Příbalový Leták

Omisson Daily 2 Mg/0,03 Mg

Sp.zn.sukls111274/2016


Příbalová informace: informace pro uživatele

Omisson Daily 2 mg/0,03 mg potahované tablety

dienogestum/ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Omisson Daily a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omisson Daily užívat

3.    Jak se Omisson Daily užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Omisson Daily uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

•    Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

•    Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

•    Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

1. Co je Omisson Daily a k čemu se používá

Omisson Daily je kombinovaný hormonální přípravek, který zabraňuje otěhotnění u žen (kombinovaná perorální kontracepce, všeobecně též nazývaný jako „pilulka“).

Každá bílá tableta z 21 obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, jsou to progestogen (dienogest) a estrogen (ethinylestradiol).

7 zelených tablet neobsahuje léčivé látky a nazývají se placebo

U žen, u nichž díky zvýšenému účinku mužských pohlavních hormonů (tzv. „androgenů“) dochází k výskytu akné, pomáhá Omisson Daily zlepšit tento stav.

Omisson Daily se užívá k:

-    antikoncepci

-    léčbě středně závažného akné u žen, u nichž není důvod, který by jim zabraňoval užívat kombinovanou antikoncepci a zároveň u nich není lokální léčba účinná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omisson Daily užívat Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat Omisson Daily, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin, viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

Kdy byste neměla užívat Omisson Daily

Neměla byste užívat Omisson Daily, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

Neužívejte Omisson Daily:

•    pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

•    pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost, například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu, pro odolnost proti aktivovanému proteinu C nebo jinou poruchu krevní srážlivosti spojenou se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin, onemocnění srdeční chlopně nebo srdeční arytmie;

•    pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

•    pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

•    pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA -dočasné příznaky cévní mozkové příhody a následné poruchy jako je rozmazané vidění nebo svalová paralýza);

•    pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

-    těžký diabetes s poškozením krevních cév;

-    velmi vysoký krevní tlak;

-    velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

-    onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;

•    pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény doprovázený poruchami cítění, vnímání a/nebo pohyblivosti označovaný jako „migréna s aurou“.

•    pokud jste alergická na dienogest, ethinylestradiol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    pokud kouříte (viz bod 2 „Pilulka a cévní onemocnění“)

•    pokud máte nebo jste někdy měla zánět slinivky břišní (pankreatitidu) se závažnou poruchou metabolismu tuků

•    pokud trpíte, nebo jste někdy v minulosti trpěla onemocněním jater a pokud se hodnoty jaterních testů nevrátily k normálu (také v případě Dubin-Johnsonova nebo Rotorova syndromu)

•    pokud máte nebo jste někdy měla nádor jater (nezhoubný nebo zhoubný)

•    pokud máte nebo jste měla rakovinu nebo podezření na ni (např. prsu nebo děložní výstelky) ovlivněnou pohlavními hormony

•    pokud máte blíže neurčené poševní krvácení

•    pokud se bez důvodu nedostavilo krvácení z vysazení

Pokud máte závažný rizikový faktor nebo několik rizikových faktorů tvorby krevních sraženin, může to být kontraindikací pro užívání tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Omisson Daily se poraďte se svým lékařem.

Pokud u Vás při užívání přípravku Omisson Daily poprvé vyskytnou některá z onemocnění nebo stavů uvedených v odstavci "Kdy byste neměla užívat Omisson Daily", musíte ihned přestat užívat

Omisson Daily a poradit se se svým lékařem.

Okamžitě přerušte užívání přípravku Omisson Daily

•    pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná

•    pokud se vyskytly známky zánětu žil nebo krevních sraženin (viz též „Pilulka a cévní onemocnění“)

•    pokud Váš krevní tlak soustavně překračuje hodnoty 140/90 mmHg (lékař může zvážit možnost pokračovat v užívání pilulek za předpokladu, že se Vám hodnoty krevního tlaku vrátily k normálu při léčbě antihypertenzivy)

•    pokud je plánován chirurgický výkon (alespoň 4 týdny předem) nebo prodloužená imobilizace (snížená hybnost), (viz též „Pilulka a cévní onemocnění“)

•    pokud se poprvé objeví migréna, nebo pokud dochází k jejímu zhoršování

•    pokud máte neobvykle časté, přetrvávající nebo prudké bolesti hlavy, včetně bolestí hlavy, které se objeví náhle se známkami tzv. aury (problémy s pocity, vnímáním a/nebo pohybem)

•    pokud máte závažné bolesti v horní části břicha (viz též „Pilulka a rakovina“)

•    pokud Vám zežloutne pokožka nebo oční bělmo, máte hnědě zbarvenou moč nebo světle zbarvenou stolici (což je známo jako žloutenka), nebo Vás svědí pokožka po celém těle

•    pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) a pokud Vám náhle vzrostou hladiny krevního cukru

•    pokud trpíte poruchou tvorby krevního barviva (porfyrií) a tato se znovu objeví při užívání přípravku Omisson Daily.

Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání přípravku Omisson Daily

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

- pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "Krevní sraženiny“ (trombóza) níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“


Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Omisson Daily, měla byste také

informovat svého lékaře.

•    pokud trpíte onemocněním srdce nebo ledvin

•    pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

•    pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém);

•    pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin);

•    pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

•    pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie nebo jiná porucha metabolismu lipidů) nebo pozitivní rodinnou anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní);

•    pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte, nebo v případě jiné dlouhodobé imobilizace (viz bod 2 „Krevní sraženiny“);

•    pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Omisson Daily;

•    pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

•    pokud máte křečové žíly;

•    pokud trpíte poruchou krevního oběhu v rukou/chodidlech;

•    pokud máte krevní tlak vyšší než 140/90 mmHg;

•    pokud j ste v minulosti měla onemocnění j ater

•    pokud máte onemocnění žlučníku

•    pokud trpíte migrénou

•    pokud trpíte depresí

•    pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo vaše schopnost odbourávat glukosu je porušená (snížená tolerance vůči glukose). Užíváte-li Omisson Daily, bude Vám možná nutné změnit dávku požadovaného léčivého přípravku pro léčbu diabetu.

•    pokud kouříte (viz bod „Pilulka a cévní onemocnění“)

•    pokud trpíte epilepsií. Pokud se při užívání přípravku Omisson Daily zvýší počet epileptických záchvatů, mělo by se zvážit použití jiných antikoncepčních metod

•    pokud trpíte poruchou pohybu s rychlými, trhavými pohyby postihující především obličej, ruce a nohy, také známou jako „tanec svatého Víta“ (Sydenhamova chorea)

•    pokud trpíte nezhoubným nádorem svalové výstelky dělohy (děložní myom)

•    pokud trpíte určitou formou ztráty sluchu (otoskleróza)

•    pokud máte nadváhu

•    pokud je Vám 40 let nebo více.

Pilulka a cévní onemocnění KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je Omisson Daily zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Toto riziko je nejvyšší v prvním roce, kdy žena vůbec užívá „pilulky“ Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. Toto ucpání krevních cév může v 1 až 2 % případů skončit úmrtím.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

■    v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

■    v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE). Ucpání se může rovněž vyskytnout i v tepnách, tj. krevních cévách srdce nebo tepnách zásobujících mozek, kde vede ke vzniku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. Ucpání se také může vyskytnout v krevních cévách v játrech, střevech, ledvinách a očích.

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Omisson Daily je malé.

Výsledky epidemiologických studií neprokázaly zvýšené riziko při užívání tablet obsahujících kombinaci dienogest/ethinylestradiol ve srovnání s kombinovanou perorální antikoncepcí obsahující levonorgestrel.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho následujících známek nebo příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Cím pravděpodobně trpíte?

•    otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, zvláště doprovázený:

•    bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

•    zvýšenou teplotou postižené nohy

•    změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

•    náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání

•    náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve

•    ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání

•    těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

•    rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

•    těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení").

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

•    okamžitá ztráta zraku nebo

•    bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku

Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku)

•    bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

•    pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí

•    plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

•    nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha

•    pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě

•    extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

•    rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční záchvat

•    náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla

•    náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

•    náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

•    náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace

•    náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny

•    ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

•    otok a lehké zmodrání končetiny

•    těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní sraženiny blokující jiné

cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

•    Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

•    Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT).

•    Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.

•    Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Omisson Daily, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Omisson Daily je malé.

Z 10000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5 až 7 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Dosud není známo, jaké je riziko krevní sraženiny u přípravku Omisson Daily v porovnání s rizikem u kombinované hormonální antikoncepce obsahující levonorgestrel.

Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát

Asi 5-7 z 10000 žen

Ženy, které užívají Omisson

Není známo

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Omisson Daily je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují.

Vaše riziko je vyšší, pokud:

•    máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2);

•    někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve;

•    potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Omisson Daily přerušit na několik týdnů před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Omisson Daily, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat. Obvykle to bývá dva týdny poté, kdy jste schopná se opět normálně pohybovat. Pokud nebyla léčba přípravkem Omisson Daily ukončena včas, je nutné zvážit prevenci trombózy.

•    jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

•    pokud jste porodila před méně než několika týdny nebo po potratu v druhém trimestru těhotenství. Neexistuje jednotné stanovisko na vliv varikózních žil nebo zánětu povrchových žil (flebitida) na vznik nebo průběh žilní trombózy.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (>4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte

některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Omisson Daily ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Omisson Daily, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Omisson Daily je velmi malé, ale může se zvyšovat:

•    se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

   pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je Omisson Daily, je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

•    pokud máte nadváhu;

•    pokud máte vysoký krevní tlak;

•    pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody;

•    pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

•    pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

•    pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

•    pokud máte diabetes;

•    pokud trpíte specifickým onemocněním imunitního systému (systémový lupus erythematodes);

•    pokud máte krevní onemocnění, které způsobuje poškození ledvin (hemolyticko-uremický syndrom);

•    pokud trpíte chronickým zánětlivým onemocněním střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida);

•    v několika prvních týdnech po porodu.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno a tento přípravek nemůžete užívat.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Omisson Daily, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Pilulka a rakovina

Ve srovnání s ženami, které neužívají antikoncepční pilulky, bylo u žen, které je užívají, zjištěno mírně zvýšené riziko rakoviny prsu. Toto riziko se postupně snižuje poté, co ženy přestanou užívat pilulky, a po 10 letech již není mezi bývalými uživatelkami pilulek a ostatními ženami stejného věku žádný zjistitelný rozdíl.

Jelikož u žen mladších 40 let je výskyt rakoviny prsu vzácný, počet dalších případů u žen, které právě užívají nebo předtím užívaly antikoncepční pilulky, je malý ve srovnání s celkovým rizikem výskytu rakoviny prsu.

Několik studií naznačuje, že dlouhodobé užívání hormonálních kontraceptiv je rizikovým faktorem vzniku rakoviny děložního hrdla u žen, jejichž děložní hrdlo je infikováno zvláštním sexuálně přenosným virem (lidským papilomavirem). Není však dosud vysvětleno, do jaké míry je tento stav ovlivněn jinými faktory (např. rozdíly v počtu sexuálních partnerů nebo v použití bariérových metod antikoncepce).

Mohou se vyskytnout velmi vzácně benigní (nezhoubné), přesto však nebezpečné, nádory jater, které mohou prasknout a způsobit život ohrožující vnitřní krvácení. Pokud se u Vás objeví náhlá intenzivní bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Studie ukázaly zvýšené riziko vývoje hepatocelulárního karcinomu během dlouhodobého užívání pilulek. Tento typ rakoviny je však velmi vzácný.

Další onemocnění

Vysoký krevní tlak

U žen užívajících pilulky bylo hlášeno zvýšení krevního tlaku. Vysoký krevní tlak se častěji vyskytuje u starších uživatelek a během dlouhodobého užívání. Četnost vysokého krevního tlaku roste s obsahem progestogenu. Jestliže již trpíte nemocemi způsobenými vysokým krevním tlakem nebo jistými onemocněními ledvin, měla byste používat jinou metodu antikoncepce (prosím, poraďte se s lékařem; viz odst. „Kdy byste neměla užívat Omisson Daily“, „Okamžitě přerušte užívání přípravku Omisson Daily“ a „Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání přípravku Omisson Daily“).

Pigmentové skvrny

Ojediněle se mohou na kůži vyskytnout zlatavě hnědé skvrny (chloasma), a to zvláště u žen, u nichž se tyto skvrny již vyskytly během těhotenství. Ženy užívající „pilulky“, které mají tuto predispozici, by se proto měly vyhnout přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření (např. soláriu).

Vrozený angioedém (otok)

Jestliže trpíte vrozeným angioedémem, léky obsahující estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit jeho příznaky. Měla byste se ihned poradit s lékařem, jestliže si všimnete příznaků angioedému, jako např. otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtíže při polykání či kožní vyrážka spolu s dýchacími obtížemi.

Nepravidelné krvácení (krvácení mezi periodami)

Nepravidelné krvácení (špinění nebo krvácení mimo menstruační periodu) se může vyskytnout při užívání jakýchkoli antikoncepčních pilulek, zvláště během prvních několika měsíců užívání. Prosím, informujte lékaře, jestliže toto nepravidelné krvácení přetrvává i po třech měsících nebo pokud se objevují znovu poté, co jste měla pravidelné periody.

Některé uživatelky pilulek nemusí během přestávky v užívání mít krvácení z vysazení.

Je nepravděpodobné, že byste otěhotněla, užíváte-li Omisson Daily podle pokynů. Pokud jste však užívala Omisson Daily před první absencí krvácení z vysazení, v rozporu s pokyny, nebo jestliže jste neměla krvácení z vysazení podruhé, těhotenství musí být rozhodně vyloučeno předtím, než budete pokračovat v užívání přípravku Omisson Daily.

Poté, co přestanete s užíváním pilulek, může trvat poměrně dlouho, než se znovu obnoví normální cyklus.

Snížená účinnost

Kontracepční účinnost může být snížena, pokud opomenete užít tabletu, stejně jako v případech zvracení, onemocnění střev s těžkým průjmem nebo při současném užívání jiných léčivých přípravků. Pokud se Omisson Daily užívá současně s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou, doporučuje se použít další bariérová metoda antikoncepce (např. kondom), (viz „Další léčivé přípravky a Omisson Daily“).

Lékařské konzultace a vyšetření

Před užíváním přípravku Omisson Daily Vám lékař položí několik otázek ohledně Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Bude provedeno celkové vyšetření a gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů a buněčného stěru z děložního čípku. Musí být vyloučeno těhotenství. Pokud začnete užívat pilulky, budou se vyšetření provádět v pravidelných intervalech. Informujte prosím svého lékaře, pokud kouříte nebo užíváte další léčivé přípravky. Omisson Daily Vás nechrání proti infekci HIV ani proti dalším sexuálně přenosným onemocněním.

Další léčivé přípravky a Omisson Daily

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léčivé přípravky mohou mít vliv na hladinu přípravku Omisson Daily v krvi a mohou způsobit nižší účinek prevence otěhotnění nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Jedná se o následující léky:

•    přípravky ke zvýšení gastrointestinální motility (střevních pohybů - např. metoklopramid)

•    léčiva používaná k léčbě epilepsie, jako je hydantoin nebo fenytoin, barbituráty, barbexaklon, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát a felbamát

•    některá antibiotika k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)

•    určitá léčiva k léčbě HIV infekcí a hepatitidy C (tzv. inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jako je ritonavir, nevirapin, efavirenz) a jiných infekcí (griseofulvin)

•    určitá léčiva k léčbě narkolepsie, onemocnění nervového systému (modafinil)

•    rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Pokud užíváte některý z výše uvedených přípravků, měla byste kromě pilulek používat bariérovou antikoncepční metodu (kondom). V případě některých výše uvedených přípravků byste další antikoncepční metodu měla používat nejen během současného užívání přípravků, ale také, v závislosti na přípravku, dalších 7 až 28 dní po jeho vysazení. Pokud je to nezbytné, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže je nutné používat bariérovou metodu antikoncepce více dní, než kolik zbývá tablet v aktuálním blistru, má být užívání dalšího blistru započato bez obvyklého sedmidenního intervalu bez užívání tablet. Pokud je nezbytná dlouhodobá léčba některým z výše uvedených přípravků, požádejte lékaře o převedení na nehormonální antikoncepční metodu.

Užívání následujících přípravků ve stejnou dobu jako Omisson Daily může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků:

•    paracetamol (užívaný proti bolesti a horečce)

•    kyselina askorbová (vitamin C)

•    atorvastatin (užívaný ke snížení krevních tuků)

•    troleandomycin (antibiotikum)

•    imidazolové protiplísňové přípravky (užívané proti plísňovým onemocněním), jako je flukonazol

•    indinavir (užívaný k léčbě HIV infekce).

Užívání přípravku Omisson Daily současně s jinými léčivými přípravky může ovlivnit způsob účinku těchto léčivých přípravků:

•    cyklosporin (užívaný k potlačení imunity)

•    teofylin (užívaný k léčbě astmatu)

•    glukokortikoidy (např. kortison)

•    některé benzodiazepiny (určitá antidepresiva), jako je diazepam, lorazepam

•    klofibrát (užívaný ke snížení krevních tuků)

•    paracetamol (užívaný k léčbě bolesti a horečky)

•    morfin (užívaný k tlumení velmi silné bolesti)

•    lamotrigin (užívaný k léčbě epilepsie).

Čtěte také příbalové informace současně předepsaných léčivých přípravků.

Diabetes mellitus

U žen s cukrovkou může být změněna potřebná dávka léčivého přípravku snižujícího krevní cukr (např. inzulinu).

Laboratorní testy

Pokud potřebujete vyšetření krve, informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte perorální antikoncepci, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů, včetně hodnot jaterních testů, testů funkce kůry nadledvin, ledvin a štítné žlázy i množství některých proteinů v krvi, jako jsou proteiny, které ovlivňují metabolismus lipidů (tuků), metabolismus sacharidů, srážení krve a fibrinolýzy. Tyto změny však obvykle zůstávají v normálním rozmezí.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte Omisson Daily během těhotenství. Před užíváním přípravku Omisson Daily si musíte být jistá, že nejste těhotná. Jestliže během užívání přípravku Omisson Daily otěhotníte, musíte okamžitě přestat přípravek užívat a poradit se s lékařem.

