Příbalový Leták

Oroxine 100 Mikrogramů

Informace pro variantu: Tableta (112,100rg), Tableta (50,100rg), Tableta (60,100rg), Tableta (84,100rg), Tableta (100,100rg), Tableta (90,100rg), Tableta (28,100rg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls103150/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oroxine 100 mikrogramů

tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta přípravku Oroxine 100 mikrogramů obsahuje levothyroxinum natricum pentahydricum

111,3 mikrogramů, což odpovídá levothyroxinum natricum 100 mikrogramů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Oroxine 100mikrogramové tablety jsou kulaté, bílé, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru 6,5 mm, s vytlačeným „100” na jedné straně a „L10” na druhé straně.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Levothyroxin, 25-200 mikrogramů.


Hypotyreóza.

Profylaxe recidivy strumy po strumektomii.

Benigní, euthyroidní struma.

Supresní a substituční léčba karcinomu štítné žlázy, zvláště po strumektomii.

Levothyroxin, 25-100 mikrogramů.

Konkomitantní léčba hypertyreózy po dosažení eutyreózy.

Levothyroxin, 100/150/200 mikrogramů ■ Supresní test při diagnostice štítné žlázy.

4.2 Dávkování a způsob podání

Hormonální/substituční léčba štítné žlázy Dávkování

Informace o dávkování slouží jako návod. Individuální denní dávka by měla být stanovena na základě laboratorních diagnostických testů a klinických vyšetření. Pokud zbývá jakákoli reziduální funkce štítné žlázy, může být dostačující nižší substituční dávka.

U starších pacientů, pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů se závažnou nebo chronickou hypotyreózou je nutná zvláštní opatrnost při zahájení léčby hormony štítné žlázy. To znamená, že by měla být podávána nízká úvodní dávka, která by pak měla být pozvolna a v dlouhých intervalech zvyšována s častým monitorováním hladiny hormonů štítné žlázy. Zkušenosti ukázaly, že nižší dávka je dostačující u pacientů s nízkou tělesnou hmotností a u pacientů s velkou uzlovitou strumou.

Protože u některých pacientů mohou být zvýšené koncentrace T4 nebo fT4, poskytuje stanovení koncentrace TSH v séru spolehlivější ukazatel pro monitorování léčebného režimu.

Pediatričtí pacienti

Udržovací dávka je obecně 100 až 150 mikrogramů na m2 tělesného povrchu denně.

U novorozenců a kojenců s vrozenou hypotyreózou, kdy je důležitá rychlá substituce, je úvodní doporučená dávka 10 až 15 mikrogramů na kg tělesné hmotnosti denně po dobu prvních 3 měsíců. Poté by měla být dávka upravena individuálně podle klinického stavu a hladin hormonů štítné žlázy a TSH.

U dětí se získanou hypotyreózou je doporučené úvodní dávkování 12,5-50 mikrogramů denně. Dávka by měla být postupně zvyšována každé 2 až 4 týdny podle klinických nálezů a hodnot hormonů štítné žlázy a TSH do dosažení plné substituční dávky.

Kojenci by měli dostat celkovou denní dávku minimálně půl hodiny před prvním denním jídlem.

Způsob podání

Celková denní dávka se užívá ráno nalačno, minimálně půl hodiny před snídaní. Tablety se polykají celé, nežvýkají se a zapíjení se tekutinou.

Kojenci by měli dostat celkovou denní dávku minimálně půl hodiny před prvním denním jídlem. Tableta se rozpustí ve vodě (10-15 ml) a výsledná jemná disperze (připravuje se čerstvý pro každou dávku) se podává s tekutinou (5-10 ml).

