Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ossica 3 Mg Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stříkačce

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn.sukls74089/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (dále také jen jako Ossica) a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ossica používat

3.    Jak se přípravek Ossica používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Ossica uchovávat

6.    Obsah bolení a další informace

1. Co je přípravek Ossica a k čemu se používá

Přípravek Ossica patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou.

Přípravek Ossica může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u většiny žen, které jej používají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ossica může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratů), ale ne u krčku stehenní kosti.

Přípravek Ossica Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, protože je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin.

Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kostní skelet v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy.

Další faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

-    nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

-    kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu

-    nedostatek pohybu (chůze) nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet

-    výskyt osteoporózy v rodině.

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to:

-    příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D;

-    pravidelnou chůzi nebo cvičení zatěžující skelet;

-    nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ossica používat Nepoužívejte přípravek Ossica

-    pokud máte, nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Prosím konzultujte tuto skutečnost s lékařem.

-    jestliže jste alergická na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Některé osoby musí být při používání přípravku Ossica obzvlášť opatrné. Před použitím přípravku Ossica se poraďte se svým lékařem:

-    pokud máte nebo jste někdy měla potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy podstoupila dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat ledviny

-    jestliže máte poruchu metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D)

-    pokud jste léčena přípravkem Ossica, máte užívat doplňky obsahující vápník a vitamín D. Pokud je nemůžete užívat, informujte svého lékaře.

-    pokud podstupujete stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčena přípravkem Ossica. Pokud máte nádor, sdělte to také svému stomatologovi.

-    pokud máte srdeční obtíže a Váš lékař Vám doporučil omezit denní příjem tekutin.

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy závažné alergické reakce, někdy končící úmrtím.

Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, jako je zkrácení dechu/obtížné dýchání, pocit tísně v krku, otok jazyka, závrať, pocit ztráty vědomí, zčervenání nebo otok obličeje, vyrážka na těle, nevolnost a zvracení (viz bod 4).

Děti a dospívající

Přípravek Ossica nesmí být používán u dětí nebo dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ossica

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat

Těhotenství a kojení

Přípravek Ossica je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy, které stále mohou otěhotnět.

Neužívejte přípravek Ossica, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že přípravek Ossica nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ossica obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tj. je v podstatě “bez sodíku”.

3. Jak se přípravek Ossica používá

Doporučené dávkování přípravku Ossica ve formě intravenózních injekcí je 3 mg (1 předplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce přípravku Ossica si neaplikujte sami.

Injekční roztok přípravku Ossica musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Doba léčby přípravkem Ossica

Pro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak dlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ossica může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat či pociťovat rozdíl. Po 5 letech užívání přípravku Ossica se, prosím, zeptejte svého lékaře, zda máte pokračovat v užívání přípravku Ossica.

Užívejte také potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D tak, jak Vám doporučí lékař.

Jestliže Vám bylo aplikováno více přípravku Ossica, než mělo být

Může se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikne odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže byla vynechána dávka přípravku Ossica

Domluvte si co nejdříve novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete opět dostávat injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste obdržela.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

-    svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním

-    přetrvávající bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající)

-    nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000):

-    bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti).

-    závažná, možno život ohrožující, alergická reakce (viz bod 2)

Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

-    bolest hlavy

-    bolest žaludku (jako je gastritida) nebo bolest břicha, porucha trávení, nevolnost, průjem (řídká stolice) nebo zácpa

-    bolest svalů, kloubů nebo zad

-    pocit únavy a vyčerpanosti

-    příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři.

-    vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

-    zánět žil

-    bolest nebo poranění v místě vpichu

-    bolest kostí

-    pocit slabosti

-    záchvaty astmatu

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

-    kopřivka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ossica uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý roztok a odložit injekční stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce obsahuje

-    Léčivou látkou je kyselina ibandronová. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg kyseliny ibandronové ve 3 ml roztoku (3,375 mg monohydrátu sodné soli kyseliny ibandronové). 1ml koncentrátu pro přípravu injekčního roztoku obsahuje 1 mg kyseliny ibandoronové.

-    Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina octová 98 %, trihydrát octanu sodného, voda na injekci; hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH).

Jak přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je čirý, bezbarvý roztok, téměř bez částic, pH 3,5 - 4,5.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 ml roztoku.

Přípravek Ossica je dostupný v balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1 injekční jehlou nebo po 4 předplněných injekčních stříkačkách se 4 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Ossica

Česká republika: Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Lotyško: Ossica

Litva: Ossica

Maďarsko: Ossica

Rumunsko: Ossica

Slovensko: Ossica

Tato příbalová informace byla naposledy revidována červen 2014.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky.

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Další informace jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku.

Aplikace přípravku Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce:

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce musí být aplikován intravenózně během 15 - 30 sekund.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě neúmyslné aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění, bolestivosti a zánětu místa vpichu.

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce nesmí být mísen s jinými roztoky s obsahem vápníku (např. s Ringer-laktátovým roztokem, vápenatou solí heparinu) ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je přípravek Ossica podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukosy o koncentraci 50 mg/ml (5 %).

Vynechání dávky:

Při vynechání dávky má být injekce aplikována co možná nejdříve. Další injekce mají být podávány každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:

K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování přípravkem Ossica.

Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto třídou sloučenin vést k hypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnesemii, které jsou příčinou parestézie. V závažných případech je možné podat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium-glukonátu, fosforečnanu draselného nebo sodného a síranu hořečnatého.

Obecné údaje:

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, stejně jako další bisfosfonáty podávané intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru.

Je třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které mají být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Ossica. U všech pacientek je důležitý příjem vápníku a vitamínu D v přiměřeném množství. Všechny pacientky musí dostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pacientky současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolovány v souladu s postupy správné lékařské praxe.

Všechen nevyužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními nařízeními.

Stránka 6 z 6