Příbalový Leták

Oxycodon Sandoz Retard 80 Mg

sp. zn. sukls92211/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxycodon Sandoz Retard 20 mg Oxycodon Sandoz Retard 40 mg Oxycodon Sandoz Retard 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Oxycodon Sandoz Retard 20 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 6 mg sacharosy.

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 35,9 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 12 mg sacharosy.

Oxycodon Sandoz Retard 80 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,7 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 23 mg sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

Oxycodon Sandoz Retard 20 mg:

Podlouhlá bikonvexní tableta růžové barvy s půlicí rýhou na obou stranách. Oxycodon Sandoz Retard 40 mg:

Podlouhlá bikonvexní tableta oranžové barvy s půlicí rýhou na obou stranách. Oxycodon Sandoz Retard 80 mg

Podlouhlá bikonvexní tableta žluté barvy s půlicí rýhou na obou stranách. Tablety s prodlouženým uvolňováním lze rozdělit na stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Těžké bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování závisí na intenzitě bolesti a pacientově individuální vnímavosti k léčbě. Platí následující obecná dávkovací doporučení:

Dospělí

Titrace a úprava dávky

Obecně platí, že počáteční dávka u pacientů, kteří doposud nebyli vystaveni působení opiátů, je 10 mg oxykodon-hydrochloridu podávaných ve 12hodinových intervalech. Některým pacientům může přinášet prospěch zahajovací dávka 5 mg, čímž se minimalizuje incidence nežádoucích účinků.

U pacientů, kteří již opiáty dostávají, může být léčba zahájena vyššími dávkami, přičemž se vezme v potaz jejich zkušenost s předchozí léčbou opiáty.

K úpravě dávky jsou k dispozici tablety s prodlouženým uvolňováním o síle 20 mg, 40 mg a 80 mg přípravku Oxycodon Sandoz Retard. Pro dávky, které nelze provést/které nejsou praktické za použití této síly, lze použít jiných sil.

Podle dobře kontrolovaných klinických studií odpovídá 10 až 13 mg oxykodon-hydrochloridu přibližně 20 mg morfin-sulfátu, v obou případech ve formě s prodlouženým uvolňováním.

V důsledku individuálních rozdílů v citlivosti vůči různým opiátům se doporučuje, aby pacienti po konverzi z jiných opiátů začínali léčbu přípravkem Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním, konzervativně na 50 až 75 % vypočtené dávky oxykodonu.

Někteří pacienti užívající přípravek Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním, podle pevného schématu potřebují analgetika s rychlým uvolňováním jako záchrannou medikaci ke zvládání průnikové bolesti. Přípravek Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním, není určen k léčbě akutní bolesti a/nebo průnikové bolesti. Jedna dávka záchranné medikace by měla dosahovat 1/6 ekvianalgetické denní dávky přípravku Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním. Použití záchranné medikace více než dvakrát denně, ukazuje na to, že je potřeba dávku přípravku Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním zvýšit. Dokud se nedosáhne stabilního podávání dvakrát denně, nesmí se dávka upravovat více než jednou za 1 až 2 dny.

Po zvýšení dávky z 10 mg na 20 mg užívaných každých 12 hodin je nutno úpravu dávky provádět v krocích po přibližně jedné třetině denní dávky. Cílem je dávkování specifické pro pacienta, které při podávání dvakrát denně umožňuje odpovídající analgezi s tolerovatelnými nežádoucími účinky a s co nejnižší záchrannou medikací po celou dobu léčby.

Rovnoměrná distribuce (stejná dávka ráno a večer) podle pevného schématu (každých 12 hodin) je vhodná pro většinu pacientů. Pro některé pacienty může být výhodné nerovnoměrné rozdělení dávek. Obecně platí, že je nutno volit nejnižší účinnou analgetickou dávku. Pro léčbu nemaligní bolesti je obecně postačující denní dávka 40 mg; nicméně mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky 80 až 120 mg, které lze v individuálních případech zvýšit až na 400 mg. Pokud jsou potřeba ještě vyšší dávky, musí být dávka určena individuálně při zvážení účinnosti s tolerancí a rizikem nežádoucích účinků.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním, je nutno užívat dvakrát denně podle pevného schématu v určených dávkách.

Tablety s prodlouženým uvolňováním mohou být užívány s jídlem nebo bez ohledu na jídlo a s dostatečným množstvím tekutin. Přípravek Oxycodon Sandoz Retard je nutno polknout, nesmí se žvýkat.

Přerušení léčby

Pokud pacient již nevyžaduje léčbu oxykodonem, je vhodné postupné snižování dávky, aby se zabránilo vzniku abstinenčních příznaků.

Délka podávání

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard se nesmí užívat déle než je nezbytné. Pokud je v důsledku typu a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba, je potřebné pečlivé a pravidelné sledování, aby bylo možno určit, zda a do jaké míry je nutno v léčbě pokračovat. Pokud není léčba opiáty již indikována, lze doporučit postupné snižování denní dávky, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.

Děti a dospívající do 18 let věku

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard se u dětí a dospívajících do 18ti let věku nedoporučuje.

Starší pacienti

Měla by být podána nejnižší dávka a provedena opatrná titrace k dosažení přiměřené kontroly bolesti. Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Úvodní dávka u těchto pacientů by měla být konzervativní. Doporučená počáteční dávka u dospělých pacientů by měla být snížena o 50% (např. celková perorální denní dávka 10 mg u pacientů, kteří doposud nebyli vystaveni působení opiátů) a každému pacientovi by měla být dávka titrována k dosažení přiměřené kontroly bolesti podle aktuálního klinického stavu.

Další rizikoví pacienti

Rizikovým pacientům s nízkou tělesnou hmotností nebo pomalým metabolizátorům, v případě, že jim dosud nebyly opiáty podávány, musí být zpočátku podána polovina doporučené dávky.

Nejnižší doporučená dávka v souhrnu údajů o přípravku, tj. 10 mg, nemusí být jako zahajovací dávka vhodná.

Titraci dávky je nutno provést v souladu s individuální klinickou situací.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard, tablety s prodlouženým uvolňováním se nesmí podávat s alkoholickými nápoji.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na oxykodon-hydrochlorid nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

•    Těžký útlum dechu s hypoxií a/nebo hyperkapnií.

•    Těžká chronická obstrukční    plicní nemoc.

•    Cor pulmonale.

•    Těžké bronchiální asthma.

•    Paralytický ileus.

•    Akutní příhoda břišní, zpomalená evakuace žaludku.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard nebyl studován na dětech a mladistvých do 18ti let. Bezpečnost a účinnost tablet nebyla prokázána a použití u dětí a mladistvých do 18 ti let se tudíž nedoporučuje.

Opatrnosti je třeba u starších nebo oslabených pacientů, u pacientů s těžkou poruchou plicních, jatemích nebo ledvinových funkcí, myxedémem, hypothyroidismem, Addisonovou chorobou, nedostatečností nadledvinek, intoxikační psychózou (např. alkoholovou), hypertrofií prostaty, alkoholismem, známou závislostí na opiátech, deliriem tremens, pankreatitidou, chorobami žlučových cest, žlučníkovou nebo ledvinovou kolikou, zánětlivými poruchami střev, stavy se zvýšeným nitrolebním tlakem, poruchami oběhové regulace (např. hypotenze, hypovolémie), epilepsií nebo sklonem k záchvatům a u pacientů užívajících inhibitory MAO.

Stejně jako u všech opioidních přípravků, oxykodon je třeba užívat s opatrností po chirurgické zákroku v oblasti břicha, protože o opiátech je známo, že narušují střevní motilitu, a neměly by být užívány, dokud lékař neověří normální funkci střev.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater musí být pečlivě sledováni.

Útlum dechu je nejvýznamnějším rizikem zapříčiněným opiáty a nejpravděpodobněji se vyskytne u starších nebo u oslabených pacientů. Tlumivý účinek oxykodonu na dech může vést ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v krvi a v cerebrospinální tekutině. U predisponovaných pacientů mohou opiáty navodit silný pokles krevního tlaku.

Dlouhodobé používání přípravku Oxycodon Sandoz Retard může vést ke vzniku tolerance, což má za následek používání vyšších dávek k dosažení požadovaného analgetického účinku. Existuje zkřížená tolerance s jinými opiáty. Chronické užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard může způsobit tělesnou závislost. Při náhlém vysazení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení. Pokud již léčba oxykodonem není potřebná, lze doporučit postupné snižování dení dávky, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení. Abstinenční příznaky zahrnují zívání, mydriázu, slzení, výtok z nosu, třes, hyperhidrózu, úzkost, neklid, křeče a nespavost.

Velmi vzácně, a to zejména ve vysokých dávkách, se může objevit hyperalgesie, při níž pacient nebude reagovat na další zvýšení dávky oxykodonu. Může být vyžadováno snížení dávky nebo změna na jiný opiát.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard má primární potenciál ke vzniku závislosti. Pokud se však u pacientů s chronickou bolestí užívá podle předpisu, je riziko vzniku tělesné nebo psychické závislosti výrazně sníženo nebo je potřeba jej vyhodnotit diferencovaným způsobem. Nejsou k dispozici žádné údaje o skutečné incidenci psychické závislosti u pacientů s chronickou bolestí. Pacientům se zneužíváním alkoholu a léků v anamnéze musí být tento léčivý přípravek předepisován se zvláštní obezřetností.

Podávání oxykodonu v tabletách s prodlouženým uvolňováním se nedoporučuje před a během prvních 12 až 24 hodin po chirurgických zákrocích.

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, s malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo se sacharózoizomaltázovou nedostatečností by tento přípravek neměli užívat.

V případě zneužívání přípravku Sandoz Retard k parenterálním žilním injekcím mohou vést pomocné látky v tabletě (zvláště mastek) k nekróze místní tkáně, granulomům plic nebo k jiným závažným, potenciálně smrtícím příhodám. K tomu, aby nebylo narušeno postupné uvolňování z tablety, nesmějí se tablety s prodlouženým uvolňování žvýkat ani drtit. Podávání rozžvýkaných nebo rozdrcených tablet vede k rychlému uvolnění a vstřebání potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod 4.9).

Souběžné užívání alkoholu a přípravku Oxycodon Sandoz Retard může zvýšit nežádoucí účinky přípravku; je třeba se vyvarovat jejich souběžného užívání.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky tlumící centrální nervovou soustavu (např. sedativa, hypnotika, fenothiaziny, neuroleptika, anestetika, antidepresiva, myorelaxancia, antihistaminika, antiemetika) a ostatní opiáty nebo alkohol mohou zesilovat nežádoucí účinky oxykodonu, zejména útlum dechu.

Anticholinergika (např. neuroleptika, antihistaminika, antiemetika, antiparkinsonika) mohou zesilovat anticholinergní nežádoucí účinky oxykodonu (jako je zácpa, sucho v ústech nebo poruchy močení).

Je známo, že inhibitory MAO interagují s narkotickými analgetiky, přičemž navozují excitaci nebo depresi CNS s hypertenzní nebo hypotenzní krizí (viz bod 4.4). Oxykodon by měl být podáván s opatrností pacientům, kteří užívají inhibitory MAO nebo je užívali v posledních dvou týdnech (viz bod 4.4).

Oxykodon je metabolizován především prostřednictvím CYP3A4, s přispěním CYP2D6. Aktivity těch to metabolických cest mohou být inhibované nebo indukované různými současně podávanými léčivými přípravky nebo dietou.

Inhibitory CYP3A4, jako jsou makrolidová antibiotika (např. klarithromycin, erythromycin a telithromycin), azolová antimykotika (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol a posakonazol), inhibitory proteázy (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir a seskvinavir), cimetidin a grapefruitový džus mohou způsobit snížení clearance oxykodonu, což může způsobit zvýšení plazmatických koncentrací oxykodonu. Z tohoto důvodu bude třeba upravit dávkování.

Níže j sou uvedeny některé specifické příklady:

•    Itrakonazol, silný inhibitor CYP3A4, podán v dávce 200 mg perorálně po dobu 5 dnů zvýšil

AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 2,4krát vyšší (v rozmezí 1,5-3,4).

•    Vorikonazol, inhibitor CYP3A4, podán v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu 4 dnů (400 mg

podáno jako první dvě dávky) zvýšil AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 3,6krát vyšší (v rozmezí 2,7 - 5,6).

•    Telithromycin, inhibitor CYP3A4, podán v dávce 800 mg perorálně po dobu 4 dnů zvýšil AUC

perorálně podaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 1,8krát vyšší (v rozmezí 1,3 -2,3).

•    Grapefruitový džus, inhibitor CYP3A4, užíván v množství 200 ml třikrát denně po dobu 5 dnů

zvýšil AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně 1,7krát vyšší (v rozmezí 1,1 - 2,1).

Induktory CYP3A4, jako jsou rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná mohou indukovat metabolizmus oxykodonu a způsobit zvýšení clearance oxykodonu, což může vést ke snížené koncentraci oxykodonu v plazmě. Z tohoto důvodu bude třeba upravit dávkování.

Níže jsou uvedeny některé specifické příklady:

•    Třezalka tečkovaná, induktor CYP3A4, podaná v dávce 300 mg třikrát denně po dobu 15 dnů

snížila AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně o 50% nižší (v rozmezí 37-57%).

•    Rifampicin, induktor CYP3A4, podán v dávce 600 mg jednou denně po dobu 7 dnů snížila

AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně byla AUC přibližně o 86% nižší.

Léčivé přípravky, které inhibují aktivitu CYP2D6, jako jsou paroxetin a chinidin, mohou snížit clearance oxykodonu, což může vést ke zvýšení koncentrace oxykodonu v plazmě.

Při podávání kumarinových antikagulancií spolu s tabletami s prodlouženým uvolňováním hydrochloridu oxykodonu byly u jednotlivců pozorovány klinicky relevantní změny International Normalized Ratio (INR) v obou směrech.

Alkohol může zesilovat farmakodynamické účinky přípravku Oxycodon Sandoz Retard; je třeba se vyvarovat jejich souběžného užívání.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Užívání tohoto přípravku je třeba se v co možná největší míře vyhnout u pacientek, které jsou těhotné nebo kojí.

Těhotenství

O užívání oxykodonu u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené údaje. Děti narozené matkám, kterým byly podávány opiáty v posledních 3 až 4 týdnech před porodem, je třeba monitorovat kvůli respirační depresi. Abstinenční příznaky mohou být pozorovány u novorozenců matek léčených oxykodonem.

Kojení

Oxykodon je vylučován do mateřského mléka a může způsobit respirační depresi u novorozenců. Oxykodon by proto neměl být podáván kojícím matkám.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oxykodon může snížit pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat stroje je ovlivněna nebo zcela zaniká.

Při stabilní léčbě není obecný zákaz řízení vozidel nezbytný. Ošetřující lékař musí vyhodnotit situaci individuálně.

4.8    Nežádoucí účinky

Oxykodon může způsobit útlum dechu, miózu, bronchiální spasmy a spasmy hladkých svalů a může potlačit kašlací reflex.

Nežádoucí účinky, které jsou považovány za možné a s léčbou související, jsou uvedeny dále podle třídy orgánových systémů. Výskyt je definován jako:

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1 000 až <1/100)

Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné:    lymfadenopatie.

Endokrinní poruchy:

Méně časté:    syndrom neodpovídající sekrece antidiuretického hormonu.

Poruchy imunitního systému Méně časté:    hypersenzitivita.

Není známo:    anafylaktická reakce.

Poruchy metabolismu a výživy Časté:    snížení apetitu

Méně časté:    dehydratace

Psychiatrické poruchy

Časté:    úzkost, zmatenost, deprese, nervozita, nespavost, abnormální myšlenky

Méně časté:

agitovanost, citová labilita, euforická nálada, halucinace, snížení libida, léková závislost (viz bod 4.4), hyperakuze

Není známo:

agresivita

Poruchy nervového systému

Velmi časté:    somnolence, závratě, bolesti hlavy

Časté:

tremor

Méně časté:

amnézie, křeče, hypertonie, zvýšení či snížení svalového tonu, mimovolní svalové kontrakce, hypoestezie; poruchy koordinace, porucha řeči, synkopa, parestézie, dysgeusie

Vzácné:

svalový spasmus

Není známo:

hyperalgezie

Poruchy oka Méně časté:

zrakové potíže, mióza

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté:    vertigo.

Srdeční poruchy

Méně časté:    palpitace (v souvislosti s abstinenčním syndromem), supraventrikulární tachykardie

Cévní poruchy

Méně časté:    vazodilatace

Vzácné:    hypotenze, ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté:    dyspnoe, bronchospasmus

Méně časté:    útlum dechu, zesílený kašel; faryngitida; rhinitida; změny hlasu.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:    zácpa, nauzea; zvracení

Časté:

sucho v ústech, bolest břicha, průjem, dyspepsie

Méně časté:

dysfágie, vředy v ústech; gingivitida; stomatitida; flatulence, říhání, ileus

Vzácné:

krvácení z dásní; zvýšení chuti k jídlu; tmavá stolice; zbarvení a poškození zubů;

ileus

Není známo: zubní kaz

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:    zvýšení jaterních enzymů

Není známo:    cholestáze, žlučové koliky

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi časté:    svědění

Kožní erupce včetně vyrážky, ve vzácných případech zvýšená fotosenzitivita, v ojedinělých případech exfoliativní dermatitida, hyperhidróza

Časté:


Méně časté:    suchá kůže; herpes simplex

Vzácné    kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest Časté:    zvýšené nucení na močení

Méně časté:    retence moči

Vzácné:    hematurie

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů Méně časté:    erektilní dysfunkce

Není známo:    amenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté:    stavy slabosti

Méně časté:    zimnice, náhodné poranění,    bolesti    (např.    bolest    na hrudi), edém, periferní edém,

migréna, příznaky z vysazení, nevolnost, léková tolerance, žízeň

Vzácné:    Změny hmotnosti (zvýšení nebo snížení);    celulitida.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování Příznaky a intoxikace:

Mióza, útlum dechu, somnolence, snížení tonu kosterního svalstva a pokles krevního tlaku.

V    závažných případech se může vyskytnout oběhové selhání, stupor, kóma, bradykardie a nekardiogenní plicní edém; zneužití vysokých dávek silných opiátů, jako je oxykodon, může být smrtelné.

Léčba intoxikace:

Zajištění průchodnosti dýchacích cest a zavedení asistované nebo řízené ventilace.

V    případě předávkování je indikováno intravenózní podání opiátového antagonisty (např. 0,4 až 2 mg naloxonu intravenózně). Podání dávky musí být opakována v závislosti na klinické situaci v intervalech 2 až 3 minut. Možná je intravenózní infuze 2 mg naloxonu v 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku dextrózy (odpovídá 0,004 mg naloxonu/ml). Rychlost infuze musí být upravena podle předchozí bolusové injekce a odpovědi pacienta.

Měl by být zvážen výplach žaludku. Podání aktivního uhlí (50 g u dospělých, 10 až 15 g u dětí), jestliže došlo k požití velkého množství do jedné hodiny, za předpokladu, že se ochrání dýchací cesty. Pozdní podání aktivního uhlí může být u přípravků s prodlouženým uvolňováním přínosné; nejsou pro to však žádné důkazy.

K urychlení je vhodné laxativum (např. roztok založený na PEG).

Podpůrná opatření (umělá respirace, podávání kyslíku, podávání vasopresorických látek a infuzní terapie) by měla být použita k léčbě případného oběhového šoku. Při kardiálním selhání nebo srdečních arytmiích je indikována masáž srdce nebo defibrilace, dále asistovaná ventilace, stejně jako udržování vodní a elektrolytové rovnováhy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přirozené opiátové alkaloidy ATC kód: N02A A05

Oxykodon vykazuje afinitu k opiátovým receptorům kappa, mí a delta v mozku a míše. Působí jako opioidní agonista bez antagonistického účinku. Léčebný účinek je hlavně analgetický a sedativní. V porovnání s rychle uvolňovaným oxykodonem poskytují tablety s prodlouženým uvolňováním samotné nebo v kombinaci s jinými látkami úlevu od bolesti po výrazně delší dobu bez zvýšeného výskytu nežádoucích účinků.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Relativní biologická dostupnost přípravku Oxycodon Sandoz Retard tablety s prodlouženým uvolňováním je srovnatelná s relativní biologickou dostupností oxykodonu s rychlým uvolňováním, přičemž maximálních plazmatických koncentrací se dosáhne za přibližně 4,5 až 7 hodin po požití tablet s prodlouženým uvolňováním v porovnání s 1 až 1,5 hodinou u tablet s rychlým uvolňováním. Maximální plazmatické koncentrace a kolísání koncentrací oxykodonu z formulací s prodlouženým uvolňováním a s rychlým uvolňováním je srovnatelné, pokud se podávají ve stejné denní dávce v intervalech 12, respektive 6 hodin.

Jídlo bohaté na tuky požité před užitím tablet neovlivňuje maximální koncentraci nebo rozsah absorpce oxykodonu.

Tablety se nesmějí drtit ani žvýkat, protože to vede k rychlému uvolnění oxykodonu v důsledku narušení vlastností zajišťujících prodloužené uvolňování.

Distribuce:

Absolutní biologická dostupnost oxykodonu je v porovnání s parenterálním podáním přibližně dvoutřetinová. V rovnovážném stavu, dosahuje distribuční objem oxykodonu 2,6 l/kg; vazba na plazmatické proteiny 38 až 45 %; eliminační poločas 4 až 6 hodin a plazmatická clearance až 0,8 l/min. Eliminační poločas oxykodonu z tablet s prodlouženým uvolňováním je 4 až 5 hodin, přičemž rovnovážných hodnot se dosáhne po střední hodnotě doby 1 den.

Biotransformace:

Oxykodon je metabolizován ve střevech a v játrech prostřednictvím systému cytochromu P450 na noroxykodon a oxymorfon, a na několik glukuronidových konjugátů. In vitro studie naznačují, že terapeutické dávky cimetidinu pravděpodobně nemají na tvorbu noroxykodonu žádný relevantní účinek. U člověka chinidin snižuje tvorbu oxymorfonu, zatímco farmakodynamické vlastnosti oxykodonu zůstávají z větší části neovlivněny. Příspěvek metabolitů k celkovému farmakodynamickému není relevantní.

Oxykodon a jeho metabolity se vylučují močí a stolicí. Oxykodon prostupuje placentou a nachází se i v mateřském mléku.

Linearity/nelinearita:

20-, 40- a 80mg, tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bioekvivalentní v závislosti na dávce s ohledem na absorbované množství léčivé látky stejně jako jsou srovnatelné pokud jde o rychlost vstřebávání.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Není k dispozici dostatek údajů o reprodukční toxicitě oxykodonu a nejsou k dispozici žádné údaje o účincích na plodnost a o postnatálních účincích po intrauterinní expozici. Oxykodon nezpůsobil malformace u potkanů a králíků v dávkách, které byly 1,5 až 2,5 krát větší než lidská dávka 160 mg/den, vyjádřeno v mg/kg.

Dlouhodobé studie karcinogenity nebyly provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablet:

Zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob)

Hypromelosa

Makrogol 6000

Mastek

Ethylcelulosa

Hyprolosa

Propylenglykol

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety:

Oxycodon Sandoz Retard 20 mg

Hypromelosa

Mastek

Makrogol 6000 Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg

Hypromelosa

Mastek

Makrogol 6000 Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxycodon Sandoz Retard 80 mg

Hypromelosa

Mastek

Makrogol 6000 Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

4 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/PVC/PVDC blistr s dětským bezpečnostním uzávěrem.

Velikost balení:

10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 a 112 tablet s prodlouženým uvolňováním. HDPE lékovka s PP šroubovacím uzávěrem

Velikost balení:

50, 100 a 250 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Oxycodon Sandoz Retard 20 mg: 65/619/07-C Oxycodon Sandoz Retard 40 mg: 65/620/07-C Oxycodon Sandoz Retard 80 mg: 65/621/07-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.10.2007/31.7.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

26.8.2013

11