spasticity), amifostin (používá se k léčbě rakoviny) a některá antipsychotika.

3/8

Pokud si nejste jistý(á), o jaké léky jde, zeptejte se svého lékaře.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg s jídlem a pitím (zejména alkoholem)

•    Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg s jídlem nebo bez jídla.

•    Pokud Vám je předepsán přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, poraďte se svým lékařem předtím, než začnete pít alkohol. Alkohol u Vás může vyvolat mdloby nebo točení hlavy.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud máte za to, že jste těhotná (nebo že jste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře. Váš lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg ještě před otěhotněním nebo jakmile budete vědět, že jste těhotná a doporučí Vám místo přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg jiný lék. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se nedoporučuje v časném těhotenství a pokud jste těhotná více než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože může vážně poškodit Vaše dítě, pokud by se užíval po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, informujte o tom svého lékaře. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se kojícím matkám nedoporučuje, přičemž pokud si přejete kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu, zejména pokud je dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé mohou při užívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg pociťovat únavu nebo točení hlavy. Pokud Vás to postihne, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje a neobsluhujte stroje.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék na svého lékaře.

3. Jak se přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je důležité, abyste přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užíval(a) každý den.

Obvyklá dávka přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg je jedna tableta jednou denně.

Spolkněte tabletu a zapijte vodou.

Snažte se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. To Vám usnadní si vzpomenout, že ji máte užít.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, než Vám lékař předepsal, obraťte se ihned na lékaře nebo lékárníka pro radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Prostě pokračujte další dávkou jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, může Váš krevní tlak opět stoupnout. Proto bez předchozí porady se svým lékařem přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg nepřestávejte užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je důležité, abyste si byl(a) vědom(a), o jaké nežádoucí účinky může jít. Některé z nežádoucích účinků přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg jsou způsobeny kandesartan-cilexetilem a jiné hydrochlorothiazidem.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg přestaňte užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud Vás postihnou některé z následujících alergických reakcí:

•    potíže s dechem s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla nebo bez nich.

•    otok obličeje rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže s polykáním.

•    silné svědění kůže (s vystouplými skvrnami).

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může způsobit snížení počtu bílých krvinek. Vaše odolnost vůči infekcím může být snížena a můžete pocítit únavu, známky infekce nebo horečku. Pokud k tomu dojde, obraťte se na svého lékaře. Váš lékař může příležitostně provést krevní testy, aby zkontroloval, zda přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg nemá na Vaši krev nějaký vliv (agranulocytóza).

Další možné nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

•    Změny výsledků krevních testů:

-    snížené množství sodíku v krvi. Pokud je tento stav vážný, můžete postřehnout slabost, nedostatek energie nebo svalové křeče.

-    zvýšené nebo snížené množství draslíku v krvi, zvláště pokud již máte problémy s ledvinami nebo srdeční selhání. Pokud je tento stav vážný, můžete postřehnout únavu, slabost, nepravidelný tep nebo mravenčení.

-    zvýšené množství cholesterolu, cukru nebo kyseliny močové v krvi.

•    Cukr v moči.

•    Pocit točení hlavy/otáčení nebo slabosti.

•    Bolesti hlavy.

•    Infekce dýchacích cest.

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)

•    Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu na omdlení nebo točení hlavy.

•    Ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, podráždění žaludku.

•    Kožní vyrážka, skvrnitá vyrážka (kopřivka), vyrážka způsobená citlivostí na sluneční světlo.

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1 000)

•    Žloutenka (zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se u Vás objeví, ihned se obraťte na svého

lékaře.

•    Vliv na fungování ledvin, zvláště pokud máte problémy s ledvinami nebo srdeční selhání.

•    Potíže se spánkem, deprese, neklid.

•    Lechtání nebo píchání v rukou nebo nohou.

•    Krátkodobě rozostřené vidění.

•    Nenormální srdeční tep.

•    Potíže s dechem (včetně zánětu plic a tekutiny na plicích).

•    Vysoké teploty (horečka).

•    Zánět slinivky břišní. Ten způsobuje středně silnou až silnou bolest žaludku.

•    Svalové křeče.

•    Poškození cév vedoucí k rudým tečkám na kůži.

•    Snížení počtu červených nebo bílých krvinek nebo krevních destiček. Můžete zaznamenat únavu, infekci, horečku nebo snadnou tvorbu modřin.

•    Těžká vyrážka, která vznikne rychle, s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže a případně tvorbou

puchýřů v ústech.

•    Zhoršení stávajících reakcí podobných lupus erythaematosus nebo vznik neobvyklých kožních reakcí.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

•    Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

•    Svědění.

•    Bolesti v zádech, bolesti v kloubech a svalech.

•    Změny fungování jater, včetně zánětu jater (hepatitida). Můžete zaznamenat únavu, zežloutnutí kůže a bělma očí a chřipko vité příznaky.

•    Kašel.

•    Pocit nevolnosti.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

•    Náhlá krátkozrakost.

•    Náhlá bolest očí (akutní glaukom uzavřeného úhlu).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, štítku a blistru za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6/8

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po prvním otevření lahvičky: 3 měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg obsahuje

-    Léčivými látkami jsou kandesartan-cilexetil a hydrochlorothiazid.

Jedna tableta obsahuje 8 mg kandesartan-clilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

-    Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy (viz konec části 2) kukuřičný škrob,

povidon K-30, karagenan,

sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12.5 mg:

Bílé, oválné bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Blistr Al/Al s vysoušedlem: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablet.

Al/Al perforovaný jednodávkový blistr s vysoušedlem: 50x1 tableta.

HDPE lahvička s PP uzávěrem a vysoušedlem: 7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100, 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko Lek S.A., Varšava, Polsko Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Rakousko:    Candesartan-HCT Sandoz 8 mg+12,5 mg - Tabletten

Belgie:    Co-Candesartan Sandoz 8 mg / 12,5 mg tabletten

Bulharsko:    Candecard H 8 mg / 12,5 mg

Česká republika:Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg Dánsko:    Candemox Comp

Estonsko:

Francie:

Prescanden HCT Sandoz 8/12,5 mg

CANDESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 8 mg/12.5

Německo:

Řecko:

Itálie:

Lotyšsko:

Nizozemsko:

Norsko:

Polsko:

mg,comprimé

Candesartan/HCT Sandoz 8mg/12,5 mg Tabletten FYRONEXE PLUS

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 8 mg + 12.5 MG Prescanden HCT Sandoz 8/12,5 mg tabletes Candesartancilexetil/ Hydrochloorthiazide Sandoz 8/12,5 mg Candesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 8 mg/12.5 mg Candepres HCT

Portugalsko:    Candesartan + Hidroclorotiazida Sandoz

Slovenská republika:Candesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 8 mg/12,5 mg tablety Slovinsko:    Candea HCT 8/12,5 mg tablete

Švédsko:    Candemox Comp 8 mg/12.5 mg tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12/2014

8/8