Kojení

Neužívejte Omisson Daily během kojení, protože může snížit tvorbu mateřského mléka, a malé množství léčivé látky může přecházet do mateřského mléka. Během kojení byste měla používat nehormonální antikoncepční metody.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Omisson Daily nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Omisson Daily obsahuje laktosu

Obě tablety, bílá (aktivní) i zelená (placebo) tohoto přípravku obsahují laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Omisson Daily užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neřekne jinak, je doporučená dávka 1 tableta přípravku Omisson Daily každý den.

Jak se Omisson Daily užívá?

Tabletu spolkněte celou a v případě potřeby zapijte tekutinou.

Pilulku užijte každý den přibližně ve stejnou dobu.

Nezaměňujte tablety: nejdříve užívejte jednu bílou tabletu denně po dobu 21 dnů a pak jednu zelenou tabletu denně posledních 7 dnů. Další den začnete užívat nový blistr (21 bílých a 7 zelených tablet). Mezi dvěma blistry není žádný interval bez užívání tablet (žádná mezera).

Vzhledem k odlišnému složení tablet je nutné začít první tabletou v levém horním rohu blistru a pak užívat tablety každý den. Pro správné pořadí užívaných tablet sledujte směr šipek na blistru, dokud nespotřebujete všechny tablety.

Příprava blistru

Abychom vám pomohli vzpomenout si vzít antikoncepci, každý blistr přípravku Omisson Daily je dodáván se samolepícími denními štítky, označenými sedmi dny v týdnu. Musíte znát den v týdnu, kdy se chystáte začít užívat tablety.

Zvolte štítek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například, pokud začínáte užívat ve středu, použijte štítek, který začíná „ST“. Nalepte štítek podél horní hrany pouzdra přes nápis “Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, aby byl první den nad tabletou označenou „Start“.

Teď máte nad každou tabletou uvedený den v týdnu a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala. Šipky ukazují pořadí užívání tablet. Je důležité každý den tabletu užít.

Během 7 dnů, kdy užíváte zelené tablety placeba (placebové dny), by se mělo dostavit krvácení (tzv. krvácení z vysazení). To obvykle začíná druhý nebo třetí den po užití poslední bílé aktivní tablety přípravku Omisson Daily. Další blistr přípravku Omisson Daily byste měla začít užívat ihned po užití poslední zelené tablety, nezávisle na tom, zda krvácení již skončilo nebo ještě nikoli. To znamená, že každý blistr byste měla načínat vždy ve stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Pokud budete Omisson Daily užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním také během 7 dnů, kdy užíváte tablety placeba.

Kdy máte začít užívat Omisson Daily?

Pokud jste předešlý měsíc neužívala antikoncepční tablety:

Začněte užívat Omisson Daily první den menstruace: tj. první den menstruačního cyklu.

Jestliže budete dodržovat pokyny, bude Vás Omisson Daily chránit před nechtěným početím od prvního dne léčby.

Pokud s užíváním začnete mezi 2. a 5. dnem, je nutné během prvních 7 dnů užívání používat navíc bariérovou kontracepční metodu.

Pokud přecházíte z jiné pilulky (obsahující dvě hormonální látky), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti na Omisson Daily:

-    Jestliže jste předtím užívala pilulky, u kterých je přestávka v užívání jednou za měsíc poté, co jste užila poslední pilulku, začněte užívat Omisson Daily následující den po skončení přestávky v užívání předchozího druhu antikoncepčního přípravku.

-    Jestliže jste předtím užívala pilulky, u kterých balení pro cyklus obsahuje pilulky s účinnými látkami i bez nich (tj. neměla jste žádné přestávky v užívání), začněte užívat Omisson Daily den poté, co jste si vzala poslední pilulku neobsahující účinné látky. Jestliže si nejste jistá, která pilulka je poslední neaktivní pilulkou, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Jestliže jste předtím používala vaginální kroužek nebo náplast, začněte užívat Omisson Daily den po skončení obvyklé přestávky v používání vaginálního kroužku nebo náplasti.

Jestliže přecházíte na Omisson Daily z pilulky obsahující pouze progesteron (známý jako minipilulka): Můžete přestat užívat minipilulku kterýkoli den si přejete. Začněte užívat Omisson Daily následující den. Během prvních 7 dnů byste měla používat ještě další, nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom).

Jestliže přecházíte na Omisson Daily z injekčních přípravků (tzv. tříměsíční injekce), implantátů nebo nitroděložního tělíska:

Užívání přípravku Omisson Daily zahajte v den, kdy má být aplikována další injekce, resp. V den, kdy je odstraněn implantát nebo tělísko. Během prvních 7 dnů byste měla používat ještě další, nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom).

Pokud jste porodila, ale nekojíte své dítě:

Zahajte užívání přípravku Omisson Daily ne dříve než za 21 až 28 dnů po porodu. Během prvních 7 dnů byste měla používat ještě další, nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom).

Pokud jste před zahájením užívání tablet měla pohlavní styk, musíte vyloučit těhotenství nebo počkat na první menstruační krvácení.

Během kojení:

Pokud kojíte a chcete začít užívat Omisson Daily, poraďte se se svým lékařem (viz "Těhotenství a kojení").

Jestliže jste prodělala samovolný nebo umělý potrat

Pohovořte se svým lékařem o možnostech užívání přípravku Omisson Daily.

Doba trvání užívání

Omisson Daily může být užíván tak dlouho, dokud je hormonální metoda antikoncepce žádoucí a za předpokladu, že neexistují žádná zdravotní rizika, která by bránila jeho užívání (viz „Kdy byste neměla užívat Omisson Daily“ a „Přestaňte okamžitě užívat Omisson Daily“. Doporučuje se jako nezbytné provádět pravidelné lékařské kontroly (viz „Lékařská vyšetření“).

Jestliže jste užila více přípravku Omisson Daily, než jste měla

Pokud jste požila více tablet, než jste měla, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možnými příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení (obvykle po 12 až 24 hodinách, může přetrvávat i několik dní), citlivost prsou, stupor (ztuhlost), bolesti břicha, ospalost/únava; u dívek nebo žen se může vyskytnout slabé poševní krvácení. Pokud jste požila poměrně velké množství, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít Omisson Daily

Zelené tablety ve čtvrté řadě blistru jsou tablety s placebem. Pokud si zapomenete vzít jednu z těchto zelených tablet, nebude to mít žádný vliv na spolehlivost tohoto přípravku. Vyhoďte zapomenutou tabletu placeba.

Pokud zapomenete bílé, aktivní tablety (tablety z 1., 2. nebo 3. řady), musíte provést následující kroky:

-    Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, antikoncepční účinek přípravku Omisson Daily je stále zachován. Užijte zapomenutou tabletu, jakmile se opomenutí uvědomíte, a další tablety užívejte v obvyklou dobu.

-    Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, antikoncepční účinek již není déle zajištěn. Pokud se během prvních dnů užívání zelených tablet (užívání placeba), neobjeví žádné krvácení, můžete být těhotná. V tomto případě před zahájením užívání tablet z nového blistru kontaktujte svého lékaře.

Obecně mají být vzaty v úvahu dvě skutečnosti:

-    Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na období delší než 7 dnů

-    Aby mohla být zajištěna dostatečná kontracepční ochrana, je nezbytné užívat tablety bez přerušení 7 dnů


Pokud jste zapomněla užít tabletu, postupujte podle níže uvedených pokynů:

Pokud jste zapomněla užít 1 tabletu v 1. týdnu:

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom). Pokud jste měla pohlavní styk v době 7 dní před vynecháním tablety, je třeba vzít úvahu, že jste mohla otěhotnět. Čím blíže je opomenutí k pravidelnému intervalu bez užívání tablet, tím je riziko otěhotnění větší.

Pokud jste zapomněla užít 1 tabletu ve 2. týdnu:

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Za předpokladu, že jste v 7 dnech přecházejících zapomenutí tablety užívala tablety správně, je antikoncepční ochrana zachována a není třeba používat další antikoncepční opatření. Pokud tomu tak není nebo pokud jste zapomněla užít více než 1 tabletu, je během následujících 7 dní doporučeno používat navíc nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom).

Pokud jste zapomněla užít 1 tabletu ve 3. týdnu:

Vzhledem k nadcházejícímu 7dennímu intervalu bez užívání tablet nemůže být antikoncepční účinnost dále zajištěna. Antikoncepční účinnost je však možné zajistit úpravou užívání tablet. Pokud jste v 7 dnech přecházejících zapomenutí tablety užívala tablety správně a budete-li se řídit jednou z možností níže, nemusíte používat další antikoncepční opatření. Pokud tomu tak není, řiďte se první možností a během následujících 7 dní používejte navíc nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom).

Možnost č. 1: Užijte poslední zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího blistru začněte užívat hned po užití poslední tablety z blistru současného, takže mezi dvěma blistry nebude interval užívání zelených tablet. V tomto případě budete mít krvácení z vysazení (menstruaci) pravděpodobně až po využívání druhého blistru, ale v době užívání tablet se může objevit krvácení z průniku nebo špinění. nebo

Možnost č. 2: Můžete okamžitě ukončit užívání bílých tablet ze současného blistru a začít s užíváním zelených tablet (ode dne, kdy jste zapomněla užít tabletu); potom pokračujte v užívání bílých tablet z dalšího blistru. Pokud chcete začít užívat tablety z nového blistru v obvyklý den v týdnu, můžete interval užívání zelených tablet placeba příslušně zkrátit.

Pokud jste ze současného blistru zapomněla užít více než 1 bílou tabletu:

Pokud jste ze současného blistru zapomněla užít více než 1 bílou tabletu přípravku Omisson Daily, antikoncepční účinek již není déle zajištěn.

Riziko otěhotnění je úměrné počtu vynechaných tablet a stoupá, čím blíže k pravidelnému intervalu užívání zelených tablet byla tableta zapomenuta. Do výskytu dalšího obvyklého krvácení z vysazení používejte navíc bariérovou antikoncepční metodu (např. kondom). Pokud se po doužívání tablet ze současného blistru neobjeví během obvyklého intervalu užívání zelených tablet krvácení z vysazení, můžete být těhotná. V tomto případě před zahájením užívání z dalšího blistru kontaktujte svého lékaře.

Pokud zvracíte nebo máte průjem

Máte-li trávicí obtíže jako zvracení nebo průjem během 4 hodin po užití tablety, léčivé látky z tablety nemusí být Vaším tělem zcela vstřebány. V tomto případě je třeba postupovat jako při zapomenutí užití tablety po dobu kratší než 12 hodin. Pokud nechcete měnit obvyklý způsob užívání tablet, užijte příslušnou tabletu z náhradního blistru. Pokud zažívací problémy přetrvávají nebo se znovu objeví během několika dnů, používejte bariérovou metodu antikoncepce (nap. kondom) a informujte svého lékaře.

Pokud chcete oddálit menstruaci

Pokud chcete oddálit nástup krvácení, začněte užívat tablety přípravku Omisson Daily z druhého blistru ihned po ukončení užívání tablet z blistru současného, bez užívání zelených tablet placeba. Krvácení může být oddáleno na tak dlouho, jak si přejete, nejdéle však do konce užívání tablet z druhého blistru. Během užívání tablet z druhého blistru může často nastat krvácení z průniku nebo špinění. V pravidelném užívání přípravku Omisson Daily poté pokračujte po obvyklém intervalu užívání zelených tablet placeba.

Pokud jste přestala užívat Omisson Daily

Omisson Daily můžete přestat užívat, kdykoli chcete. Pokud nechcete ihned otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Omisson Daily, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omisson Daily užívat“. Prosím, je-li to nezbytné, poraďte se ihned se svým lékařem.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit při užívání přípravku Omisson Daily:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

-    bolest hlavy

-    bolest prsou zahrnující nepříjemný pocit na prsou a citlivost prsou Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

-    zánět pohlavních orgánů (vaginitida/vulvovaginitida), plísňové infekce pochvy (kandidóza, vulvovaginální infekce)

-    zvýšení chuti k j ídlu

-    depresivní nálada

-    vertigo (závrať)

-    migréna

-    vysoký nebo nízký krevní tlak, ve vzácných případech nárůst diastolického krevního tlaku (nižší hodnota krevního tlaku)

-    bolest břicha (včetně bolesti v horní a dolní části břicha, břišního dyskomfortu/nadýmání)

-    nevolnost, zvracení nebo průjem

-    akné

-    ztráta vlasů (alopecie)

-    kožní vyrážka (včetně skrvnité kožní vyrážky)

-    svědění (v některých případech i celého těla)

-    nepravidelné krvácení včetně silného krvácení (menoragie), slabého krvácení (hypomenorea), méně častého krvácení (oligomenorea) a absence krvácení z vysazení (amenorea)

-    špinění (vaginální a děložní krvácení)

-    bolestivá menstruace (dysmenorea) a pánevní bolest

-    zvětšení prsou včetně otoku, prsní edém

-    poševní výtok

-    cysty na vaj ečnících

-    vyčerpání včetně slabosti, únavy a celkové indispozice

-    změny hmotnosti (nárůst, pokles nebo kolísání)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

-    zánět vej covodů nebo vaj ečníků

-    zánět děložního krčku (cervicitis)

-    zánět močových cest, zánět močového měchýře (cystitis)

-    zánět prsou (mastitida)

-    plísňové infekce    (např. kandida), virové    infekce, opary

-    chřipka, bronchitida, zánět horních cest dýchacích, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)

-    astma

-    zrychlené dýchání (hyperventilace)

-    benigní růst v děloze (myom)

-    benigní růst tukové tkáně prsou (lipom    prsou)

-    anémie

-    alergické reakce (hypersenzitivita)

-    maskulinizace (virilismus)

-    ztráta chuti k jídlu (anorexie)

-    deprese, změny nálady, podrážděnost, agresivita

-    nespavost, poruchy spánku

-    poruchy oběhu krve    v mozku nebo    srdci, mrtvice

-    dystonie (svalová porucha způsobující např. abnormální postoj)

-    suché nebo podrážděné oči

-    poruchy vidění

-    náhlá ztráta sluchu, poškození sluchu

-    tinnitus

-    poruchy rovnováhy

-    zrychlená srdeční frekvence

-    škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

o v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza); o v plících (tj. plicní embolie); o    srdeční záchvat;

o    cévní mozková příhoda;

o    příznaky malé cévní mozkové    příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA);

o    krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).

-    zánět žil (flebitida, tromboflebitida)

-    křečové žíly, onemocnění nebo bolest žil

-    závratě nebo omdlévání při vstávání ze sedu nebo lehu (ortostatická hypotenze)

-    návaly horka

-    zánět sliznice žaludku (gastritida), zánět střeva (enteritida)

-    zažívací potíže (dyspepsie)

-    kožní reakce/poruchy, včetně alergických reakcí, neurodermatitida/atopická dermatitida, ekzém, zarudnutí a podráždění kůže (psoriasis)

-    silné pocení

-    zlatohnědé pigmentové skvrny (tzv. těhotenské skvrny), zvláště na obličeji (chloasma), poruchy pigmentu/zvýšení pigmentace

-    mastná kůže (seborea)

-    lupy

-    zvýšené ochlupení (hirsutismus)

-    pomerančová kůže (celulitida)

-    pavoučkový névus (skvrna s červeným středem, ze které vycházejí červené žilky připomínající pavoučí síť)

-    bolest zad, bolest hrudníku

-    dyskomfort svalů a kostí, bolest svalů (myalgie), bolest v pažích a nohou

-    cervikální dysplazie (abnormální růst buněk na povrchu děložního krčku)

-    bolest nebo cysty ve vejcovodech    a vaječnících

-    prsní cysty, benigní výrůstky prsní tkáně (fibrocystické onemocnění), otok tkáně mimo prsa (nadbytečná prsa)

-    bolest při pohlavním styku

-    sekrece prsních žláz, výtok z prsou

-    menstruační poruchy

-    otok okrajových částí    těla    (zadržování    tekutin)

-    onemocnění podobné    chřipce, záněty,    horečka

-    zvýšená hladina triglyceridů a cholesterolu v krvi (hypertriglyceridémie, hypercholesterolémie)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

-    zvýšení nebo snížení pohlavní    touhy (libida),

-    nesnášenlivost kontaktních čoček,

-    kopřivka,

-    bolestivé, červené bulky pod kůží (erythema nodosum nebo multiforme).

Pokud trpíte hereditárním angioedémem, mohou léky obsahující estrogen způsobit nebo zhoršit příznaky angioedému (viz bod 2 "Upozornění a opatření").

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Omisson Daily uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co Omisson Daily obsahuje

Balení přípravku Omisson Daily obsahuje 21 bílých aktivních tablet v 1., 2. a 3. řadě blistru a 7 zelených tablet placeba ve 4. řadě.

Aktivní tablety:

-    Léčivými látkami jsou dienogestum a ethinylestradiolum. Jedna bílá aktivní tableta obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

-    Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy (60,90 mg), magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon

K30.

Potahová vrstva tablety: hypromelosa 2910, makrogol a oxid titaničitý (E171).

Tablety placeba:

Jádro tablety: monohydrát laktosy (55,50 mg), magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová vrstva tablety: hypromelosa 2910, triacetin, polysorbát, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu a žlutý oxid železitý (E172).

Jak Omisson Daily vypadá a co obsahuje toto balení

Aktivní tablety jsou bílé, kulaté, potahované tablety.

Tablety placeba jsou zelené, kulaté, potahované tablety.

Omisson Daily je dostupný v baleních 28, 3x28 a 6x28 potahovaných tablet (21 aktivních tablet a 7 tablet placeba). Balení blistrů může být dodáváno s pouzdrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008 - Navatejera, León Španělsko

Egis Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bokényfoldi út 118-120.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Omisson    Daily    2 mg/0,03    mg

Maďarsko    Omisson    Daily    0,03    mg/2    mg, filmtabletta

Německo    Omisson    Daily    0,03    mg/2    mg, Filmtabletten

Polsko    Omisson    Daily

Slovenská republika Omisson Daily

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.6.2016

Stránka 17 z 17