Příbalový Leták

Oroxine 100 Mikrogramů

Informace pro variantu: Tableta (112,100rg), Tableta (50,100rg), Tableta (60,100rg), Tableta (84,100rg), Tableta (100,100rg), Tableta (90,100rg), Tableta (28,100rg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oroxine 100 mikrogramů tablety

levothyroxinum natricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Tablety Oroxine obsahují levothyroxinum natricum 100 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety 28 tablet 50 tablet 60 tablet 84 tablet 90 tablet 100 tablet 112 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti: mm/rrrr

Po otevření lahvičky by měly být tablety spotřebovány během 2 měsíců.


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


56/316/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.: xxxxxx


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oroxine 100 mikrogramů


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oroxine 100 mikrogramů tablety

levothyroxinum natricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Tablety Oroxine obsahují levothyroxinum natricum 100 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety 28 tablet 50 tablet 60 tablet 84 tablet 90 tablet 100 tablet 112 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti: mm/rrrr

Po otevření lahvičky by měly být tablety spotřebovány během 2 měsíců.


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aspen Pharma Trading Ltd 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


56/316/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.: xxxxxx


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4