Příbalový Leták

Salofalk 4 G

sp.zn. sukls191515/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALOFALK 4 g, rektální suspenze mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Salofalk 4 g, rektální suspenze a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 4 g, rektální suspenzi používat

3.    Jak se Salofalk 4 g, rektální suspenze používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Salofalk 4 g, rektální suspenzi uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE SALOFALK 4 G, REKTÁLNÍ SUSPENZE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Salofalk 4 g, rektální suspenze je přípravek určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivou látkou je mesalazin. Rektálně podávaný mesalazin má především lokální efekt na střevní sliznici a podslizniční vazivo.

Salofalk 4 g, rektální suspenze se užívá k léčbě akutní fáze lehkého až středně těžkého zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy).

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SALOFALK 4 G, REKTÁLNÍ SUSPENZI POUŽÍVAT

Nepoužívejte Salofalk 4 g, rektální suspenzi

-    jestliže jste alergický(á)na léčivou látku mesalazin, kyselinu salicylovou a sloučeniny od ní odvozené nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 )

-    jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby byste měli svého lékaře informovat

-    jestliže jste někdy trpěli plicní chorobou, zvláště průduškovým astmatem

-    jestliže se někdy u Vás objevila alergie na sulfasalazin, látku podobnou mesalazinu

-    jestliže máte problémy s játry

-    jestliže máte problémy s ledvinami

Během léčby byste měli být pod pečlivou kontrolou lékaře a pravidelně podstupovat vyšetření krve a moči.

Další léčivé přípravky a přípravek Salofalk 4 g, rektální suspenze

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z níže uvedených přípravků, protože by mohlo dojít k ovlivnění jejich účinku.

Účinky Salofalku 4 g, rektální suspenze a účinky některých jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat:

-    azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin (léky užívané k léčení poruch imunity)

-    látky působící proti srážení krve (léky na trombózu nebo na ředění krve, např. warfarin)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař poté zhodnotí, zda je pro Vás používání Salofalk 4 g, rektální suspenze vhodné.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Salofalk 4 g, rektální suspenzi používejte v těhotenství pouze na doporučení ošetřujícího lékaře.

Salofalk 4 g, rektální suspenzi byste měla během kojení také používat jen na doporučení lékaře, protože tento přípravek může přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Salofalk 4 g, rektální suspenze obsahuje disiřičitan draselný a benzoan sodný

Vzhledem k obsahu disiřičitanu draselného může Salofalk 4 g, rektální suspenze vyvolat u citlivých pacientů alergickou reakci s dušností až šokovým stavem, zejména u pacientů s průduškovým astmatem nebo výskytem alergické reakce v minulosti.

Přípravek obsahuje benzoan sodný, může proto vyvolat u některých citlivějších jedinců reakce z přecitlivělosti ve formě podráždění kůže, očí a sliznic.

3. JAK SE SALOFALK 4 G, REKTÁLNÍ SUSPENZE POUŽÍVÁ

Vždy používejte Salofalk přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání:

Tento lék je určen pouze pro rektální podání (k zavedení do konečníku). Přípravek neužívejte ústy a nepolykejte.

Obvykle se aplikuje obsah jedné lahvičky (60 g suspenze) do konečníku jedenkrát denně večer před spaním. Po ústupu akutního zánětu není třeba přípravek dále podávat.

Nejlepších výsledků se dosahuje, je-li střevo před aplikací přípravku vyprázdněno.

• Lahvičku před použitím protřepejte po dobu půl minuty.

•    Sejměte ochranný kryt aplikátoru.

•    Lahvičku držte ve svislé poloze.

•    Položte se na levý bok s levou nohou nataženou a pravou nohou pokrčenou v koleni.

•    Špičku aplikátoru si zaveďte hluboko do konečníku tak, aby směřovala lehce dolů.

•    Poté lahvičku pomalu stiskněte.

•    Po vyprázdnění lahvičky opatrně vyjměte aplikátor z konečníku.

•    Pokud je to možné, zůstaňte ležet ve stejné poloze alespoň 30 minut, aby lék mohl dobře působit.

