Příbalový Leták

P.G. 600

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

P.G. 600 prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

D-85716 Unterschleissheim

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

P.G. 600 prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 dávka (5 ml po naředění)


Léčivé látky:

Gonadotrophinum chorionicum 200 IU

Gonadotrophinum sericum 400 IU


4. INDIKACE

Léčba anestru, indukce říje, synchronizace a diagnostika březosti u prasnic a prasniček.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi zřídka se může objevit anafylaktoidní reakce, v takovém případě se aplikují intravenózně nebo intramuskulárně glukokortikoidy nebo adrenalin (1:1000).


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasnice, prasničky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se jedna dávka o objemu 5 ml po naředění přiloženým zřeďovačem na kus subkutánně nebo intramuskulárně v krajině za uchem.Indikace *

Doba aplikace

Prasnice

Odstartování cyklu

0.-2.den po odstavu

Zvětšení vrhu při subfertilitě

0.-2.den po odstavu

Anestrus (tichá říje)

přibližně 10. den po odstavu

Diagnostika březosti

přibližně 80 dní po připuštění

Prasničky

Anestrus (tichá říje)

ve věku 8-10 měsíců

Indukce říje u pohlavně nedospělých prasniček

ve věku 5,5-6,5 měsíců nebo při živé hmotnosti 85-100 kg. (prasničky lze připouštět již při první říji po aplikaci. Prasničky připuštěné až při druhé říji po aplikaci mívají početnější vrhy.)

Diagnostika březosti

přibližně 80 dní po připuštění


* Synchronizace říje: při všech uvedených indikacích nastupuje říje 3-6 dní po aplikaci PG 600.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.


Po naředění podle návodu spotřebujte do 24 hodin.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Duben 2016


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


P.G. 600 je lyofilizovaná směs humánního choriového gonadotropinu (hCG) a sérového gonadotropinu březích klisen (PMSG). Sérový gonadotropin působí podobně jako folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH) a vyvolává růst folikulů. Choriový gonadotropin působí jako LH a podporuje ovulaci folikulů a růst žlutého tělíska. Kombinace těchto hormonů vyvolává u prasat fertilní říjový cyklus.2