Příbalový Leták

Omisson 2 Mg/0,03 Mg

Sp.zn.sukls111271/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Omisson 2 mg/0,03 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky: dienogestum, ethinylestradiolum

Jedna potahovaná tableta obsahuje: dienogestum 2,0 mg ethinylestradiolum 0,03 mg

Pomocná látka se známým účinkem monohydrát laktosy (60,90 mg)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílá, kulatá, potahovaná tableta o průměru přibližně 5,0 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

-    Hormonální kontracepce.

-    Léčba středně závažné akné u žen, které nemají kontraindikaci pro užívání perorální kontracepce a u kterých lokální léčba nebyla účinná.

Rozhodnutí předepsat přípravek Omisson by mělo být provedeno po zvážení jednotlivých současných rizikových faktorů ženy, zvláště rizikových faktorů pro žilní tromboembolismus (VTE), a toho, jaké je riziko VTE u přípravku Omisson v porovnání s dalšími přípravky CHC (viz body 4.3 a 4.4).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Jedna potahovaná tableta přípravku Omisson se užívá 21 po sobě následujících dnů.

Tablety se užívají každý den přibližně ve stejnou dobu. Užívají se vcelku a zapíjejí se podle potřeby tekutinou.

První užívaná tableta se vyjme z blistru označeného zkratkou aktuálního dne v týdnu (např. „PO“ pro pondělí).

Tablety se dále užívají v pořadí naznačeném šipkami, dokud není blistr prázdný. Během sedmidenního intervalu bez užívání tablet, jenž následuje po 21 dnu užívání, dojde ke krvácení z vysazení, které obvykle začíná 2 až 4 dny po užití poslední tablety.

Po sedmidenní přestávce pokračuje užívání tablet z dalšího blistru, bez ohledu na to, zda již krvácení z vysazení skončilo či nikoli.

Kontracepční ochrana přetrvává i během sedmidenního intervalu bez užívání tablet.

Jak zahájit užívání přípravku Omisson

•    Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce v předchozím měsíci

Užívání přípravku Omisson se zahájí první den přirozeného menstruačního cyklu ženy (tj. první den menstruačního krvácení). Při správném užívání poskytuje přípravek Omisson kontracepční ochranu od prvního dne užívání.

Pokud je užívání tablet zahájeno během 2. až 5. dne, doporučuje se během prvních 7 dnů navíc použít bariérovou metodu kontracepce.

•    Přechod z jiné kombinované hormonální kontracepce (kombinovaná perorální kontracepce, vaginální kroužek, transdermální náplast):

V    závislosti na typu předchozí užívané kombinované hormonální kontracepce zahájí žena užívání přípravku Omisson buď den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet, nebo po období užívání neaktivních tablet předchozí kombinované hormonální kontracepce.

V    případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti by měla žena zahájit užívání přípravku Omisson v den následující po uplynutí intervalu bez použití kroužku nebo náplasti.

•    Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestogen (minipilulka, implantát, injekce) nebo nitroděložního pesaru:

Pokud žena užívala minipilulky, může být převedena v kterýkoli den v týdnu, který jí vyhovuje; při přechodu z implantátu nebo nitroděložního pesaru musí užívání přípravku Omisson zahájit v den jejich vyjmutí; při přechodu z injekční formy má být užívání zahájeno v období další plánované injekce. Ve všech případech se během prvních 7 dnů doporučuje navíc použít nehormonální metodu kontracepce (bariérovou metodu).

•    Po potratu v prvním trimestru může žena zahájit užívání přípravku Omisson okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření.

•    Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru (pro používání v období kojení, viz bod 4.6).

Vzhledem ke zvýšenému riziku tromboembolických příhod v období těsně po porodu by užívání perorální kontracepce nemělo zahájeno dříve než 21. až 28. den po porodu u žen, které nekojí, nebo po potratu v druhém trimestru. Během prvních 7 dnů užívání má být navíc použita nehormonální (bariérová) metoda kontracepce. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před zahájením užívání přípravku Omisson vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

Délka užívání

Přípravek Omisson může být užíván tak dlouho, dokud je požadována hormonální kontracepce a pokud užívání nezabraňují žádná zdravotní rizika (viz bod 4.4.4 Lékařské vyšetření/konzultace)

Postup při vynechání tablet

Pokud není přípravek Omisson užíván pravidelně, může být kontracepční účinnost snížena.

Pokud žena zapomene užít pouze jednu tabletu, ale neopozdí se o více než 12 hodin oproti běžnému času užití, není kontracepční ochrana narušena. Může pokračovat v užívání dalších tablet v běžném čase.

Pokud se při užití tablety opozdí o více než 12 hodin, kontracepční ochrana již není déle zajištěna. Čím blíže je při opomenutí tablety interval bez užívání tablet, tím je větší riziko, že žena otěhotní.

Pokud se v případě opomenutí tablety neobjeví běžné krvácení z vysazení, musí být před zahájením užívání tablet z dalšího blistru vyloučeno těhotenství.

Při vynechání tablet je třeba se řídit dvěma následujícími základními pravidly:

1.    Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 7 dnů

2.    K dosažení odpovídající suprese hypothalamo-hypofyso-ovariální osy je třeba 7 dnů nepřerušeného užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení:

Žena užije zapomenutou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklém čase. Během následujících 7 dnů je nutno použít navíc nehormonální kontracepční metodu.

Pokud byla vynechána jenom jedna tableta během druhého týdne, nejsou další kontracepční opatření nutná.

Pokud žena vynechala více než jednu tabletu, měla by navíc užívat nehormonální kontracepční metodu, a to do té doby, dokud se neobjeví krvácení z vysazení.

1.    Pokud je mezi vynechanou tabletou a poslední tabletou v blistru méně než 7 dnů, zahájí žena užívání z nového blistru den poté, co užije poslední tabletu z předešlého blistru (nebude následovat sedmidenní interval bez užívání tablet). Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání druhého blistru. Během užívání však často dochází ke špinění nebo krvácení z průniku.

2.    Ženě lze také poradit, aby přerušila užívání stávajícího blistru, a zahájila tak interval bez užívání tablet. Tím vznikne interval 7 dnů bez užívání tablet včetně dnů, kdy byly tablety vynechány, a následuje užívání dalšího blistru.

Postup v případě zvracení nebo průjmu

Jestliže během 4 hodin po užití přípravku Omisson dojde ke zvracení, nemusí dojít k úplnému vstřebání aktivních látek a je třeba použít další kontracepční opatření. Měla by se dodržovat stejná doporučení jako v případě jedné vynechané tablety (viz též bod 4.2.4). Pokud žena nechce změnit obvyklý způsob užívání tablet, musí si vzít náhradní tabletu z dalšího blistru. V případě přetrvávajících nebo opakujících se gastrointestinálních komplikací je nutné navíc používat nehormonální metodu kontracepce a vyhledat lékaře.

Oddálení krvácení z vysazení

Přeje-li si žena oddálit krvácení, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího blistru přípravku Omisson bez intervalu bez užívání tablet. Krvácení z vysazení může být oddáleno na tak dlouho, jak si žena přeje, ne však déle než do konce užívání druhého blistru. Během tohoto období často dochází ke špinění nebo krvácení z průniku. Po normálním sedmidenním intervalu bez užívání tablet pak užívání přípravku Omisson pokračuje jako obvykle.

Způsob podání Perorální podání

4.3 Kontraindikace

Kombinovaná hormonální antikoncepce (CHC) by se neměla používat u následujících stavů.

•    Přítomnost nebo riziko žilního tromboembolismu (VTE)

o žilní tromboembolismus - současný žilní tromboembolismus (léčený pomocí antikoagulancií) nebo anamnéza VTE (např. hluboká žilní trombóza [DVT] nebo plicní embolie [PE])

o známá dědičná nebo získaná predispozice pro žilní tromboembolismus, jako je rezistence na APC (včetně faktoru V Leiden), deficit antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit proteinu S, jakákoli další trombogenní koagulopatie, trombogenní onemocnění chlopní nebo trombogenní srdeční arytmie

o velký chirurgický zákrok s déletrvající imobilizací (viz bod 4.4)

o vysoké riziko žilního tromboembolismu v důsledku přítomnosti více rizikových faktorů (viz bod 4.4);

•    Přítomnost nebo riziko arteriálního tromboembolismu (ATE)

o arteriální tromboembolismus - současný arteriální tromboembolismus, anamnéza arteriálního tromboembolismu (např. infarkt myokardu) nebo prodromální stav (např. angina pectoris); o cerebrovaskulární onemocnění - současná cévní mozková příhoda, anamnéza cévní mozkové příhody nebo prodromálního stavu (např. tranzitorní ischemická ataka, TIA); o známá hereditární nebo získaná predispozice k arteriálnímu tromboembolismu, jako je hyperhomocysteinémie a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupus antikoagulans);

o anamnéza migrény s fokálními neurologickými příznaky;

o vysoké riziko arteriálního tromboembolismu v důsledku vícečetných rizikových faktorů (viz bod 4.4) nebo přítomnosti jednoho závažného rizikového faktoru, jako je:

■    diabetes mellitus s cévními příznaky;

■    závažná hypertenze;

■    závažná dyslipoproteinémie.

-    kouření (viz bod 4.4)

-    pankreatitis nebo toto onemocnění    v anamnéze, bylo-li spojené se závažnou

hypertriglyceridémií

-    onemocnění jater nebo jeho přítomnost v anamnéze do doby, dokud nedojde k úpravě jaterních funkcí (včetně Dubin-Johnsonova a Rotorova syndromu)

-    existuj ící j aterní tumory nebo j ej ich výskyt v anamnéze

-    přítomnost pohlavními steroidy ovlivnitelných malignit (endometria nebo prsou) nebo podezření na ně

-    vaginální krvácení s nediagnostikovanou příčinou

-    amenorea s nediagnostikovanou příčinou

-    Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Přítomnost jednoho závažného rizikového faktoru nebo mnohonásobných rizikových faktorů pro venózní nebo arteriální onemocnění může být kontraindikací (viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Pokud jsou přítomna jakákoli onemocnění nebo rizikové faktory uvedené níže, měla by být vhodnost přípravku Omisson s ženou prodiskutována.

V případě zhoršení nebo prvního výskytu jakéhokoli z těchto stavů nebo rizikových faktorů by mělo být ženě doporučeno, aby kontaktovala svého lékaře, který stanoví, zda by měla užívání přípravku Omisson ukončit.

Důvody pro okamžité ukončení užívání přípravku Omisson (navíc ke kontraindikacím vyjmenovaným v bodě 4.3):

-    pokud uživatelka otěhotní nebo existuje podezření na těhotenství,

-    při prvních známkách flebitidy nebo známkách možné trombózy (včetně retinální trombózy), embolismu nebo infarktu myokardu (viz bod 4.4.3.1),

-    trvalé zvýšení krevního tlaku nad 140/90 mmHg. Jakmile dojde po nasazení antihypertenzní léčby k návratu k normálním hodnotám tlaku, je možné zvážit opětovné nasazení kombinované perorální kontracepce.

-    plánovaný chirurgický výkon (plánovaný alespoň 4 týdny předem) a/nebo delší mobilizace (např. po úrazech). Užívání tablet nemá být zahájeno dříve než dva týdny po kompletní remobilizaci,

-    migréna, která se objevila poprvé, nebo zhoršení migrény,

-    bolest hlavy objevující se v neobvyklé frekvenci, pokud je trvalá nebo závažná, nebo pokud se náhle rozvinou fokální neurologické symptomy (možné první příznaky mrtvice),

-    závažné bolesti v epigastriu, zvětšení jater nebo známky intraabdominálního krvácení (možné známky jaterního tumoru, viz bod 4.4),

-    rozvoj žloutenky, hepatitidy, generalizovaného pruritu, cholestázy stejně jako abnormálních hodnot jaterních testů. Steroidní hormony jsou u osob s poškozenou funkcí jater metabolizovány pomaleji.

-    akutní diabetes mellitus,

-    nový rozvoj nebo rekurence porfyrie.

Onemocnění/rizikové faktory, které vyžadují zvláštní lékařské sledování:

-    onemocnění srdce nebo ledvin, protože léčivá látka ethinylestradiol může způsobovat retenci tekutin,

-    superficiální flebitida, významně zvýšená tendence k varixům, periferní cirkulační onemocnění, protože může být spojeno s přítomností trombózy,

-    zvýšení krevního tlaku (na více než 140/90 mmHg),

-    porucha metabolismu tuků. U uživatelek s poruchou metabolismu tuků může ethinylestradiol (estrogenová složka přípravku Omisson) vést k výraznějšímu růstu plazmatických triglyceridů a následně k pankreatitidě, stejně jako k jiným komplikacím (viz též bod 4.3).

