Příbalový Leták

Otrivin Rhinostop

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (1x10ml + Dáv. Pum,0,5mg/0,6mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls196587/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU Otrivin Rhinostop

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidům 0,6 mg.

1 vstřik (přibližně 140 mikrolitrů) obsahuje 70 mikrogramů xylometazolin-hydrochloridu a 84 mikrogramů ipratropium-bromidu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Nosní sprej, roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Symptomatická léčba nosní kongesce a rhinorrhoea (tekoucí rýmy) při běžném nachlazení.

4.2    Dávkování a způsob podání Dávkování

Dospělí: 1 vstřik do každé nosní dírky 1 až 3krát denně. Mezi dvěma dávkami má uplynout aspoň 6 hodin. Nepřekračujte denní dávku 3 vstřiky do každé nosní dírky.

Délka léčby nemá přesáhnout 7 dní (viz bod 4.4).

Pokud se příznaky zmírní, doporučuje se ukončit léčbu ještě před uplynutím maximální doby léčby 7 dní, aby se minimalizovalo riziko nežádoucích účinků (viz bod 4.8).

Pediatrická populace

Jelikož není k dispozici dostatečná dokumentace, používání přípravku Otrivin Rhinostop u dětí a dospívajících do 18 let věku se nedoporučuje.

Starší pacienti

Existuje pouze málo zkušeností s používáním přípravku u pacientů starších 70 let.

Způsob podání

Před první aplikací stlačte pumpičku 4 krát, aby došlo k jejímu naplnění. Jakmile se pumpička naplní, obvykle vydrží naplněná po celé obvyklé denní období léčby. V případě, že sprej není vystřikován po celou dobu stlačení, nebo pokud nebyl přípravek používán po dobu delší než 6 dní, musí být pumpička znovu naplněna 4 stlačeními, tak jako na počátku.

4.3    Kontraindikace

Jelikož není k dispozici dostatečná dokumentace, nesmí se přípravek Otrivin Rhinostop používat u dětí do 18 let věku.

Hypersensitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá hypersensitivita na atropin nebo podobné látky, např. hyoscyamin a skopolamin.

Po chirurgické operaci, kde byla penetrována dura mater, např. transfenoidální hypofysektomie nebo jiné transnasální operace.

Pacienti s glaukomem.

Pacienti s rhinitis sicca.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento léčivý přípravek se musí podávat s opatrností u pacientů s:

•    hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním

•    hypertyreózou

•    diabetem mellitem

•    hypertrofií prostaty a stenózou močového měchýře

•    feochromocytomem.

S opatrností je třeba tento přípravek podávat u pacientů s predispozicí k následujícím onemocněním:

•    glaukom s uzavřeným úhlem

•    epistaxe (např. u starších pacientů)

•    paralytický ileus

•    cystická fibróza

Může se objevit okamžitá hypersenzitivní reakce, zahrnující kopřivku, angioedém, vyrážku, bronchospasmus, edém hrtanu a anafylaxi.

Tento léčivý přípravek je třeba podávat s opatrností u pacientů citlivých na adrenergní látky, které mohou způsobit příznaky jako poruchy spánku, závratě, tremor, srdeční arytmie nebo zvýšený tlak krve.

Délka léčby nemá přesáhnout 7 dní, neboť chronická léčba xylometazolin-hydrochloridem může způsobit otok nosní sliznice a hypersekreci kvůli zvýšené citlivosti buněk, ”rebound fenomén” fhinitis medicamentosa )

