Příbalový Leták

Oxycodone Vitabalans 5 Mg Potahované Tablety

Sp.zn. sukls60606/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxycodone Vitabalans 5 mg potahované tablety Oxycodone Vitabalans 10 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg oxycodoni hydrochloridum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

5 mg: bílá, kulatá, vypouklá tableta, průměr 6 mm.

10 mg: bílá, kulatá, vypouklá tableta, s půlící rýhou na jedné straně, průměr 8 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Silné bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování závisí na intenzitě bolesti a pacientově individuální vnímavosti k léčbě. Platí následující obecná doporučení pro dávkování:

Dospělí a mladiství (12 let a starší)

Titrace a úprava dávky

Obvyklá počáteční dávka pro pacienty, kteří doposud nebyli vystaveni působení opiátů, je 5 mg podávaných každých 6 hodin. Dávka se může zvyšovat v krocích po 25% až 50% příslušné dávky. Cílem je individuální dávkování pro daného pacienta, které umožňuje odpovídající analgezii s tolerovatelnými nežádoucími účinky. Proto může být v případě nutnosti zkrácen interval až na 4 hodiny. Nicméně Oxycodone Vitabalans se nemá užívat častěji než 6 krát denně.

Někteří pacienti užívající přípravky s prodlouženým uvolňováním oxykodonu podle pevného schématu mohou potřebovat analgetika s rychlým uvolňováním jako záchrannou medikaci ke zvládání průnikové bolesti. Oxycodone Vitabalans je vhodný pro zvládání průnikové bolesti. Jednotlivá dávka záchranné medikace by měla být upravena podle individuálních potřeb pacienta. Obecně je vhodná 1/8 až 1/6 denní dávky oxykodonu s prodlouženým uvolňováním.

Potřeba užití záchranné medikace více než dvakrát denně může ukazovat na to, že je potřeba zvýšit dávku oxykodonu s prodlouženým uvolňováním. Cílem je stanovit individuální dávkování pro daného pacienta, které při podávání oxykodonu s prodlouženým uvolňováním dvakrát denně umožňuje odpovídající analgezii s tolerovatelnými nežádoucími účinky a s co nejnižší záchrannou medikací po celou dobu, kdy je potřebná léčba bolesti.

U pacientů, kteří již jsou opiáty léčeni, může být léčba zahájena vyššími dávkami, přičemž se vezme v potaz jejich zkušenost s předchozí léčbou opiáty.

10 až 13 mg oxykodon-hydrochloridu odpovídá přibližně 20 mg morfin-sulfátu, v obou případech ve formě potahovaných tablet.

V důsledku individuálních rozdílů v citlivosti vůči různým opiátům se doporučuje, aby pacienti po konverzi z jiných opiátů začínali léčbu oxykodon-hydrochloridem dávkou, která odpovídá 50-75 % vypočtené dávky oxykodon-hydrochloridu.

Obecně by se měla dávka u jednotlivých pacientů titrovat až do dosažení úlevy od bolesti za předpokladu, že je možné odpovídajícím způsobem zvládnout nežádoucí účinky.

Pokud se vyžaduje dlouhodobá léčba bolesti, pacient má být převeden na oxykodon-hydrochlorid v tabletách s prodlouženým uvolňováním.

Délka léčby

Oxykodon se nesmí používat déle, než je nezbytné. Pokud je vzhledem k typu a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba, je nutné pečlivé a pravidelné sledování, aby bylo možno určit, zda a do jaké míry je nutné v léčbě pokračovat.

Přerušení léčby

Pokud pacient již nepotřebuje léčbu oxykodonem, lze doporučit postupné snižování dávky, aby se zabránilo vzniku abstinenčních příznaků.

Zvláštní populace

Rizikovým pacientům, například pacientům s poruchou funkce ledvin nebo jater, pacientům s nízkou tělesnou hmotností nebo pacientům s pomalým metabolismem léčivých přípravků, kterým dosud nebyly opiáty podávány, je zpočátku nutno podávat polovinu doporučené dávky. Nejnižší doporučená dávka, tj. 5 mg, nemusí být proto jako zahajovací dávka vhodná.

Titraci dávky je nutno provést v souladu s individuální klinickou situací.

Starší pacienti

Má se podávat co nejnižší dávka s opatrnou titrací k utlumení bolesti.

Pediatrická populace

Oxykodon-hydrochlorid v potahovaných tabletách se nedoporučuje podávat u dětí do 12 let věku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Zahájení dávkování se má u těchto pacientů řídit konzervativním přístupem. Doporučená zahajovací dávka pro dospělé se má snížit o 50% (např. celková denní dávka 10 mg podaná perorálně u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni opiáty), a u každého jednotlivého pacienta by titrace k utlumení bolesti měla probíhat podle jeho klinického stavu.

Způsob podání

Přípravek Oxycodone Vitabalans potahované tablety se má užívat každých 4-6 hodin podle pevného schématu v určených dávkách.

Potahované tablety se mohou užívat s jídlem nebo bez ohledu na jídlo a s dostatečným množstvím tekutin. Oxycodone Vitabalans potahované tablety se nesmí užívat s alkoholickými nápoji.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Oxykodon se nesmí podávat v žádné ze situací, kdy jsou kontraindikovány opiáty:

•    těžký útlum dýchání s hypoxií a/nebo hyperkapnií,

•    těžká chronická obstrukční plicní nemoc,

•    těžké bronchiální astma,

•    cor pulmonale,

•    zvýšené hladiny oxidu uhličitého v krvi

•    paralytický ileus,

•    náhlá příhoda břišní, zpomalené vyprazdňování žaludku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hlavním rizikem opiátů je útlum dechu. Tlumivý respirační účinek oxykodonu může vést ke zvýšení koncentrací oxidu uhličitého v krvi, a tedy v mozkomíšním moku. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání oxykodonu u oslabených pacientů, u pacientů se závažným poškozením funkce plic, s poruchou funkce jater nebo ledvin, u pacientů s myxedémem, hypotyreózou, Addisonovou chorobou (nedostatečnost nadledvin), toxickou psychózou, hypertrofií prostaty, adrenokortikální insuficiencí, alkoholismem, známou závislostí na opiátech, deliriem tremens, pankreatitidou, zánětlivým střevním onemocněním, chorobami žlučových cest, žlučníkovou kolikou nebo kolikou močovodu, hypotenzí, hypovolemií, poraněním hlavy (vzhledem k riziku zvýšení intrakraniálního tlaku), poruchami regulace krevního oběhu, epilepsií nebo sklonem k záchvatům křečí a u pacientů, kteří užívají inhibitory MAO.

Stejně jako u ostatních opiátů, přípravky s obsahem oxykodonu lze používat jen s opatrností u pacientů po operaci břicha, protože je známo, že opiáty narušují střevní motilitu. Proto se nesmí použít dokud si lékař není jistý, že funkce střev je normální.

Tolerance a závislost

Při chronickém užívání léku může dojít u pacienta ke vzniku tolerance a k potřebě užívání postupně vyšších dávek k udržení kontroly bolesti. Existuje zkřížená tolerance s jinými opiáty. Dlouhodobé užívání přípravku Oxycodone Vitabalans může vést ke vzniku fyzické závislosti a po náhlém přerušení léčby se může objevit abstinenční syndrom. Pokud pacient již nepotřebuje léčbu oxykodonem, lze doporučit postupné snižování dávky, aby se zabránilo vzniku abstinenčních symptomů. Abstinenční symptomy mohou zahrnovat zívání, mydriázu, tvorbu slz, rinoreu, třes, hyperhidrózu, úzkost, agitovanost, křeče a insomnie.

Pokud se užívá tak, jak bylo doporučeno, je riziko vzniku tělesné nebo psychické závislosti výrazně sníženo. Nejsou k dispozici žádné údaje o skutečném výskytu psychické závislosti u pacientů s chronickou bolestí.

Velmi vzácně, a to zvláště při podávání vysokých dávek, se může objevit hyperalgesie, která neodpovídá na další zvýšení dávky oxykodonu. Může být nutné snížit dávku oxykodonu nebo použít alternativní opiát.

