Příbalový Leták

T 61

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

T 61 injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1A

85716 Unterschleissheim

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


T 61 injekční roztok


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml bezbarvého čirého injekčního roztoku obsahuje


Léčivé látky:

Embutramidum 200 mg

Mebezonii iodidum 50 mg

Tetracaini hydrochloridum 5 mg


4. INDIKACE


Bezexcitační eutanázie zvířat (savci, ptáci), která nejsou určena k jatečným účelům.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u zvířat při vědomí.

Nepoužívat u březích zvířat.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Ve velmi vzácných případech byly hlášeny křeče nebo excitace.

Srdeční zástava může být zpožděna.


Poznámka: Použití T61 se projeví v histopatologických nálezech jako endoteliální léze, pulmonální

kongesce, pulmonální edém a hemolýza.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Zvířata (savci, ptáci), která nejsou určena k jatečným účelům.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Například:

Pes 0,3-0,5 ml/kg živé hmotnosti


Kočka 1 ml u koťat několik dní starých

3 ml u koček ve věku do 6 měsíců

5 ml u koček ve věku nad 6 měsíců

10 ml u koček nad 5 kg živé hmotnosti


Velká zvířata (nad 30 kg živé hmotnosti)

4-6 ml / 50 kg živé hmotnosti


Ostatní zvířata (holubi, okrasní ptáci, malá laboratorní zvířata)

0,5-2 ml v závislosti na živé hmotnosti


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Podává se pomalu, plynule intravenózně.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zamezte přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň ochranné gumové či latexové rukavice.

V případě potřísnění pokožky umyjte zasažené místo vodou a mýdlem a odstraňte potřísněný oděv. V případě zasažení očí vypláchněte exponované oko proudem čisté vody.

V případě komplikací nebo v případě pozření přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem okamžitě omyjte zasažené místo větším množstvím vody a mýdlem, vytlačte místo vpichu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 201515. DALŠÍ INFORMACE


Velikost balení: Injekční lahvička o obsahu 50 ml.


Farmakologické vlastnosti:

Přípravek obsahuje kombinaci embutramidu, mebezoniumjodidu a tetrakainu. Embutramid je silné

narkotikum. Mebezoniumjodid má myoparalytický (kurarizující) účinek. Způsobuje blokádu přenosu

vzruchů z nervových zakončení na svalová vlákna. Tetrakain má lokálně anestetický účinek.

Kombinace těchto tří látek navodí rychlou eutanazii bez excitací.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro použití veterinárním lékařem.