Příbalový Leták

Otrivin 1 Pm

Informace pro variantu: Nosní Kapky, Roztok (1x10ml,1mg/Ml), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin 1%o

Nosní kapky, roztok

Xylometazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, nekrystalizující sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní kapky, roztok

10 ml_

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH

_DĚTÍ_


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hvězdová 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


69/1267/97-C

. .    V r    V    V

13.    ČÍSLO SARZE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Pro dospělé a dospívaj ící od 12 let

Pro léčbu rýmy

Uvolní ucpaný nos

Zabrání vysoušení nosní sliznice

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU otrivin 1pm, kapky

17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Štítek lahvičky


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin 1%o

Nosní kapky, roztok

Xylometazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, nekrystalizující sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní kapky, roztok 10 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NTCH. POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


69/1267/97-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


C. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Pro dospělé a dospívající od 12let

Pro léčbu rýmy

Uvolní ucpaný nos

Zabrání vysoušení nosní sliznice

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU