Příbalový Leták

Otrivin Menthol 1 Mg/Ml

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (1x10ml,1mg/Ml), zobrazit další variantu

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin Menthol 1 mg/ml, nosní sprej s dávkovačem Xylometazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ F ORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej s dávkovačem 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. K podání do nosu.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dní.8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C .


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

v/-    O    ,    , V    r    V r    O

PŘÍPRAVKU nebo odpadu z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH přípravku, pokud je TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdová 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


69/251/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu.

Neobsahuje konzervační látky.

S vůní mentholu.

Dospělí a mladiství od 12 let: 1 vstřik do každé nosní dírky 3x denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

Účinek nastupuje do několika minut a trvá až 12 hodin. Je velmi dobře snášen i osobami s citlivou nosní sliznicí.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

otrivin menthol 1mg/ml, sprej


17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


<Neuplatňuje se.>


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


<Neuplatňuje se.>


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička s dávkovači pumpičkou_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin Menthol 1 mg/ml


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Nosní sprej s dávkovačem

10 ml_

5.    POUŽITELNOST


Použ. do:


6. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.


7. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

69/251/13-C


8. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:


9. NÁVOD K POUŽITÍ

Uvolňuj e ucpaný nos

Pro dospělé a mladistvé od 12 let