Zneužívání

Profil zneužívání je u oxykodonu podobný jako u ostatních silných agonistů opioidů. Oxykodon může být vyhledáván a zneužíván lidmi s latentní nebo manifestní závislostí. Existuje možnost rozvoje psychické závislosti na opiátových analgetikách, včetně oxykodonu. U pacientů s anamnézou zneužívání alkoholu nebo drog je třeba podávat přípravek Oxycodone Vitabalans se zvláštní opatrností.

V případě zneužívání přípravku k parenterálním žilním injekcím mohou vést pomocné látky v tabletě k nekróze místní tkáně, granulomům plic nebo k jiným závažným, potenciálně smrtelným příhodám. Parenterální podávání potahovaných tablet přípravku Oxycodone Vitabalans může vést k podání potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod 4.9).

Chirurgické zákroky

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při podávání oxykodonu pacientům podstupujícím chirurgický zákrok na střevech. Opiáty se smějí podávat po operaci pouze poté, co došlo k obnovení funkce střev.

Přípravek Oxycodone Vitabalans se má používat před operací a během prvních 12-24 hodin po operaci s opatrností.

Pediatrická populace

Oxykodon-hydrochlorid nebyl hodnocen u dětí a dospívajících do 12 let věku. Bezpečnost a účinnost tablet nebyla prokázána a použití u dětí do 12 let se tudíž nedoporučuje.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater musí být pečlivě sledováni.

Alkohol

Současné užívání alkoholu a přípravku Oxycodone Vitabalans může zvýšit výskyt nežádoucích účinků, je nutné se vyhnout současnému užívání.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném užívání s léky, které ovlivňují centrální nervovou soustavu, jako např. jiné opiáty, sedativa, hypnotika, antidepresiva, antipsychotika, anestetika, myorelaxancia, antihistaminika a antiemetika může dojít k zesílení útlumu CNS.

Je známo, že inhibitory MAO interagují s opioidními analgetiky. Inhibitory MAO způsobují excitaci nebo útlum CNS spojené s hypertenzní nebo hypotenzní krizí (viz bod 4.4). U pacientů, kteří užívají nebo v předchozích 2 týdnech užívali inhibitory monoaminooxidázy (MAO) je nutné oxykodon užívat s opatrností (viz bod 4.4).

Vliv inhibitorů dalších relevantních isoenzymů na metabolismus oxykodonu není znám. Je nutno brát v úvahu potenciální interakce. Možný účinek oxykodonu na enzymy cytochromu P-450 nebyl studován ani in vitro, ani in vivo.

Anticholinergika (např. antipsychotika, antihistaminika, antiemetika, antiparkinsonika) mohou zesilovat anticholinergní nežádoucí účinky oxykodonu (jako je zácpa, sucho v ústech nebo poruchy močení).

Alkohol může zesilovat farmakodynamické účinky oxykodonu, je třeba se vyvarovat jejich souběžného užívání. Alkohol může zesilovat nežádoucí účinky oxykodonu, zvláště útlum dechu.

Oxykodon je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4 s přispěním CYP2D6. Aktivity těchto metabolických cest mohou být inhibovány nebo indukovány různými současně podávanými léky nebo potravinovými elementy. Inhibitory CYP3A4, jako jsou makrolidová antibiotika (např. klarithromycin, erythromycin a telithromycin), azolová antimykotika (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol a posakonazol), inhibitory proteáz (např. boceprevir, ritonavir, nelfinavir a sachinavir), cimetidin a grapefruitová šťáva mohou způsobit snížení clearance oxykodonu, které může způsobit zvýšení plazmatických koncentrací oxykodonu. Proto může být nutná příslušná úprava dávky oxykodonu.

Některé specifické příklady jsou uvedeny níže:

•    Itrakonazol, silný inhibitor CYP3A4, podávaný perorálně v dávce 200 mg po dobu 5 dní, zvýšil AUC perorálně podávaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 2,4krát vyšší (rozpětí 1,5—3,4).

•    Vorikonazol, inhibitor CYP3A4, podávaný v dávce 200 mg 2x denně po dobu 4 dní (první dvě podané dávky byly 400 mg), zvýšil AUC perorálně podávaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 3,6krát vyšší (rozpětí 2,7 - 5,6).

