Příbalový Leták

Oxycodon Lannacher 40 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

sp. zn. sukls65207/2013, sukls65136/2013, sukls65234/2013, suksl65246/2013,

sukls65261/2013

a k sp. zn. sukls61149/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

OXYCODON LANNACHER 5 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 20 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 40 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 80 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Oxycodon Lannacher 5 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg, což odpovídá oxycodonum 4,48 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sójový lecithin..........................................0,105 mg v tabletě

Oxycodon Lannacher 10 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 8,97 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sójový lecithin..........................................0,210 mg v tabletě

Oxycodon Lannacher 20 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,93 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sójový lecithin..........................................0,105 mg v tabletě

Oxycodon Lannacher 40 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 35,86 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sójový lecithin..........................................0,210 mg v tabletě

Oxycodon Lannacher 80 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,72 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sój ový lecithin........................... 0,525 mg v tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním

Oxycodon Lannacher 5 mg tablety sprodlouženým uvolňováním Světle šedé, kulaté, bikonvexní potahované tablety

Průměr: 5,1 mm Tloušťka: 2,9 mm

Oxycodon Lannacher 10 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety Průměr: 7,1 mm Tloušťka: 3,4 mm

Oxycodon Lannacher 20 mg tablety sprodlouženým uvolňováním Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety Průměr: 5,1 mm Tloušťka: 3,8 mm

Oxycodon Lannacher 40 mg tablety sprodlouženým uvolňováním Béžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety Průměr: 7,1 mm Tloušťka: 4,4 mm

Oxycodon Lannacher 80 mg tablety sprodlouženým uvolňováním Světle zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety Průměr: 11,1 mm Tloušťka: 4,4 mm

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Silné bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik.

4.2    Dávkování a způsob podání DÁVKOVÁNÍ

Dávkování závisí na intenzitě bolesti a pacientově individuální vnímavosti k léčbě.

Pro dávky, které nelze užívat pomocí této síly, jsou dostupné další síly tohoto léčivého přípravku.

Platí následující obecná dávkovací doporučení:

Pediatrická populace

Oxycodon Lannacher není určen pro léčbu dětí do 12 let.

Dospělí a mladiství ve věku 12 let a starší

Titrace a úprava dávky

Obecně platí, že počáteční dávka u pacientů, kteří doposud nebyli vystaveni působení opioidů, je 10 mg oxykodon-hydrochloridu podávaných ve 12hodinových intervalech. Pro některé pacienty může být přínosná zahajovací dávka 5 mg, čímž se minimalizuje výskyt nežádoucích účinků.

U pacientů, kteří již jsou opioidy léčeni, může být léčba zahájena vyššími dávkami, přičemž se vezme v úvahu jejich zkušenost s předchozí léčbou opiáty.

Podle dobře kontrolovaných klinických studií odpovídá 10 až 13 mg oxykodon-hydrochloridu přibližně 20 mg morfin-sulfátu, v obou případech ve formě s prodlouženým uvolňováním.

V důsledku individuálních rozdílů v citlivosti vůči různým opioidům se doporučuje, aby pacienti po konverzi z jiných opioidů začínali léčbu přípravkem Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním konzervativně na 50 až 75% vypočtené dávky oxykodonu.

Někteří pacienti užívající přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním podle pevného schématu potřebují analgetika s rychlým uvolňováním jako záchrannou medikaci ke zvládání průlomové bolesti. Přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě akutní bolesti a/nebo průlomové bolesti. Jedna dávka záchranné medikace musí dosahovat 1/6 ekvianalgetické denní dávky přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním. Použití záchranné medikace více než dvakrát denně ukazuje na to, že je potřeba dávku přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním zvýšit. Dokud se nedosáhne ustáleného podávání dvakrát denně, nesmí se dávka upravovat častěji než jednou za 1 až 2 dny.

Po zvýšení dávky z 10 mg na 20 mg užívaných každých 12 hodin je nutno úpravu dávky provádět v krocích po přibližně jedné třetině denní dávky. Cílem je individuální dávkování pro daného pacienta, které při podávání dvakrát denně umožňuje odpovídající analgezii s tolerovatelnými nežádoucími účinky a s co nejnižší záchrannou medikací po celou dobu léčby.

Rovnoměrné podávání (stejná dávka ráno a večer) podle pevného schématu (každých 12 hodin) je vhodné pro většinu pacientů. Pro některé pacienty může být výhodné nerovnoměrné rozdělení dávek.

Obecně platí, že je nutné volit nejnižší účinnou analgetickou dávku. Pro léčbu nemaligní bolesti obecně postačuje denní dávka 40 mg; nicméně mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky 80 až 120 mg, které lze v individuálních případech zvýšit až na 400 mg. Pokud jsou potřeba ještě vyšší dávky, dávka musí být stanovena individuálně tak, aby byla vyvážená účinnost oproti toleranci a riziku nežádoucích účinků.

Starší pacienti

U starších pacientů bez klinických projevů poruchy funkce jater a/nebo ledvin obvykle není nutná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Zahájení dávkování se má u těchto pacientů řídit konzervativním přístupem. Doporučenou počáteční dávku u dospělých je nutno snížit o 50 % (např. celková denní dávka 10 mg perorálně u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni opiáty) a titraci dávky j e nutno provést u každého pacienta tak, aby byla bolest adekvátně léčena v souladu s individuální klinickou situací.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním je nutné užívat dvakrát denně podle pevného schématu v určených dávkách.

Tablety s prodlouženým uvolňováním mohou být užívány s jídlem nebo bez ohledu na jídlo a s dostatečným množstvím tekutin. Přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním je nutno polknout celý bez žvýkání, rozdělení nebo drcení.

DÉLKA PODÁVÁNÍ

Přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním se nesmí užívat déle než je nezbytné. Pokud je vzhledem k typu a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba, je nutné pečlivé a pravidelné sledování, aby bylo možno určit, zda a do jaké míry je nutné v léčbě pokračovat. Pokud není léčba opioidy již indikována, lze doporučit postupné snižování denní dávky, aby se zabránilo vzniku abstinenčních příznaků.

UKONČENÍ LÉČBY

Pokud pacient již nepotřebuje léčbu oxykodonem, doporučuje se snižovat dávku postupně, aby se předešlo příznakům z vysazení.

4.3 Kontraindikace

•    hypersenzitivita na oxykodon-hydrochlorid, sóju, burské ořechy, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Oxykodon se v žádném případě nesmí užívat, pokud jsou opioidy kontraindikovány:

•    těžký útlum dechu s hypoxií a/nebo hyperkapnií

3

•    zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi

•    těžká chronická obstrukční plicní nemoc

•    cor pulmonale

•    těžké bronchiální astma

•    paralytický ileus

•    akutní příhoda břišní, zpomalené vyprazdňování žaludku

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnosti je třeba u U starších nebo oslabených pacientů,

n pacientů s těžkou poruchou plicních, j atemích nebo ledvinových funkcí,

-    myxedému, hypotyreózy,

-    Addisonovy choroby (nedostatečnost nadledvin),

-    intoxikační psychózy (např. alkoholové),

_ hypertrofie prostaty,

_ alkoholismu, známé závislosti na opioidech,

_ deliria tremens,

_ pankreatitidy,

_ chorob žlučových cest, žlučníkové nebo ledvinové koliky,

_ stavů se zvýšeným nitrolebním tlakem,

_ poruch regulace oběhu,

_ epilepsie nebo sklonu k záchvatům,

_ pacientů užívaj ících inhibitory MAO.

Útlum dechu

Útlum dechu je nejvýznamnějším rizikem zapříčiněným nadbytečným množstvím opioidů. Opatrnosti je třeba při podávání oxykodonu oslabeným starším osobám, pacientům se závažnou poruchou funkce plic, s poruchou funkce jater nebo ledvin, u pacientů s myxedémem, hypotyreózou, Adisonovou chorobou, toxickou psychózou, hypertrofií prostaty, adrenokortikální nedostatečností, alkoholismem, s delirium tremens, onemocněním žlučových cest, pankreatitidou, zánětlivým onemocněním střev, hypotenzí, hypovolémií, se zraněním hlavy (kvůli riziku zvýšeného nitrolebního tlaku) nebo u pacientů užívajících inhibitory MAO.

Tolerance a závislost

Při dlouhodobém užívání léku může dojít ke vzniku tolerance, což má za následek používání vyšších dávek k dosažení udržení kontroly bolesti.

Přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním má primární potenciál ke vzniku závislosti. Pokud se však u pacientů s chronickou bolestí užívá tak, jak bylo doporučeno, je riziko vzniku tělesné nebo psychické závislosti výrazně sníženo. Nejsou k dispozici žádné údaje o skutečném výskytu psychické závislosti u pacientů s chronickou bolestí.

Dlouhodobé užívání přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním může způsobit tělesnou závislost. Při náhlém vysazení léčby se mohou objevit abstinenční příznaky. Pokud již léčba oxykodonem není potřebná, lze doporučit postupné snižování denní dávky, aby se zabránilo vzniku abstinenčních symptomů.

Abstinenční symptomy mohou zahrnovat zívání, mydriázu, slzení, rinoreu, tremor, hyperhidrózu, úzkost, agitovanost, křeče a insomnie.

Velmi vzácně se může zejména při užití vysokých dávek objevit hyperalgesie, která neodpovídá na další zvyšování dávky oxykodonu. Může být zapotřebí snížení dávky oxykodonu nebo jeho změna na jiný opioid.

Abusus

Oxykodon má podobný profil zneužití jako ostatní silní opioidní agonisté. Oxykodon může být vyhledáván a zneužíván osobami s latentní nebo manifestní závislostí. Existuje možnost vzniku psychické závislosti (adikce) na opioidní analgetika včetně oxykodonu. Přípravek Oxycodon Lannacher

4

se musí u pacientů s alkoholovou a lékovou závislostí v anamnéze používat velmi opatrně.

V případě zneužití perorálních lékových forem k parenterálnímu podání lze očekávat závažné nežádoucí účinky, které mohou být fatální.

Tablety s prodlouženým uvolňováním se musí spolknout celé, nesmí se lámat, drtit ani žvýkat. Podávání rozlomených, rozžvýkaných nebo rozdrcených tablet oxykodonu s prodlouženým uvolňováním vede k rychlému uvolnění a vstřebání potenciálně fatální dávky oxykodonu (viz bod 4.9).

Chirurgické výkony

Jako u všech ostatních opioidních přípravků je třeba přípravky obsahující oxykodon užívat se zvláštní opatrností u pacientů po břišní operaci, neboť u opiátů je známo, že ovlivňují střevní motilitu a nesmí se podávat, dokud si lékař není jistý, že střeva normálně fungují. Podávání oxykodonu v tabletách s prodlouženým uvolňováním se nedoporučuje před operací nebo během prvních 12-24 hodin po operaci. Pokud je indikovaná další léčba oxykodonem, je třeba dávku po operaci upravit podle potřeby.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při podávání oxykodonu pacientům podstupujícím chirurgický zákrok na střevech. Opioidy se smějí podávat po operaci pouze poté, co došlo k obnovení funkce střev. Bezpečnost přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním používaného před operací nebyla stanovena a nelze jej k takovému použití doporučit.

Děti

Přípravek Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním nebyl hodnocen u dětí do 12 let. Bezpečnost a účinnost tablet nebyla prokázána a použití u dětí do 12 let se tudíž nedoporučuje.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater musí být pečlivě sledováni.

Alkohol

Souběžné užívání alkoholu a přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním může zvýšit nežádoucí účinky přípravku; je třeba se vyvarovat jejich souběžného užívání.

Antidopingové upozornění

Užití přípravku Oxycodon Lannacher může vést k pozitivním výsledkům při dopingových kontrolách. Užití přípravku Oxycodon Lannacher jako dopingu může vést ke zdravotním komplikacím.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Alkohol může zesílit farmakodynamické účinky přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním. Je třeba se vyvarovat současnému podávání.

Látky tlumící centrální nervovou soustavu (např. sedativa, hypnotika, antipsychotika, anestetika, antidepresiva, myorelaxancia, antihistaminika, antiemetika) a ostatní opioidy mohou zesilovat tlumící účinek oxykodonu na CNS, zej ména útlum dechu.

Anticholinergika (např. antipsychotika, antihistaminika, antiemetika, antiparkinsonika) mohou zesilovat anticholinergní nežádoucí účinky oxykodonu (jako je zácpa, sucho v ústech nebo poruchy močení).

Cimetidin může inhibovat metabolismus oxykodonu.

Inhibitory monoaminooxidázy (MAO) jsou známy svou interakcí s opioidními analgetiky, přičemž navozují excitaci nebo útlum CNS s hypertenzní nebo hypotenzní krizí (viz bod 4.4). Oxykodon by proto měl být používán s opatrností u pacientů, kteří užívají inhibitory MAO nebo je užívali během posledních dvou týdnů (viz bod 4.4).

Při podávání kumarinových antikagulancií současně s přípravkem Oxycodon Lannacher tablety s

prodlouženým uvolňováním byly u jednotlivců pozorovány klinicky relevantní změny mezinárodního normalizačního poměru (International Normalized Ratio, INR) v obou směrech.

Oxykodon je metabolizován zejména CYP3A4 s přispěním CYP2D6. Činnost těchto metabolických cest může být inhibovaná nebo indukovaná různými současně užívanými léky nebo dietními doplňky.

CYP3A4 inhibitory, jako jsou makrolidová antibiotika (např. klaritromycin, erytromycin a telitromycin), azolová antimykotika (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol a posakonazol), inhibitory proteázy (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir a saquinavir), cimetidin a grepový džus, mohou snížit clearance oxykodonu, což může zvýšit plasmatické koncentrace oxykodonu. Proto musí být patřičně upraveny dávky oxykodonu.

Níže jsou uvedeny některé specifické příklady:

•    Itrakonazol, silný CYP3A4 inhibitor podávaný v dávce 200 mg perorálně po dobu 5 dní zvýšil AUC perorálního oxykodonu. Průměrně bylo AUC přibližně 2,4 krát vyšší (rozmezí 1,5 - 3,4).

•    Vorikonazol, CYP3A4 inhibitor podávaný v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu 4 dní (400 mg podáno v prvních dvou dávkách) zvýšil AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně bylo AUC přibližně 3,6 krát vyšší (rozmezí 2,7 - 5,6).

•    Telitromycin, CYP3A4 inhibitor podávaný v dávce 800 mg perorálně po dobu 4 dní zvýšil AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně bylo AUC přibližně 1,8 krát vyšší (rozmezí 1,3 - 2,3).

•    Grepový džus, CYP3A4 inhibitor podávaný v dávce 200 ml třikrát denně po dobu 5 dní zvýšil AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně bylo AUC přibližně 1,7 krát vyšší (rozmezí 1,1 - 2,1).

CYP3A4 induktory, jako je rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná, mohou indukovat metabolismus oxykodonu a způsobit zvýšení clearance oxykodonu, což může snížit plasmatické koncentrace oxykodonu. Proto musí být patřičně upraveny dávky oxykodonu.

Níže jsou uvedeny některé specifické příklady:

•    Třezalka tečkovaná, CYP3A4 induktor podávaný v dávce 300 mg třikrát denně po dobu 15 dní snížil AUC perorálního oxykodonu. Průměrně bylo AUC přibližně o 50 % nižší (rozmezí 37 -57 %).

•    Rifampicin, CYP3A4 induktor podávaný v dávce 600 mg jednou denně po dobu 7 dní snížil AUC perorálně podaného oxykodonu. Průměrně bylo AUC přibližně o 86 % nižší.

Léky, které inhibují aktivitu CYP2D6 jako je paroxetin a chinidin, mohou snížit clearance oxykodonu, což může zvýšit plasmatické koncentrace oxykodonu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Použití tohoto léčivého přípravku je třeba se vyhnout v maximální možné míře u těhotných a kojících žen.

Těhotenství

O používání oxykodonu u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené údaje. Děti narozené matkám, kterým byly podány opioidy poslední 3 až 4 týdny před porodem, musí být sledovány z důvodu rizika respirační deprese. Při používání oxykodonu během těhotenství se mohou u novorozence objevit abstinenční příznaky.

Kojení

Oxykodon může přecházet do mateřského mléka a může u novorozence způsobit útlum dechu. Z tohoto důvodu se nesmí oxykodon u kojících žen používat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oxykodon může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Při ustálené léčbě není obecný zákaz řízení vozidel nezbytný. Ošetřující lékař musí vyhodnotit situaci individuálně.

4.8. Nežádoucí účinky

Oxykodon může způsobit útlum dechu, miózu, bronchiální spasmy a spasmy hladkých svalů a může potlačit kašlací reflex.

Nežádoucí účinky, které jsou považovány za přinejmenším související s léčbou, jsou uvedeny dále podle třídy orgánových systémů a absolutní četnosti. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti:

Velmi časté Časté

Méně časté Vzácné Velmi vzácné Není známo


>1/10

>1/100 až <1/10 >1/1000 až <1/100 >1/10 000 až <1/1000 <1/10 000

z dostupných údaj ů nelze určit

Poruchy imunitního systému: Méně časté: hypersenzitivita Není známo: anafylaktické reakce

Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné: lymfadenopatie

Endokrinní poruchy

Méně časté: syndrom neodpovídající sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy Časté: snížená chuť k jídlu Méně časté: dehydratace

Psychiatrické poruchy

Časté: úzkost, stavy zmatenosti, deprese, insomnie, nervozita, abnormální myšlení

Méně časté: agitovanost, afektivní labilita, euforická nálada, halucinace, snížené libido, léková závislost

(viz bod 4.4)

Není známo: agrese

Poruchy nervového systému

Velmi časté: somnolence; závratě, bolest hlavy

Časté: tremor

Méně časté: amnézie, křeče, hypertonie, hypoestezie, mimovolní svalové kontrakce, poruchy řeči, synkopa, parestezie, disgeuzie

Vzácné: záchvaty, zejména u epileptických pacientů nebo pacientů se sklonem ke křečím, svalové spasmy

Není známo: hyperalgezie Poruchy oka

Méně časté: zhoršené vidění, mióza

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté: vertigo

Srdeční poruchy

Časté: pokles krevního tlaku, vzácně doprovázený sekundárními symptomy jako jsou palpitace, synkopa, bronchospazmus

Méně časté: palpitace (v souvislosti se syndromem z vysazení), supraventrikulární tachykardie

Cévní poruchy

Méně časté: vazodilatace

Vzácné: hypotenze, ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: dyspnoe

Méně časté: útlum dechu, zesílený kašel, faryngitida, rinitida, změny hlasu

Gastrointestinální poruchy Velmi časté: zácpa, nauzea, zvracení

Časté: sucho v ústech, vzácně doprovázené žízní a potížemi s polykáním, bolest břicha, průjem, dyspepsie

Méně časté: dysfagie, vředy v ústech, gingivitida, stomatitida, flatulence, eruktace, ileus Vzácné: krvácení z dásní, zvýšení chuti k jídlu, tmavá stolice Není známo: zubní kaz

