Příbalový Leták

Otrivin Menthol 1 Mg/Ml

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (1x10ml,1mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls196612/2016


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravku

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok

2.    Kvalitativní a kvantitativní složení

Otrivin Menthol nosní sprej obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku.

Jeden vstřik obsahuje 0,14 mg xylometazolini hydrochloridum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    Léková forma

Nosní sprej s dávkovačem, roztok

Popis přípravku: opalescentní, bílý roztok s vůní mentholu.

4.    Klinické údaje

4.1    Terapeutické indikace

Pro obnovení průchodnosti nosu při nachlazení, senné rýmě či jiné alergické rhinitidě a při sinusitidě. Napomáhá odchodu sekretu při zánětu paranazálních dutin.

Používá se jako pomocná léčba při zánětu středního ucha, k dekongesci nazofaryngeální sliznice a k usnadnění rhinoskopie.

Otrivin Menthol 1 mg/ml je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

4.2    Dávkování a způsob podání

Pediatrická populace

Otrivin Menthol 1 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

Způsob podání:

Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.

Věk

Dávkování

1 mg/ml

Dospělí a dospívající od 12 let

1 vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko.

Nosní sprej s dávkovačem umožňuje přesné dávkování a zajišťuje, že je roztok dobře rozptýlen po povrchu nosní sliznice. Zamezuje možnosti neúmyslného předávkování.

Před prvním použitím naplňte dávkovač čtyřnásobným stlačením, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Takto připravený dávkovač zůstane naplněn pro každodenní pravidelné použití. Pokud nedojde k vystříknutí spreje po uvedení pumpy do činnosti nebo pokud přípravek nebyl používán déle než 6 dní, pumpu bude potřebné znovu připravit na uvedení do chodu stejným počtem stlačení jako před prvním použitím.

Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí nebo do úst.

1.    Vyprázdněte nos.

2.    Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi dvěma prsty.

3.    Mírně předkloňte hlavu a vložte trysku do nosní dírky.

4.    Stlačte jednou pumpu a současně se zlehka nadýchněte nosem.

5.    Opakujte u druhé nosní dírky.

6.    Před nasazením uzávěru očistěte a osušte použitou trysku.

7.    Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Podobně jako jiné vazokonstrikční látky, Otrivin Menthol 1 mg/ml nelze užívat u pacientů s transsfenoidální hypofyzektomií nebo u pacientů po operaci dura mater.

Suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca) nebo atrofický zánět nosní sliznice (rhinitis atrophica).

Pacienti se zeleným očním zákalem s úzkým úhlem.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Otrivin Menthol 1 mg/ml by se podobně jako jiné sympatomimetické látky měl užívat opatrně zejména u pacientů, kteří silně reagují na adrenergní látky, a to příznaky nespavosti, závratí, třesem, srdeční arytmií nebo zvýšením krevního tlaku.

Otrivin Menthol 1 mg/ml má být používán s opatrností u:

•    pacientů s hypertenzí nebo kardiovaskulárním onemocněním

•    pacientů s hypertyreózou, diabetem mellitem nebo feochromocytomem

•    pacientů s hyperplazií prostaty

•    pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů (viz bod 4.5)

Podobně jako jiné topické vazokonstrikční látky by Otrivin Menthol 1 mg/ml neměl být používán déle než 7 po sobě jdoucích dnů: Delší či nadměrné používání může způsobit kongestivní rebound efekt a/nebo atrofii nosní sliznice.

Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.

Doporučujeme opatrnost u pacientů s hypertenzí, kardiovaskulárními chorobami, hyperthyreózou, nebo diabetes mellitus. V těchto případech by měl být pacient při používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml pod lékařským dohledem.

Pediatrická populace

Otrivin Menthol 1 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jinéformy interakce

•    Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO):

Xylometazolin může účinek IMAO zesilovat a může tím vyvolat hypertenzní krizi. U pacientů, kterým jsou podávány IMAO, nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů, se podávání xylometazolinu nedoporučuje (viz bod 4.4).

•    Tricyklická a tetracyklická antidepresiva:

Souběžné podávání tricyklických nebo tetracyklických antidepresiv a sympatomimetik může mít za následek zvýšení sympatomimetického účinku těchto přípravků (včetně xylometazolinu), a proto se nedoporučuje.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

S ohledem na potenciální systémové vasokonstrikční účinky je vhodné zamezit používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml během těhotenství.

Kojení

Nejsou žádné známky jakýchkoliv nežádoucích účinků na kojené dítě. Nicméně není známo, zda je xylometazolin vylučován do mateřského mléka, proto je zapotřebí opatrnosti a Otrivin Menthol 1 mg/ml se při kojení smí používat pouze na doporučení lékaře.