Pacienty je třeba upozornit na to, aby se vyvarovali sprejování přípravku Otrivin Rhinostop do očí nebo okolo očí. Pokud se přípravek Otrivin Rhinostop dostane do kontaktu s očima, může se objevit: přechodné rozmazané vidění, podráždění, bolest, červené oči. Může také dojít ke zhoršení glaukomu s uzavřeným úhlem. Pacienty je třeba poučit, aby si oči vypláchli studenou vodou, pokud se přípravek Otrivin Rhinostop dostane do přímého kontaktu s očima a pokud se u nich objeví bolest očí nebo rozmazané vidění, musí kontaktovat lékaře.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory monoaminoxidázy (MAO inhibitory): Užívání v posledních dvou týdnech nebo současné užívání sympatomimetických látek může způsobit vážné zvýšení krevního tlaku, a proto to není doporučeno. Sympatomimetické látky uvolňují katecholaminy, což má za následek uvolnění zejména noradrenalinu, který má zase vasokonstrikční účinek zvyšující krevní tlak. V kritických případech zvýšení krevního tlaku musí být léčba přípravkem Otrivin Rhinostop ukončena a musí se léčit zvýšený krevní tlak.

Tri- a tetra-cyklická antidepresiva: Užívání v posledních 2 týdnech nebo současné užívání tri-cyklických antidepresiv a sympatomimetických látek může mít za následek zvýšení sympatomimetického účinku xylometazolinu, a proto se to nedoporučuje.

Současné podání jiných anticholinergních látek může podpořit anticholinergní účinek.

Výše zmíněné interakce byly studovány samostatně pro obě léčivé látky přípravku Otrivin Rhinostop, ne v kombinaci.

Žádné formální studie interakcí s jinými látkami nebyly provedeny.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k disposici žádné adekvátní údaje o použití přípravku Otrivin Rhinostop těhotnými ženami. Studie na zvířatech ve vztahu na účinek na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj nejsou dostatečné. Potenciální riziko u lidí není známo. Přípravek Otrivin Rhinostop se v těhotenství nemá používat, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda se ipratropium-bromid a xylometazolin-hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka. Systémové vystavení ipratropium-bromidu a xylometazolin-hydrochloridu je nízké. Účinek na kojené dítě je proto nepravděpodobný. Musí se zvážit nutnost léčby u matky přípravkem Otrivin Rhinostop a výhody kojení oproti potenciálnímu riziku pro dítě.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při používání přípravku Otrivin Rhinostop byly hlášeny poruchy zraku (včetně rozmazaného vidění a mydriázy), závratě a únava. Pacienty je třeba poučit, aby v případě těchto obtíží neřídili, neobsluhovali stroje ani neprováděli činnosti, při kterých mohou, v případě výše zmíněných příznaků, ohrozit sebe nebo jiné osoby. .

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nej častěji hlášenými nežádoucími účinky jsou krvácení z nosu, které se vyskytuje u 14,8 % a suchost nosu, která se vyskytuje u 11,3 % pacientů.

Mnohé z hlášených nežádoucích účinků jsou také příznaky běžného nachlazení.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí reakce byly zaznamenány ve dvou randomizovaných klinických studiích a jedné neintervenční postmarketingové studii přípravku a ze sledování po uvedení přípravku na trh.

Nežádoucí účinky jsou vyjmenovány níže podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu. Frekvence výskytu jsou definovány jako:

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (> 1/1000 až <1/100)

Vzácné (> 1/10000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (< 1/10000)

Není známo (z dostupných

i údaj ů nelze určit)

t u

Četnost

Třída orgánových^ systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Poruchy nervového systému

Poruchy chuti, bolest hlavy

Poruchy

čichu,

závratě, třes

Poruchy oka

Podráždění očí, suché oči,

Poruchy akomodace, zhoršení glaukomu s uzavřeným úhlem, bolest oka, fotopsie, zvýšení

nitroočního tlaku, rozmazané vidění, mydriáza, rozostřené vidění s halo efekty

Srdeční poruchy

Palpitace,

tachykardie

fibrilace síní

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Krvácení z nosu, sucho v nose

Nosní diskomfort, ucpaný nos, sucho v hrdle, podrážděné hrdlo, rinalgie

Nosní vřed, kýchání, bolest v ústech, krku a hrtanu, kašel, dysfonie,

Rhinorrhea

Diskomfort vedlejších nosních dutin, laryngospasmus, edém hrtanu

Gastrointestinální

poruchy

Sucho v ústech

Dyspepsie,

nauzea

Poruchy polykání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus, vyrážka, kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest

Zadržování moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Diskomfort,

únava

Hrudní

diskomfort, žízeň

Popis vybraných nežádoucích účinků

Některé z nežádoucích účinků vyjmenovaných v kolonce „Není známo“ byly hlášeny pouze jednou v klinických studiích nebo jsou hlášeny pouze během postmarketingového sledování, takže frekvence výskytu vycházející z počtu pacientů léčených přípravkem Otrivin Rhinostop nemůže být stanovena.

Hl áše ní p odezření na nežá doucí úči n ky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Perorální předávkování nebo nadměrné podání topického xylometazolin-hydrochloridu může způsobit vážné závratě, pocení, vážné snížení tělesné teploty, bolest hlavy, bradykardii, hypertenzi, respirační útlum, kóma a konvulze. Po hypertenzi může následovat hypotenze. Malé děti jsou k toxicitě citlivější než dospělí.

Jelikož je absorpce po nasálním nebo perorálním podání velmi malá, není akutní předávkování intranasálním ipratropium-bromidem pravděpodobné, ale pokud by se předávkování vyskytlo, příznaky jsou sucho v ústech, poruchy akomodace a tachykardie. Léčba je symptomatická.

Významné předávkování může způsobit anticholinergní CNS příznaky jako jsou halucinace, které musí být léčeny cholinesterázovými inhibitory.

U všech pacientů s podezřením na předávkování je třeba zahájit příslušná podpůrná léčebná opatření. V případě potřeby je nutné ihned zahájit symptomatickou léčbu pod lékařským dohledem, zahrnující pozorování pacienta po dobu nejméně 6 hodin. V případě těžkého předávkování se srdeční zástavou musí být pacient resuscitován po dobu nejméně 1 hodiny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetika, kombinace kromě kortikosteroidů.

ATC kód: R 01 AB 06

Xylometazolin-hydrochlorid je sympatomimetikum, které působí na a-adrenergní receptory. Xylometazolin má vasokonstrikční účinek. Účinek začíná po 5-10 minutách a trvá 6-8 hodin.

Ipratropium-bromid je kvartérní amonná sůl s anticholinergním účinkem. Nasální podání snižuje sekreci nosu kompetitivní inhibicí cholinergních receptorů vyskytuj ících se okolo nosního epitelu. Účinek obvykle začíná během 15 minut a trvá průměrně 6 hodin.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po podání jednoho vstřiku/nosní dírka 140 pg xylometazolinu a 84 pg ipratropium-bromidu 24 zdravým subjektům bylo průměrné maximální koncentrace 0,085 ng/ml a 0,13 ng/ml dosaženo 1 hodinu a 2 hodiny po podání ipratropium-bromidu a xylometazolinu.

Hodnoty v krvi jsou velmi nízké. Nicméně, na základě dostupných dat se očekává, že ipratropium-bromid a zvláště xylometazolin se bude při navrhovaném dávkování 3x denně kumulovat.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Jak ipratropium-bromid tak xylometazolin byly testovány v předklinických studiích, které neprokázaly žádné relevantní klinické bezpečnostní problémy při použití současných dávek přípravku Otrivin Rhinostop.

Intranasální denní podání přípravku Otrivin Rhinostop psům po dobu 28 dnů v dávce až čtyřnásobku zamýšleného klinického dávkovacího režimu neprokázalo žádné lokální ani systémové účinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Dihydrát dinatrium-edetátu Glycerol (85 %)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Čištěná voda

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

10 ml vícedávková HDPE lahvička s dávkovači pumpičkou (přibližně 70 vstřiků) (materiály, které jsou ve styku s roztokem: LDPE, HDPE, PE / butyl, nerezová ocel) a PP tryska s ochranným krytem).

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

69/070/09-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.1.2009/6.4.2011

10.    DATUM REVIZE TEXTU

14.9.2016

7