Příbalový Leták

Ovixan 1 Mg/G Kožní Roztok

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ovixan 1 mg/g kožní roztok mometasoni furoas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 g kožního roztoku obsahuje: mometasoni furoas 1 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


1 g kožního roztoku obsahuje: propylenglykol, isopropylalkohol, hyprolózu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselinu fosforečnou (pro úpravu pH), čištěnou vodu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok 30 ml 100 ml 2x 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nanášejte v tenké vrstvě.

Roztok se nesmí dostat do kontaktu s očima.


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Galenica AB P A Hanssons vag 41 SE-205 12 Malmo Švédsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


46/142/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Ovixan kožní roztok


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU LÁHEV


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ovixan 1 mg/g kožní roztok mometasoni furoas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 g kožního roztoku obsahuje: mometasoni furoas 1 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


1 g kožního roztoku obsahuje: propylenglykol, isopropylalkohol, hyprolózu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselinu fosforečnou (pro úpravu pH), čištěnou vodu.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní roztok 30 ml 100 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nanášejte v tenké vrstvě.

Roztok se nesmí dostat do kontaktu s očima.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Galenica AB SE-205 12 Malmo Švédsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


46/142/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4