•    Telithromycin, inhibitor CYP3A4, podávaný v dávce 800 mg perorálně po dobu 4 dní, zvýšil AUC perorálně podávaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 1,8krát vyšší (rozpětí 1,3-2,3).

•    Grapefruitová šťáva, inhibitor CYP3A4, podávaná v dávce 200 ml 3x denně po dobu 5 dní, zvýšila AUC perorálně podávaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 1,7krát vyšší (rozpětí 1,1—2,1).

Induktory CYP3A4, jako je rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná mohou indukovat metabolismus oxykodonu a způsobit zvýšení clearance oxykodonu, což může způsobit snížení plazmatických koncentrací oxykodonu. Proto může být nutná příslušná úprava dávky oxykodonu.

Níže jsou uvedeny některé specifické příklady:

•    Třezalka tečkovaná, induktor CYP3A4, podávaná v dávce 300 mg 3x denně po dobu 15 dnů, snížila AUC perorálně podávaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně o 50% nižší (rozpětí 37-57%).

•    Rifampicin, induktor CYP3A4, podávaný v dávce 600 mg jednou denně po dobu 7 dnů, snížil AUC perorálně podávaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně o 86% nižší.

Léčivé přípravky, které inhibují aktivitu CYP2D6, jako je paroxetin nebo chinidin, mohou sníženit clearance oxykodonu, což může vést ke zvýšení koncentrací oxykodonu v plazmě.

Při podávání kumarinových antikoagulancií současně s tabletami Oxycodone Vitabalans byly u jednotlivců pozorovány klinicky relevantní změny mezinárodního normalizačního poměru (International Normalized Ratio - INR) v obou směrech.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Užívání tohoto léčivého přípravku je třeba se v co možná největší míře vyhnout u pacientek, které jsou těhotné nebo kojí.

Těhotenství

O užívání oxykodonu u těhotných žen jsou k dispozici omezené údaje. Oxykodon prostupuje placentou. Děti narozené matkám, kterým byly podávány opiáty v posledních 3 až 4 týdnech před porodem, je třeba monitorovat kvůli respirační depresi. Abstinenční příznaky mohou být pozorovány u novorozenců matek léčených oxykodonem. Studie s oxykodonem provedené na zvířatech neodhalily žádné teratogenní ani embryotoxické účinky. Oxykodon lze používat během těhotenství pouze v případě, že prospěch převažuje nad rizikem pro nenarozené dítě nebo novorozence.

Kojení

Oxykodon se může vylučovat do mateřského mléka a může způsobit respirační depresi novorozence. Oxykodon by proto neměl být podáván kojícím matkám.

Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují, že by oxykodon-hydrochlorid mohl ovlivňvoat fertilitu (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oxycodone Vitabalans může zhoršit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Oxykodon může snížit pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat stroje je ovlivněna nebo zcela zaniká.

Při ustálené léčbě není obecný zákaz řízení vozidel nezbytný. Ošetřující lékař musí vyhodnotit situaci individuálně.

4.8    Nežádoucí účinky

Oxykodon může způsobit útlum dýchání, miózu, bronchiální spasmy a spasmy hladkých svalů a může potlačit kašlací reflex.

Nežádoucí účinky, které jsou považovány za přinejmenším související s léčbou, jsou uvedeny dále podle třídy orgánových systémů a absolutní četnosti. Nežádoucí účinky jsou vyjmenovány v každé třídě podle snižující se závažnosti.

Základem pro klasifikaci nežádoucích účinků jsou následující kategorie frekvence:

•    Velmi časté (>1/10),

•    Časté (>1/100 až <1/10),

•    Méně časté (>1/1000 až <1/100),

•    Vzácné (>1/10 000 až <1/1000),

•    Velmi vzácné (<1/10 000),

•    Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému vzácné: lymfadenopatie

Poruchy imunitního systému

méně časté: anafylaktické reakce, hypersensitivita, alergické reakce Endokrinní poruchy

méně časté: syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy časté: anorexie, snížená chuť k jídlu méně časté: dehydratace

