Příbalový Leták

Samixon 1000

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Samixon 1000

Prášek pro injekční/infuzní roztok ceftriaxonum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Ceftriaxonum dinatricum trihemihydricum 1193,0 mg (odpovídá ceftriaxonum 1000 mg) v 1 lahvičce.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek pro injekční/infuzní roztok

1 lahvička 10 lahviček 20 lahviček


5. ZPUSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intramuskulární nebo intravenózní podání.


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ , POKUD JE POTŘEBNÉ


Nemíchejte s roztoky obsahujícími kalcium, včetně Hartmannova a Ringerova roztoku a roztoků totální parenterální výživy.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Před rekonstitucí uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


Doba použitelnosti připravených roztoků je uvedena v přiložené příbalové informaci.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A., Terrugem, Portugalsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


15/019/04-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Neuplatňuje se - zdůvodnění přijato.


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Samixon 1000

Prášek pro injekčm/infuzm roztok ceftriaxonum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo


3. POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