Příbalový Leták

Orvatez 10 Mg/40 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička přípravku Orvatez 10 mg/40 mg potahované tablety


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Orvatez 10 mg/40 mg potahované tablety ezetimibum/atorvastatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a atorvastatinum 40 mg (jako atorvastatinum calcicum trihydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu.

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

10 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 30 x 1 potahovaná tableta 45 x 1 potahovaná tableta


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před kyslíkem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


31/409/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Orvatez 10 mg/40 mg potahované tablety


Blistr přípravku Orvatez 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10mg/40 mg, 10 mg/80 mg potahované tablety - jednotlivá balení


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Orvatez 10 mg/10 mg potahované tablety Orvatez 10 mg/20 mg potahované tablety Orvatez 10 mg/40 mg potahované tablety Orvatez 10 mg/80 mg potahované tablety ezetimibum/atorvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MSD


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3