Poruchy jater a žlučových cest Méně časté: zvýšení jaterních enzymů Není známo: cholestáza, žlučníková kolika

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi časté: pruritus Časté: vyrážka, hyperhidróza Méně časté: suchá kůže

Vzácné: kopřivka, manifestace herpes simplex, zvýšená fotosenzitivita Velmi vzácné: exfoliativní dermatitida

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté: poruchy močení (retence moči, ale také zvýšené nucení na močení)

Vzácné: hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté: snížené libido, erektilní dysfunkce Není známo: amenorhea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté: pocení, astenické stavy

Méně časté: zimnice, malátnost, náhodné poranění, bolest (např. bolest na hrudi), edém, periferní edém, migréna, tělesná závislost s abstinenčními příznaky, léková tolerance, žízeň Vzácné: změny tělesné hmotnosti (zvýšení nebo snížení), celulitida

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Symptomy

Akutní předávkování oxykodonem se může projevit jako: mióza, respirační deprese, somnolence přecházející až do stuporu nebo koma, hypotonie, pokles krevního tlaku a smrt. V závažných případech se může vyskytnout oběhové selhání, bradykardie a nekardiogenní plicní edém; zneužití vysokých dávek silných opioidů, jako je oxykodon, může být fatální.

Léčba

Hlavní pozornost je třeba věnovat zajištění průchodnosti dýchacích cest a zavedení asistované nebo řízené ventilace.

Předávkování opioidy lze léčit podáním čistých opioidních antagonistů jako je naloxon (0,4 až 2 mg intravenózně), který slouží jako specifické antidotum. Podání jednotlivých dávek musí být opakováno v závislosti na klinické situaci v intervalech 2 až 3 minut. Možná je intravenózní infuze 2 mg naloxonu v 500 ml fyziologického roztoku nebo 5% roztoku dextrózy (což odpovídá 0,004 mg naloxonu/ml). Rychlost infuze musí být upravena podle předchozí bolusové injekce a odpovědi pacienta.

Je možno zvážit výplach žaludku. Zvažte podání aktivního uhlí (50 g u dospělých, 10 až 15 g u dětí), jestliže došlo k požití velkého množství do jedné hodiny, za předpokladu, že lze ochránit dýchací cesty. Lze rozumně předpokládat, že pozdní podání aktivního uhlí může být u přípravků s prodlouženým uvolňováním přínosné; nejsou pro to však žádné důkazy.

K urychlení průchodu střevem může být vhodné laxativum (např. roztok založený na PEG).

V případě potřeby je nutno při léčbě doprovodného oběhového šoku aplikovat podpůrná opatření (umělá respirace, podávání kyslíku, podávání vazopresorických látek a infúzní terapie). Při srdeční zástavě nebo srdečních arytmiích může být indikována masáž srdce nebo defibrilace. V případě potřeby může být rovněž indikována asistovaná ventilace, stejně jako udržování rovnováhy tekutin a elektrolytů.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přírodní opiové alkaloidy ATC kód: N02AA05

Oxykodon vykazuje afinitu k opioidním receptorům kappa, mí a delta v mozku a míše. Na těchto receptorech působí jako opioidní agonista bez antagonistického účinku. Terapeutický účinek je hlavně analgetický a sedativní. V porovnání s rychle uvolňovaným oxykodonem, podávaným samostatně nebo v kombinaci s jinými látkami, poskytují tablety s prodlouženým uvolňováním úlevu od bolesti po výrazně delší dobu bez zvýšeného výskytu nežádoucích účinků.

