Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oncozol 2,5 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls73280/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ONCOZOL 2,5 MG,

potahované tablety (letrozolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je OncoZol 2,5 mg a k čemu se používá?

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OncoZol 2,5 mg užívat?

3.    Jak se OncoZol 2,5 mg užívá?

4.    Možné nežádoucí účinky.

5.    Jak OncoZol 2,5 mg uchovávat?

6.    Další informace.

1. CO JE ONCOZOL 2,5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Co je Oncozol 2,5 mg a jak působí

OncoZol 2,5 mg obsahuje léčivou látku letrozol. Patří do skupiny látek nazývaných inhibitory aromatázy. Jedná se o hormonální (nebo také „endokrinní“) léčivý přípravek na léčbu rakoviny prsu. Růst rakoviny prsu je často podněcován estrogeny, což jsou ženské pohlavní hormony. OncoZol 2,5 mg snižuje množství estrogenu blokádou enzymu (“aromatázy”), který se podílí na produkci estrogenu, a proto může blokovat růst karcinomu prsu, k jejichž růstu je nezbytný estrogen. Následkem toho se zpomalí nebo zastaví růst nádorových buněk a/nebo jejich šíření do dalších částí těla.

K čemu se OncoZol 2,5 mg používá

OncoZol 2,5 mg se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po menopauze, tj. ukončení menstruace. Přípravek je užíván k prevenci návratu onemocnění. Může být použit jako první linie léčby před operací rakoviny prsu v případě, kdy není okamžitá operace vhodná nebo jako první linie léčby po operaci rakoviny prsu nebo jako následná léčba po předchozí pětileté léčbě tamoxifenem. OncoZol 2,5 mg se také používá k prevenci rozšíření nádoru prsu do ostatních částí těla u pacientek s pokročilým karcinomem prsu.

Jestliže máte nějaké otázky, jak OncoZol 2,5 mg účinkuje nebo proč Vám byl tento lék předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONCOZOL 2,5 MG UŽÍVAT

Pečlivě dodržujte všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte OncoZol 2,5 mg

-jestliže jste alergická na letrozol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 této informace),

-    jestliže doposud máte menstruaci, tj. ještě u Vás nenastala menopauza,

-    jestliže jste těhotná,

-    jestliže kojíte.

Jestliže se Vás některý z výše uvedených stavů týká, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři. Upozornění a opatření

Před užitím OncoZolu 2,5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

-jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,

-jestliže trpíte závažným onemocněním jater

-jestliže jste měla osteoporózu nebo zlomeniny kostí (viz také “Sledování během léčby OncoZolem 2,5 mg ” v bodě 3).

Pokud se na Vás jakákoli z těchto podmínek vztahuje, sdělte to svému lékaři. Váš lékař to během Vaší léčby OncoZolem 2,5 mg vezme do úvahy.

Děti a dospívající (do 18 let)

Děti a dospívající nesmí užívat tento přípravek.

Starší pacientky (ve věku 65 let a více)

Pacientky ve věku 65 let a více mohou užívat tento přípravek ve stejných dávkách jako ostatní dospělé pacientky.

Další léčivé přípravky a OncoZol 2,5 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nejsou na předpis.

Těhotenství, kojení a fertilita

OncoZol 2,5 mg můžete používat, jen pokud jste v menopauze. Nicméně se poraďte s Vaším lékařem o použití vhodné antikoncepce, protože stále ještě můžete během léčby OncoZolem 2,5 mg otěhotnět. Nesmíte užívat OncoZol 2,5 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože by to mohlo poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte závratě, jste unavená nebo se necítíte dobře, neřiďte ani neobsluhujte stroje do doby, kdy se opět budete cítit normálně.

OncoZol 2,5 mg obsahuje laktózu

OncoZol 2,5 mg obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

3. JAK SE ONCOZOL 2,5 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta OncoZolu 2,5 mg užívaná jednou denně. Užívejte OncoZol 2,5 mg každý den ve stejnou dobu, pomůže Vám to zapamatovat si, kdy si tabletu máte vzít.

Tableta může být užívána s jídlem nebo bez jídla. Polyká se celá a zapíjí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny.

Jak dlouho užívat OncoZol 2,5 mg

Pokračujte v užívání OncoZolu 2,5 mg každý den tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Je možné, že ho budete užívat měsíce nebo dokonce roky. Pokud máte nějaké otázky k době trvání Vaší léčby OncoZolem 2,5 mg, zeptejte se svého lékaře.

Sledování během léčby OncoZolem 2,5 mg

Tento lék máte užívat pouze pod přísným lékařským dohledem. Váš lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav, aby zjistil, zda léčba správně účinkuje.

OncoZol 2,5 mg může způsobit řídnutí nebo slábnutí Vašich kostí (osteoporózu) snížením hladin estrogenů ve Vašem těle. Váš lékař se může rozhodnout pro měření denzity Vašich kostí (způsob sledování osteoporózy) před, během a po léčbě.

