Příbalový Leták

Ramipril Medreg 10 Mg

Informace pro variantu: Tableta (500 Ii,10mg), Tableta (56 Ii,10mg), Tableta (100 Ii,10mg), Tableta (20 Ii,10mg), Tableta (90 Ii,10mg), Tableta (30,10mg), Tableta (60 Ii,10mg), Tableta (98 Ii,10mg), Tableta (1000,10mg), Tableta (30 Ii,10mg), Tableta (28 Ii,10mg), Tableta (50 Ii,10mg), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls135291/2015 a k sp. zn. sukls147792/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ramipril Medreg 1,25 mg Ramipril Medreg 2,5 mg Ramipril Medreg 5 mg Ramipril Medreg 10 mg tablety ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Ramipril Medreg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramipril Medreg užívat

3.    Jak se Ramipril Medreg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Ramipril Medreg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Ramipril Medreg a k čemu se používá

Ramipril Medreg obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramipril Medreg účinkuje následovně:

•    snižuje v těle tvorbu látek, které mohou zvyšovat krevní tlak,

•    uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy,

•    ulehčuje srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramipril Medreg se může používat:

•    k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),

•    ke snížení rizika, že proděláte srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu,

•    ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne),

•    k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání),

•    jako léčba následující po srdeční příhodě (infarkt myokardu) komplikované srdečním selháním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramipril Medreg užívat Neužívejte Ramipril Medreg:

•    jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

•    jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

•    pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramipril Medreg pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.

•    pokud máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza).

•    pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Ramipril Medreg v raném těhotenství (viz bod „Těhotenství a kojení”.)

•    pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

•    pokud máte cukrovku nebo máte problémy s ledvinami a užíváte léky ke snížení krevního tlaku obsahující aliskiren.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Ramipril Medreg. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramipril Medreg užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ramipril Medreg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

•    jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami.

•    jestliže máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou).

•    jestliže budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace).

•    jestliže Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramipril Medreg jeden den předem -poraďte se proto se svým lékařem.

•    jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s cukrovkou.

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě: „Neužívejte Ramipril Medreg“

•    jestliže máte v krvi vysoký obsah draslíku (prokazuje se krevními testy).

•    jestliže užíváte léky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může provádět pravidelné krevní testy se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího věku.

•    jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes.

•    jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. V časné fázi těhotenství se užívání přípravku Ramipril Medreg nedoporučuje a v těhotenství trvajícím více než 3 měsíce nesmí být přípravek Ramipril Medreg užíván, protože jeho užívání v tomto období může způsobit závažné poškození dítěte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Děti

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril Medreg nedoporučuje vzhledem k tomu, že zatím nebyla stanovena bezpečnost a účinnost ramiprilu u dětí.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramipril Medreg užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Ramipril Medreg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že Ramipril Medreg může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramipril Medreg.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramipril Medreg.

•    Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

•    Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Ramipril Medreg zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

•    Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

•    Léky k léčbě nádorových onemocnění (chemoterapie)

•    Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin

•    Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid

•    Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)

•    Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

•    Alopurinol (používá se ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

•    Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem)

•    Blokátory receptoru pro angiotensin II nebo aliskiren (používá se k léčbě vysokého krevního tlaku). (Viz také informace v části „Neužívejte Ramipril Medreg“ a „Upozornění a opatření“). Váš lékař Vám může změnit dávkování a/nebo provést jiná opatření.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Ramipril Medreg může mít vliv na jejich účinek.

•    Léky k léčbě cukrovky, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramipril Medreg může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku Ramipril Medreg.

•    Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramipril Medreg může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Ramipril Medreg užívat.

Ramipril Medreg s jídlem a alkoholem

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril Medreg může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte Ramipril Medreg, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.

Těhotenství a kojení

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Váš lékař Vám za normálních okolností doporučí ukončit užívání přípravku Ramipril Medreg před rozhodnutím otěhotnět nebo ve chvíli, kdy zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám užívání jiného léčivého přípravku místo přípravku Ramipril Medreg. Užívání přípravku Ramipril Medreg není doporučeno na začátku těhotenství a přípravek nesmí být podáván po třetím měsíci těhotenství, protože může způsobit těžké poškození dítěte, pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Podávání přípravku Ramipril Medreg není doporučeno matkám, které kojí, a Váš lékař by měl zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit, především pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Ramipril Medreg můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril Medreg nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Ramipril Medreg obsahuje laktosu.

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Ramipril Medreg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ramipril Medreg 2,5 mg:

Tato síla není vhodná pro dávky nižší než 1,25 mg.

Ramipril Medreg / 5 mg:

Tato síla není vhodná pro dávky nižší než 2,5 mg.

Ramipril Medreg 10 mg:

Tato síla není vhodná pro dávky nižší než 5 mg.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

•    Ramipril Medreg může být užíván s jídlem i bez jídla.

•    Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

•    Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

   Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

•    Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude krevní tlak pod kontrolou.

•    Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

•    Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Ramipril Medreg diuretika vysadit anebo snížit množství, které budete užívat.

Ke snížení rizika srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody

   Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

•    Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

•    Obvyklá dávka je 10 mg j ednou denně.

