Příbalový Leták

Oramellox 7,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oramellox 7,5 mg

tablety dispergovatelné v ústech

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje meloxicamum 7,5 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Každá tableta obsahuje: aspartam (E 951), mannitol (E 421), sorbitol (E 420). 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety dispergovatelné v ústech. 20/30/200 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Určeno pro dospělé a děti nad 16 let.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alpex Pharma (UK) Limited Warren Plantation - Church End Haynes, Bedford MK45 3RJ - Velká Británie


Kontaktní adresa:

PO BOX 849 Bedford, MK45 9EG


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 29/945/10-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte dle instrukcí lékaře.

Tabletu Oramellox 7,5 mg vložte do úst na jazyk a nechte zvolna rozpouštět po dobu 5 minut (tabletu nekousejte ani nepolykejte nerozpuštěnou), po rozpuštění zapijte vodou (240 ml).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oramellox 7,5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oramellox 7,5 mg

Tablety dispergovatelné v ústech

Meloxicamum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alpex Pharma (UK) ltd.

3.    POUŽITELNOST

Vyraženo na okraji bistru.

4.    ČÍSLO ŠARŽE Vyraženo na okraji bistru.

5 JINÉ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oramellox 7,5 mg

tablety dispergovatelné v ústech

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje meloxicamum 7,5 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Každá tableta obsahuje: aspartam (E 951), mannitol (E 421), sorbitol (E 420). 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety dispergovatelné v ústech. 30/200 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Určeno pro dospělé a děti nad 16 let.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alpex Pharma (UK) Limited Warren Plantation - Church End Haynes, Bedford MK45 3RJ - Velká Británie


Kontaktní adresa:

PO BOX 849 Bedford, MK45 9EG


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 29/945/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte dle instrukcí lékaře.


5