Indikace

Dávka

(mikrogramy levothyroxinu sodného/den)

Hypotyreóza:

Dospělí úvodní léčba

25-50

s následným podáváním

100-200

(se zvýšením dávky ve 2 až 4týdenních intervalech v přírůstcích po 2550 mikrogramech)

Profylaxe recidivy strumy:

75-200

Benigní eutyroidní struma:

75-200

Konkomitantní tyreostatická léčba hypertyreózy:

50-100

Po tyroidektomii v důsledku malignity štítné žlázy:

150-300

Suprese štítné žlázy při scintigrafii:

Levothyroxin 100mikrogramové tablety

200 mikrogramů

(odpovídá 2 tabletám)/den

(po dobu 14 dnů do provedení scintigrafie)

Levothyroxin

150 mikrogramů

150mikrogramové tablety

(odpovídá 1 tabletě)/den

(po dobu 14 dnů do provedení scintigrafie)

Levothyroxin 200mikrogramové tablety

200 mikrogramů (odpovídá 1 tabletě)/den (po dobu 14 dnů do provedení scintigrafie)

Délka léčby

Ve většině případů je léčba celoživotní, pokud se používá u hypotyreózy a tyroidektomie v důsledku malignity štítné žlázy, několik měsíců nebo let a dokonce celoživotně, pokud se používá u eutyroidní strumy a jako profylaxe recidivy strumy nebo je závislá na době podávání tyreostatika, pokud se používá jako současná léčba hypertyreózy.

Pro léčbu eutyroidní strumy je nutná doba léčby 6 měsíců až 2 roky. Pokud léčba levothyroxinem sodným nedosáhne požadovaného úspěchu během této doby, měly by se zvážit jiné terapeutické možnosti.

Supresní test při diagnostice štítné žlázy

Pro provedení supresního testu štítné žlázy se užívá dávka 150-200 mikrogramů levothyroxinu sodného denně po dobu 14 dnů.

Starší pacienti

V jednotlivých případech, např. při výskytu srdečních problémů, by měla být preferována u starších pacientů pomalá titrace dávky levothyroxinu sodného spolu s pravidelným sledováním hladiny TSH.

4.3 Kontraindikace

■    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

■    neléčená hypertyreóza,

■    neléčená subklinická (potlačená    hladina TSH v séru s normálními hladinami T3 a T4 jakékoli

etiologie) nebo zjevná tyreotoxikóza,

■    neléčená adrenální insuficience,

■    neléčená hypofyzární insuficience,

■    akutní infarkt myokardu,

■    akutní myokarditida,

■    akutní pankarditida.

Během těhotenství je současné užívání levothyroxinu a tyreostatika kontraindikováno.

Informace o užívání během těhotenství a kojení jsou uvedeny v bodě 4.6.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hormony štítné žlázy nesmí být podávány pro snížení tělesné hmotnosti. U eutyroidních pacientů nezpůsobí normální dávky žádné snížení tělesné hmotnosti. Vyšší dávky mohou způsobit závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky, jako je hypotyreóza a/nebo snížená kontrola hypotyreózy, zvláště v kombinaci s určitými látkami na snížení tělesné hmotnosti, jako je Orlistat. To by mohl být důsledek snížené absorpce jodových solí a/nebo levothyroxinu.

Při převodu z jiného přípravku s obsahem levothyroxinu na tento přípravek by měly být měřeny hladiny TSH a T4 po čtyřech až šesti týdnech. Doporučuje se, aby byla dávka upravena podle klinické odpovědi pacienta a podle laboratorních hodnot.

Při následujících situacích je nutná opatrnost pro udržení tyroideální rovnováhy, a to:

-    U těhotných žen nebo u žen, které plánují těhotenství;

-    Hypotyreóza, vrozená nebo získaná v dětství;

-    Supresní léčba u pacientů s předchozím karcinomem štítné žlázy, zvláště u oslabených nebo starších pacientů;

-    Pacienti s centrální hypotyreózou.

Před zahájením léčby hormony štítné žlázy musí být vyloučena následující onemocnění nebo stavy nebo by měla být zahájena jejich léčba:

■    ischemická choroba srdeční,

■    angina pectoris,

■    hypertenze,

■    hypofyzární a/nebo    adrenokortikální insuficience,

■    autonomie štítné    žlázy.

Před provedením supresních testů štítné žlázy musí být tato onemocnění nebo stavy vyloučeny nebo léčeny s výjimkou tyroideální autonomie, která může být důvodem provedení supresního testu.