-    srpkovitá anémie,

-    onemocnění j ater v anamnéze,

-    onemocnění žlučníku,

-    migréna,

-    deprese. Je nutné vyšetřit, zda je deprese spojena s užíváním přípravku Omisson. Pokud je to nutné, je třeba používat jiné nehormonální kontracepční metody.

-    snížená glukosová tolerance/diabetes mellitus. Vzhledem k tomu, že perorální kontraceptiva mohou ovlivnit periferní inzulinovou rezistenci a glukosovou toleranci, požadavky na dávku inzulinu nebo jiných perorálních antidiabetik se mohou měnit.

-    kouření (viz bod 4.4.3),

-    epilepsie. Pokud během užívání přípravku Omisson dojde k nárůstu epileptických záchvatů, je třeba zvážit použití jiné kontracepční metody.

-    Sydenhamova chorea,

-    chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida),

-    hemolyticko-uremický syndrom,

-    děložní myom,

-    otoskleróza,

-    prodloužená imobilizace (viz též bod 4.4.1),

-    obezita

-    systémový lupus erythematosus,

-    ženy ve věku nad 40 let.

Závažné nežádoucí účinky kombinované perorální kontracepce

Užívání kombinované perorální kontracepce je spojeno se zvýšeným rizikem různých onemocnění, jako je infarkt myokardu, tromboembolismus, mrtvice nebo nádor jater. Riziko morbidity a mortality je dále zvýšeno přítomností dalších rizikových faktorů, jako je zvýšený krevní tlak, hyperlipidémie, nadváha a diabetes.

Kouření zvyšuje riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků hormonální kontracepce, z nichž některé mohou být závažné. Riziko se zvyšuje se zvyšujícím se věkem a intenzitou kouření. Ženy starší 30 let by během užívání hormonální kontracepce neměly kouřit. Ženy, které nezanechají kouření, mají používat jiné kontracepční metody (viz bod 4.3).

Tromboembolická onemocnění a jiná vaskulární onemocnění Riziko žilního tromboembolismu (VTE)

Užívání jakékoli kombinované hormonální antikoncepce (CHC) zvyšuje riziko žilního tromboembolismu (VTE) ve srovnání s jejím neužíváním. Přípravky, které obsahují levonorgestrel, norgestimát nebo norethisteron jsou spojovány s nejnižším rizikem VTE. Není zatím známo, jaká jsou rizika přípravku Omisson v porovnání s těmito přípravky s nižším rizikem. Rozhodnutí používat jakýkoli přípravek jiný než ten, který má nejnižší riziko VTE, by mělo být učiněno po diskusi se ženou, aby se zajistilo, že rozumí riziku VTE u přípravků kombinované hormonální antikoncepce, rozumí, jak její současné rizikové faktory toto riziko ovlivňují a že riziko VTE je nejvyšší v prvním roce užívání léku. Existují také některé důkazy, že riziko je zvýšené, když je CHC opětovně zahájena po pauze v užívání trvající 4 týdny nebo déle.

U žen, které neužívají CHC a nejsou těhotné, se asi u 2 z 10000 vyvine VTE v průběhu jednoho roku. U každé jednotlivé ženy však může být riziko daleko vyšší v závislosti na jejích základních rizikových faktorech (viz níže).

Epidemiologické studie u žen, které používají nízkou dávkou kombinované perorální antikoncepce (<50 ^g ethinylestradiolu) ukázaly, že z 10000 žen se přibližně u 6 až 12 vyvine VTE během jednoho roku.

Odhaduje se, že z 10000 žen, které používají CHC obsahující levonorgestrel se asi u 61 vyvine VTE během jednoho roku.

Omezené epidemiologické údaje naznačují, že riziko VTE u CHC obsahující dienogest může být podobné riziku u CHC obsahující levonorgestrel.

Tento počet VTE za rok je menší než počet očekávaný u žen během těhotenství nebo po porodu.

VTE může být fatální v 1-2 % případů.

1 Střední bod rozmezí 5 až 7 na 10000 WY (žen/roků) na základě relativního rizika pro CHC obsahující levonorgestrel oproti jejímu nepoužívání přibližně 2,3 až 3,6.

Extrémně vzácně byla hlášena trombóza u uživatelek CHC v dalších cévách, např. jaterních, mesenterických, renálních nebo retinálních žilách a tepnách.

Rizikové faktory VTE

Riziko žilních tromboembolických komplikací u uživatelek CHC se může podstatně zvyšovat u ženy, která má další rizikové faktory, zvláště pokud je přítomno více rizikových faktorů (viz tabulka). Omisson je kontraindikován, pokud má žena více rizikových faktorů, které pro ni představují vysoké riziko žilní trombózy (viz bod 4.3). Pokud má žena více než jeden rizikový faktor, je možné, že zvýšení rizika je vyšší než součet jednotlivých faktorů - v tomto případě by mělo být zváženo její celkové riziko VTE. Pokud je poměr přínosů a rizik považován za negativní, neměla by být CHC předepisována (viz bod 4.3).

Tabulka: Rizikové faktory VTE

Rizikový faktor

Poznámka

Obezita (index tělesné hmotnosti nad 30 kg/m2)

Při zvýšení BMI se významně zvyšuje riziko.

Zvláště důležité je zvážit, zda jsou také přítomny další rizikové faktory.

Prodloužená imobilizace, velký chirurgický zákrok, jakýkoli chirurgický zákrok na nohách a pánvi, neurochirurgický zákrok nebo větší trauma.

V těchto situacích je doporučeno ukončit používání/užívání náplasti/pilulky/kroužku (v případě plánovaného chirurgického výkonu minimálně 4 týdny předem) a nezahajovat užívání/používání do dvou týdnů po kompletní remobilizaci. Měla by se použít další antikoncepční metoda pro zabránění nechtěnému těhotenství.

Antitrombotická léčba by měla být zvážena, pokud Omisson nebyl předem vysazen.

Poznámka: dočasná imobilizace, včetně cestování letadlem >4 hodiny může být také rizikovým faktorem VTE, zvláště u žen s dalšími rizikovými faktory

Pozitivní rodinná anamnéza (žilní tromboembolismus kdykoli u sourozence nebo rodiče, zvláště v relativně nízkém věku např. do 50 let věku).

Pokud je suspektní hereditární predispozice, měla by být žena před rozhodnutím o používání jakékoli CHC odeslána k odborníkovi na konzultaci

Další onemocnění související s VTE

Zhoubné onemocnění, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie

Vyšší věk

Zvláště nad 35 let

Není žádná shoda o možné roli varixů a povrchové tromboflebitidy v nástupu nebo progresi žilní trombózy.

Zvýšené riziko tromboembolismu v těhotenství a zvláště během šestinedělí musí být zváženo (pro informaci o „Fertilita, těhotenství a kojení “ viz bod 4.6) nebo v případě potratu v druhém trimestru (viz též bod 4.2.).

Příznaky VTE (hluboké žilní trombózy a plicní embolie)

V případě příznaků by mělo být ženě doporučeno, aby vyhledala naléhavou lékařskou péči a informovala lékaře, že užívá CHC.

Příznaky hluboké žilní trombózy (DVT) mohou zahrnovat:

-    jednostranný otok nohy a/nebo chodidla nebo podél žíly v noze;

-    bolest nebo citlivost v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo

-    při chůzi;

-    zvýšenou teplotu postižené nohy, zarudnutí nebo změnu barvy kůže nohy.

Příznaky plicní embolie (PE) mohou zahrnovat:

-    náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání;

-    náhlý kašel, který může být spojený s hemoptýzou;

-    ostrou bolest na hrudi;

-    těžké točení hlavy nebo    závrať způsobené světlem;

-    rychlý nebo nepravidelný srdeční    tep.

Některé z těchto příznaků (např. „dušnost“, „kašel“) nejsou specifické a mohou být nesprávně interpretovány jako častější nebo méně závažné příhody (např. infekce dýchacího traktu).

Dalšími známkami cévní okluze mohou být: náhlá bolest, otok a světle modré zbarvení končetin, akutní břicho.

Pokud nastane okluze v oku, mohou se příznaky pohybovat od nebolestivého rozmazaného vidění, které může přejít do ztráty zraku. Někdy může nastat ztráta zraku téměř okamžitě.

Riziko arteriálního tromboembolismu (ATE)

Epidemiologické studie spojovaly používání CHC se zvýšeným rizikem arteriálního tromboembolismu (infarkt myokardu) nebo cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda). Arteriální tromboembolické příhody mohou být fatální.

Rizikové faktory ATE

Riziko arteriálních tromboembolických komplikací nebo cerebrovaskulární příhody u uživatelek CHC se zvyšuje u žen s rizikovými faktory (viz tabulka). Omisson je kontraindikován, pokud má žena jeden závažný rizikový faktor nebo více rizikových faktorů ATE, které pro ni představují riziko arteriální trombózy (viz bod 4.3). Pokud má žena více než jeden rizikový faktor, je možné, že zvýšení rizika je vyšší než součet jednotlivých faktorů - v tomto případě by mělo být zváženo její celkové riziko. Pokud je poměr přínosů a rizik považován za negativní, neměla by být CHC předepisována (viz bod 4.3).

Tabulka: Rizikové faktory ATE

Rizikový faktor

Poznámka

Vyšší věk

Zvláště nad 35 let

Kouření

Ženě by mělo být doporučeno, aby nekouřila, pokud chce používat CHC. Ženám ve věku nad 35 let, které dále kouří, by mělo být důrazně doporučeno, aby používaly jinou metodu antikoncepce.

Hypertenze

Obezita (index tělesné hmotnosti nad 30 kg/m2)

Při zvýšení BMI se významně zvyšuje riziko. Zvláště důležité u žen s dalšími rizikovými faktory

Pozitivní rodinná anamnéza (arteriální tromboembolismus kdykoli u sourozence nebo rodiče, zvláště v relativně nízkém věku např. do 50 let věku).

Pokud je suspektní hereditární predispozice, měla by být žena odeslána k odborníkovi na konzultaci před rozhodnutím o používání jakékoli CHC

Migréna

Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během používání CHC (což může být prodromální známka cévní mozkové příhody) může být důvodem okamžitého ukončení léčby

Další onemocnění související s nežádoucími cévními příhodami

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémie, chlopenní srdeční vada a fibrilace síní, dyslipoproteinémie a systémový lupus erythematodes.

Další onemocnění, u nichž mohou být zasaženy krevní cévy, jsou systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndrom a chronická zánětlivá střevní onemocnění (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida).

Příznaky ATE

V případě příznaků by mělo být ženě doporučeno, aby vyhledala naléhavou lékařskou péči a informovala lékaře, že užívá CHC.

Příznaky cévní mozkové příhody mohou zahrnovat:

-    náhlou necitlivost nebo slabost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla;

-    náhlé potíže s chůzí, závratě, ztrátu rovnováhy nebo koordinace;

-    náhlou zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním;

-    náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích;

-    náhlou, závažnou nebo prodlouženou bolest hlavy neznámé příčiny;

-    ztrátu vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu.

Dočasné příznaky naznačují, že se jedná o tranzitem! ischemickou ataku (TIA).

Příznaky infarktu myokardu (IM) mohou zahrnovat:

-    bolest, nepříjemný pocit, tlak, těžkost, pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí;

-    nepříjemný pocit vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže, žaludku;

-    pocit plnosti, poruchu trávení nebo dušení;

-    pocení, nauzeu, zvracení nebo závratě;

-    extrémní slabost, úzkost nebo dušnost;

-    rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Nádory

Rakovina prsu

Meta-analýza 54 epidemiologických studií ukázala, že existuje mírně zvýšené relativní riziko (RR=1,24) rakoviny prsu u žen, které v současné době užívají kombinovanou perorální kontracepci. Zvýšené riziko postupně mizí do deseti let po ukončení užívání kombinované perorální kontracepce. Protože je rakovina prsu u žen mladších 40 let vzácná, je zvýšený počet diagnóz rakoviny prsu žen, které v současné době užívají nebo užívaly kombinovanou perorální kontracepci, nízký ve srovnání s celkovým rizikem rakoviny prsu.

Karcinom děložního hrdla

Některé epidemiologické studie ukázaly, že dlouhodobé užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv (>5 let) ženami infikovanými lidským papilomavirem (HPV) představuje rizikový faktor pro rozvoj karcinomu cervixu. Nicméně dosud není jasné, do jaké míry je tento výsledek ovlivněn dalšími faktory (například rozdíly v počtu sexuálních partnerů nebo v používání bariérových kontracepčních metod) (viz též bod 4.4).