Léčba ke snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

   Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

•    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

•    Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg j edenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

•    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

•    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

•    Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdeční příhodě

   Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

•    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

•    Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ramipril Medreg, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte - požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramipril Medreg

•    Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

•    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Ramipril Medreg a ihned navštivte lékaře, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících

závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

•    Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Ramipril Medreg.

•    Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

•    Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo závažnější problémy včetně srdeční příhody a cévní mozkové příhody.

•    Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

•    Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

•    Silnou bolest břicha, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

•    Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest břicha, nevolnost, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,

prosím, svému lékaři.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

•    Bolest hlavy nebo pocit únavy.

•    Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril Medreg nebo když začnete užívat vyšší dávku.

•    Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si z lehu rychle sednete.

•    Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání.

•    Bolest břicha nebo střev, průjem, špatné trávení, nevolnost nebo zvracení.

•    Kožní vyrážka, která může i nemusí být vystouplá.

•    Bolest na hrudníku.

•    Křeče ve svalech nebo bolest svalů.

•    Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

•    Problémy s rovnováhou (vertigo).

•    Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie).

•    Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.

•    Poruchy spánku.

•    Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid.

•    Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

•    Otok střeva, tzv. „intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem.

•    Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech.

•    Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé.

•    Intenzivnější pocení než obvykle.

•    Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).

•    Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep, otoky rukou a nohou. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

•    Zčervenání.

•    Rozmazané vidění.

•    Bolest kloubů.

•    Horečka.

•    Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen.

•    Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem.

•    Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

•    Pocit nejistoty nebo zmatenosti.

•    Červený a oteklý j azyk.

•    Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka.

•    Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).

•    Kožní vyrážka nebo modřiny.

•    Skvrny na kůži a studené končetiny.

•    Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení.

•    Porucha sluchu a zvonění v uších.

•    Pocit slabosti.

•    Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu - prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

•    Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se některý z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo trvá déle než několik dní.

•    Problémy se soustředěním.

•    Otok úst.

•    Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem.

•    Méně sodíku v krvi než obvykle - prokázáno krevním testem.

•    Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

•    Zvětšení prsů u mužů.

•    Zpomalené nebo zhoršené reakce.

•    Pocit pálení.

•    Změny vnímání vůně.

•    Vypadávání vlasů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak Ramipril Medreg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte HDPE lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

1,25 mg, 2,5 mg (1000 ks v balení):

Doba použitelnosi po otevření: Použijte do 12 měsíců po prvním otevření HDPE lahvičky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, štítku lahvičky a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Ramipril Medreg obsahuje

-    Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg.

-    Pomocnými látkami j sou: předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, hydrogenuhličitan sodný (E500), sodná sůl kroskarmelosy (E468), žlutý oxid železitý (E172) [pouze 2,5mg tablety], červený oxid železitý (E172) [pouze 5mg tablety] a natrium-stearyl-fumarát.

Jak Ramipril Medreg vypadá a co obsahuje toto balení

Ramipril Medreg 1,25 mg:

Bílá až téměř bílá, kulatá, plochá nepotahovaná tableta se zkosenou hranou, s vyraženým „H“ a „17“ na jedné straně a hladká na druhé straně.

Ramipril Medreg 2,5 mg:

Světle žlutá až žlutá, kulatá, plochá nepotahovaná tableta se zkosenou hranou, s vyraženým „H“ a „18“ oddělenými půlicí rýhou na jedné straně a hladká na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ramipril Medreg 5 mg:

Světle růžová mramorovaná, kulatá, plochá nepotahovaná tableta se zkosenou hranou, s vyraženým „H“ a „19“ oddělenými půlicí rýhou na jedné straně a hladká na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ramipril Medreg 10 mg:

Bílá až téměř bílá, kulatá, ploché nepotahovaná tableta se zkosenou hranou, s vyraženým „H“ a „20“ oddělenými půlicí rýhou na jedné straně a hladká na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ramipril Medreg tablety jsou dostupné v balení:

PVC/Al blistr )

Bílá neprůhledná HDPE lahvička s bílým neprůhledným PP šroubovacím uzávěrem, plněná kouskem vaty.

Velikosti balení:

Ramipril Medreg 1,25 mg:

Blistr: 20, 28, 30, 50, 90, 98 a 100 tablet

HDPE lahvička: 30 a 1000 tablet (nemocniční balení)

Ramipril Medreg 2,5 mg tablety:

Blistr: 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, a 500 tablet HDPE obal: 30 a 1000 tablet (nemocniční balení)

Ramipril Medreg 5 mg tablety:

Blistr: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 a 500 tablet HDPE obal: 30 a 1000 tablet (nemocniční balení)

Ramipril Medreg 10 mg tablety:

Blistr: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 a 500 tablet HDPE obal: 30 a 1000 tablet (nemocniční balení)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33 196 00 Praha Česká republika

Výrobce

APL Swift services (Malta) Limited HF26, Hal Far industrial Estate, Hal Far Birzeburgia, BBG 3000 Malta

Medis International a.s.

Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:    Ramipril    Medreg    1,25    mg/2,5 mg/5 mg/10 mg

Polsko:    Medipril

Portugalsko:    Ramipril    Dr.Max    1,25    mg/2,5 mg/5 mg/10 mg comprimídos

Slovenská republika: Ramipril Medreg    1,25    mg/2,5 mg/5 mg/10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.10.2015

9/9