Léčivý přípravek i s relativně mírnými účinky indukujícími hypertyreózu se v žádném případě nesmí používat u ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, tachyarytmií, chronické hypertyreózy nebo u pacientů s anamnézou infarktu myokardu. Při léčbě hormony štítné žlázy musí být u těchto pacientů prováděno častější monitorování hormonů štítné žlázy (viz bod 4.2).

U sekundární hypotyreózy musí být stanoveno, zda je také přítomna adrenokortikální insuficience. V tomto případě musí být nejprve provedena substituce (hydrokortison).

Pokud se předpokládá autonomie štítné žlázy, je doporučeno, aby byl proveden TRH test nebo supresní scintigram.

U žen souvisela dlouhodobá léčba levothyroxinem sodným se zvýšenou resorpcí kosti, čímž se snižuje kostní minerální hustota. Při podávání levothyroxinu ženám po menopauze, které mají zvýšené riziko osteoporózy, je třeba monitorovat častěji funkci štítné žlázy, aby nedošlo k suprafyziologickým hladinám levothyroxinu v krvi.

Substituční léčba hormony štítné žlázy může způsobit zvýšení požadavků na dávkování inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby. U pacientů s diabetem mellitus a diabetem insipidus je nutná opatrnost.

Rodiče dětí, které jsou léčeny hormony štítné žlázy, by měli být informováni, že během prvních měsíců léčby může nastat vypadávání vlasů, ale tento účinek je obvykle přechodný a růst vlasů se obvykle obnoví.

Při podávání levothyroxinu pacientům s anamnézou epilepsie je nutná opatrnost. Vzácně byly v souvislosti se zahájením léčby levothyroxinem sodným hlášeny křeče a mohou souviset s účinkem hormonu štítné žlázy na práh křečí.

Pro diabetiky a pacienty na antikoagulační léčbě, viz bod 4.5.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antidiabetika:

Levothyroxin může snižovat antihyperglykemický účinek antidiabetik. Z toho důvodu musí být u pacientů s diabetem pravidelně kontrolovány hladiny glukózy v krvi, zvláště na začátku léčby hormony štítné žlázy. Dávkování antidiabetika by mělo být v případě potřeby upraveno.

Kumarinové deriváty:

Levothyroxin může zesilovat účinek kumarinových derivátů v důsledku vytěsnění antikoagulancia z vazby na plazmatické proteiny. Proto je nutné při současné léčbě pravidelně sledovat koagulaci krve a dávkování antikoagulancia musí být v případě nutnosti upraveno (snížení dávky).

lontoměničové pryskyřice:

Iontoměničové pryskyřice, jako je cholestyramin, kolestipol, kalciové soli a sodné soli polystyrenové sulfonové kyseliny inhibují absorpci levothyroxinu a neměly by být proto podávány během 4 až 5 hodin po užití levothyroxinu sodného.

Látky vážící žaludeční kyselinu obsahující hliník, léky obsahující železo, kalcium karbonát:

Absorpce levothyroxinu může být snížena při současném užívání látek vážících žaludeční kyselinu obsahujících hliník (antacida, sukralfát), léků obsahujících železo a kalcium karbonát. L-Levothyroxinum natricum by proto měl být užíván minimálně dvě hodiny před těmito léky.

Propythiouracil, glukokortikoidy a betablokátory:

Tyto látky inhibují konverzi of T4 na T3.

Amiodaron a jodové kontrastní látky

V důsledku jejich vysokého obsahu jodu mohou spouštět hypertyreózu a hypotyreózu. Zvláštní pozornost by měla být věnována u pacientů s nodulárními strumami s možnou nedetekovanou autonomií. V důsledku tohoto účinku amiodaronu na funkci štítné žlázy může být nutná úprava dávky levothyroxinu sodného.

