Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Walzera 160 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


WALZERA 160 mg, potahované tablety Valsartanum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 160 mg valsartanum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Další informace v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta


1 tableta 7 tablet 10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 90 tablet 98 tablet 100 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALKALOID-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4,

1231 Ljubljana-Črnuče, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 58/426/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.: {ččččč mmrr}


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


WALZERA 160 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


WALZERA 160 mg, potahované tablety valsartanum

"2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALKALOID (Logo)

3. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT: {ččččč mmrr}

5.


JINÉ