Příbalový Leták

Otrivin 1 Pm

Informace pro variantu: Nosní Kapky, Roztok (1x10ml,1mg/Ml), zobrazit další 2 varianty

sp.zn.sukls196518/2016, sukls196510/2016, sukls196496/2016, sukls196528/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravku

Otrivin 0,5%o, nosní kapky, roztok

Otrivin 0,5%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok

Otrivin 1%o, nosní kapky, roztok

Otrivin 1%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok

Otrivin 1%o Spray, nosní sprej, roztok

2.    Kvalitativní a kvantitativní složení

Otrivin 0,5%o, nosní kapky, roztok:

0,5 mg. Jedna kapka obsahuje 0,0125 mg

0,5 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,035 mg léčivé látky. 1 mg. Jedna kapka obsahuje 0,025 mg léčivé látky.

1 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,14 mg léčivé látky.

1 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,14 mg léčivé látky.


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum léčivé látky.

Otrivin 0,5%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok:

Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum Otrivin 1%o, nosní kapky, roztok:

Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum Otrivin 1%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok:

Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum Otrivin 1%o Spray, nosní sprej, roztok:

Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum

Pomocné látky se známým účinkem: nekrystalizující sorbitol 70%.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    Léková forma

Nosní kapky, roztok.

Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok téměř bez zápachu.

Nosní sprej a nosní sprej s dávkovačem, roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok téměř bez zápachu.

4.    Klinické údaje

4.1    Terapeutické indikace

Pro obnovení průchodnosti nosu při nachlazení, senné rýmě či jiné alergické rhinitidě a při sinusitidě. Napomáhá odchodu sekretu při zánětu paranazálních dutin.

Používá se jako pomocná léčba při zánětu středního ucha, k dekongesci nazofaryngeální sliznice a k usnadnění rhinoskopie.

Otrivin 0,5%o je určen pro děti od 1 do 11 let. Otrivin 1%o je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Pediatrická populace

Otrivin 0,5%o nesmí být používán u dětí mladších 1 roku. Je doporučen pro použití u dětí od 1 do 11 let pouze pod dohledem dospělé osoby.

Otrivin 1%o nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

Dávkování a způsob podání

Otrivin nosní kapky

Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.

Síla

Věk

Dávkování

0,5%o

Děti od 1 do 5 let

Pod dohledem dospělé osoby.

1 až 2 kapky do každé nosní dírky jednou až dvakrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

0,5%o

Děti od 6 do 11 let

Pod dohledem dospělé osoby.

2 až 4 kapky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně dle potřeby. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

1%0

Dospělí 12 let

a dospívající od

2 až 4 kapky do každé nosní dírky jednou až třikrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko.

Jedna kapka přípravku Otrivin 0,5%o nosní kapky dodá 0,0125 mg xylometazolinu. Jedna kapka přípravku Otrivin 1%o nosní kapky dodá 0,025 mg xylometazolinu.

1.    Vyprázdněte nos.

2.    Zakloňte co nejvíce hlavu nebo pokud ležíte na posteli, zakloňte hlavu přes okraj postele.

3.    Aplikujte kapky do každé nosní dírky a nechejte hlavu krátký čas zakloněnou tak, aby se kapky mohly rozprostřít v nose.

4.    Před nasazením krytu očistěte a osušte použité kapátko.

5.    Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

Otrivin nosní sprej s dávkovačem

Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.

Dávkování


Síla Věk

0,5%o

Děti od 1 do 5 let

Pod dohledem dospělé osoby.

1 vstřik do každé nosní dírky jednou nebo dvakrát denně. (každých 8 až 10 hodin) je obvykle dostačující. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

0,5%o

Děti od 6 do 11 let

Pod dohledem dospělé osoby.

1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně, dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

1%0

Dospělí a dospívající od 12 let

1 vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko.

Nosní sprej s dávkovačem umožňuje přesné dávkování a zajišťuje, že je roztok dobře rozptýlen po povrchu nosní sliznice. Zamezuje možnosti neúmyslného předávkování.

Jeden vstřik přípravku Otrivin 0,5%o nosní sprej s dávkovačem dodá 0,07 ml (0,035 mg xylometazolinu). Jeden vstřik přípravku Otrivin 1%o nosní sprej s dávkovačem dodá 0,14 ml (0,14 mg xylometazolinu).

Před prvním použitím má být dávkovač opakovaným stlačením dávkovače naplněn, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Při následné aplikaci bude sprej s dávkovačem připraven k okamžitému použití.

Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí.

1.    Vyprázdněte nos.

2.    Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s tryskou mezi dvěma prsty.

3.    Mírně se předkloňte a vložte trysku do nosní dírky.

4.    Stlačte jednou pumpu a současně se zvolna nadýchněte nosem.

5.    Před nasazením uzávěru očistěte a osušte použitou trysku.

6.    Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

Otrivin Spray, nosní sprej

Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.

Síla

Věk

Dávkování

1%0

Dospělí a dospívající od 12 let

1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko._

Pro vytvoření žádoucího rozptýlení spreje je třeba přípravek držet svisle s tryskou mířící nahoru. Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí.

1.    Vyprázdněte nos.

2.    Mírně se předkloňte a vložte trysku do nosní dírky.

3.    Stlačte jednou lahvičku a současně se zvolna nadýchněte nosem.

4.    Držte rozprašovač stlačený, dokud ho nevyndáte z nosu.

5.    Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku.

6.    Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

4.3 Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Podobně jako jiné vazokonstrikční látky, Otrivin nelze užívat u pacientů s transsfenoidální hypofyzektomií nebo u pacientů po operaci dura mater.

Suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca) nebo atrofický zánět nosní sliznice (rhinitis atrophica).

• Pacienti s glaukomem s úzkým úhlem.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Otrivin by se podobně jako jiné sympatomimetické látky měl užívat opatrně zejména u pacientů, kteří silně reagují na adrenergní látky, a to příznaky nespavosti, závratí, třesem, srdeční arytmií nebo zvýšením krevního tlaku.

Otrivin má být používán s opatrností u:

•    pacientů s hypertenzí nebo kardiovaskulárním onemocněním

•    pacientů s hypertyreózou, diabetem mellitem nebo feochromocytomem

•    pacientů s hyperplazií prostaty

•    pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů (viz bod 4.5)

Podobně jako jiné topické vazokonstrikční látky by se Otrivin neměl u dospělých používat déle než 7 po sobě jdoucích dní a u dětí déle než 5 po sobě jdoucích dní. Delší či nadměrné používání může způsobit kongestivní rebound efekt a/nebo atrofii nosní sliznice.

Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli používat. Pediatrická populace

Otrivin 0,5%o nesmí být používán u dětí mladších 1 roku. U dětí od 1 do 11 let má být podáván pouze pod dohledem dospělé osoby.

Otrivin 1%o nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

•    Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO):

Xylometazolin může účinek IMAO zesilovat a může tím vyvolat hypertenzní krizi. U pacientů, kterým jsou podávány IMAO, nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů, se podávání xylometazolinu nedoporučuje (viz bod 4.4).

•    Tricyklická a tetracyklická antidepresiva:

Souběžné podávání tricyklických nebo tetracyklických antidepresiv a sympatomimetik může mít za následek zvýšení sympatomimetického účinku těchto přípravků (včetně xylometazolinu), a proto se nedoporučuje.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

S ohledem na potenciální systémové vasokonstrikční účinky je vhodné zamezit používání Otrivinu během těhotenství.

Kojení

Nejsou žádné známky jakýchkoliv nežádoucích účinků na kojené dítě. Nicméně není známo, zda je xylometazolin vylučován do mateřského mléka, proto je zapotřebí opatrnosti a Otrivin se při kojení smí používat pouze na doporučení lékaře.

Fertilita

Neexistují dostatečná data o účincích Otrivinu na fertilitu a nejsou k dispozici žádné studie na zvířatech. Vzhledem k tomu, že systémový účinek xylometazolin-hydrochloridu je velmi nízký, účinky na fertilitu

4/7

jsou velmi nepravděpodobné.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Otrivin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle třídy orgánových systémů a frekvence výskytu dle databáze MedDRA. Frekvence výskytu jsou definovány jako: velmi časté ( > 1/10); časté (> 1/100 až <1/10); méně časté ( >1/1000 až <1/100) ; vzácné ( >1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000). V každé skupině uvedené frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny dle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky:

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:

Hypersenzitivní reakce (angioedém, vyrážka, pruritus)

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolest hlavy

Poruchy oka

Velmi vzácné:

Přechodné poruchy vidění

Srdeční poruchy

Velmi vzácné:

Nepravidelná nebo rychlá činnost srdce

Respirační, hrudní a medistiální poruchy

Časté:

Místní podráždění nosní sliznice či suchá nosní sliznice

Gastointestinální poruchy

Časté:

Nevolnost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Lokální pocit pálení

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nadměrné podávání topických přípravků obsahujících xylometazolin nebo jeho náhodné požití může způsobit těžké závratě, pocení, výrazné snížení tělesné teploty, bolesti hlavy, bradykardii, hypertenzi, respirační útlum, kóma a konvulze. Hypertenzi může následovat hypotenze. Malé děti j sou na toxicitu citlivěj ší než dospělí. U všech pacientů, u kterých je podezření na předávkování, je nutné zahájit příslušná podpůrná opatření a v odůvodněných případech je indikována urgentní symptomatická léčba pod lékařským dohledem. Ta zahrnuje pozorování pacienta po dobu několika hodin. V případě těžkého předávkování se srdeční zástavou má být pacient resuscitován po dobu alespoň jedné hodiny.

5.


Farmakologické vlastnosti

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci, Sympatomimetika samotná ATC kód: R01AA07

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Xylometazolin je sympatomimetická látka, která působí na alfa-adrenergické receptory v nosní sliznici. Po jeho aplikaci do nosu zužuje nosní cévy, a tím způsobuje dekongesci sliznice nosu a přilehlých oblastí faryngu. Také dojde ke zmírnění průvodních příznaků hypersekrece hlenu a podání pomáhá odstranit nahromaděný sekret. Toto vede k dekongesci nosních průduchů a umožní pacientům, kteří trpí ucpaným nosem, snáze nosem dýchat. Účinek Otrivinu začíná do 2 minut a přetrvává až po dobu 12 hodin .

Ve dvojitě slepé fyziologickým roztokem kontrolované studii u pacientů s běžným nachlazením, byl dekongescenční efekt Otrivinu signifikantně lepší (p<0,0001) oproti placebu, jak prokázalo měření rinomanometrií. K úlevě od ucpaného nosu bylo po podání Otrivinu dosaženo dvakrát rychleji než po aplikaci fyziologického roztoku, a to již po 5 minutách po aplikaci Otrivinu (p=0,047).

Otrivin je dobře snášen dokonce i pacienty s citlivou sliznicí a nenarušuje její mukociliární funkci.

Studie in vitro prokázaly, že xylometazolin snižuje infekční aktivitu lidských rhinovirů, které způsobují nachlazení.

Navíc má Otrivin vyvážené pH v rozsahu nalezeném v nosní dutině.

Otrivin obsahuje zvlhčující a zklidňující látky, které pomáhají předcházet suchosti a podráždění nosní sliznice.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatické koncentrace xylometazolinu jsou u lidí po lokální aplikaci přípravku do nosu velmi nízké a blízké hranici detekce.

5.3    Předklinické údaje vztahující    se k bezpečnosti

Xylometazolin nemá mutagenní účinek. Ve studiích, kde byl xylometazolin podáván subkutánně potkanům a myším, nebyl pozorován žádný teratogenní účinek.

6.    Farmaceutické údaje

6.1    Seznam pomocných    látek

benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, nekrystalizující sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Žádné zvláštní požadavky na uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah    balení

Otrivin 0,5%o, nosní kapky, roztok Otrivin 1 %o, nosní kapky, roztok

HDPE lahvička s PP bezpečnostním uzávěrem, který obsahuje LDPE kapátko s gumovým balónkem

Velikost balení: 10 ml

Otrivin 0,5%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok Otrivin 1%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok HDPE lahvička s dávkovači pumpičkou, PP aplikátor s krytem Velikost balení: 10 ml

Otrivin 1 %o Spray, nosní sprej, roztok

HDPE a PP stlačitelná lahvička s LDPE tryskou a LDPE aplikátorem s krytem. Velikost balení: 10 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    Držitel    rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

8.    Registrační čísla

Otrivin 0,5%o, nosní kapky, roztok 69/1266/97-C Otrivin 0,5%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok 69/219/01-C Otrivin 1 %o, nosní kapky, roztok    69/1267/97-C

Otrivin 1%o, nosní sprej s dávkovačem, roztok 69/220/01-C Otrivin 1%o Spray, nosní sprej, roztok 69/218/01-C

9.    Datum    první registrace    / prodloužení registrace

27.6.2001 / 2.1.2014

10.    Datum    revize textu

14.9.2016

7/7