Salicyláty, dikumarol, furosemid, klofibrát, fenytoin:

Levothyroxin může být vytěsněn z vazby na plazmatické proteiny salicyláty, dikumarolem, vysokými dávkami (250 mg) furosemidu, klofibrátu, fenytoinu a dalších látek. To vede ke zvýšení plazmatické hladiny volného tyroxinu (fT4).

Antikoncepce na bázi estrogenu, léky používané při hormonální substituční léčby po menopauze: Požadavky na levothyroxin se mohou zvýšit během užívání antikoncepce na bázi estrogenu nebo během substituční léčby po menopauze.

Sertralin, chlorochin/proguanil:

Tyto látky snižují účinnost levothyroxinu a zvyšují hladinu TSH v séru.

Tricyklická antidepresíva

Levothyroxin zvyšuje senzitivitu receptoru na katecholaminy a tím urychluje odpověď na tricyklická antidepresíva (např. amitryptilin, imipramin).

Imatinib

Koncentrace levothyroxinu (tyroxin) v plazmě může být snížena imatinibem.

Digitalisové přípravky

Pokud je léčba levothyroxinem zahájena u pacientů užívajících digitalis, může být nutná úprava dávky digitalisu. Pacienti s hypertyreózou mohou vyžadovat postupné zvýšení dávky digoxinu během léčby, protože na začátku jsou pacienti relativně citliví na digoxin.

Sympatomimetika

Účinky sympatomimetik (např. adrenalin) j sou zvýšeny.

Léky indukující enzymy:

Barbituráty, rifampicin, karbamazepin a další léčivé přípravky indukující jaterní enzymy mohou zvyšovat hepatální clearance levothyroxinu.

Inhibitory proteáz:

Bylo hlášeno, že levothyroxin ztrácí svůj terapeutický účinek, je-li podáván současně s lopinavirem/ritonavirem. Klinické příznaky a tyroideální funkce by proto měly být pečlivě sledovány u pacientů, kteří současně užívají levothyroxin a inhibitory proteázy.

Sójové produkty

Sójové produkty mohou snižovat intestinální absorpci levothyroxinu. U dětí byly zaznamenány zprávy o zvýšení hladiny TSH v séru po podání stravy obsahující sóju a po léčbě levothyroxinem pro kongenitální hypotyreózu. Pro dosažení normálních sérových hladin T4 a TSH mohou být nutné neobvykle vysoké dávky levothyroxinu. Během a po ukončení podávání stravy obsahující sóju je nutné pečlivé monitorování hladin T4 a TSH v séru; může být nutná úprava dávky levothyroxinu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Požadavky na levothyroxin se mohou zvýšit během těhotenství v důsledku estrogenu. Funkce štítné žlázy by proto měla být monitorována jak v průběhu těhotenství, tak po těhotenství a dávky hormonu štítné žlázy by měly být vhodně upraveny.

Zvláště během těhotenství a kojení musí být léčba hormony štítné žlázy podávána konzistentně.

Informace o současném užívání levothyroxinu a tyreostatik během těhotenství jsou uvedeny v bodě 4.3.

Těhotenství:

Levothyroxin byl užíván velkým počtem těhotných žen a žen ve fertilním věku a dosud nebyla pozorována žádná forma určité poruchy reprodukčního systému. Tyroideální hypo a hyperaktivita u matky však může nepříznivě ovlivnit stav nebo zdraví plodu.

Bezpečnost léčby levothyroxinem během těhotenství není známa, ale mělo by být zváženo jakékoli možné riziko abnormality plodu proti riziku pro plod v důsledku neléčené hypotyreózy.

Kojení

I během léčby vysokými dávkami levothyroxinu je množství hormonu štítné žlázy vylučované do mateřského mléka během kojení nedostatečné pro indukci vývoje hypertyreózy nebo supresi sekrece TSH u kojence.

Supresní testy nesmí být provedeny během těhotenství a kojení.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nejsou k dispozici. Protože je však levothyroxin identický s přirozeně se vyskytujícím hormonem štítné žlázy, neočekává se, že by levothyroxin sodný mohl ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje

4.8    Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému:

Frekvence -není známa (z dostupných údajů nelze určit): Hypersenzitivní reakce, včetně vyrážky, pruritu a edému

V případě hypersenzitivity na levothyroxin nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku Oroxine tablety se mohou objevit alergické reakce kůže (erytém) a respiračního traktu (dušnost).

Poruchy metabolismu a výživy:

Frekvence-není známa (z dostupných údajů nelze určit): Úbytek tělesné hmotnosti Poruchy nervového systému:

-Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000): Benigní intrakraniální hypertenze u dětí.

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):: Třes, neklid, podrážděnost, nespavost

Srdeční poruchy:

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Anginózní bolest, srdeční arytmie, palpitace, tachykardie, hypertenze, srdeční selhání, infarkt myokardu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Dušnost

Gastrointestinální poruchy:

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Zvýšená chuť k jídlu, bolest břicha, nevolnost, průjem, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Vypadávání vlasů u dětí Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Svalové křeče, svalová slabost, kraniostenóza u dětí a předčasné uzavření epifýz u dětí

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Nepravidelnosti menstruačního cyklu Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): Bolest hlavy, návaly, horečka a pocení, nesnášenlivost tepla u dětí

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky:

Zvýšená hladina T3 je spolehlivějším indikátorem předávkování než zvýšené hladiny T4 nebo fT4.

Vedle prohloubení nežádoucích účinků se mohou objevit následující příznaky: agitovanost, zmatenost, podrážděnost, hyperaktivita, bolest hlavy, pocení, mydriáza, tachykardie, arytmie, tachypnoe, pyrexie, zvýšené pohyby střeva a křeče. Vývoj klinické hypertyreózy může být až o pět dnů opožděn.

Je doporučeno ukončení léčby a následné vyšetření v závislosti na rozsahu předávkování.

V    případech intoxikace (pokus o sebevraždu) u člověka byly tolerovány dávky až 10 mg levothyroxinu bez komplikací. Závažné komplikace, jako je ohrožení základních životních funkcí (respirace a krevní oběh) se neočekávají, pokud není přítomna ischemická choroba srdeční. Nicméně byly hlášeny případy tyreotoxické krize, křeče a kóma. U pacientů, kteří dlouhodobě zneužívali levothyroxin, byly hlášeny individuální případy náhlé srdeční smrti.

U epileptických pacientů byly hlášeny výjimečné případy křečí při zahájení léčby levothyroxinem, zvláště při rychlém zvýšení dávky levothyroxinu.

Léčba:

Léčba je většinou symptomatická a podpůrná.

Cílem léčby je obnovení klinického a biochemického eutyroidního stavu vynecháním nebo snížením dávky tyroxinu a dalšími opatřeními podle potřeby v závislosti na klinickém stavu.

V    případě akutního předávkování může být gastrointestinální absorpce snížena podáním aktivního uhlí. Příznaky závažných beta-sympatomimetických účinků, jako je tachykardie, úzkost, agitovanost a hyperkineze je možné snížit betablokátory. Tyreostatika nejsou indikována, protože štítná žláza je již plně v klidu.

Při extrémně vysokých dávkách (pokus o sebevraždu) může pomoci plazmaferéza.

Předávkování levothyroxinem vyžaduje prodlouženou dobu monitorování. Nástup příznaků může být opožděn až o 6 dnů v důsledku postupné konverze levothyroxinu na liothyronin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčba štítné žlázy; Hormony štítné žlázy. ATC: H03AA01 Mechanismus účinku

Syntetický levothyroxin obsažený v přípravku Oroxine má stejný účinek jako přirozený hormon štítné žlázy, který je vytvářen ve štítné žláze. Tělo nerozezná endogenní a exogenní levothyroxin.

Farmakodynamické účinky

Po částečné konverzi na liothyroinin (T3), zvláště v játrech a ledvinách a po přechodu do buněk těla jsou pozorovány charakteristické účinky hormonu štítné žlázy na vývoj, růst a metabolismus, které jsou zprostředkovány aktivací receptorů pro T3.

