Příbalový Leták

Ovestin 1 Mg

Informace pro variantu: Tableta (10,1mg), Tableta (30,1mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

OVESTIN 1 MG - krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ovestin 1 mg

Tablety

Estriolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje estriolum 1 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktózy aj.

Pro více informací viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 tablet 30 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě 2 - 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 56/111/70-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Ovestin 1 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ovestin 1 mg

Tablety

Estriolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aspen Pharma Trading Limited


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3