Příbalový Leták

Oxid Dusnatý Messer 800 Ppm (V/V) Medicinální Plyn, Stlačený

Sp.zn. sukls274069/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele Oxid dusnatý Messer 800 ppm (V/V) medicinální plyn, stlačený

Nitrogenii oxidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Oxid dusnatý Messer a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost před zahájením léčby přípravkem Oxid dusnatý Messer

3.    Jak se přípravek Oxid dusnatý Messer používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Oxid dusnatý Messer uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.


Co je přípravek Oxid dusnatý Messer a k čemu se používá

Přípravek Oxid dusnatý Messer obsahuje oxid dusnatý, plyn používaný k léčbě

■    novorozených dětí se selháním plic, které souvisí s vysokým krevním tlakem v plicích, stavem, který se označuje jako hypoxické respirační selhání. Při vdechování může tato směs plynů zlepšit průtok krve plícemi, což může pomoci zvýšit množství kyslíku, které se dostane do krve Vašeho miminka.

■    novorozenců, kojenců, dětí a dospívajících ve věku 0-17 let a dospělých s vysokým krevním tlakem v plicích spojeným s operací srdce. Tato směs plynů může zlepšit srdeční funkci a zvýšit průtok krve plícemi.

Přípravek Oxid dusnatý Messer mohou podávat pouze odborníci lékařské zdravotní péče.

2. Čemu musíte věnovat pozornost před zahájením léčby přípravkem Oxid dusnatý Messer

Nepoužívejte přípravek Oxid dusnatý Messer

-    jestliže jste Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) alergičtí na oxid dusnatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) máte nedostatek některých enzymů (methemoglobinreduktázy nebo glukóza-6-fosfátdehydrogenázy).

-    jestliže Vám (jako pacientovi) nebo Vašemu dítěti (jako pacientovi) bylo řečeno, že máte poruchy krevního oběhu v srdci.

Upozornění a opatření

Před tím, než Vám bude přípravek Oxid dusnatý Messer podán, se poraďte se svým lékařem nebo

zdravotní sestrou.

Léčba inhalačním oxidem dusnatým může zhoršit srdeční nedostatečnost při levopravém cévním zkratu. Inhalační oxid dusnatý se má používat s opatrností u pacientů s komplexní srdeční vadou, kde je vysoký tlak v plicnici důležitý pro zachování krevního oběhu.

Inhalační oxid dusnatý nemusí být vždy účinný a proto pro Vás nebo Vaše dítě může být nezbytná jiná léčba. Léčba se však nemá ukončovat náhle, protože by mohlo dojít ke zhoršení Vašeho stavu nebo stavu Vašeho dítěte.

Inhalační oxid dusnatý může ovlivnit kapacitu krve pro přenos kyslíku (tvorbou tzv. „methemoglobinu). To se bude sledovat rozborem vzorků krve, a pokud to bude nutné, musí se dávka oxidu dusnatého snížit.

Oxid dusnatý může reagovat s kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého, který může vyvolat podráždění dýchacích cest. Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte bude množství oxidu dusičitého sledovat a v případě zvýšených hodnot se léčba přípravkem Oxid dusnatý Messer upraví, dávka se přiměřeně sníží.

Inhalační oxid dusnatý může mít mírný vliv na krevní destičky (krevní částice, které pomáhají při srážení krve) ve Vaší krvi nebo v krvi Vašeho dítěte a mají se sledovat jakékoli známky krvácení a nebo tvorby podlitin. Jestliže uvidíte jakékoli známky nebo příznaky, které by mohly souviset s krvácením, ihned informujte lékaře.

Zvláštní skupiny pacientů

Inhalační oxid dusnatý se má také používat s opatrností u pacientů s poruchou funkce levé srdeční komory a zvýšeným počátečním plicním kapilárním tlakem (PCWP), protože u nich může existovat zvýšené riziko vzniku srdečního selhání (např. otok plic).

