Příbalový Leták

Ophthalmo-Framykoin Comp.

sp.zn.: sukls13697/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ophthalmo-Framykoin comp.

oční mast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky: bacitracinum zincicum 1 250 m. j., neomycini sulfas 26 mg (= neomycinum 1 000 m. j./mg 16,5 mg), hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti.

Pomocná látka se známým účinkem: tuk z ovčí vlny (lanolin), cetylalkohol.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční mast

Popis přípravku: suspenzní mast světle žluté barvy, konzistence bílé vazelíny.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Blefaritida, blefarokonjuktivitida, keratokonjunktivitida, keratitida nevirového původu, infiltratio corneae, ulcus corneae marginale s indukovanou iritidou, episkleritida, skleritida, iridocyklitida, zkalení a infiltrace transplantátu po keratoplastikách; oční masti lze použít i při zánětech a ragádách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu.

Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

4.2    Dávkování a způsob podání Oční a ušní podání

1-2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2-3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.

Je vhodné po aplikaci masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby účinné substance neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při aplikaci dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Při zánětech a ragádách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná plocha 5-6krát denně.

Mast se nemá aplikovat déle než 5-7 dnů. Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou uvedenou v bodě 6.1.

Hypersenzitivita na aminoglykosidy, herpes corneae, variola, varicela,virová onemocnění předního segmentu oka, mykotická a tuberkukulózní onemocnění oka, trofické změny rohovky, chronické záněty předního úseku oka.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčbě nemocných s chronickým glaukomem a kataraktou.

Přípravek se nemá aplikovat na rozsáhlé erodované nebo mokvající plochy (možnost resorpce a vzniku toxických projevů).

Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.

Přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol. Tuk

z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při kombinaci neomycinu s tetracykliny či chloramfenikolem lze očekávat antagonizmus.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost pro podání v těhotenství nebyla ověřena. U lidských plodů však nebylo dosud pozorováno zdravotní poškození při těhotenství nebo při kojení.

Přípravek lze používat v těhotenství, zvláště v l. trimestru, a při kojení jen při vážných infekcích za předpokladu pečlivého zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku pro plod.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat    stroje

Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní.

4.8    Nežádoucí účinky

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky rozdělené do tříd orgánových systému dle terminologie MedDRA. Frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit.

Riziko vzniku nežádoucích účinků se zvyšuje při léčbě delší než 7 dní.

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy oka

Není známo

Blefaritida

Alergická konjunktivitida

Zvýšení nitroočního tlaku

Pocit pálení přechodného charakteru (při

aplikaci do spojivkového vaku)

Poruchy imunitního systému

Není známo

Alergické projevy (svědění, rash, zčervenání oka, otok či ostatní příznaky dráždění, které nebyly přítomny před aplikací masti)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá.

Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nauzee až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika, antibiotika v kombinaci s ostatními léčivy

ATC kód: S01AA20

Kombinací širokospektrých baktericidních antibiotik bacitracinu a neomycinu s hydrokortisonem v oční masti je dosaženo antiflogistického účinku; mast je určena k léčbě těch zánětů, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Neomycin při topickém podání do oka se může vstřebat v přítomnosti tkáňového poškození. U bacitracinu nedochází k signifikantní absorpci. Lokálně aplikované kortikosteroidy se vstřebávají do komorového moku, rohovky, duhovky, chorioidey, řasnatého tělíska a sítnice.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Pro bacitracin se nepodařilo stanovit LD50 - LDq u myši p. o. a s. c. leží mezi 2 až 4 g/kg.

Akutní toxicita neomycinu u myši: p. o. LD50 3 g/kg, s. c. 300 mg/kg.

Akutní toxicita (LD5 ) s.c. u potkana je pro hydrokortison 566 mg/kg

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína.

6.2    Inkompatibility

Zvolený masťový základ zajišťuje optimální biologickou užitkovost. Není vhodné jej magistraliter ředit nebo míchat s jinými základy.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Druh obalu: hliníková tuba, krabička.

Balení: 5 g oční masti

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.: 64/528/69-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1969 / 18.12.2013

10.    DATUM REVIZE TEXTU

18.12.2013

4/4