Psychiatrické poruchy

časté: úzkost, stav zmatenosti, deprese, insomnie, nervozita, poruchy myšlení, euforická nálada, letargie méně časté: agitovanost, citová labilita, snížení libida, deperzonalizace, halucinace, poruchy zraku, hyperakuze, léková závislost (viz bod 4.4) není známo: agresivita

Poruchy nervového systému

velmi časté: somnolence, závratě, bolesti hlavy

časté: třes

méně časté: amnézie, křeče, hypertonie, hypoestesie, mimovolní svalové kontrakce, poruchy řeči, synkopa, parestézie, dysgeusie, poruchy koordinace

vzácné: záchvaty křečí, zejména u epileptických pacientů nebo pacientů se sklonem ke křečím, svalové spasmy

není známo: hyperalgézie Poruchy oka

méně časté: poruchy tvorby slz, mióza, poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu méně časté: vertigo

Srdeční poruchy

méně časté: supraventrikulární tachykardie, palpitace (v souvislosti s abstinenčním syndromem)

Cévní poruchy

méně časté: vazodilatace

vzácné: hypotenze, ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy časté: dyspnoe, respirační deprese, bronchospasmus

méně časté: zesílený kašel, faryngitida, rinitida, změny hlasu

Gastrointestinální poruchy velmi časté: zácpa, nauzea; zvracení

časté: sucho v ústech (vzácně doprovázené žízní a potížemi s polykáním), bolest břicha, průjem, říhání, dyspepsie

méně časté: dysfagie, vředy v ústech, gingivitida, stomatitida, flatulence.

vzácné: krvácení z dásní, zvýšení chuti k jídlu, tmavá stolice, zbarvení a poškození zubů, ileus

není známo: zubní kazy

Poruchy jater a žlučových cest méně časté: zvýšení jaterních enzymů není známo: cholestáza, žlučníková kolika

Poruchy kůže a podkožní tkáně

velmi časté: pruritus

časté: vyrážka, hyperhidróza

vzácné: suchá kůže, projevy herpes simplex, zvýšená fotosenzitivita velmi vzácné: kopřivka nebo exfoliativní dermatitida

Poruchy ledvin a močových cest časté: poruchy močení méně časté: retence moči vzácné: hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu méně časté: erektilní dysfunkce vzácné: amenorhea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace časté: astenické stavy

méně časté: zimnice, náhodné úrazy, bolest (např. bolest na hrudi), malátnost, edém, periferní edém, migréna, abstinenční syndrom, léková závislost, žízeň vzácné: změny hmotnosti (zvýšení nebo snížení); celulitida

4.9 Předávkování

Akutní předávkování oxykodonem se může projevit jako respirační deprese, somnolence postupující do strnulosti nebo komatu, hypotonie, mióza, bradykardie, hypotenze, oběhové selhání, nekardiogenní plicní edém a smrt.

Je třeba zachovat průchodnost dýchacích cest. Specifickým antidotem proti symptomům předávkování opiáty je naloxon jako čistý antagonista opiátů. Další podpůrná opatření se mají použít podle potřeby.

V případě předávkování může být indikováno intravenózní podání opioidního antagonisty (tj. 0,4 až 2 mg naloxonu intravenózně). Podání jednotlivých dávek musí být opakováno v závislosti na klinické situaci v intervalech 2 až 3 minut. Možná je intravenózní infuze 2 mg naloxonu v 500 ml fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy (což odpovídá 0,004 mg naloxonu/ml). Rychlost infuze musí být upravena podle předchozí bolusové injekce a odpovědi pacienta.

Je možno zvážit výplach žaludku. Zvažte podání aktivního uhlí (50 g u dospělých, 10 až 15 g u dětí), jestliže došlo k požití velkého množství do jedné hodiny, za předpokladu, že lze ochránit dýchací cesty. Lze rozumně předpokládat, že pozdní podání aktivního uhlí může být u přípravků s prodlouženým uvolňováním přínosné; nejsou pro to však žádné důkazy.

K urychlení průchodu střevem může být vhodné laxativum (např. roztok založený na PEG).

