Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oncozol 2,5 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÃDÄšNÉ NA VNÄšJÅ ÃM OBALU

KRABIÄŒKA


1. NÃZEV LÉČIVÉHO PŘÃPRAVKU


OncoZol 2,5mg

potahované tablety

letrozolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÃTKY/LÃTEK


Letrozolum 2,5 mg v 1 potahované tabletě


3. LÉKOVà FORMA A OBSAH PŘÃPRAVKU V OBALU


30 potahovaných tablet


4. SEZNAM POMOCNÃCH LÃTEK


obsahuje monohydrát laktózy


5. ZPÅ®SOB PODÃNÃ


Perorální podání

PÅ™ed použitím si pÅ™eÄtÄ›te příbalovou informaci


6. ZVLÃÅ TNà UPOZORNÄšNÃ, ŽE LÉČIVà PŘÃPRAVEK MUSà BÃT UCHOVÃVÃN MIMO DOSAH A DOHLED DÄšTÃ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!


7. DALÅ Ã ZVLÃÅ TNà UPOZORNÄšNÃ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Dávkování urÄí lékaÅ™.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZPůSOB UCHOVÃVÃNÃ


Uchovávejte v původním obalu


10. ZVLÃÅ TNà OPATŘENà PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÃCH LÉČIVÃCH PŘÃPRAVKÅ® NEBO ODPADU Z TAKOVÃCH LÉČIVÃCH PŘÃPRAVKÅ®, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léÄivo vraÅ¥te do lékárny


11. NÃZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTà O REGISTRACI


Helvetia Pharma a.s., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika


12. REGISTRAÄŒNà ČÃSLO(A)


Reg.Ä.: 44/184/08-C


13. ÄŒÃSLO Å ARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÃDEJ


Výdej léÄivého přípravku vázán na lékaÅ™ský pÅ™edpis.


15. NÃVOD K POUŽITÃ


16. Informace v Braillově písmu


OncoZol 2,5 mg


ÚDAJE UVÃDÄšNÉ NA VNITŘNÃM OBALU

BLISTR


1. NÃZEV LÉČIVÉHO PŘÃPRAVKU


OncoZol 2,5mg

potahované tablety

letrozolum


2. jméno držitele rozhodnutí o registraci


Helvetia Pharma a.s


3. datum ukonÄení použitelnosti


Použitelné do:


4. Äíslo Å¡arže


Číslo šarže: