Příbalový Leták

Oxamet Mint 0,5 Pm

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OXAMET MINT 0,5%o (Oxymetazolini hydrochloridum)

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Oxymetazolini hydrochloridum 5 mg v 10 ml


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: kyselina boritá E284, dekahydrát tetraboritanu sodného, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, blahovičníková silice, polysorbát 80, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 69/149/04-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Uvolní ucpaný nos.

Zmírňuje příznaky zánětu vedlejších nosních dutin a středního ucha.


Použití a dávkování: dětem od 8 let a dospělým 1 dávku do obou nosních dírek 2-3 x denně. Více informací naleznete v příbalové informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oxamet mint 0,5%o


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{štítek}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


OXAMET MINT 0,5%o (Oxymetazolini hydrochloridum) Nosní sprej, roztok

~2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Nosní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


Logo Teva


3