V případě potřeby je nutno při léčbě doprovodného oběhového šoku aplikovat podpůrná opatření (umělá respirace, podávání kyslíku, podávání vazopresorických látek a infuzní terapie). Při srdeční zástavě nebo srdečních arytmiích může být indikována masáž srdce nebo defibrilace. V případě potřeby může být rovněž indikována asistovaná ventilace, stejně jako udržování rovnováhy tekutin a elektrolytů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přírodní opiové alkaloidy ATC kód: N02A A05

Oxykodon vykazuje afinitu k opioidním receptorům k, p, a S v mozku a míše. Na těchto receptorech působí jako opioidní agonista bez antagonistického účinku. Terapeutický účinek je hlavně analgetický a sedativní.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Byla prokázána korelace mezi dávkou a plazmatickou koncentrací oxykodonu, stejně jako korelace mezi koncentrací a některými očekávanými opiátovými účinky.

Absorpce

Biologická dostupnost po perorálním podání oxykodonu je 60-87 %. Maximální plazmatické koncentrace se dosáhne přibližně za 1 hodinu a trvá asi 6 hodin.

Distribuce

Po absorpci je účinná látka distribuována do celého těla. Na plazmatické proteiny je vázáno 38 % látky a distribuční objem v rovnovážném stavu dosahuje 2,6 l/kg; eliminační poločas je 3,2 - 5,1 hodiny a plazmatická clearance je 0,8 l/min.

Biotransformace

Oxykodon je metabolizován ve střevech a v játrech na noroxykodon a oxymorfon a na několik glukuronidových konjugátů. Na vzniku noroxykodonu a oxymorfonu se pravděpodobně podílí CYP3A, respektive CYP2D6. Oxymorfon je sice analgeticky aktivní, ale v plazmě se nachází pouze v malých koncentracích a nepředpokládá se, že může přispívat k analgetickému účinku oxykodonu.

Eliminace

Oxykodon a jeho metabolity se vylučují močí. Vylučování stolicí nebylo studováno.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie prokázaly, že oxykodon neměl žádný vliv na fertilitu a raný vývoj embrya u potkaních samců a samic v dávkách do 8 mg/kg tělesné hmotnosti a nezpůsoboval zádné malformace u potkanů v dávkách do 8 mg/kg a u králíků v dávkách do 125 mg/kg tělesné hmotnosti. Nicméně, u králíků byl při použití jednotlivých plodů ke statistickému vyhodnocení pozorován nárůst vývojových změn závislý na dávce (zvýšený výskyt 27 presakrálních obratlů, nadbytečné páry žeber). Když byly tyto parametry statisticky vyhodnoceny za použití vrhů, ukázal se jako zvýšený pouze výskyt 27 presakrálních obratlů, a to pouze ve skupině, kde byla použita dávka 125 mg/kg, která způsobovala u březích zvířat závažné farmakotoxické efekty. Ve studii postnatálního vývoje potkanů F1 generace byly tělesné hmotnosti při dávce, která způsobovala snížení tělesné homotnosti a příjmu potravy u matek (NOAEL 2 mg/kg tělesné hmotnosti), o 6 mg/kg/d nižší než u kontrolní skupiny. Nebyly pozorovány žádné účinky na fyzické, reflexologické a smyslové parametry, ani účinky na chování a reprodukční ukazatele.

Nebyly provedeny žádné dlouhodobé studie karcinogenity oxykodonu.

Při in vitro testech oxykodon vykazuje klastogenní potenciál. Nicméně, v podmínkách in vivo nebyly podobné efekty pozorovány ani při toxických dávkách. Tyto výsledky naznačují, že riziko mutagenicity přípravku Oxycodone Vitabalans může být s přiměřenou jistotou vyloučeno.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa Předbobtnalý kukuřičný škrob Magnesium-stearát

Potah tablety:

Polydextrosa Hypromelosa Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

4 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení 30 a 100 tablet v blistru (PVC/Al).

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINSKO

Tel: +358 3 615 600 Fax: +358 3 618 3130

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Oxycodone Vitabalans 5 mg potahované tablety: 65/565/12-C

Oxycodone Vitabalans 10 mg potahované tablety: 65/566/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

31.10.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

2.6.2015