Příbalový Leták

Rawel SrPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Rawel SR

tablety s prodlouženým uvolňováním

Indapamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


V příbalové informaci naleznete:

Co je Rawel SR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rawel SR užívat

Jak se přípravek Rawel SR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rawel SR uchovávat

Další informace


CO JE RAWEL SR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Rawel SR se používá ke snížení zvýšeného krevního tlaku (hypertenze).

Je to potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním obsahující jako léčivou látku indapamid.


Indapamid je diuretikum. Většina diuretik zvyšuje množství moče tvořené ledvinami. Avšak indapamid se liší od ostatních diuretik, protože způsobuje pouze malý vzrůst množství tvořené moče.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RAWEL SR UŽÍVAT


Neužívejte přípravek Rawel SR


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rawel SR je zapotřebí

Prosím, sdělte svému lékaři:


Měl(a) byste svému lékaři oznámit, zda jste dříve měl(a) reakce z citlivosti ke světlu.

Pokud se domníváte, že se na Vás kterákoliv z těchto situací může vztahovat, nebo pokud máte jakékoliv otázky či pochybnosti ohledně užívání svého léku, měl(a) byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.


Váš lékař může nechat vyšetřit Vaši krev, aby zkontroloval, zda nemáte nízkou hladinu sodíku či draslíku nebo vysokou hladinu vápníku.


Důležitá informace pro sportovce

Sportovci by si měli uvědomit, že tento lék obsahuje léčivou látku, která může vykazovat pozitivní reakci při antidopingových zkouškách.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Současné užívání přípravku Rawel SR a některých jiných léků může zvyšovat účinek jednoho či druhého léku a způsobovat nežádoucí účinky.

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Rawel SR byste neměl(a) užívat s lithiem (používaným pro léčbu deprese) vzhledem k riziku zvýšených hladin lithia v krvi.

Ujistěte se, že jste svému lékaři sdělil(a), zda užíváte kterýkoliv z následujících léků, neboť toto užívání může vyžadovat zvláštní opatrnost:

Užívání přípravku Rawel SR s jídlem a pitím

Jídlo a pití neovlivňuje účinek přípravku Rawel SR.


Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Tento lék se během těhotenství nedoporučuje. Je-li těhotenství plánované či potvrzené, je třeba zahájit co nejdříve přechod na alternativní způsob léčby.

Sdělte svému lékaři, zda jste těhotná nebo zda si přejete otěhotnět.

Léčivá látka se vylučuje mlékem. Pokud užíváte tento lék, kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék může způsobovat nežádoucí účinky následkem nízkého tlaku krve, jako jsou závratě nebo únava (viz bod 4). Tyto nežádoucí účinky mohou nastat s větší pravděpodobností na začátku léčby nebo při zvyšování dávky. Pokud nastanou, měl(a) byste se zdržet řízení vozidla nebo dalších činností vyžadujících pozornost.


Důležitá informace o některých složkách přípravku Rawel SR

Rawel SR obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK RAWEL SR UŽÍVÁ


Vždy užívejte přípravek Rawel SR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování přípravku Rawel SR je jedna tabletadenně. Užívejte lék každý den ve stejnou dobu, přednostněráno; spolkněte jej celý a zapijte trochou tekutiny. Tablety lze užívat bez ohledu na jídlo. Nedrťte je ani nežvýkejte. Léčba vysokého krevního tlaku je obvykle celoživotní.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Rawel SR, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, poraďte se ihned se svým lékařem nebo lékárníkem.


Vysoká dávka přípravku Rawel SR by mohla způsobit nevolnost, zvracení, nízký krevní tlak, křeče, závratě, ospalost, stav zmatenosti a změny množství moče vytvářené ledvinami.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rawel SR

Jestliže jste přípravek Rawel SR zapomněl(a) užít ve správný čas, dodržujte svůj obvyklý rozpis dávek a další dávku si vezměte v době podle tohoto rozpisu.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rawel SR

Jelikož je léčba vysokého krevního tlaku obvykle celoživotní, měl(a) byste se poradit se svým lékařem dříve, než ukončíte užívání tohoto léčivého přípravku.


Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rawel SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Četnost výskytu nežádoucích účinků zmíněných níže se řadí do následujících skupin:


Velmi časté

Ovlivňují více než 1 pacienta z 10

Časté

Ovlivňují 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté

Ovlivňují 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné

Ovlivňují 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné

Ovlivňují méně než 1 pacienta z 10000

Není známo

Z dostupných údajů nelze určit


Ty mohou zahrnovat:Vzácné:


Pokud trpíte systémovým lupus erythematosus (typ onemocnění kolagenu), může se toto onemocnění zhoršit. Byly též hlášeny případy fotosenzitivních reakcí -reakcí z citlivosti vůči světlu (změna vzhledu kůže) po vystavení pokožky slunci nebo umělým zdrojům UVA záření.


Mohou se vyskytnout některé změny výsledků Vašich laboratorních vyšetření a Váš lékař může potřebovat nechat provést vyšetření krve, aby Váš zdravotní stav zkontroloval. Mohou nastat následující změny laboratorních výsledků:

- nízký obsah draslíku v krvi, který může způsobovat slabost svalů,

- nízký obsah sodíku v krvi, který může vést k odvodnění a nízkému krevnímu tlaku,

- zvýšení hladiny kyseliny močové, látky, která může způsobovat nebo zhoršovat dnu (bolestivé klouby, zejména na nohou),

- zvýšení hladiny glukosy v krvi u diabetických pacientů,

- zvýšení hladiny vápníku v krvi.


Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK RAWEL SR UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Přípravek Rawel SR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Rawel SR obsahuje


Jak přípravek Rawel SR vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté, lehce bikonvexní.

Tyto tablety se dodávají po 20, 30, 60 a 90 tabletách balených v blistru a krabičce.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.3.2010


Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

5/5