Příbalový Leták

Ramicard 10

sp. zn. sukls24573/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

RAMICARD 5 RAMICARD 10

tvrdé tobolky ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1)    Co je Ramicard a k čemu se používá

2)    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat

3)    Jak se Ramicard užívá

4)    Možné nežádoucí účinky

5)    Jak přípravek Ramicard uchovávat

6)    Obsah balení a další informace

1.    Co je Ramicard a k čemu se používá

Ramicard obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramicard účinkuje takto:

-    snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

-    uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy

-    ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramicard se může používat:

-    k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

-    ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici

-    ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)

-    k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

-    jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat

Neužívejte přípravek Ramicard:

-    jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

-    jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

-    pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramicard pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

-    pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza)

-    během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod “Těhotenství a kojení”)

-    pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím alskiren

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramicard. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramicard užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ramicard se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

-    pokud máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami

-    pokud máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)

-    pokud budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)

-    pokud Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramicard jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem

-    pokud máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)

-    pokud máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes

-    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotenzi II (ARB) (take známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, ibersartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Ramicard”

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramicard užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Ramicard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že přípravek Ramicard může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramicard.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramicard:

-    Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

-    Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Ramicard zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

-    Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

-    Protinádorové léky (chemoterapie)

-    Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin

-    Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid

-    Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)

-    Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

-    Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

-    Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramicard může mít vliv na jejich účinek.

-    Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramicard může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání léku Ramicard.

-    Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramicard Vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz take informace v bodě “Neužívejte přípravek Ramicard” a “Upozornění a opatření”)

Přípravek Ramicard s jídlem, pitím a alkoholem

-    Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramicard může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Ramicard, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.

-    Ramicard se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

V prvních 12. týdnech těhotenství byste přípravek Ramicard neměla užívat a od 13. týdne těhotenství tento přípravek užívat nesmíte vůbec, jelikož by mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte.

Pokud otěhotníte během užívání přípravku Ramicard, neprodleně to oznamte svému lékaři.

Před plánovaným těhotenstvím byste měla být převedena na vhodnou alternativní léčbu.

Kojení

Pokud kojíte, neměla byste přípravek Ramicard užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Ramicard můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramicard, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte

3/8

ani neobsluhujte žádné stroje.

3. Jak se Ramicard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

-    Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

-    Tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

-    Tobolky nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Pro dávky nedosažitelné s použitím přípravku Ramicard jsou k dispozici jiné léčivé přípravky se stejnou účinnou látkou.

Léčba vysokého krevního tlaku

-    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

-    Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.

-    Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

-    Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Ramicard diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

-    Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

-    Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

-    Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

-    Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

-    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

-    Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

-    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

-    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

-    Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

-    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

-    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

-    Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší lidé

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ramicard, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte - požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramicard

-    Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

-    Nezdvojnásobujte následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Ramicard a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

-    Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Ramicard.

-    Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

-    Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody

-    Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

-    Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

-    Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

-    Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

-    Bolest hlavy nebo pocit únavy

-    Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramicard nebo když začnete užívat vyšší dávku.

-    Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.

-    Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání

-    Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení

-    Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže

-    Bolest na hrudníku

-    Křeče ve svalech nebo bolest svalů

-    Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-    Problémy s rovnováhou (vertigo)

-    Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie)

-    Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

-    Poruchy spánku

-    Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

-    Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

-    Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem

-    Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

-    Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé

-    Intenzivnější pocení než obvykle

-    Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

-    Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuj e více vody než obvykle.

-    Zčervenání

-    Rozmazané vidění

-    Bolest kloubů

-    Horečka

-    Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

-    Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem

-    Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

-    Pocit nejistoty nebo zmatenosti

-    Červený a oteklý jazyk

-    Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

-    Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

-    Kožní vyrážka nebo modřiny

-    Skvrny na kůži a studené končetiny

-    Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

-    Porucha sluchu a zvonění v uších

-    Pocit slabosti

-    Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu -prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

-    vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

-    Problémy se soustředěním

-    Otok úst

-    Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem

-    Méně sodíku v krvi než obvykle - prokázáno krevním testem

-    Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

-    Zvětšení prsů u mužů

-    Zpomalené nebo zhoršené reakce

-    Pocit pálení

-    Změny vnímání vůně

-    Vypadávání vlasů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Ramicard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo obalu za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Ramicard obsahuje

Léčivou látkou je ramiprilum (ramipril)

RAMICARD 5: ramiprilum 5 mg v jedné tobolce.

RAMICARD 10: ramiprilum 10 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky jsou:

Předbobtnalý škrob, želatina a barviva černý oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132) a žlutý oxid železitý (E172).

Černý inkoust na tobolkách obsahuje ještě šelak, černý oxid železitý a antifoam.

Jak přípravek Ramicard vypadá a co obsahuje toto balení

RAMICARD 5: tobolky mají světle zelené víčko, označené "R" a světle šedé tělo označené "5". RAMICARD 10: tobolky mají tmavě zelené víčko, označené "R" a světle šedé tělo označené "10".

Balení:

Velikost balení: 7, 21, 28, 30, 50 nebo 100 tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Německo

Výrobce Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur Island

Klocke Verpackungs-Service GmbH Max-Becker Strasse 6, 76356 Weingarten

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Maďarsko: Velká Británie:


RAMICARD 5/ 10 mg tvrdé tobolky RAMICARD 5 / 10 Ramipril 5 / 10 mg Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.2.2015

Tato příbalová informace neobsahuje všechny informace o Vašem léku. Pokud máte další otázky nebo si nejste něčím jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

8/8