Příbalový Leták

Ophthalmo-Framykoin

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ophthalmo-Framykoin oční mast

bacitracinum zincicum, neomycini sulfas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Bacitracinum zincicum 1 250 m.j., neomycini sulfas 26 mg (neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), tekutý parafin.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


oční mast 5 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 64/527/69-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ophthalmo-framykoin


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU - TUBA

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ophthalmo-Framykoin oční mast

bacitracinum zincicum, neomycini sulfas

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Bacitracinum zincicum 1 250 m.j., neomycini sulfas 26 mg (neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti.

6. JINÉ


Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. Logo Zentiva 5 g