Příbalový Leták

Oxycontin 80 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OxyContin 10 mg OxyContin 20 mg OxyContin 40 mg OxyContin 80 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním Oxycodoni hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


OxyContin 10 mg

Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg. OxyContin 20 mg

Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg. OxyContin 40 mg

Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg. OxyContin 80 mg

Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


OxyContin 10 mg

monohydrát laktosy usušený rozprášením, povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru RS 30%, triacetin, stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), hyprolosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

OxyContin 20 mg

monohydrát laktosy usušený rozprášením, povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru RS 30%, triacetin, stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172), polysorbát 80

OxyContin 40 mg

monohydrát laktosy usušený rozprášením, povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru RS 30%, triacetin, stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), polysorbát 80

OxyContin 80 mg

monohydrát laktosy usušený rozprášením, povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru RS 30%, triacetin, stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132)


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety s prodlouženým uvolňováním


10 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 40 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Tablety se musí užít celé nerozkousané!


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Mundipharma Gesellschaft m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1070 Vídeň Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


65/257/00-C

65/258/00-C

65/259/00-C

65/260/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

OxyContin 10 mg OxyContin 20 mg OxyContin 40 mg OxyContin 80 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OxyContin 10 mg OxyContin 20 mg OxyContin 40 mg OxyContin 80 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním Oxycodoni hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Vídeň, Rakousko

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

c.s.

5. JINÉ


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH