Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Optodrop 2%

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OPTODROP 2%

oční kapky, roztok dorzolamidi hydrochloridum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje 22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum odpovídající 20 mg dorzolamidum 1 ml roztoku obsahuje 24 - 25 kapek


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Mannitol, dihydrát natrium-citrátu, hyetelosa, benzalkonium-chlorid, roztok hydroxidu sodného 1mol/l, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Oční kapky, roztok 1 lahvička x 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použ. do


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření je použitelnost maximálně 4 týdny


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALICE LOREN Co LTD

34 Napier Road, Bromley Kent, BR9 2JA

Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 64/469/11-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte přesně podle pokynů lékaře.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


OPTODROP 2%


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OPTODROP 2%

oční kapky, roztok dorzolamidi hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALICE LOREN Co LTD

34 Napier Road, Bromley Kent, BR9 2JA

Velká Británie


3. POUŽITELNOST


Použ. do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


3