Substituční léčba hormony štítné žlázy vede k normalizaci metabolických procesů. Proto například zvýšení cholesterolu v důsledku hypotyreózy je významně sníženo podáním levothyroxinu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

V    závislosti na velkém rozsahu typu galenické formy je až < 80 % perorálně podaného levothyroxinu absorbováno při užití nalačno hlavně v horní části trávicího traktu. Absorpce je významně snížena, pokud je přípravek podán s jídlem. Maximální plazmatické hladiny jsou dosaženy asi 2 až 3 hodiny po požití.

Na začátku perorální léčby nastává účinek po 3 až 5 dnech.

Distribuce

Distribuční objem je podle výpočtu asi 10 až 12 litrů. Levothyroxin se přibližně z 99,97 % váže na specifické transportní proteiny. Protože tato vazba hormonu na protein není kovalentní, dochází k trvalé a velmi rychlé výměně mezi volným a navázaným hormonem.

Biotransformace

Metabolická clearance levothyroxinu je přibližně 1,2 l plazmy/den. Degradace probíhá hlavně v játrech, ledvinách, mozku a svalech. Metabolity jsou vylučovány močí a stolicí.

Eliminace

Eliminační poločas levothyroxinu je přibližně 7 dnů, ačkoli je kratší u hypertyreózy (3 až 4 dny) a delší u hypotyreózy (asi 9 až 10 dnů).

Levothyroxin prochází placentou pouze v malém množství. Během normální denní léčby jsou pouze malá množství levothyroxinu vylučována do mateřského mléka.

V    důsledku vysoké vazby na proteiny není levothyroxin odstranitelný hemodialýzou nebo hemoperfuzí.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky pozorované ve studiích toxicity po jednorázovém a opakovaném podání se objevily pouze ve vysokých dávkách.

Akutní toxicita

Akutní toxicita levothyroxinu je velmi nízká.

Chronická toxicita

Studie chronické toxicity byly provedeny u různých druhů zvířat (potkani, psi). Ve vysokých dávkách byly pozorovány u potkanů známky hepatopatie, zvýšený výskyt spontánní nefrózy a změny hmotnosti orgánů. U psů nebyly pozorovány žádné významné nežádoucí účinky.

Mutagenicita

K dispozici nejsou žádné údaje s ohledem na mutagenní potenciál levothyroxinu. Dosud nebylo zaznamenáno žádné předpokládané poškození nebo důkazy o poškození potomků v důsledku změn genomu způsobených hormony štítné žlázy.

Levothyroxin nebyl mutagenní v mikronukleárním testu u myší.

Karcinogenita

Dlouhodobé studie na zvířatech nebyly provedeny pro hodnocení karcinogenního potenciálu levothyroxinu.

Reprodukční toxicita

Hormony štítné žlázy prochází placentou ve velmi malých množstvích.

Po podání levothyroxinu během časné fáze březosti se u potkanů vyskytly pouze ve velmi vysokých dávkách nežádoucí účinky zahrnující fetální a neonatální úmrtí. Byly hlášeny některé účinky na vývoj končetin u myší a účinky na vývoj centrálního nervového systému u činčil, ale teratogenní studie u morčat a králíků neodhalily zvýšení vrozených abnormalit.

Studie na zvířatech týkající se účinků na fertilitu nejsou známy. Nejsou k dispozici žádné dostupné údaje týkající se poruchy mužské nebo ženské fertility. Není žádný předpoklad nebo důkaz výskytu těchto účinků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa PH101 (E460)

Předbobtnalý kukuřičný škrob Mastek (E553b)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

Magnesium-stearát (E470b)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 2 roky

Po otevření HDPE lahvičky by měly být tablety použity během 2 měsíců.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), uzavřené bílým šroubovacím uzávěrem z polypropylenu (PP) a krytem z ochranné fólie, s 1,0g bílou polypropylenovou nádobkou obsahující látku absorbující kyslík. Nádobka slátkou absorbující kyslík by měla být ponechána uvnitř lahvičky během doby použití.

Velikosti balení: 28, 50, 60, 84, 90, 100, 112 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/316/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17.12.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.1.2016

12