Příbalový Leták

Symbicort 160 Mikrogramů/4,5 Mikrogramu

Sp.zn.sukls160868/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele Symbicort 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Symbicort a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekSymbicort používat

3.    Jak se přípravek Symbicort používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Symbicort uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Symbicort a k čemu se používá

Přípravek Symbicort je inhalátor, který se používá k léčbě příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u dospělých. CHOPN je dlouhodobá nemoc dýchacích cest, která je často způsobena kouřením cigaret. Přípravek Symbicort obsahuje dvě různé léčivé látky: budesonid a dihydrát formoterol-fumarátu.

•    Budesonid patří do skupiny léčiv označovaných jako „kortikosteroidy“. Budesonid zmírňuje a předchází vzniku otoku a zánětu ve Vašich plicích.

•    Dihydrát formoterol-fumarátu patří do skupiny léčiv označovaných jako “dlouhodobě účinné beta2 agonisté adrenoreceptorů“ nebo „bronchodilatátory”. Působí tak, že uvolňuje svaly v dýchacích cestách, a tak Vám usnadňuje dýchání.

Nepoužívejte přípravek Symbicort jako „úlevový“ inhalátor.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Symbicort používat Nepoužívejte přípravek Symbicort:

•    jestliže jste alergický(á) na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Symbicort se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

•    máte cukrovku.

•    máte infekční zánět plic.

máte vysoký krevní tlak, nebo j ste někdy měl(a) problémy se srdcem (např. nepravidelný tep, velmi rychlý tep, zúžení cév nebo Vám selhává srdce).

•    máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvinami (žláza sousedící s ledvinami).

•    máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

•    máte závažnou poruchu funkce jater.

Děti a dospívající

Přípravek Symbicort není určen dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Symbicort

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích:

•    beta blokátory (např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku), včetně očních kapek s beta blokátory (např. timolol k léčbě glaukomu - zelený oční zákal).

•    léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného tepu (např. chinidin).

•    léky jako je digoxin, často používané k léčbě srdečního selhání.

•    diuretika, určená k odvodnění organismu (např. furosemid). Používají se k léčbě vysokého krevního tlaku.

•    léky s obsahem steroidů užívané ústy (např. prednisolon).

•    xantiny (např. theofylin nebo aminofylin). Tyto léky se často používají k léčbě CHOPN nebo astmatu.

•    jiné bronchodilatátory (např. salbutamol).

•    tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin) a antidepresivum nefazodon.

•    fenothiaziny (např. chlorpromazin a prochlorperazin).

•    léky označované jako „HIV proteázové inhibitory“ (např. ritonavir) k léčbě HIV infekce.

•    léky k léčbě infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klarithromycin a telithromycin).

•    léky k léčbě Parkinsonovy nemoci (např. levodopa).

•    léky k léčbě poruch štítné žlázy (např. levothyroxin).

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, nebo pokud si nejste jist(a), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat přípravek Symbicort.

Informujte lékaře nebo lékárníka také v případě, že jdete na plánovanou operaci nebo zubní výkon a má být použito celkové anestetikum.

Těhotenství a kojení

•    Pokud jste těhotná, nebo se snažíte otěhotnět, poraďte se nejprve s Vaším lékařem, než začnete užívat přípravek Symbicort - nepoužívejte přípravek Symbicort, pokud Vám to nedoporučí lékař.

•    Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Symbicort, nepřestávejte používat přípravek Symbicort, ale informujte o těhotenství co nejdříve svého ošetřujícího lékaře.

•    Pokud kojíte, poraďte se nejprve s Vaším lékařem, než začnete používat přípravek Symbicort.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Symbicort nemá vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a na schopnost obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Symbicort používá

• Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Je důležité používat přípravek Symbicort každý den, i když nemáte žádné obtíže související s CHOPN.

