Příbalový Leták

Ophthalmo-Evercil

Informace pro variantu: Oční Kapky, Roztok (10ml,12,5mg/8mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ophthalmo-Evercil Oční kapky, roztok

Phenylephrini hydrochloridum/esculinum sesquihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Phenylephrini hydrochloridum 1,25 mg (odpovídá phenylephrinum 1,03 mg), esculinum sesquihydricum 0,8 mg (odpovídá esculinum 0,78 mg) v 1 ml roztoku.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: benzalkonium-chlorid, kyselina boritá, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů, je-li uchováván v původním obalu.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 64/213/84-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Dávkování:

Dospělým a dětem od 1 roku věku se vkapává do spojivkového vaku 1 kapka 1-3 x denně nebo 1 kapka při obtížích . Mezi jednotlivými dávkami má být časový odstup nejméně 4 hodiny.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ophthalmo-evercil


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU ŠTÍTEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Ophthalmo-Evercil Oční kapky, roztok

Phenylephrini hydrochloridum/esculinum sesquihydricum 2 ZPŮSOB PODÁNÍ


Oční podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


3