Děti

Nebyl prokázán žádný účinek inhalačního oxidu dusnatého u novorozených dětí s vrozenou deformací, při které není zcela uzavřena bránice, tzv. „vrozenou brániční kýlou“.

U novorozených dětí se zvláštními vrozenými deformacemi srdce, které lékaři označují jako „vrozené srdeční vady“, může inhalační oxid dusnatý způsobit zhoršení krevního oběhu.

Přípravek Oxid dusnatý Messer se nemá používat u předčasně narozených dětí, mladších než 34 týdnů gestačního věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Oxid dusnatý Messer

Informujte svého lékaře o všech lécích, které Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) užíváte nebo které jste v nedávné době užívali nebo používali.

Lékař rozhodne, kdy se Vy nebo Vaše dítě budete léčit přípravkem Oxid dusnatý Messer a jinými léčivými přípravky a bude pečlivě dohlížet na léčbu.

Při podávání s dalšími látkami, které jsou zdrojem oxidu dusnatého, jako je nitroprusid sodný a nitroglycerin, se mohou nežádoucí účinky sčítat a zvýšit riziko rozvoje methemoglobinemie.

Některé léky mohou ovlivnit schopnost krve přenášet kyslík. Patří mezi ně prilokain (lokální anestetikum, které se používá k úlevě od bolesti v souvislosti s menšími bolestivými zákroky, např. šitím, a menšími chirurgickými nebo diagnostickými zákroky) nebo nitroglycerin (používá se k léčbě bolesti na hrudi). Při užívání těchto léků bude Váš lékař kontrolovat, zda krev může přenášet dostatek kyslíku.

Při současném užívání oxidu dusnatého a vazodilatancií (léků, které rozšiřují krevní cévy), např. sildenafilu, se mohou účinky na krevní oběh, tlak v plicích nebo činnost srdce sčítat.

Synergické účinky se mohou objevit při podávání přípravků vyvolávajících zúžení krevních cév (almitrin, fenylefrin), prostacyklinu a inhibitorů fosfodiesterázy, aniž by došlo ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.

Váš lékař rozhodne, zda se může přípravek Oxid dusnatý Messer podávat současně s dalšími léčivými přípravky, a bude léčbu pečlivě sledovat.

Těhotenství a kojení

Použití přípravku Oxid dusnatý Messer se v době těhotenství a kojení nedoporučuje.

Před léčbou přípravkem Oxid dusnatý Messer se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo kojíte.

Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. Jak se přípravek Oxid dusnatý Messer používá

Váš lékař určí správnou dávku přípravku Oxid dusnatý Messer.

Přípravek Oxid dusnatý Messer se podává v dávce 10 až 20 ppm (částic na jeden milion) plynu, který Vy nebo Vaše dítě budete vdechovat. Maximální dávka je 20 ppm u dětí a 40 ppm u dospělých. Bude se hledat co nejnižší účinná dávka.

Způsob podání

Váš lékař bude Vám nebo Vašemu dítěti podávat přípravek Oxid dusnatý Messer do plic pomocí systému určeného k aplikaci tohoto plynu. Tento aplikační systém zajistí, že bude podáno správné množství oxidu dusnatého naředěním přípravku Oxid dusnatý Messer kyslíkem/směsí plynů bezprostředně před podáním. Kvůli Vaší bezpečnosti/bezpečnosti Vašeho dítěte jsou aplikační systémy určené k podávání přípravku Oxid dusnatý Messer vybavené zařízeními, která souvisle měří množství oxidu dusnatého, kyslíku a oxidu dusičitého (vzniká chemickou reakcí při smísení oxidu dusnatého a kyslíku), dodávaných do plic.

Doba podávání

Váš lékař rozhodne, jak dlouho se budete Vy nebo Vaše dítě léčit přípravkem Oxid dusnatý Messer. Léčba je většinou nutná po dobu 4 dnů u novorozenců se selháním plic, které souvisí s vysokým krevním tlakem v plicích. U dětí a dospělých s vysokým krevním tlakem v plicích v souvislosti s operací srdce se přípravek Oxid dusnatý Messer obvykle podává po dobu 24-48 hodin. Léčba přípravkem Oxid dusnatý Messer však může trvat déle.

Jestliže Vám nebo Vašemu dítěti bylo podáno více přípravku Oxid dusnatý Messer, než mělo

Příliš mnoho vdechnutého oxidu dusnatého může ovlivnit kapacitu krve pro přenos kyslíku. To se bude sledovat při rozboru vzorků krve a bude-li to nutné, sníží se dávka přípravku Oxid dusnatý Messer a může být zvažováno podání léků, jako je vitamin C nebo methylenová modř, případně krevní transfuze za účelem zlepšení kapacity krve pro přenos kyslíku.

Ukončení léčby přípravkem Oxid dusnatý Messer

Léčba přípravkem Oxid dusnatý Messer se nemá ukončovat náhle. Je známo, že pokud je léčba přípravkem Oxid dusnatý Messer náhle ukončena bez předchozího snižování dávky, objevuje se nízký krevní tlak nebo zvýšení tlaku v plicích jako součást znovuobjevení se příznaků.

Na konci léčby bude lékař postupně snižovat množství přípravku Oxid dusnatý Messer, které se podává Vám nebo Vašemu dítěti, takže se krevní oběh v plicích bude moci přizpůsobit kyslíku/vzduchu bez přípravku Oxid dusnatý Messer. Může to tedy trvat jeden až dva dny, než Vám nebo Vašemu dítěti bude vysazena léčba přípravkem Oxid dusnatý Messer.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Lékař bude u Vás nebo u Vašeho dítěte pečlivě sledovat výskyt všech nežádoucích účinků.

Mezi nežádoucí účinky, které se objevují velmi často (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) v souvislosti s léčbou oxidem dusnatým, patří:

•    nízký počet krevních destiček.

Mezi nežádoucí účinky, které se objevují často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) v souvislosti s léčbou oxidem dusnatým, patří:

•    nízký krevní tlak, nevzdušnost nebo kolaps plíce.

Nežádoucí účinky, které se mohou objevit, ale méně často (mohoupostihnout až 1 ze 100 lidí), jsou:

•    zvýšení hladiny methemoglobinu, a tím snížení kapacity krve pro přenos kyslíku.

Nežádoucí účinky, které se mohou objevit, ale četnost jejich výskytu není známa (z dostupných údajů nelze četnost určit), jsou:

•    bradykardie (zpomalená srdeční činnost) nebo příliš malé množství kyslíku v krvi (desaturace kyslíkem/hypoxemie) v důsledku náhlého ukončení léčby,

•    bolest hlavy, závrať, sucho v krku nebo dušnost po náhodném styku okolního vzduchu a oxidu dusnatého (např. únik ze zařízení nebo z tlakové lahve).

Jste-li v těsné blízkosti Vašeho dítěte, které dostává přípravek Oxid dusnatý Messer, a objeví se u Vás bolest hlavy, je nutné okamžitě informovat personál.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Oxid dusnatý Messer uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 50 °C.

Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se nakládání s tlakovými lahvemi.

Uchovávejte v původní tlakové lahvi . Nepřemisťujte obsah z původní tlakové lahve do jiné tlakové lahve.

Uchovávejte tlakové lahve ve vnitřních prostorech v dobře větraných místnostech nebo venku ve větraných přístřešcích, kde jsou chráněny před deštěm a přímým slunečním zářením.

Chraňte tlakové lahve před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí, zdroji tepla nebo vznícení.

Uchovávání v lékárně

Tlakové lahve se mají uchovávat na vzdušném, čistém, uzamčeném místě, chráněném před deštěm a přímým slunečním zářením, určeném pouze pro uchovávání medicinálního plynu. Na tomto místě má být vyhrazen samostatný prostor pro uchovávání tlakových lahví s oxidem dusnatým.

Uchovávání ve zdravotnickém zařízení

Tlaková lahev se má umístit na místo vybavené vhodným zařízením, které ji bude udržovat ve svislé poloze.

Přeprava tlakových lahví

Tlakové lahve se mají přepravovat s vhodným zařízením za účelem jejich ochrany před riziky otřesů a pádů.

Při přepravě pacientů léčených přípravkem Oxid dusnatý Messer uvnitř nemocnice nebo mezi nemocnicemi mají být tlakové lahve pevně zajištěny ve svislé poloze, aby se zamezilo riziku pádu nebo nežádoucí změně výdeje plynu. Zvláštní pozornost se má také věnovat upevnění regulátoru tlaku, aby se předešlo riziku jeho náhodného poškození.

Prázdnou tlakovou lahev nevyhazujte. Prázdné tlakové lahve odebírá dodavatel.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Oxid dusnatý Messer obsahuje

Léčivou látkou je nitrogenii oxidum (NO) 800 ppm (V/V).

Tlaková lahev o objemu 2 litry plněná při absolutním tlaku 200 barů obsahuje 381 litrů plynu při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar.

Tlaková lahev objemu 10 litrů plněná při absolutním tlaku 200 barů obsahuje 1903 litrů plynu při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar.

Další složkou je dusík.

Jak přípravek Oxid dusnatý Messer vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oxid dusnatý Messer je medicinální plyn, stlačený.

Hliníková tlaková lahev o objemu 2 litry nebo 10 litrů (identifikace pomocí tyrkysově modrého vrchlíku tlakové lahve a bílého těla lahve) naplněná pod tlakem 200 barů, vybavená ventilem zbytkového tlaku z nerezové oceli se specifickým výstupním připojením nebo ventilem zbytkového tlaku z chromované mosazi s membránou (DIN 477 Nr. 14: RPV M 19 x 1,5 LH).

Přípravek Oxid dusnatý Messer je dostupný v hliníkových tlakových lahvích o objemu 2 litry nebo 10 litrů.

Držitel rohodnutí o registraci

Messer Technogas s.r.o.

Zelený Pruh 99 140 02 Praha 4 Česká republika

Výrobce

Messer Austria GmbH IndustriestraBe 5 2352 Gumpoldskirchen Rakousko

pod těmito názvy:


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován

Rakousko

Belgie Chorvatsko Česká republika Francie Německo

Maďarsko

Polsko

Slovenská republika Španělsko


Stickstoffmonoxid Messer 800 ppm (V/V) Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Stikstofmonoxide Messer 800 ppm (V/V), medicinaal gas, samengeperst Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen Oxid dusnatý Messer 800 ppm (V/V) medicinální plyn, stlačený Monoxyde ďazote Messer 800 ppm (V/V) gaz médicinal comprimé Stickstoffmonoxid Messer 800 ppm (V/V) Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Nitrogén monoxid Messer 800 ppm (V/V) túlnyomásos orvosi gáz Tlenek azotu Messer, 800 ppm (V/V), gaz medyczny spr^žony Oxid dusnatý Messer 800 ppm (V/V) medicinálny plyn stlačený Óxido nítrico Messer 800 ppm (V/V) gas comprimido medicinal

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.11.2014

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnické pracovníky:

Bezpečnostní pokyny

■    Následující vybavení/zařízení se nemá používat k aplikaci oxidu dusnatého: butylová pryž, polyamid a polyuretan. Veškeré vybavení, včetně konektorů, hadic a elektrických obvodů, používaných při aplikaci oxidu dusnatého, musí být vyrobeno z materiálů kompatibilních

s tímto plynem.

■    Horní hranice expozice (průměrná expozice) oxidu dusnatému pro personál definovaný pracovními předpisy je ve většině zemí 25 ppm na 8 hodin (30 mg/m3) a odpovídající limit pro NO2 je 2-3 ppm (4-6 mg/m3).

Obecné pokyny

■    před použitím se má zkontrolovat, zda je materiál v dobrém stavu

■    tlakové lahve mají být dobře upevněny, aby se předešlo nežádoucímu pádu nebo prudkému otřesu

■    ventil se nemá otvírat násilím a má se otvírat pomalu

■    pokud je v tlakové lahvi tlak nižší než 20 barů, tuto lahev nepoužívejte

■    pokud není ventil tlakové lahve chráněný víčkem nebo krytem, nemá se taková lahev používat

■    regulátor tlaku se má před každým novým použitím vyčistit směsí dusíku a oxidu dusnatého, aby se zabránilo vdechnutí oxidu dusičitého

■    poškozený ventil se nemá opravovat

■    regulátor tlaku se nemá utahovat kleštěmi kvůli riziku prasknutí těsnění

■    při připojování zařízení k tlakové lahvi nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu

■    ventily tlakové lahve nebo jakéhokoliv přidruženého zařízení se nikdy nemají mazat a mají být vždy čisté - bez mazadel a mastnoty

■    uniklý plyn vyvětrejte. Je vhodné umožnit větrání za všech okolností, což je pro odstranění plynu v případě nežádoucí nehody nebo úniku dostačující

■    v prostoru, kde se uchovávají tlakové lahve, ani v prostoru s větracím potrubím se nesmí kouřit a nesmí být přítomny zdroje vznícení

■    po použití uzavřete ventily tlakových lahví za použití střední síly a vypusťte zbytkový tlak v regulátoru

■    zajistěte, aby byl ventil tlakové lahve vždy uzavřen, pokud se lahev nepoužívá.

Pokyny k obsluze

■    Při připojování lahve s přípravkem Oxid dusnatý Messer k aplikačnímu systému vždy zajistěte, aby koncentrace v tlakové lahvi byla stejná jako koncentrace, na kterou je nastaven aplikační systém.

■    Zkontrolujte připojení k tlakové lahvi a k respiračnímu okruhu ventilátoru pacienta.

■    Zkontrolujte seznam postupů před použitím (série kroků, které je nutné udělat bezprostředně před zahájením léčby každého pacienta, aby bylo zajištěno správné fungování systému a aby bylo zajištěno, že v systému není přítomný NO2).

■    Nastavte zařízení na správnou koncentraci oxidu dusnatého, která se má podávat.

■    Aplikační systém musí zajišťovat konstantní koncentraci inhalačního přípravku Oxid dusnatý Messer (NO) bez ohledu na ventilátor a koncentraci vdechovaného přípravku Oxid dusnatý Messer (NO) je nutné měřit kontinuálně v inspirační větvi okruhu blízko pacienta.

■    Koncentraci oxidu dusičitého (NO2), kyslíku (O2) a FiO2 je také nutné měřit v inspirační větvi okruhu blízko pacienta za použití kalibrovaného a schváleného (označeného CE) monitorovacího zařízení. Z důvodu bezpečnosti pacientů musí být provedena kalibrace monitorů a nastaveny varovné signály.

■    Musí být zobrazen tlak v tlakové lahvi přípravku Oxid dusnatý Messer, aby bylo možné vyměnit tlakovou lahev včas, bez neúmyslného přerušení léčby, a musí být dostupné náhradní tlakové lahve, aby se zajistila včasná výměna. Má být zaveden funkční postup správné výměny tlakových lahví a čištění systému.

■    Přípravek Oxid dusnatý Messer musí být dostupný pro manuální ventilaci, např. jako záloha, při odsávání, přepravě pacientů a resuscitaci.

■    V případě selhání systému nebo výpadku elektřiny má být dostupný záložní zdroj energie (baterie) a rezervní aplikační systém oxidu dusnatého. Napájení monitorovacího zařízení má být nezávislé na funkci aplikačního zařízení.

■    Má být zaveden postup měsíčních kontrol fungování systému.

Strana 8