Příbalový Leták

Osvaren

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls132714/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OsvaRen

435 mg / 235 mg potahované tablety

Potahované tablety

Calcii acetas / Magnesii subcarbonas ponderosus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je OsvaRen a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OsvaRen užívat

3.    Jak se OsvaRen užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak OsvaRen uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE OSVAREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OsvaRen se používá k léčbě nadměrně zvýšené koncentrace fosfátu v krvi u pacientů s chronickým poškozením ledvin, kteří jsou dialyzováni (hemodialýza, peritoneální dialýza).

OsvaRen patří do skupiny tzv. vazačů fosfátů. Fosfáty jsou minerály, které ovlivňují zdraví kostí. Je-li u Vás přítomno poškození funkce ledvin, máte sklon k vysokým hladinám fosfátů v krvi. Toto Vás může ohrožovat kostními problémy. OsvaRen váže fosfáty a tak u Vás vyrovnává hladiny fosfátů.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSVAREN UŽÍVAT Neužívejte OsvaRen

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kalcium-acetát (calcii acetas), těžký zásaditý uhličitan hořečnatý (magnesii subcarbonas ponderosus) nebo na kteroukoli další složku přípravku OsvaRen.

•    jestliže máte příliš nízkou hladinu fosfátů v krvi

•    jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi

Ta se může vyskytnout při předávkování vitamínu D, při nádorech plic, prsu, ledvin nebo krve, u kostních metastáz, některých plicních onemocněních (sarkoidóza) nebo při úbytku kostní hmoty v důsledku nedostatku pohybu.

•    jestliže máte zvýšené hodnoty hořčíku v krvi a/nebo odpovídající příznaky tohoto zvýšení

•    jestliže máte poruchu srdečního rytmu zvanou AV-blok 3. stupně

•    jestliže trpíte svalovou únavou, včetně slabosti očních svalu a ochablosti svalů používaných při polykání, žvýkání a dýchání (myasthenia gravis).

Zvláštní opatření při použití přípravku OsvaRen je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem OsvaRen s Vámi bude lékař hovořit o změnách v dietě, neboť dieta má vliv na hladiny fosfátů v těle a je též ovlivněna druhem dialýzy, který Vám byl předepsán.

•    S ohledem na hladinu vápníku, hořčíku a fosfátů v krvi je třeba užívat OsvaRen s opatrností v následujících případech:

-    velmi vysoké, neléčitelné hladiny fosfátů v krvi

-    vysoké, obtížně léčitelné hladiny draslíku v krvi

-    nízká srdeční frekvence nebo poruchy srdečního vedení, které jsou spojeny s pomalým srdečním rytmem (AV-blok 2. stupně).

•    jestliže máte příliš vysoké krevní hladiny vápníku a hořčíku, lékař podle krevních hodnot Vaší dávku přípravku OsvaRen sníží nebo léčbu přeruší. Může být nutné upravit množství vápníku a hořčíku v dialyzátu.

•    jestliže dlouhodobě užíváte vysoké dávky přípravku OsvaRen, proto může dojít k vzestupu hodnot hořčíku v krvi. Možné známky vysokých hladin hořčíku jsou žaludeční potíže, jako např. pocit nevolnosti, nechutenství a zácpa. Jestliže hladiny hořčíku jsou velmi vysoké, může dojít ke svalové ochablosti, nízkému krevnímu tlaku nebo až k mdlobám a kómatu.

•    jestliže trpíte chronickým poškozením ledvin, proto může dojít k vysokým hladinám vápníku v krvi. Možné známky vysokých hladin vápníku jsou svalová ochablost a žaludeční potíže, jako např. bolest břicha, zácpa, pocit nevolnosti a zvracení. Informujte, prosím, svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků.

•    Mějte na vědomí možné příznaky zvýšeného vápníku v krvi tak jak je uvedeno v bodě 4.

•    jestliže užíváte OsvaRen dlouhodobě, proto může docházet k ukládání vápníku ve tkáních, a tím k jejich zatvrdnutí.

•    jestliže dostanete zácpu

•    jestliže chcete užívat antacida (užívané k úlevě při pálení žáhy), která obsahují vápník nebo hořčík. Poraďte se se svým lékařem předtím než začnete užívat antacida, protože tyto léky mohou zvýšit množství vápníku nebo hořčíku, které již přijímáte s přípravkem OsvaRen.

•    jestliže dostanete průjem. V takovém případě navštivte svého lékaře a užívejte nižší dávku přípravku OsvaRen.

Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladiny fosfátů, hořčíku, vápníku a kalcio-fosfátového produktu v krvi. Jestliže máte příliš vysoké krevní hladiny vápníku a hořčíku, lékař podle krevních hodnot Vaší dávku přípravku OsvaRen sníží nebo léčbu přeruší. Může být nutné upravit množství vápníku a hořčíku v dialyzátu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

•    Hladinu vápníku v krvi bude třeba sledovat, pokud užíváte následující přípravky:

-    vitamín D, neboť zvyšuje hladiny vápníku v těle

-    některé močopudné látky (tablety na odvodnění), jako je např. hydrochlorothiazid, neboť může dojít ke zvýšení hladin vápníku v těle

•    estrogeny, jako ženské pohlavní hormony, zvyšují hladiny vápníku v těle

•    OsvaRen může snížit hladiny a tím i účinek následujících léků:

-    antibiotika, jako tetracyklin, doxycyklin, ciprofloxacin, norfloxacin, cefpodoxim, cefuroxim

-    bisfosfonáty, jako např. alendronát a risedronát, což jsou léky k léčbě kostních nemocí

-    fluoridy k prevenci a léčbě zubních kazů a kostních poruch

-    ketokonazol, přípravek pro léčbu plísňových infekcí

-    estramustin, přípravek k léčbě rakoviny prostaty

-    anticholinergika, látky k léčbě parkinsonizmu a dráždivého měchýře

-    zinek

-    ursodeoxy- a chenodeoxycholová kyselina, látky k léčbě žlučových kamenů

-    halofantrin, přípravek na léčbu malárie

-    přípravky s obsahem železa

-    digoxin (srdeční glykosid), lék na posílení srdečního výkonu

-    nitrofurantoin, látka na léčbu infekcí močového traktu

-    penicilamin, přípravek k léčbě    chronických zánětů kloubů

•    OsvaRen může zvýšit hladiny a tím i účinek následujících léků:

-    levothyroxin, lék užívaný při poruše funkce štítné žlázy

•    OsvaRen může zvýšit hladiny vápníku a tím i účinek následujících látek:

-    digitálisové glykosidy (srdeční glykosidy, jako např. digoxin), léky na posílení srdeční výkonnosti

-    adrenalin, látka používaná ke zvládnutí alergických reakcí a k léčbě šoku Možné následky mohou vést až k těžkým poruchám srdečního rytmu.

Jestliže je u Vás nezbytná léčba digitálisovými glykosidy (jako např. digoxin nebo digitoxin), lékař bude monitorovat Vaše EKG.

• OsvaRen může snížit účinek následujících léků:

-    blokátory vápníku, jako např. verapamil, přípravek na snížení krevního tlaku.

Dvě hodiny před užitím přípravku OsvaRen a tři hodiny poté nemají být užívány žádné jiné léky jmenované v této příbalové informaci.

I když budete OsvaRen užívat tak jak je doporučeno, může tento lék svým vlivem na hladinu vápníku v krvi ovlivnit účinek dalších léčiv.

Užívání přípravku OsvaRen s jídlem a pitím

OsvaRen má být užíván společně s jídlem.

Těhotenství a kojení

O použití přípravku OsvaRen během těhotenství a při kojení nejsou dostupné žádné údaje.

Předtím, než začnete užívat jakýkoli lék, se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství

OsvaRen byste měla užívat pouze pokud je Váš ošetřující lékař přesvědčen, že možný přínos převažuje nad riziky. Pravidelně Vám budou kontrolovány hladiny vápníku a hořčíku.

Kojení

Kojení se při užívání přípravku OsvaRen nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou požadována žádná zvláštní opatření.

Důležité informace o některých složkách přípravku OsvaRen

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.

Řekl-li Vám lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem ještě než začnete tento léčivý přípravek užívat.

OsvaRen obsahuje sodík. To je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou s omezením soli.

3. JAK SE OSVAREN UŽÍVÁ

Užívejte OsvaRen vždy přesně podle doporučení Vašeho lékaře. Při pochybnostech se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících:

Pro tuto skupinu pacientů nejsou o použití přípravku OsvaRen dostatečné informace. Proto se podávání přípravku OsvaRen dětem a dospívajícím mladším 18 let nedoporučuje (viz bod 2).

Dospělý

Užívaná dávka má být předepsána a sledována Vaším lékařem podle hladiny fosfátů v krvi.

Doporučená dávka: 3 - 10 potahovaných tablet

Maximální denní dávka: 12 potahovaných tablet.

Doporučená počáteční dávka jsou 3 tablety denně.

Tablety užívejte spolu s jídlem.

Následně, pokud nedojde k výskytu vysokých hladin vápníku v krvi, se dávka postupně zvyšuje dokud nejsou dosaženy požadované hladiny fosfátů v krvi.

Potahované tablety se užívají v době jídla. Tablety nedrťte ani nežvýkejte. Pokud nedokážete spolknout tabletu vcelku, můžete jí bezprostředně před užitím zlomit podél půlící rýhy.

Zlomení tablety bezprostředně před užitím zabrání vzniku nepříjemné chuti.

Dvě hodiny před užitím přípravku OsvaRen a tři hodiny poté nemají být užívány žádné jiné léky jmenované v této příbalové informaci..

OsvaRen může být užíván dlouhodobě, Váš lékař by měl rozhodnout o přesné době užívání. Pokud máte dojem, že účinek přípravku OsvaRen je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více přípravku OsvaRen, než jste měl/a

Poraďte se se svým lékařem, protože při zvýšení hodnot vápníku a hořčíku v krvi může dojít k závažným nežádoucím účinkům.

Typickými příznaky vysokých hodnot vápníku a hořčíku v krvi jsou žaludeční potíže, svalová slabost, nízký krevní tlak, nauzea, nechutenství, zácpa, poruchy srdečního rytmu a spavost. Typickými příznaky extrémně vysokých hladin vápníku jsou ztráta síly, bezvědomí až kóma. Typickými příznaky extrémně vysokých hladin hořčíku je nízký krevní tlak a i kóma.

Jestliže jste zapomněl/a užít OsvaRen

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte dávkou příští. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Lék vždy užívejte v době jídla.

Jestliže jste přestal užívat OsvaRen

Nepřerušujte ani neukončujte užívání přípravku OsvaRen bez konzultace se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i OsvaRen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků bylo stanoveno na základě následujících četností:

velmi časté    více než 1 z 10 léčených osob

časté    méně    než 1 z    10, ale více než 1 ze 100 léčených osob

méně časté    méně    než 1 z    100, ale více než 1 ze 1000 léčených osob

vzácné    méně    než 1 z    1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených osob

velmi vzácné    méně    než 1 z    10 000 léčených osob, včetně jednotlivých    hlášených případů časté

•    trávicí poruchy, jako například

-    měkká stolice

-    nevolnost

-    nechutenství

-    pocit plnosti

-    říhání

-    zácpa

-    průjem

•    vzestup hladiny vápníku v krvi, což může nastat bez příznaků nebo i ve spojení s příznaky jako jsou

-    zácpa

-    nechutenství

-    nevolnost

-    zvracení

•    vzestup hladiny hořčíku, většinou bez příznaků méně časté

•    středně velké až výrazné zvýšení hladin vápníku v krvi, které může být spojeno s následujícími potížemi:

-    porucha vědomí jako je dezorientace, bezvědomí (stupor) až kóma

-    slabost

-    zmatenost

-    zvýšené vylučování vápníku v moči

-    snížená kyselost krve

-    poruchy srdečního rytmu

-    vysoký krevní tlak

-    zatvrdnutí tkání (ukládání vápenných solí)

•    středně velké až výrazné zvýšení hladin hořčíku v krvi, které může být spojeno s následujícími potížemi:

-    únava

-    svalová slabost

-    ospalost až porucha vědomí

-    snížení tepové frekvence

-    pokles krevního tlaku

velmi vzácné

•    zvýšení hladiny draslíku v krvi

•    narušená minerální rovnováhy v kostech

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK OSVAREN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

OsvaRen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření obalu je doba použitelnosti přípravku OsvaRen 3 měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřeném kontejneru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co OsvaRen obsahuje

Léčivé látky jsou calcii acetas a magnesii subcarbonas ponderosus.

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

calcii acetas 435 mg , to odpovídá calcium 110 mg a magnesii subcarbonas ponderosus 235 mg, to odpovídá magnesium 60 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje maximálně 5,6 mg sodíku a 50 mg sacharózy.

Další složky přípravku jsou

•    Jádro tablety: předbobtnalý škrob, kukuřičný škrob, sacharóza, želatina, sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát

•    Potahová vrstva tablety: čištěný ricinový olej a hypromelóza.

Jak OsvaRen vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až nažloutlé, podlouhlé, potahované tablety s půlící rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

OsvaRen je dodáván vHDPE kontejneru obsahujícím 180 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H., Německo

Výrobce

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H., Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.

Evropská 423/178 160 00 Praha 6

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.9.2011

7 /7