Příbalový Leták

Oxaliplatina Medac 5 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

Sp.zn. sukls130012/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Oxaliplatina Medac 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

oxaliplatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Oxaliplatina Medac a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxaliplatinu Medac používat

3.    Jak se Oxaliplatina Medac používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Oxaliplatinu Medac uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Oxaliplatina Medac a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Oxaliplatina Medac je oxaliplatina.

Oxaliplatina Medac se používá k léčbě nádorů tlustého střeva (léčba III. stadia karcinomu tlustého střeva po kompletní resekci (odstranění) primárního nádoru, léčba metastazujícího nádoru tlustého střeva a konečníku). Oxaliplatina Medac se používá v kombinaci s dalšími protinádorovými léky zvanými 5-fluoruracil a kyselina folinová.

Oxaliplatina Medac je antineoplastický či protinádorový lék a obsahuje platinu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxaliplatinu Medac používat

Nepoužívejte Oxaliplatinu Medac

•    jestliže jste alergický(á) na oxaliplatinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže kojíte.

•    jestliže již máte snížený počet krevních buněk.

•    jestliže již trpíte mravenčením a pocitem necitlivosti prstů rukou a/nebo nohou a máte potíže s prováděním jemných úkonů, jako je např. zapínání knoflíků.

•    jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před použitím Oxaliplatiny Medac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití Oxaliplatiny Medac je zapotřebí

•    jestliže máte středně závažnou nebo mírnou poruchu funkce ledvin.

•    jestliže jste již měl(a) alergickou reakci na léky obsahující platinu (jako je např. karboplatina nebo cisplatina). Alergické reakce se mohou vyskytnout během každé infuze oxaliplatiny.

•    jestliže máte problémy s játry.

•    jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Je velmi důležité, abyste si o tom pohovořila se svým lékařem dříve, než Vám bude podána jakákoli léčba.

Oxaliplatina může způsobit neplodnost, která může být nezvratná. Mužským pacientům se proto doporučuje, aby nepočali dítě během léčby a až po dobu 6 měsíců po léčbě a aby se před léčbou poradili o konzervaci spermií. Mužští pacienti by měli během léčby a po dobu 6 měsíců po léčbě používat vhodnou antikoncepci.

Další léčivé přípravky a Oxaliplatina Medac

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se, abyste během léčby oxaliplatinou otěhotněla, a musíte používat účinnou metodu antikoncepce. Pacientky by měly používat vhodnou antikoncepci během léčby a po dobu 4 měsíců po léčbě.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, je velmi důležité, abyste si o tom pohovořila se svým lékařem dříve, než Vám bude podána jakákoli léčba.

Pokud během léčby otěhotníte, musíte o tom ihned informovat svého lékaře.

V průběhu léčby Oxaliplatinou Medac nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě Oxaliplatinou Medac existuje zvýšené riziko závratí, pocitu na zvracení a zvracení a jiných neurologických příznaků, které ovlivňují chůzi a rovnováhu. Pokud se takové příznaky vyskytnou, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Vyskytnou-li se u Vás během používání tohoto přípravku zrakové potíže, neřiďte dopravní prostředky, neobsluhujte stroje a nevykonávejte potenciálně nebezpečné činnosti.

3. Jak se Oxaliplatina Medac používá

Přípravek Oxaliplatina Medac je určen pouze pro dospělé pacienty.

Pouze pro jednorázové použití.

Dávka

Dávka závisí na ploše tělesného povrchu (vypočítané v m2), které se stanoví na základě Vaší tělesné výšky a tělesné hmotnosti. Dávka rovněž závisí na výsledcích krevních testů a na tom, zda se u Vás v minulosti vyskytly při podání oxaliplatiny nežádoucí účinky.

Obvyklá dávka pro dospělé, včetně starších pacientů, je 85 mg/m2 tělesného povrchu.

Cesta podání

Oxaliplatinu Medac Vám předepíše lékař se zkušenostmi v léčbě nádorových onemocnění.

Léčbu Vám bude podávat zdravotnický pracovník, který připraví požadovanou dávku Oxaliplatiny Medac.

Oxaliplatina Medac se podává pomalou injekcí do žíly (intravenózní infuzí) po dobu 2 až 6 hodin. Přípravek Oxaliplatina Medac Vám bude podáván současně s kyselinou folinovou a před infuzí 5-fluoruracilu.

Infuze Vám bude obvykle podávána jednou za 2 týdny.

Délka léčby

Délku léčby stanoví Váš lékař.

Vaše léčba bude trvat maximálně 6 měsíců, pokud se přípravek podává po úplném odstranění nádoru.

Jestliže jste použil(a) více Oxaliplatiny Medac, než jste měl(a)

Jelikož je tento přípravek podáván zdravotnickým personálem, je velmi nepravděpodobné, že byste ho dostal(a) příliš mnoho nebo příliš málo. Pokud však máte jakékoliv obavy, sdělte to svému lékaři.

V případě předávkování může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků. Tyto nežádoucí účinky Váš lékař bude léčit pomocí vhodné léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři:

•    Příznaky alergické reakce nebo akutního stavu přecitlivělosti organismu (anafylaktické reakce) s náhlými příznaky jako vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži, problémy s polykáním, otok obličeje, rtů, jazyka nebo dalších částí těla, dušnost, sípání nebo dýchací potíže, nadměrné vyčerpání (můžete mít pocit na omdlení). Ve většině případů se tyto příznaky objeví během infuze nebo bezprostředně po ní, ale byly rovněž hlášeny alergické reakce, ke kterým došlo během hodin nebo i dní po infuzi.

•    Abnormální výskyt podlitin, krvácení nebo známky infekce, jako je bolest v krku nebo vysoká tělesná teplota.

•    Přetrvávající nebo těžký průjem či zvracení.

•    Přítomnost krve nebo tmavě hnědých zrn barvy kávy ve zvratcích.

•    Bolavé rty nebo vředy v ústech (stomatitida/mukozitida).

•    Nevysvětlené respirační příznaky jako např. suchý kašel, dýchací potíže nebo chrůpky.

•    Otok rukou, chodidel, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hltanu (což může způsobovat potíže s polykáním nebo dýcháním) - příznaky angioedému.

•    Skupina příznaků, jako je bolest hlavy, změněné mentální funkce, záchvaty a abnormální vidění od rozmazaného vidění po ztrátu zraku (příznaky syndromu reverzibilní zadní leukoencefalopatie, vzácného neurologického onemocnění).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

•    Oxaliplatina může postihnout nervy (periferní neuropatie). Můžete mít pocit brnění a/nebo necitlivosti prstů rukou a/nebo nohou, kolem úst nebo v hrdle, což může být někdy provázeno křečemi. Tyto příznaky jsou často vyvolány vystavením chladu, např. při otevření chladničky nebo držení studeného nápoje. Můžete mít také potíže s prováděním jemných pohybů, jako je např. zapínání knoflíků. I když ve většině případů tyto příznaky zcela vymizí, je možné, že budou přetrvávat i po ukončení léčby.

•    Někteří lidé zaznamenali pocit brnění podobný šoku procházející směrem dolů pažemi nebo trupem při ohnutí krku.

•    Oxaliplatina může někdy způsobit nepříjemný pocit v hrdle, který je patrný zvláště při polykání a který vyvolává pocit dušnosti. Pokud se tyto příznaky vyskytnou, pak je to obvykle během infuze nebo do několika hodin po jejím ukončení a dochází k nim po vystavení chladu. Tyto nepříjemné pocity netrvají dlouho a ustoupí bez nutnosti jakékoli léčby. Váš lékař rozhodne

o případné úpravě léčby.

•    Známky infekce, jako je bolest v krku a vysoká tělesná teplota.

•    Oxaliplatina způsobuje přechodné snížení počtu krevních buněk. Snížení počtu červených krvinek může způsobit anémii (snížení počtu červených krvinek), abnormální krvácení nebo vznik podlitin (v důsledku snížení počtu krevních destiček). Snížení počtu bílých krvinek může způsobit náchylnost k infekcím. Váš lékař Vám před zahájením léčby a před každým dalším léčebným cyklem odebere krev a zkontroluje, zda máte dostatečný počet krevních buněk.

•    Zvýšené riziko krvácení a výskyt extravazace (únik tekutiny do okolní tkáně).

•    Bledá kůže, slabost a dušnost.

•    Alergické reakce - červená svědivá vyrážka, otok rukou, chodidel, kotníků, obličeje, rtů, úst a hrdla (což může vést k potížím s dýcháním a polykáním), což může vyvolat pocit na omdlení.

•    Úplná nebo částečná ztráta chuti k jídlu.

•    Vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, která může způsobit velkou žízeň, sucho v ústech nebo zvýšenou frekvenci močení.

•    Nepravidelný srdeční tep (způsobený nízkou hladinou draslíku v krvi).

•    Únava, dezorientace, svalové záškuby, epizody křečí a hluboké kóma (způsobené nízkou hladinou sodíku v krvi).

•    Poruchy vnímání chuti.

•    Bolest hlavy.

•    Krvácení z nosu.

•    Dušnost.

•    Kašel.

•    Pocit na zvracení a zvracení - Váš lékař Vám před léčbou a v případě potřeby i po jejím ukončení obvykle podá léky k prevenci těchto nežádoucích účinků.

•    Průjem. Pokud trpíte trvalým nebo závažným průjmem nebo zvracením, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

•    Otok nervů vedoucích ke svalům, ztuhlost šíje, abnormální čití jazyka, které může mít vliv na artikulaci, stomatitida/mukozitida (bolavé rty nebo vředy v ústech).

•    Bolest břicha, zácpa.

•    Poruchy kůže.

•    Vypadávání vlasů.

•    Bolest zad.

•    Únava, ztráta síly, pocit slabosti, bolest po celém těle.

•    Bolest nebo zarudnutí    kůže v    okolí i přímo v    místě vpichu injekce během infuze.

•    Horečka, třesavky (třes).

•    Změny krevních testů včetně těch, které se týkají abnormální funkce jater.

•    Zvýšení tělesné hmotnosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

•    Infekce v důsledku snížení počtu bílých krvinek.

•    Zánět nosní sliznice.

•    Infekce dýchacích cest.

•    Ztráta tekutin s dehydratací tkání.

•    Výrazná vznětlivost a podrážděnost.

•    Závratě.

•    Otok nervů vedoucích ke svalům.

•    Ztuhlost šíje, světloplachost, nesnášenlivost jasného světla, bolest hlavy.

•    Zánět spojivek, poruchy zraku.

•    Abnormální krvácení,    krev v    moči nebo stolici.

•    Tvorba krevních sraženin, obvykle v nohách, s bolestivým otokem a zarudnutím.

•    Krevní sraženiny v plicích, které způsobují bolest na hrudi a dušnost.

•    Epizody zarudnutí kůže.

•    Bolest na hrudi, škytavka.

•    Trávicí obtíže, pálení žáhy.

•    Olupování kůže, vyrážka, zvýšené pocení a onemocnění nehtů.

•    Bolest kloubů a kostí.

•    Bolest při močení nebo změna frekvence močení.

•    Krevní testy ukazující změny funkce ledvin.

•    Úbytek tělesné hmotnosti.

•    Deprese.

•    Poruchy spánku.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

•    Poruchy sluchu.

•    Střevní neprůchodnost, otok střeva.

•    Úzkost nebo nervozita.

Zvýšená kyselost krve.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

•    Nesrozumitelná řeč.

•    Hluchota.

•    Zjizvení a ztluštění plic s dýchacími potížemi, někdy smrtelné (intersticiální plicní nemoc).

•    Zánět způsobující bolest břicha a průjem.

•    Reverzibilní krátkodobá ztráta zraku.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10000)

•    Poruchy jater, kvůli jejichž možnému výskytu Vás Váš lékař bude sledovat.

•    Změny funkce ledvin.

•    Přítomnost krve nebo    tmavě    hnědých    zrn barvy kávy ve zvratcích.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

•    Křeče.

•    Alergická vaskulitida    (zánět    krevních    cév).

•    Autoimunitní reakce vedoucí ke snížení všech krevních buněk (autoimunitní pancytopenie). Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Oxaliplatinu Medac uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před mísením uchovávejte tento přípravek v krabičce, aby byl chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Oxaliplatina Medac nesmí přijít do styku s očima a pokožkou. Pokud dojde k náhodnému rozlití, okamžitě to sdělte lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi.

Tento přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Po ukončení infuze bude přípravek Oxaliplatina Medac opatrně zlikvidován lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění 5% roztokem glukózy byla prokázána na 48 hodin při teplotě +2 °C až +8 °C a na 6 hodin při teplotě +25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být infuzní roztok použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba uchovávání neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6. Obsah balení a další informace

Co Oxaliplatina Medac obsahuje

Léčivou látkou je oxaliplatinum. 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 5 mg. Jedna injekční lahvička s 10 ml koncentrátu obsahuje oxaliplatinum 50 mg.

Jedna injekční lahvička s 20 ml koncentrátu obsahuje oxaliplatinum 100 mg.

Jedna injekční lahvička s 40 ml koncentrátu obsahuje oxaliplatinum 200 mg.

Další složkou je voda na injekci.

Jak Oxaliplatina Medac vypadá a co obsahuje toto balení

Oxaliplatina Medac je čirý, bezbarvý koncentrát pro infuzní roztok.

Velikost balení

Balení s 1 injekční lahvičkou obsahující 10 ml, 20 ml nebo 40 ml koncentrátu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate m.b.H.

Theaterstr. 6 22880 Wedel Německo

Výrobce:

AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Str. 89 20355 Hamburg Německo

nebo

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate m.b.H.

Theaterstr. 6 22880 Wedel Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Oxaliplatina Medac

Dánsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie: Oxaliplatin medac

Francie: OXALIPLATINE MEDAC

Německo: medoxa

Polsko: Oksaliplatyna medac

Portugalsko, Slovenská republika: Oxaliplatina medac

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 06/2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Návod k zacházení s přípravkem a bezpečnému použití

Stejně jako u jiných potenciálně toxických látek je třeba při přípravě roztoků oxaliplatiny a zacházení s nimi postupovat s náležitou opatrností.

Zdravotní sestra nebo zdravotnický personál musí při zacházení s touto cytotoxickou látkou dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, aby byla zaručena ochrana uživatele a jeho okolí.

Injekční roztoky cytotoxických léčivých přípravků musí být připravovány speciálně vyškoleným personálem se znalostí používaného léčivého přípravku a v podmínkách, které zaručují ochranu prostředí a především ochranu personálu zacházejícího s přípravkem, v souladu se standardními postupy nemocnice. To vyžaduje poskytnutí pracovního prostoru vyhrazeného k tomuto účelu, ve kterém je zakázáno kouřit, jíst a pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pracovními pomůckami, a to laboratorním pláštěm s dlouhým rukávem, ochrannou maskou, pokrývkou hlavy, ochrannými brýlemi, sterilními jednorázovými rukavicemi, ochrannými kryty pracovní plochy, nádobami a sběrnými vaky na odpad.

S exkrety a zvratky se musí zacházet opatrně.

Těhotné ženy je třeba upozornit, že nesmí zacházet s cytotoxickými látkami a nesmí s nimi přijít do styku.

S veškerými rozbitými nádobami se musí nakládat se stejnou opatrností jako s kontaminovaným odpadem. Kontaminovaný odpad je třeba uložit do pevných, vhodně označených nádob a zlikvidovat spálením. Viz odstavec „Likvidace odpadu“ níže.

Pokud koncentrát pro infuzní roztok oxaliplatiny přijde do styku s pokožkou, omyjte postižené místo okamžitě a důkladně vodou.

Pokud koncentrát pro infuzní roztok oxaliplatiny přijde do styku se sliznicemi, omyjte postižené místo okamžitě a důkladně vodou.

Příprava pro intravenózní podání

Zvláštní opatření pro použití

•    Přípravek se NESMÍ používat s injekčním vybavením obsahujícím hliník.

•    Přípravek NESMÍ být podáván nenaředěný.

K ředění lze použít pouze 5% infuzní roztok glukózy (50 mg/ml).

•    Přípravek NESMÍ být ředěn chloridem sodným nebo roztoky obsahujícími chloridy.

•    Přípravek NESMÍ být mísen s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo podáván současně ve stejné infuzní lince.

•    Přípravek NESMÍ být mísen se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště

s 5-fluoruracilem, s přípravky kyseliny folinové obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou folinovou (např. ve formě kalcium-folinátu nebo dinatrium-folinátu)

250 až 500 ml 5% infuzního roztoku glukózy (50 mg/ml) obsahujícího 85 mg/m2 oxaliplatiny se podává intravenózní infuzí současně s infuzním roztokem kyseliny folinové (kyselina folinová v 5% roztoku glukózy) za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze po dobu 2 až 6 hodin.

Tyto dva léčivé přípravky se nesmí mísit ve stejném infuzním vaku. Kyselina folinová nesmí obsahovat jako složku trometamol a k jejímu ředění lze použít pouze izotonický 5% roztok glukózy. Nikdy k ředění nepoužívejte zásadité roztoky nebo roztoky chloridu sodného či žádné jiné roztoky obsahující chloridy.

Návod k použití s 5-fluoruracilem

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluoropyrimidiny, tj. 5-fluoruracilem.

Po podání Oxaliplatiny Medac a před podáním 5-fluoruracilu musí být linka propláchnuta.

Další informace o léčivých přípravcích podávaných v kombinaci s oxaliplatinou viz odpovídající souhrn údajů o přípravku.

Rekonstituované roztoky, které vykazují známky precipitace, se nesmí používat a mají být zlikvidovány za řádného dodržení právních předpisů pro likvidaci nebezpečného odpadu (viz níže).

Používejte pouze doporučená rozpouštědla (viz níže).

Použit může být pouze čirý roztok prostý částic.

Příprava infuzního roztoku

Odeberte požadované množství koncentrátu z injekční lahvičky (injekčních lahviček) a pak nařeďte 250 ml až 500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) k dosažení koncentrace oxaliplatiny mezi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Koncentrační rozmezí, pro které byla prokázána fyzikálně chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,2 mg/ml až 2 mg/ml.

Podávejte intravenózní infuzí.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění 5% roztokem glukózy (50 mg/ml) byla prokázána na 48 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C a na 6 hodin při teplotě +25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být tento infuzní roztok použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Před použitím vizuálně zkontrolujte. Použit může být pouze čirý roztok prostý částic.

Léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý infuzní roztok musí být zlikvidován (viz odstavec „Likvidace odpadu“ níže).

Nikdy nepoužívejte k ředění roztok chloridu sodného nebo roztoky obsahující chloridy.

Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativním aplikačním setem na bázi PVC.

Infuze roztoku

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) k dosažení koncentrace minimálně 0,2 mg/ml se musí podávat infuzí buď do periferní žíly, nebo centrálního žilního katetru po dobu 2 až 6 hodin. Podává-li se oxaliplatina spolu s 5-fluoruracilem, musí infuze oxaliplatiny předcházet podání 5-fluoruracilu.

Likvidace odpadu

Zbytek tohoto léčivého přípravku a veškerý materiál použitý pro ředění a podání musí být zlikvidován v souladu se standardními nemocničními postupy pro cytotoxické látky a místními požadavky na likvidaci nebezpečného odpadu.