Příbalový Leták

RabisinB. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

RABISIN, injekční suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l´Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie.


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


RABISIN injekční suspenze

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 dávka (1ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Virus rabiei inactivatum min. 1 IU.

Pomocné látky:

Thiomersalum (jen u vícedávkových balení), Algeldratum, Natrii chloridi solutio.


4. INDIKACE


Aktivní imunizace psů, koček, lasicovitých, koní, ovcí a skotu proti vzteklině.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě přistoupíme k symptomatické léčbě. Přítomnost hydroxidu hlinitého může vyvolat tvorbu uzlíku v místě aplikace.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Aplikujte jednu 1ml dávku subkutánně (vyjma u koní) nebo intramuskulárně podle následujícího schématu:


Druhy

Primární vakcinace

Revakcinace

Psi, kočky

1. injekce od 12 týdnů věku*

1 rok po primární vakcinaci. Poté v intervalech až 3 roky**


Koně

Mladší než 6 měsíců


1. injekce od 4 měsíců věku*** následovaná 2. injekcí po 1 měsíci

Ročně

Starší než 6 měsíců

1 injekce


Skot, ovce

Mladší než 9 měsíců


1. injekce od 4 měsíců věku*** následovaná 2. injekcí mezi 9 a 12 měsícem věku

Ročně

Starší než 9 měsíců

1 injekce


*V případě, že pes nebo kočka byli vakcinováni před 12. týdnem věku, primární vakcinace by měla být doplněna injekcí podanou ve 12 týdnech věku nebo později.

**Revakcinační období by mělo být vždy v souladu s platnými právními předpisy dané země

***V případě, že kůň, skot nebo ovce byli vakcinováni před 4. měsícem věku, primární vakcinace by měla být doplněna injekcí podanou ve 4 měsících věku nebo později.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. 10 dní před vakcinací.

Doporučuje se nevystavovat zvířata těžké fyzické zátěži do doby, než se vyvine plně imunita. Březí a laktující feny je možné vakcinovat. Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a desinfekčních látek. Před použitím lékovku protřepte.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2C – 8C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem. Uchovávat mimo dosah dětí.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Září 2013


15. DALŠÍ INFORMACE


Velikost balení: lékovky 10 x 1 ml, 1 x 10 ml, 100 x 1 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.
4