5.2    F armakokinetické vlastnosti Absorpce

Relativní biologická dostupnost přípravku Oxycodon Lannacher tablety s prodlouženým uvolňováním je srovnatelná s relativní biologickou dostupností oxykodonu s rychlým uvolňováním, přičemž maximálních plazmatických koncentrací se dosáhne za přibližně 3 hodiny po požití tablet s prodlouženým uvolňováním v porovnání s 1 až 1,5 hodinou u tablet s rychlým uvolňováním. Maximální plazmatické koncentrace a kolísání koncentrací oxykodonu je u forem s prodlouženým a s rychlým uvolňováním srovnatelné, pokud se podávají ve stejné denní dávce v intervalech 12, respektive 6 hodin.

Tablety se nesmějí drtit, dělit ani žvýkat, protože to vede k rychlému uvolnění oxykodonu a absorpce potencionálně fatální dávky oxykodonu v důsledku narušení vlastností zajišťujících prodloužené

9

uvolňování.

Distribuce

Absolutní perorální biologická dostupnost oxykodonu je přibližně dvoutřetinová v porovnání s parenterálním podáním. Distribuční objem oxykodonu v rovnovážném stavu dosahuje 2,6 l/kg, vazba na plasmatické proteiny 38-45 %, eliminační poločas 4 až 6 hodin a plasmatická clearance 0,8 l/min. Eliminační poločas oxykodonu z tablet s prodloužením uvolňování je 4-5 hodin, ustáleného stavu je dosaženo po průměrně 1 dni.

Biotransformace

Oxykodon je metabolizován ve střevě a játrech prostřednictvím systému cytochromu P450 na noroxykodon a oxymorfon a na několik glukuronidových konjugátů. Studie in vitro naznačují, že terapeutické dávky cimetidinu nemají pravděpodobně žádný relevantní účinek na tvorbu noroxykodonu. Chinidin snižuje u člověka tvorbu oxymorfonu, ale farmakodynamické vlastnosti oxykodonu zůstávají z větší části neovlivněny. Podíl metabolitů na celkovém farmakodynamickém účinku je bezvýznamný.

Eliminace

Oxykodon a jeho metabolity se vylučují močí a stolicí. Oxykodon prostupuje placentou a nachází se i v mateřském mléku.

Linearita/nelinearita

5,    10 a 20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bioekvivalentní v závislosti na dávce s ohledem na absorbované množství léčivé látky, a zároveň jsou srovnatelné, pokud jde o rychlost vstřebávání.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Není k dispozici dostatek údajů o reprodukční toxicitě oxykodonu a nejsou k dispozici žádné údaje o účincích na fertilitu a o postnatálních účincích po intrauterinní expozici. Oxykodon nezpůsobil malformace u potkanů a králíků v dávkách, které byly 1,5 až 2,5krát vyšší než lidská dávka 160 mg/den, vyjádřeno v mg/kg.

Dlouhodobé studie karcinogenity nebyly provedeny.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

5 mg:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-laurylsulfátu)

Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát, rostlinný

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol Mastek (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 Sójový lecithin (E322) Žlutý oxid železitý (E172) Černý oxid železitý (E172)

Hlinitý lak indogokarmínu (E132)

10 mg:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu)

Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát, rostlinný

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol Mastek (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 Sójový lecithin (E322)

20 mg:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu)

Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát, rostlinný

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol Mastek (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Sójový lecithin (E322) Žlutý

Oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

40 mg:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu)

Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát, rostlinný

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol Mastek (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 Sójový lecithin (E322)

Žlutý oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

80 mg:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu)

Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát, rostlinný

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol Mastek (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 Sójový lecithin (E322)

Žlutý oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

Hlinitý lak indogokarmínu (E132)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/PVdC/Al blistr obsahující 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Jednodávkový blistr 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 a 100x1 tableta s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

OXYCODON LANNACHER 5 MG: 65/933/10-C OXYCODON LANNACHER 10 MG: 65/934/10-C OXYCODON LANNACHER 20 MG: 65/935/10-C OXYCODON LANNACHER 40 MG: 65/936/10-C OXYCODON LANNACHER 80 MG: 65/937/10-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.12.2010/14.2.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

2.7.2014

12