Příbalový Leták

Ovestin 1 Mg

Informace pro variantu: Tableta (10,1mg), Tableta (30,1mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls217327/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje estriolum 1 mg nebo 2 mg.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Bílé, kulaté, ploché tablety s dělící rýhou a se zkosenými hranami, Ovestin 1 mg tablety na jedné straně označeny kódem: "DG" nad a "7" pod dělící rýhou. Ovestin 2 mg tablety jsou označeny na jedné straně "Organon" a na druhé straně kódem: "DG" na a "8" pod dělící rýhou.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

•    Hormonální substituční terapie (HRT) k léčbě symptomů souvisejících s nedostatkem estrogenů u žen po menopauze

•    Infertilita z důvodu cervikální hostility

•    Předoperační a pooperační léčba žen po menopauze podstupujících chirurgický zákrok v oblasti vagíny.

•    Diagnostický prostředek při nejednoznačném atrofickém cervikálním stěru.

4.2    Dávkování a způsob podání

Ovestin je přípravek, který obsahuje pouze estrogen a může být podáván ženám s i bez dělohy. Dávkování

•    U příznaků souvisejících s nedostatkem estrogenů:

4-8 mg denně během prvních týdnů, poté postupné snižování. Měla by být podávána nejnižší účinná dávka. V případě dlouhodobé léčby u žen s intaktní dělohou, je doporučeno monitorovat endometrium nebo se alternativně doporučuje současně užívat gestageny (viz také bod 4.4).

•    U infertility pro cervikální hostilitu:

Obvykle 1-2 mg denně 6. - 15. den menstruačního cyklu. Pro některé pacientky jsou dávky 1 mg denně dostačující, jiné naopak mohou potřebovat až 8 mg denně. Proto by se dávky měly každý měsíc zvyšovat až do dosažení optimálního účinku na cervikální sliznici.

•    Při předoperační a pooperační léčbě žen po menopauze podstupujících chirurgický zákrok v oblasti vagíny:

4-8 mg denně po dobu dvou týdnů před zákrokem; 1- 2 mg denně po dobu dvou týdnů po zákroku.

•    Jako diagnostický prostředek při nejednoznačném atrofickém cervikálním stěru:

2- 4 mg denně v týdnu před odběrem dalšího stěru.

Vynechaná dávka má být aplikována ihned, jakmile si vzpomenete, pokud to není déle než 12 hodin. V případě, že je to později, měla by být vynechaná dávka přeskočena a dále by se mělo pokračovat v obvyklém dávkovacím schématu.

Způsob podání

Tablety by měly být polknuty s malým množstvím vody nebo jiného nápoje nejlépe každý den ve stejnou dobu. Je důležité užít celkovou denní dávku najednou (viz bod 4.4).

Pro počáteční a pokračující léčbu postmenopauzálních příznaků by se měla používat nejnižší účinná dávka a co nejkratší dobu (viz bod 4.4).

U žen, které neužívají HRT nebo u žen, které přecházejí z kontinuální kombinované HRT, může začít léčba přípravkem Ovestin kterýkoli den. Ženy, které přecházejí z cyklického režimu HRT, by měly léčbu přípravkem Ovestin začít jeden týden po ukončení cyklu.

4.3    Kontraindikace

•    Známý, uváděný v anamnéze nebo suspektní karcinom prsu

•    Známé nebo suspektní estrogenně podmíněné maligní tumory (např. karcinom endometria)

•    Nediagnostikované krvácení z genitálií

•    Neléčená hyperplazie endometria

•    Dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)

•    Známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod 4.4)

•    Aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris, infarkt myokardu)

•    Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy nevrátily do normálu

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    Porfyrie

•    Vzácné dědičné problémy intolerance galaktózy, vrozený deficit laktázy nebo malabsorbce glukózo-galaktózy (viz bod 6.1)

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

•    Léčba postmenoupauzálních symptomů hormonální substitucí by měla být zahájena pouze tehdy, pokud symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba podrobně zvážit rizika a přínosy léčby, a to alespoň jednou ročně, a pokračovat v HRT pouze tehdy, pokud přínosy převažují nad riziky.

•    Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené. Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik u těchto žen příznivější než u starších žen.

Lékařské vyšetření/kontroly

• Před zahájením nebo obnovením HRT je nutno zjistit kompletní osobní a rodinnou zdravotní anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsou) by se mělo řídit informacemi vycházejícími z anamnézy, kontraindikacemi a upozorněními pro použití HRT. V průběhu

léčby se doporučuje provádět pravidelná kontrolní vyšetření, jejichž frekvence a charakter jsou individuální s ohledem na stav každé pacientky. Ženy je třeba upozornit na to, jaké změny v prsou by měly hlásit svému lékaři nebo zdravotní sestře (viz níže „Karcinom prsu“).

Vyšetření, včetně vhodných zobrazovacích metod, např. mamografie, je třeba provádět v souladu s aktuálně přijímanou screeningovou praxí, upravenou s ohledem na klinické potřeby individuálních pacientek.

Stavy, které vyžadují sledování

•    Pokud je přítomen jakýkoliv z následujících stavů, nebo se vyskytl v minulosti a/nebo se zhoršil v průběhu těhotenství či předchozí hormonální léčby, je třeba pacientku bedlivě sledovat. Je nutno vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou vyskytnout opakovaně nebo se mohou během léčby přípravkem Ovestin zhoršit. Jedná se především o následující:

-    Leiomyom (děložní fibroidy) nebo endometrióza

-    Rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže)

-    Rizikové faktory estrogenně podmíněných tumorů, např. dědičná zátěž ke karcinomu prsu z první linie

-    Hypertenze

-    Poruchy činnosti jater (např. adenom jater)

-    Diabetes mellitus s vaskulárním postižením nebo bez něj

-    Cholelitiáza

-    Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

-    Systémový lupus erythematodes

-    Hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže)

-    Epilepsie

-    Astma

-    Otoskleróza

Důvody okamžitého ukončení léčby:

Léčbu je třeba ukončit v případě zjištění kontraindikací a v následujících situacích:

•    žloutenka nebo zhoršení funkce jater

•    významné zvýšení krevního tlaku

•    nový výskyt migrenózních bolestí hlavy

•    těhotenství

Hyperplazie a karcinom endometria

Klinické studie ukázaly, že rozdělená denní dávka a dlouhodobé užívání vysokých dávek estriolu (více než 8 mg denně) může vést ke stimulaci endometria. Navíc jedna epidemiologická studie ukázala, že dlouhodobá léčba nízkými dávkami perorálního estriolu může zvýšit riziko vzniku karcinomu endometria. Riziko se zvyšuje s dobou užívání léčby a mizí během přibližně jednoho roku po jejím ukončení. Zvýšené riziko se týká hlavně méně invazivních a vysoce diferencovaných tumorů. U žen s intaktní dělohou by měla být provedena následující opatření:

-    Celková denní dávka by měla být užívána najednou.

-    Pacientka by měla být informována, že má kontaktovat lékaře, pokud se objeví vaginální krvácení. Vaginální krvácení během léčby by mělo být vždy vyšetřeno.

-    Během dlouhodobé léčby by mělo být endometrium sledováno nejméně jednou ročně. Alternativně je možné přidat gestagen minimálně na 12-14 dní každého kalendářního měsíce.

Při rozhodování, zda monitorovat endometrium nebo přidat gestagen, je třeba zvážit zvýšené riziko rakoviny prsu spojené s kombinovanou estrogen-gestagenní léčbou. Nic nenasvědčuje tomu, že by léčba perorálním estriolem samotným zvyšovala riziko rakoviny prsu.

Karcinom prsu

Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-gestagen a možná i HRT obsahující pouze samotný estrogen, a to v závislosti na délce užívání HRT.

Kombinovaná léčba estrogenem a gestagenem

Randomizované, placebem kontrolované hodnocení (studie Women’s Health Initiative, WHI) a epidemiologické studie shodně uvádějí zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinovanou estrogen-gestagenní HRT. Zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu se projeví po přibližně 3 letech léčby (viz bod 4.8).

Léčba samotným estrogenem

Ve studii WHI nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika rakoviny prsu u žen, které absolvovaly hysterektomii a užívaly HRT obsahující samotný estrogen. Z observačních studií bylo převážně zjištěno malé zvýšení rizika diagnózy karcinomu prsu, které je významně nižší, než riziko zjištěné u pacientek užívajících kombinace estrogen-gestagen (viz bod 4.8).

Zvýšení rizika se projeví po několika málo letech užívání, ale vrátí se zpět na vstupní úroveň do několika mála (maximálně pěti) let po ukončení léčby.

HRT, především kombinovaná léčba estrogenem a gestagenem, zvyšuje denzitu mamografických nálezů, což může negativně ovlivnit radiologickou detekci karcinomu prsu. Klinické studie ukazují, že pravděpodobnost vzniku zvýšené denzity mamografických nálezů byla nižší u subjektů léčených estriolem než u subjektů léčených jinými estrogeny.

Není známo, zda Ovestin přináší stejné riziko. V populační studii případů a kontrol zahrnující 3 345 žen s invazivním karcinomem prsu a 3 454 kontrolních žen nebyla nalezena souvislost v nárůstu rizika karcinomu prsu oproti jiným estrogenům. Avšak klinické důsledky těchto nálezů nejsou dosud známy. Proto je důležité, že riziko diagnostikovaného karcinomu prsu je diskutováno s pacientkou a je zvažován známý prospěch léčby HRT.

Karcinom ovarií

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu.

Epidemiologické důkazy z rozsáhlé metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko karcinomu ovarií u žen, které užívají HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen-progestagen. Toto riziko se projeví během 5 let užívání a po vysazení léčby se postupně snižuje.

Některé jiné studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že užívání kombinované HRT může být spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz bod 4.8). Není jasné, zda dlouhodobé užívání slabých estrogenů (jako je Ovestin) vede k rozdílnému riziku než je tomu u jiných přípravků obsahujících pouze estrogen.

Žilní tromboembolismus

HRT je spojována s 1,3-3násobným rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější v prvním roce užívání HRT než později (viz bod 4.8). Tyto studie nezahrnovaly přípravek Ovestin, a vzhledem k nedostatku údajů, není známo, zda přípravek Ovestin přináší stejné riziko.

U pacientek se známými trombofilními stavy je zvýšené riziko vzniku VTE. Hormonální substituční terapie může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace, delší nehybnost, obezitu (BMI > 30 kg/m2), těhotenství/poporodní období, systémový lupus erythematodes (SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE křečové

žíly, neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku pooperační VTE. Pokud po plánované operaci bude nutná delší nehybnost, doporučuje se dočasně HRT vysadit 4 až 6 týdnů před touto operací. Léčba by se neměla obnovit dříve, než bude žena opět plně pohyblivá.

Pokud se Ovestin používá v indikaci „Předoperační a pooperační léčba ...“, je třeba zvážit profylaktickou léčbu proti trombóze.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl trombózou v mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení (screening zachytí pouze část trombofilních poruch). Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná o „závažný“ defekt (např. deficience antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), je HRT kontraindikována.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr přínosů a rizik léčby HRT.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba upozornit, aby se na svého lékaře obrátily, jakmile si budou vědomy nástupu některého potencionálního symptomu tromboembolismu (např. bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi, dyspnoe).

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Randomizovaná, kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu u žen se stávající ICHS nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a gestagenem nebo HRT obsahující samotný estrogen.

Kombinovaná léčba estrogenem a gestagenem

Relativní riziko vzniku ICHS je po dobu užívání kombinované estrogen-gestagenní HRT mírně zvýšené. Vzhledem k tomu, že základní absolutní riziko ICHS do značné míry závisí na věku, je počet dalších případů ICHS vyvolaných užíváním kombinace estrogen-gestagen u zdravých žen před menopauzou velmi nízký, ale s pokročilým věkem se zvyšuje.

Samotný estrogen

Z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika ICHS u žen, které absolvovaly hysterektomii a které se léčí samotným estrogenem.

Ischemická cévní mozková příhoda

Léčba kombinací estrogen-gestagen a samotným estrogenem je spojována až s 1,5násobným zvýšením rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobou uplynuvší od menopauzy. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mozkové příhody je značně závislé na věku, celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT se bude s věkem zvyšovat (viz bod 4.8).

Další stavy

•    Estrogeny mohou vyvolávat retenci tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky trpící srdeční či renální dysfunkcí.

•    Estriol je slabý gonadotropní inhibitor bez jiných významných účinků na endokrinní systém.

•    Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální kombinovanou HRT nebo HRT obsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let.

•    Ovestin není určen pro použití jako kontraceptivum.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Z klinické praxe nejsou známy žádné případy interakcí mezi přípravkem Ovestin a jinými léčivými přírpavky. Ačkoli jsou údaje omezené, interakce mezi přípravkem Ovestin a jinými léčivými přípravky se může objevit. Následující interakce byly popsány při užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv, které mohou být také relevantní pro přípravek Ovestin.

Metabolismus estrogenů se může zvýšit, pokud jsou souběžně podávány látky, o nichž je známo, že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky, konkrétně enzymů patřících do skupiny cytochromu P450, j ako j sou např. antikonvulziva (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a přípravky proti infekcím (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Ačkoliv je známo, že ritonavir a nelfinavir působí jako silné inhibitory, vykazují naopak silné indukující vlastnosti, pokud jsou používány souběžně se steroidními hormony.

Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericumperforatum) mohou indukovat metabolismus estrogenů.

Klinicky může zvýšený metabolismus estrogenů vést ke sníženému účinku a ke změnám profilu děložního krvácení.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Přípravek Ovestin tablety může být užíván k léčbě žen, které jsou infertilní z důvodu cervikální sterility. Neočekává se, že by léčba estriolem měla postnatální následky, pokud je jeho podávání ukončeno předtím, než dojde k implantaci.

Těhotenství

Přípravek Ovestin není indikován během těhotenství. Pokud žena otěhotní během léčby přípravkem Ovestin, je třeba léčbu neprodleně ukončit. Výsledky většiny doposud provedených epidemiologických studií relevantních pro neúmyslné vystavení plodu účinkům estrogenů neprokázaly žádné teratogenní ani fetotoxické účinky.

Kojení

Přípravek Ovestin není indikován během kojení. Estriol je vylučován do mateřského mléka a může snížit jeho tvorbu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje, které by naznačovaly, že má přípravek Ovestin vliv na schopnost pacientky řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Z literatury a sledování bezpečnosti byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy metabolismu a výživy

Retence tekutin

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Diskomfort a bolest prsů Postmenopauzální špinění Cervikální výtok

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Příznaky podobné chřipce

*MedDRA verze 15.1

Tyto nežádoucí účinky jsou zpravidla přechodné, ale mohou být také ukazatelem příliš vysokých

dávek.

Ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s estrogen-gestagenní léčbou.

•    Benigní a maligní estrogenně podmíněné novotvary, např. karcinom endometria. Další informace viz body „4.3 Kontraindikace“ a „4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití“

•    Onemocnění žlučníku

•    Kožní a subkutánní onemocnění: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární purpura

•    Možná demence u osob starších 65 let (viz bod 4.4)

Riziko karcinomu prsu

-    U žen užívajících kombinovanou léčbu estrogenem a gestagenem po dobu přesahující 5 let bylo hlášeno až dvojnásobně zvýšené riziko diagnózy karcinomu prsu.

-    Jakékoliv zvýšení rizika u žen léčených samotným estrogenem je výrazně nižší než riziko pozorované u pacientek užívajících kombinace estrogen-gestagen.

-    Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4).

-    Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS) a největšího randomizovaného, placebem kontrolovaného hodnocení (studie WHI)

Studie MWS (Million Women Study) - Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po pětiletém používání ___

Věkové rozmezí (roky)

Další případy na 1000 žen, které HRT nikdy neužívaly víc než 5 let*

Poměr rizika#

Další případy na 1000 žen, které užívaly HRT víc než 5 let (95% CI)

HRT obsahující samotný estrogen

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Kombinace estrogen-gestagen

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#    Celkový poměr rizika. Poměr rizika není konstantní, ale bude se zvyšovat s prodlužující se dobou užívání.

*    Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích.

Americká studie WHI - Dodatečné riziko karcinomu prsu po pětiletém používání

Věkové rozmezí (roky)

Výskyt na 1000 žen ve skupině užívající placebo víc než 5 let

Poměr rizika a 95% CI

Další případy na 1000 žen, které užívaly HRT víc než 5 let (95% CI)

Samotné estrogeny (CEE)

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6 - 0)*

Estrogen + gestagen (CEE+MPA) J

50-79

17

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

J Když se analýza omezila na ženy, které před vstupem do studie neužívaly HRT, nebylo patrné žádné zvýšení rizika v průběhu prvních 5 let léčby, po 5 letech bylo riziko vyšší než u žen, které HRT neužívaly.

*WHI u žen bez dělohy, která neprokázala zvýšení rizika karcinomu prsu.

Karcinom ovarií

Užívání HRT obsahující samotný estrogen nebo kombinaci estrogen-gestagen je spojováno s mírně zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií (viz bod 4.4).

Podle metaanalýzy 52 epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HRT, zvýšené riziko karcinomu ovarií oproti ženám, které HRT nikdy neužívaly (RR 1,43, 95% CI 1,31— 1,56). U žen ve věku 50-54 let, které užívaly HRT po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na 2 000 pacientek. U žen ve věku 50-54 let, které HRT neužívají, bude během 5letého období diagnostikován karcinom ovarií přibližně u 2 žen z 2 000.

Riziko žilní tromboembolismu

HRT je spojována s 1,3-3násobně zvýšeným relativním rizikem vzniku žilního Ťromboembolismu (VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v prvním roce užívání HRT (viz bod 4.4). Výsledky studií WHI jsou uvedeny v následující tabulce:

Studie WHI -

Dodatečné riziko VTE

po pětiletém

používáníVěkové

rozmezí

(roky)

Výskyt na 1000 žen ve skupině užívající placebo víc než 5 let

Poměr rizika a 95% CI

Další případy na 1000 žen, které užívaly HRT

Samotný perorální estrogen*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 - 10)

Perorální kombinace estrogen-gestagen

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1 - 13)

* Studie u žen bez dělohy

Riziko ischemické choroby srdeční

Riziko vzniku ischemické choroby srdeční u žen ve věku nad 60 let užívajících HRT obsahující kombinaci estrogen-gestagen se mírně zvyšuje (viz bod 4.4).

Riziko ischemické cévní mozkové příhody

Léčba samotným estrogenem a kombinací estrogen-gestagen je spojována až s 1,5násobným zvýšením relativního rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Riziko hemoragické mozkové příhody se během léčby HRT nezvyšuje.

Toto relativní riziko nezávisí na věku ani na délce užívání, ale protože vstupní riziko do značné míry na věku závisí, bude se celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT s přibývajícím věkem zvyšovat, viz bod 4.4.

Studie WHI - Dodatečné riziko vzniku ischemické cévní mozkové příhody*5 při pětiletém užívání

Věkové rozmezí (roky)

Výskyt na 1000 žen ve skupině užívající placebo víc než 5 let

Poměr rizika a 95% CI

Další případy na 1000 žen, které užívaly HRT víc než 5 let

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

*5 Bez rozlišení mezi ischemickou a hemoragickou mozkovou příhodou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Akutní toxicita estriolu u zvířat je velmi nízká. Proto nejsou očekávány toxické příznaky, pokud se více tablet užije najednou. V případech akutního předávkování se však může u žen vyskytnout nauzea, zvracení a krvácení z vysazení. Není známo žádné specifické antidotum. V případě potřeby je možno zahájit symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přirozené a semisyntetické estrogeny ATC skupina: G03CA04

Mechanismus účinku

Ovestin obsahuje přirozený ženský hormon estriol. Na rozdíl od jiných estrogenů působí estriol krátkodobě, což je způsobeno krátkým retenčním časem v jádrech endometriálních buněk. Nahrazuje sníženou produkci estrogenu u žen v menopauze a zmírňuje menopauzální příznaky. Estriol je účinný zvláště při léčbě urogenitálních příznaků. Při atrofii dolní části urogenitálního traktu navozuje estriol normalizaci urogenitálního epitelu a usnadňuje obnovu normální mikroflóry a fyziologického pH ve vagíně. V důsledku toho zvyšuje odolnost buněk urogenitálního epitelu vůči infekci a zánětu a tím zmírňuje potíže, jako je dyspareunie, suchost, svědění, vaginální a močové infekce, potíže s močením a mírná inkontinence moči.

Tnforma.ce z klinických studií

•    Zmírnění klimakterických příznaků bylo dosaženo během několika prvních týdnů léčby.

•    Vaginální krvácení po léčbě přípravkem Ovestin bylo hlášeno vzácně.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je estriol rychle a téměř kompletně absorbován z gastrointestinálního traktu.

Distribuce

Maximální plazmatické hladiny nekonjugovaného estriolu je dosaženo během 1 hodiny po podání. Po perorálním podání 8 mg estriolu je Cmax přibližně 200 ng/ml, Cmin přibližně 20 ng/ml a Caverage přibližně 40 ng/ml.

Biotransformace

Téměř všechen estriol (90 %) je vázán na albumin v plazmě a na rozdíl od jiných estrogenů se téměř neváže na globulin vázající pohlavní hormony. Metabolismus estriolu spočívá především v konjugaci a dekonjugaci během enterohepatálního oběhu.

Eliminace

Estriol jako výsledný produkt metabolismu je vylučován především močí v konjugované formě. Pouze jeho malá část (± 2 %) je vylučována stolicí, zejména ve formě nekonjugovaného estriolu.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Žádné zvláštní údaje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

1    mg tablety: Amylopektin, magnesium-stearát, bramborový škrob, monohydrát laktózy

2    mg tablety: Bramborový škrob, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, monohydrát laktózy

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2 - 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Přípravek Ovestin je balen do protlačovacího PVC blistru opatřeného hliníkovou folií s tepelně nanesenou vrstvou v místě kontaktu s tabletami. Blistry jsou baleny v krabičce.

Velikost balení:

Ovestin 1 mg: 10, 30 tablet Ovestin 2 mg: 30 tablet

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/111/70-A/C

56/111/70-B/C

9.    DATUM REGISTRACE/ DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. července 1970 Datum posledního prodloužení registrace: 30.6.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.7.2016

10