Doporučená dávka přípravku jsou 2 ihalace dvakrát denně. Přípravek Symbicort není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Pokud užíváte k léčbě CHOPN tablety se steroidy, Váš lékař může snížit počet tablet, jakmile začnete používat přípravek Symbicort. Pokud j ste užíval(a) tablety se steroidy po delší dobu, lékař může čas od času provádět kontrolní vyšetření Vaší krve. Při snížení počtu tablet steroidů podávaných ústy se může stát, že se nebudete cítit dobře, i když se Vaše dýchací obtíže zmenší. Můžete mít pocit ucpaného nosu, mít rýmu, pociťovat slabost, bolest kloubů nebo svalů a může se objevit kožní vyrážka (ekzém). Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, nebo pokud se objeví bolest hlavy, únava, nevolnost nebo zvracení, navštivte bez odkladu lékaře. K léčbě alergických nebo kloubních příznaků můžete potřebovat další léky. V případě, že si nejste jist(a), zda pokračovat v léčbě přípravkem Symbicort, vždy se poraďte s lékařem.

Váš lékař Vám může předepsat tablety se steroidy v období zvýšeného stresu jako doplněk k Vaší normální léčbě (např. když máte infekční onemocnění plic nebo před operací).

Důležitá informace k Vašim projevům CHOPN

Když pociťujete, že se Vaše dušnost zhoršuj e nebo máte pískoty, i když používáte přípravek Symbicort, měl(a) byste pokračovat v používání přípravku Symbicort a co nejdříve navštívit svého lékaře. Je možné, že potřebujete další lék.

Kontaktujte lékaře ihned, pokud:

•    se Vaše dýchání zhoršuje nebo když se v noci často budíte a nemůžete se nadechnout.

•    cítíte po ránu tíži na hrudi nebo tato tíže přetrvává déle než obvykle.

•    tyto příznaky signalizují, že Vaše CHOPN není dobře kontrolovaná a Vy můžete potřebovat rychle jinou nebo další léčbu.

Váš lékař Vám může předepsat další léky k léčbě CHOPN, které rozšiřují průdušky, např. anticholinergika (tiotropium nebo ipratropium bromid).

Informace o přípravku Symbicort

•    Před zahájením používání přípravku Symbicort vyndejte inhalátor z laminovaného sáčku. Sáček a vysoušedlo, které je uvnitř sáčku, můžete zlikvidovat. Kdyby bylo vysoušedlo vysypané, inhalátor nepoužívejte.

•    Inhalátor můžete používat po dobu 3 měsíců od chvíle, kdy ho vyndáte z laminovaného sáčku. Označte na štítku inhalátoru datum za 3 měsíce od prvního otevření. Toto datum Vám připomene, kdy máte inhalátor přestat používat.

•    Jednotlivé části Vašeho inhalátoru jsou zobrazeny na obrázku. Inhalátor je již sestaven, když ho obdržíte. Inhalátor nerozebírejte. Pokud se nádobka samovolně uvolní, vraťte ji zpět do inhalátoru a inhalátor používejte dále.

Příprava Vašeho inhalátoru Symbicort

Inhalátor připravte k používání v následujících situacích: • Pokud používáte nový přípravek Symbicort poprvé.

Pokud jste ho nepoužíval(a) více než 7 dní.

• Pokud Vám spadnul z výšky.

Při přípravě Vašeho inhalátoru k používání se řiďte následujícími pokyny:

1.    Protřepejte inhalátor důkladně po dobu alespoň 5 sekund, aby se promíchal obsah tlakové nádobky.

2.    Lehkým tlakem na postranní výstupky sejměte kryt náustku. Díky spojce zůstává kryt náustku připevněný k inhalátoru.

3.    Držte inhalátor ve svislé poloze. Poté zatlačte na indikátor počtu dávek (vrchní část inhalátoru), abyste uvolnil(a) dávku do vzduchu. Můžete použít jednu nebo obě ruce tak, jak je zobrazeno na obrázcích.


