Příbalový Leták

Otrivin Rhinostop

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (1x10ml + Dáv. Pum,0,5mg/0,6mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin Rhinostop nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum/ipratropii bromidům

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidům 0,6 mg.

1 vstřik obsahuje xylometazolini hydrochloridum 70 mikrogramů a ipratropii bromidům 84 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol (85%), čištěná voda, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH)

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Nosní podání

Před použitím si přečtěte přibalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdová 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


69/070/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


K úlevě od ucpaného nosu a tekoucí rýmy.

Dávkování:

Dospělí (starší 18 let)

Jeden vstřik do každé nosní dírky podle potřeby, 1 až 3krát denně po dobu maximálně 7 dní. Mezi dvěma dávkami má uplynout alespoň 6 hodin.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


otrivin rhinostop


17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


Neuplatňuje se.


18.


JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA CITELNÁ OKEM


Neuplatňuje se.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Lahvi čka/štítek


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Otrivin Rhinostop Nosní sprej

xylometazolini hydrochloridum/ipratropii bromidům

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6.    JINÉ_

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Reg. č.: 69/070/09-C

K úlevě od ucpaného nosu a tekoucí r ýmy