•    Optimální je působení po celou noc k dosažení maximálního efektu.

Dávkování:

Dospělí včetně starších pacientů

Pokud máte příznaky akutního zánětu, aplikujte si jednou denně do konečníku obsah jedné lahvičky (60 g rektální suspenze, odpovídá 4 g mesalazinu/den).

Použití u dětí a dospívajících

Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí a dospívajících.

Délka trvání léčby:

Doba léčby je závislá na typu onemocnění, jeho závažnosti a průběhu. O délce trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Přípravek byste měli používat pravidelně a nepřetržitě, protože jen tak je možno dosáhnout požadovaného léčebného účinku.

Pokud máte pocit, že přípravek má příliš slabý nebo naopak silný účinek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Salofalk 4 g, rektální suspenze, než jste měl(a)

Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého lékaře, aby rozhodl o dalším postupu.

Pokud jste užili jednorázově příliš velkou dávku přípravku, užijte následující dávku v předepsaném množství. Nesnižujte ji.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Salofalk 4 g, rektální suspenzi

Pokud omylem použijete nižší dávku přípravku než doporučenou, nebo si lék zapomenete vzít, nesnažte se chybu napravovat zvýšením dávky následující, ale pokračujte v léčbě předepsanou dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Salofalk 4 g, rektální suspenzi

Nepřerušujte léčbu přípravkem bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Salofalk 4 g, rektální suspenze nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou velmi vzácné. Jestliže se u Vás po použití tohoto přípravku vyskytne některý z následujících příznaků, měli byste ihned kontaktovat lékaře:

-    Alergická kožní vyrážka

-    Horečka

-    Dýchací obtíže

Jestliže u Vás došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, doprovázeného zejména horečkou, a/nebo bolestmi v krku a ústech, přerušte _používání rektální suspenze a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být velmi vzácně způsobeny poklesem počtu bílých krvinek (stav nazývaný agranulocytóza), který může vést k větší náchylnosti k rozvoji závažných infekcí. Krevní test může potvrdit, zdali příznaky jsou způsobeny tímto přípravkem.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u pacientů užívajících mesalazin:

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů, ale více než 1 z 10 000 pacientů):

-    bolest v břiše, průjem, nadýmání, nevolnost, zvracení

-    bolesti hlavy, závratě

-    bolest na hrudníku, dušnost nebo otoky končetin při postižení srdce (zánět srdečního svalu, zánět osrdečníku)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

-    porucha funkce ledvin, někdy s otoky končetin nebo bolestí v tříslech

-    silné bolesti v břiše při akutním zánětu slinivky břišní

-    horečka, bolest v krku nebo celková nevolnost způsobené změnami v krevním obraze

-    ztížení dýchání s pískoty, kašel, zastínění plic na RTG snímku při alergickém a/nebo zánětlivém postižení plic

-    těžký průjem a bolest v břiše při alergické reakci na tento lék ve střevech

-    kožní vyrážka nebo zánět

-    svalové a kloubní bolesti

-    žloutenka nebo bolest v břiše způsobené onemocněním jater nebo žlučových cest

-    ztráta vlasů a vznik plešatosti

-    ztuhlost a brnění rukou a nohou (periferní neuropatie)

-    vratný nález sníženého počtu spermií

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK SALOFALK 4 G, REKTÁLNÍ SUSPENZI UCHOVÁVAT

Salofalk 4 g, rektální suspenzi uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Salofalk 4 g, rektální suspenze obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 4,0 g v 60 g rektální suspenze

Pomocnými látkami jsou karbomer 934 P, natrium-benzoát, dihydrát dinatrium-edetátu, disiřičitan draselný, kalium-acetát, xanthanová klovatina, čištěná voda

Jak Salofalk 4 g, rektální suspenze vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: světlehnědá až hnědá homogenní suspenze Velikost balení: 7 lahviček, 1 lahvička obsahuje 60 g rektální suspenze

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU

Lot:    Číslo šarže

Exp. (měsíc/rok):    Použitelné do (měsíc/rok):

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.9.2015.

Strana 5 (celkem 5)