Příbalový Leták

Oxymetazolin Dr. Max 0,5 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxymetazolin Dr.Max 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

oxymetazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml nosního spreje obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg.

Jedna dávka (0,07 ml) obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 35 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, glycin, sorbitol, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 1x15 ml lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Po prvím otevření spotřebujte do 30 dní.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Dr. Max Pharma Limited, London, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.

: 69/152/15-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ


Symptomatická úleva od ucpaného nosu způsobeného rýmou.

Doporučené dávkování:

Dospělí a děti nad 12 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, maximálně dvakrát denně. Více informací naleznete v příbalové informaci.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oxymetazolin dr.max 0,5 mg/ml

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oxymetazolin Dr.Max 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

oxymetazolini hydrochloridum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Nosní podání

3.    POUŽITELNOST


EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 30 dní.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


15 ml


6. JINÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


(Logo Dr.Max Pharma Limited)