Příbalový Leták

Ophthalmo-Framykoin Comp.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ophthalmo-Framykoin comp. oční mast

bacitracinum zincicum, neomycini sulfas, hydrocortisoni acetas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., neomycini sulfas 26 mg

(neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg), hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční mast 5 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 64/528/69-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ophthalmo-framykoin comp.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA TUBĚ

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ophthalmo-Framykoin comp. oční mast

bacitracinum zincicum, neomycini sulfas, hydrocortisoni acetas

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Bacitracinum zincicum 1 250 m.j., neomycini sulfas 26 mg (neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg), hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti.

6. JINÉ


Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 5g

Logo Zentiva