4.    Uvolněte prst(y) z indikátoru počtu dávek.

5.    Počkejte 10 sekund, důkladně protřepejte a opakujte kroky 3 a 4.

6.    Nyní je Váš inhalátor připraven k používání.

Jakým způsobem inhalovat

Pokaždé, když potřebujete inhalovat, řiďte se následujícími pokyny:

1.    Důkladně protřepejte inhalátor po dobu alespoň 5 sekund, aby se promíchal obsah tlakové nádobky.

2.    Lehkým tlakem na postranní výstupky sejměte kryt náustku. Zkontrolujte, zda není náustek ucpaný.

3.    Držte inhalátor ve svislé poloze (s použitím jedné nebo obou rukou). Mírně si vydechněte.


4.    Vložte náustek mezi zuby a obejměte rty.

5.    Začněte se pomalu a zhluboka nadechovat ústy. Stlačte pevně indikátor počtu dávek (vrchní část inhalátoru), abyste uvolnil(a) dávku.

Pokračujte v nádechu ještě krátkou chvíli po stlačení indikátoru počtu dávek. Nádech ve stejnou chvíli jako stlačení indikátoru počtu dávek zajistí, že se léčivé látky dostanou do Vašich plic.

6.    Zadržte dech na 10 sekund, nebo tak dlouho, jak je Vám to příjemné.

7.    Předtím, než vydechnete, uvolněte svůj prst z indikátoru počtu dávek a vyjměte inhalátor z úst. Držte inhalátor ve svislé poloze.

8.    Poté pomalu vydechněte. Pokud potřebujete další inhalaci, protřepejte důkladně inhalátor po dobu 5 sekund a opakujte kroky 3 až 7.

9.    Nasaďte kryt náustku zpět.

10.    Vypláchněte si ústa vodou po každé ranní a večerní dávce. Vodu nepolykejte.

Opatrovníci mají dohlédnout na to, že pacient, kterému byl předepsán přípravek Symbicort, používá

správnou inhalační techniku. Použití inhalátoru spolu s nástavcem nebylo dosud dokumentováno.

Čištění inhalátoru Symbicort

•    Alespoň jednou týdně, otřete náustek inhalátoru zevnitř i zvenku suchým kapesníkem.

•    K tomuto účelu nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny a nevytahujte nádobku z inhalátoru.

Jak poznám, kdy vyměnit přípravek Symbicort za nový?

• Indikátor počtu dávek na vrchní části inhalátoru ukazuje, kolik dávek v přípravku Symbicort

zbývá. Když je plný, ukazuje 120 dávek.


Pokaždé, když inhalujete nebo uvolníte dávku do vzduchu, šipka se posune směrem k nule („0“).

Když se šipka poprvé dostane do žluté zóny, znamená to, že zbývá asi 20 dávek.


•    Když šipka dosáhne „0“, musíte začít používat nový přípravek Symbicort. Může se Vám zdát, že inhalátor ještě není prázdný a funguje tak, jak má. Pokud ho však budete používat dále, nebudete inhalovat správné množství léčivých látek.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Symbicort, než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více přípravku Symbicort než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo

lékarníkem. Mohou se objevit následující známky: třes, bolest hlavy nebo zrychlený srdeční tep.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Symbicort

•    Pokud jste zapomněl(a) inhalovat dávku, inhalujte ji, jakmile to zjistíte. Pokud se však již blíží čas další pravidelné dávky, vynechte zapomenutou dávku.

   Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Symbicort

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před tím, než přestanete přípravek Symbicort používat. Známky

a příznaky CHOPN se mohou zhoršit, pokud přestanete používat přípravek Symbicort.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků objeví u Vás, přestaňte používat přípravek Symbicort a ihned zavolejte svému lékaři:

•    Otok obličeje, zvláště v okolí úst (otok jazyka a/nebo hrdla a/nebo polykací obtíže), vyrážka nebo kopřivka doprovázená dýchacími obtížemi (angioedém) a/nebo náhlý pocit mdloby. Toto mohou být projevy alergické reakce na přípravek. Stává se to vzácně, méně než 1 pacientovi z 1000.

•    Náhle vzniklé hvízdání nebo dušnost těsně po inhalaci z inhalátoru. Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví, přestaňte ihned používat inhalátor Symbicort a použijte Váš „úlevový“ lék. Ihned kontaktujte lékaře, neboť může být zapotřebí změnit Vaši léčbu. Stává se to velmi vzácně, méně než 1 pacientovi z 10000.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

•    Palpitace (pocit bušení srdce), záchvěvy nebo třes. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, jsou obvykle mírné a obvykle odeznívají při pokračování v léčbě přípravkem Symbicort.

•    Moučnivka (plísňová infekce) v ústech. Když si budete po inhalaci přípravku Symbicort vyplachovat ústa vodou (vodu nepolykejte), je výskyt málo pravděpodobný.

•    Mírná bolest v krku, kašel a chraplavý hlas.

•    Bolest hlavy.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

•    Pocit neklidu, nervozita a rozrušenost.

•    Poruchy spánku.

•    Pocit závratí.

•    Pocit na zvracení.

•    Zrychlený tep.

•    Tvorba kožních podlitin.

•    Svalové křeče.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

•    Kožní vyrážka, svědění kůže.

•    Zúžení (spasmus) průdušek (stažení svalů dýchacích cest, které vede k projevům hvízdání). Pokud se hvízdání objeví velmi náhle po použití přípravku Symbicort, přestaňte inhalovat a zavolejte ihned lékaři.

•    Nízké hladiny draslíku v krvi.

•    Nepravidelný tep.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů)

•    Deprese.

•    Změny chování, zvláště u dětí.

•    Bolest nebo tíže na hrudníku (angina pectoris).

•    Zvýšení množství cukru (glukózy) v    krvi.

•    Změny chuti, např. nepříjemná chuť v ústech.

•    Změny krevního tlaku.

Inhalované kortikosteroidy mohou ovlivňovat normální tvorbu steroidních hormonů ve Vašem těle, zvláště pokud užíváte vysoké dávky a po dlouhou dobu. Tyto účinky mohou zahrnovat:

•    změny v hustotě kostních minerálů (řídnutí kostí).

•    kataraktu (šedý oční zákal, zamlžení oční čočky).

•    glaukom (zvýšený nitrooční tlak).

•    zpomalení rychlosti růstu u dětí a dospívajících.

•    vliv na nadledviny (malá žláza sousedící s ledvinami).

Tyto účinky jsou daleko méně pravděpodobné u inhalovaných kortikosteroidů ve srovnání s tabletami s obsahem kortikosteroidů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Symbicort uchovávat

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce a laminovém sáčku (za EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Stejně jako u většiny léčivých přípravků v tlakovém obalu se léčivý účinek těchto léčivých přípravků může snížit, pokud je tlaková nádobka chladná. Před použitím má mít tento léčivý přípravek pokojovou teplotu. Chraňte před chladem a mrazem. Chraňte přípravek před mrazem a přímým slunečním zářením.

•    Inhalátor můžete používat po dobu 3 měsíců od chvíle, kdy ho vyndáte z laminovaného sáčku. Označte na štítku inhalátoru datum za 3 měsíce od prvního otevření. Toto datum Vám připomene, kdy máte inhalátor přestat používat.

•    Po každém použití nasaďte kryt náustku zpět na inhalátor a zaklapněte ho ve správné poloze.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování: Nádobka obsahuje tekutinu pod tlakem. Nevystavujte ji teplotám vyšším než 50° C.

Nádobku nepropichujte. Nádobku nedeformujte, nepropichujte ani nevhazujte do ohně, i když se Vám

může zdát, že je prázdná.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Symbicort obsahuje

-    Léčivými látkami jsou budesonidum a formoteroli fumaras dihydricus. Jedno stlačení (dávka) obsahuje budesonidum 160 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 4,5 mikrogramu.

-    Pomocnými látkami jsou apafluran (HFA 227), povidon a makrogol. Inhalátor neobsahuje CFC.

Jak přípravek Symbicort vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Symbicort je inhalátor, který obsahuje Váš lék. Tlaková nádobka s připojeným indikátorem počtu dávek obsahuje bílou suspenzi k inhalaci. Nádobka je zasazena do červeného plastového dávkovače spojeného s bílým plastovým náustkem a snímatelným šedým plastovým krytem proti prachu. Když je inhalátor připraven k používání, obsahuje 120 stlačení (dávek). Inhalátor je samostatně vložen do laminovaného sáčku, který obsahuje vysoušecí prostředek.

Symbicort 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu (budesonid/dihydrát formoterol-fumarátu) je dostupný v balení po 1 inhalátoru.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje Švédsko

Výrobce

AstraZeneca Dunkerque Production 224 avenue de la Dordogne 596 40 Dunkerque Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Stát

Název přípraqvku a síla

Rakousko

Symbicort 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm/Inhalation Druckgasinhalati Suspension

Belgie

Symbicort 160 microgram /4,5 microgram/inhalatie, aerosol, suspensie Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension p inhalation en flacon pressurisé

Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation, Druckgasinhalation, Suspension

Bulharsko

Chm6hkopt 160 MHKporpaMa /4,5 MHKporpaMa/BnptCKBaHe Cycnerona nog HaaaraHe 3a HHxaaa^Ha

Chorvatsko

Symbicort 160 mikrograma /4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija

Kypr

Symbicort 160 giKpoypaggápia /4,5 giKpoypaggápia/vsKaagó

Česká republika

Symbicort 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu

Dánsko

Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation

Estonsko

Symbicort

Finsko

Symbicort 160 mikrog /4.5 mikrog/inhalaatio

Francie

Symbicort 200 micro grammes /6 micro grammes par inhalation

Německo

Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Suspension

Řecko

Symbicort 160 giKpoypaggápia /4,5 piKpoypappápia/vsKaopó

Maďarsko

Symbicort 4,5 mikrogramm /160 mikrogramm túlnyomásos inhalációs szuszpenzió

Island

Symbicort 160 míkrógromm /4,5 míkrógromm/ inhalation

Irsko

Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation

Itálie

Symbicort 160 microgrammi /4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione

Lotyšsko

Symbicort 160 mikrogrami /4.5 mikrogrami/ inhalácijá, izsmidzinájumá, aerosols inhalácijám zem spiediena

Litva

Symbicort 160 mikrogramo /4,5 mikrogramo/išpurškime suslégtoji jkvepiamoji suspensija

Lucembursko

Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension p inhalation en flacon pressurisé

Malta

Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation

Nizozemsko

Symbicort 200/6, 200 microgram /6 microgram/inhalatie

Polsko

Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/ inhalasjon

Norsko

Symbicort

Portugalsko

Symbicort 160 microgramas /4,5 microgramas/inalapao

Suspensao pressurizada para inala^ao

Rumunsko

Symbicort 160 micrograme /4.5 micrograme/inhalalie, suspensie de inhalai presurizata

Slovenská republika

Symbicort 160 mikrogamov /4,5 mikrogamov/inhalačná dávka

Slovinsko

Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrograma na vdih, inhalacijska suspen; pod tlakom

Španělsko

Symbicort 160 microgramos /4,5 microgramos/inhalación suspensión para inhalación en envase a presión

Švédsko

Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation

Velká Británie

Symbicort 200 micrograms/6 micrograms per actuation pressurised inhalati suspension

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.5.2016.

9