Příbalový Leták

Oxycodon Sandoz Retard 80 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxycodon Sandoz Retard 20 mg

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg Oxycodon Sandoz Retard 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním oxycodoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum35,9 mg

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,7 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Obsahuje sacharosu, aj.

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Blistr

10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100, 112 tablet s prodlouženým uvolňováním

HDPE lahvička s PP uzávěrem

50, 100, 250 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA)


Oxycodon Sandoz Retard 20 mg: Reg. číslo: 65/619/07-C

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg: Reg. číslo: 65/620/07-C

Oxycodon Sandoz Retard 80 mg: Reg. číslo: 65/621/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oxycodon Sandoz Retard 20 mg Oxycodon Sandoz Retard 40 mg Oxycodon Sandoz Retard 80 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxycodon Sandoz Retard 20 mg

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg Oxycodon Sandoz Retard 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

oxycodoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum35,9 mg oxykodonu.

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,7 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Obsahuje sacharosu, aj.

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


50 (100, 250) tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA)


Oxycodon Sandoz Retard 20 mg: Reg. číslo: 65/619/07-C

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg: Reg. číslo: 65/620/07-C

Oxycodon Sandoz Retard 80 mg: Reg. číslo: 65/621/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

(Alu/PVC/PVDC blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oxycodon Sandoz Retard 20 mg

Oxycodon Sandoz Retard 40 mg Oxycodon Sandoz Retard 80 mg oxycodoni hydrochloridum tablety s prodlouženým uvolňováním


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o.


3. POUŽITELNOST

EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

C.š.:


5. JINÉ