Jestliže jste užil(a) více OncoZolu 2,5 mg než jste měla

Jestliže jste užila více OncoZolu 2,5 mg nebo někdo jiný omylem užil Vaše tablety, okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo vyhledejte nemocnici. Vezměte si s sebou Vaše balení tablet. Může být třeba lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněla užít OncoZol 2,5 mg

Pokud je již téměř čas na užití Vaší příští dávky (např. za 2 nebo 3 hodiny), vynechanou dávku neužijte a vezměte si další dávku podle doby Vašeho pravidelného užívání.

Jinak užijte dávku, jakmile si vzpomenete a pak další dávku již v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat OncoZol 2,5 mg

Nepřestávejte užívat OncoZol 2,5 mg, dokud Vám lékař neřekne. Viz také bod výše „Jak dlouho se OncoZol 2,5 mg užívá”.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každé.

Většina nežádoucích účinků je obvykle mírná nebo středně závažná a obvykle vymizí během několika dnů nebo týdnů léčby.

Některé z těchto nežádoucích účinků, např. návaly horka, vypadávání vlasů nebo krvácení z pochvy, mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů ve Vašem těle.

Nebuďte znepokojena následujícím výčtem nežádoucích účinků. Je možné, že se u Vás žádný z nich neprojeví.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné:

Vzácné nebo méně časté nežádoucí účinky (tj. mohou postihnout 1 až 100 z každých 10 000 pacientek):

Slabost, ochrnutí nebo ztráta citlivosti nějaké části těla (především rukou nebo nohou), ztráta koordinace, nevolnost nebo potíže s mluvením nebo dýcháním (příznak mozkové poruchy, např. mrtvice).

Náhlá svíravá bolest na hrudi (příznak onemocnění srdce).

Potíže s dýcháním, bolest na hrudi, omdlévání, rychlý srdeční tep, modravé zabarvení kůže nebo náhlá bolest paže, nohy nebo chodidla (příznaky vzniku krevní sraženiny).

Otoky a zarudnutí podél žíly, která je mimořádně citlivá a případně bolestivá na dotek.

Vysoká horečka, zimnice nebo vředy na sliznici úst způsobené infekcemi (nedostatek bílých krvinek). Závažné přetrvávající neostré vidění.

Pokud se objeví některý z nich, ihned informujte svého lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás během léčby OncoZolem 2,5 mg objeví některý z následujících příznaků:

Otoky, zejména na obličeji a krku (příznaky alergické reakce).

Žlutá barva kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (příznaky zánětu jater). Vyrážka, zrudnutí kůže, puchýře na rtech, očních víčkách nebo ústech, olupování kůže, horečka (příznaky kožního onemocnění).

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto účinky mohou postihnout více než 10 z každého 100 pacientek.

Návaly horka

Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolemie)

Únava

Zvýšené pocení

Bolest kostí a kloubů (artralgie)

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 z každého 100 pacientek.

Kožní vyrážka Bolest hlavy Závratě

Malátnost (pocit celkové nevolnosti)

Poruchy trávicího ústrojí jako nevolnost, zvracení, porucha trávení, zácpa, průjem Zvýšení nebo ztráta chuti k jídlu Bolest svalů

Řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporóza) vedoucí v některých případech ke zlomeninám (viz také “Sledování během Vaší léčby Oncozolem“ viz. v bodě 3)

Otok paží, rukou, chodidel, kotníků (edém)

Deprese

Zvýšení tělesné hmotnosti

Vypadávání vlasů

Zvýšený krevní tlak (hypertenze)

Bolesti břicha Suchost kůže Vaginální krvácení

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky jsou méně časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 z každého 1000 pacientek.

Nervové poruchy, např. úzkost, nervozita, podrážděnost, ospalost, poruchy paměti, chorobná spavost, nespavost

Zhoršené vnímání, zvláště hmatové citlivosti Oční poruchy, např. rozmazané vidění, podráždění očí Bušení srdce, rychlý tep srdce Kožní onemocnění, např. svědění (kopřivka)

Poševní výtok nebo suchost pochvy Ztuhnutí kloubů (artritida)

Bolest na hrudi Horečka

Žízeň, porucha chuti, sucho v ústech

Suché sliznice Pokles tělesné hmotnosti

Infekce močových cest, zvýšená frekvence močení Kašel

Zvýšené hladiny enzymů

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.    JAK PŘÍPRAVEK ONCOZOL 2,5 MG UCHOVÁVAT?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek OncoZol 2,5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OncoZol 2,5 mg obsahuje

Léčivou látkou je letrozolum 2,5 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, mastek.

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, hyprolóza, mastek, bavlníkový olej, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý.

Jak přípravek OncoZol 2,5 mg vypadá a co obsahuje balení

Přípravek OncoZol 2,5 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

Přípravek OncoZol 2,5 mg je balen v PVC/Al blistru, který obsahuje 30 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Helvetia Pharma a.s., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika Výrobce

Helm AG, NordkanalstraBe 28, D-20097 Hamburg, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Helvetia Pharma a.s., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika

tel: +420 222 511 878

fax: +420 222 521 014

e-mail: info@helvetiapharma.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

26.4.2013

5/5