Fertilita

Neexistují dostatečná data o účincích přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml na fertilitu a nejsou k dispozici žádné studie na zvířatech. Vzhledem k tomu, že systémový účinek xylometazolin-hydrochloridu je velmi nízký, účinky na fertilitu jsou velmi nepravděpodobné.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Otrivin Menthol 1 mg/ml nemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle třídy orgánových systémů a frekvence výskytu dle databáze MedDRA. Frekvence výskytu jsou definovány jako: velmi časté ( id/10); časté ( >1/100 až <1/10); méně časté ( > 1/1000 až <1/100) ; vzácné (>1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000). V každé skupině uvedené frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny dle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky:

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:

Hypersenzitivní reakce (angioedém, vyrážka, pruritus)

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolest hlavy

Poruchy oka

Velmi vzácné:

Přechodné poruchy vidění

Srdeční poruchy

Velmi vzácné:

Nepravidelná nebo rychlá činnost srdce

Respirační, hrudní a medistiální poruchy

Časté:

Místní podráždění nosní sliznice či suchá nosní sliznice

Gastointestinální poruchy

Časté:

Nevolnost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Lokální pocit pálení

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9    Předávkování

Nadměrné podávání topických přípravků obsahujících xylometazolin nebo jeho náhodné požití může způsobit těžké závratě, pocení, výrazné snížení tělesné teploty, bolesti hlavy, bradykardii, hypertenzi, respirační útlum, kóma a konvulze. Hypertenzi může následovat hypotenze. Malé děti j sou na toxicitu citlivěj ší než dospělí. U všech pacientů, u kterých j e podezření na předávkování, j e nutné zaháj it příslušná podpůrná opatření a v odůvodněných případech je indikována urgentní symptomatická léčba pod lékařským dohledem. Ta zahrnuje pozorování pacienta po dobu několika hodin. V případě těžkého předávkování se srdeční zástavou má být pacient resuscitován po dobu alespoň jedné hodiny.

5.    Farmakologické vlastnosti

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lokální dekongestant, sympatomimetikum ATC kód: R01AA07

Mechanismus působení a farmakodynamické účinky

Xylometazolin je sympatomimetická látka, která působí na alfa-adrenergní receptory v nosní sliznici. Po jeho aplikaci do nosu zužuje nosní cévy a tím způsobuje dekongesci sliznice nosu a přilehlých oblastí faryngu. Také dojde ke zmírnění průvodních příznaků hypersekrece hlenu a podání pomáhá odstranit nahromaděný sekret. Toto vede k dekongesci nosních průduchů a umožní pacientům, kteří trpí ucpaným nosem, snáze nosem dýchat. Účinek léčivého přípravku začíná do 2 minut a přetrvává až po dobu 12 hodin.

Ve dvojitě slepé fyziologickým roztokem kontrolované studii u pacientů s běžným nachlazením, byl dekongescenční efekt Otrivinu signifikantně vyšší (p<0,0001) oproti placebu, jak prokázalo měření rinomanometrií. K úlevě od ucpaného nosu bylo po podání přípravku dosaženo dvakrát rychleji než po aplikaci fyziologického roztoku, a to již po 5 minutách po aplikaci přípravku (p=0,047).

Přípravek je dobře snášen dokonce i pacienty s citlivou sliznicí a nenarušuje její mukociliární funkci.

Studie in vitro prokázaly, že xylometazolin snižuje infekční aktivitu lidských rhinovirů, které způsobují nachlazení.

Otrivin Menthol 1 mg/ml neobsahuje konzervační látky. Jednosměrná vakuová pumpa nosního spreje s dávkovačem je navržená tak, aby zabraňovala mikrobiální kontaminaci obsahu spreje. Vstřikovací tryska specifického tvaru a uzávěr se speciálním otvíráním umožňuje vyschnout zbylé kapalině před dalším použitím, což ochrání další dávku od mikrobiální kontaminace.

Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje kromě léčivé látky xylometazolini hydrochloridum chladivě vonné látky menthol a eukalyptol (cineol).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatické koncentrace xylometazolinu jsou u lidí po lokální aplikaci přípravku do nosu velmi nízké a na hranici detekce.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Xylometazolin nemá mutagenní účinek. Ve studiích, kde byl xylometazolin podáván subkutánně potkanům a myším, nebyl pozorován žádný teratogenní účinek.

6.    Farmaceutické údaje

6.1    Seznam pomocných látek

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

30 měsíců.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5    Druh obalu a velikost balení

HDPE lahvička s dávkovací pumpičkou (materiál, který je v kontaktu s roztokem: LDPE, HDPE, PE/butyl nerezová ocel) a PP aplikátorem s ochrannýmkrytem, papírová krabička.

Velikost balení: 10 ml

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky.

7.    Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

8.    Registrační číslo

69/251/13-C

9.    Datum první registrace / prodloužení registrace

29.5.2013

10.    Datum revize textu

14.9.2016

5/5