Jaterní tumory

Ve velmi vzácných případech byly u uživatelek kombinované perorální kontracepce hlášeny benigní jaterní adenomy. V ojedinělých případech vedly tyto tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající kombinovanou perorální kontracepci, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost hepatálního tumoru.

Studie prokázaly zvýšené riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu během dlouhodobého užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv. Tento tumor je však extrémně vzácný.

Ostatní stavy

Hypertenze

U žen užívajících kombinovanou perorální kontracepci bylo hlášeno zvýšení krevního tlaku, zvláště u starších žen a při dlouhodobém užívání. Studie ukázaly, že incidence hypertenze vzrůstá s obsahem progestinu. Ženám s anamnézou onemocnění způsobeného hypertenzí nebo s určitým renálním onemocněním má být doporučeno používání jiných kontracepčních metod (viz body 4.3 a 4.4).

Chloasma

Někdy se může objevit chloasma, a to zvláště u žen, které mají v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, které mají dispozici ke vzniku chloasmat, by se měly během užívání COC vyhnout slunění a expozici ultrafialovému záření.

Hereditární angioedém

U žen s hereditárním angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo zhoršit příznaky angioedému.

Nepravidelné krvácení

Při užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv se může objevit nepravidelné krvácení (špinění nebo krvácení z průniku), a to především během prvních měsíců užívání. Z toho důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů. Typ a dávka progestinu mohou hrát významnou roli. Pokud nepravidelné krvácení pokračuje nebo se objeví po období pravidelných cyklů, pak je třeba uvážit možnost nehormonální příčiny a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignity nebo těhotenství. Pokud jsou oba stavy vyloučeny, může žena pokračovat v užívání přípravku Omisson nebo přejít na jinou hormonální kontracepci. Intermenstruační krvácení může být indikátorem snížení kontracepční účinnosti (viz body 4.2 a 4.5).

U některých žen nemusí dojít během intervalu bez užívání tablet ke krvácení z vysazení. Pokud nebyl přípravek Omisson užíván před prvním vynechaným krvácením dle instrukcí uvedených v bodě 4.2 nebo nedošlo-li ke krvácení z vysazení dvakrát, je třeba před dalším užíváním přípravku Omisson vyloučit těhotenství.

Po ukončení užívání hormonální kontracepce může trvat relativně dlouho, než se u ženy obnoví normální menstruační cyklus.

Snížení účinnosti

Kontracepční účinnost přípravku Omisson může být snížena

-    pokud byly vynechány tablety (viz bod 4.2),

-    pokud došlo ke zvracení nebo průjmu (viz bod 4.2).

-    pokud byly zároveň užívány určité jiné léčivé přípravky (viz bod 4.5).

Pokud je současně užívána perorální kontracepce a rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované, je doporučeno používat doplňkovou nehormonální metodu kontracepce (viz bod 4.5).

Lékařské vyšetření/konzultace

Před prvním užíváním nebo znovuzahájením léčby přípravkem Omisson by měla být získána kompletní anamnéza (včetně rodinné anamnézy) a musí být vyloučeno těhotenství. Měl by se změřit krevní tlak a mělo by být provedeno tělesné vyšetření při zvážení kontraindikací (viz bod 4.3) a varování (viz bod 4.4) a během užívání kombinované perorální kontracepce má být pravidelně opakováno. Zvláště mají být provedena tato vyšetření:

měření krevního tlaku, vyšetření prsů, břicha, vnitřních i zevních pohlavních orgánů, včetně cervikální cytologie a patřičných laboratorních testů. Je důležité, aby byla žena upozorněna na informace o žilní a arteriální trombóze, včetně rizika přípravku Omisson v porovnání s dalšími typy CHC, na příznaky VTE a ATE, známé rizikové faktory a co by měla dělat v případě suspektní trombózy.

Žena by také měla být informována, aby si pečlivě přečetla příbalovou informaci pro uživatele a aby dodržovala uvedené instrukce. Frekvence a povaha vyšetření by měly být založeny na stanovených postupech a upraveny podle individuálních potřeb ženy.

Ženy by měly být informovány, že hormonální antikoncepce nechrání před infekcí HIV (AIDS) a dalšími sexuálně přenosnými chorobami.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli Omisson užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: mají být konzultovány odborné informace k současně užívaným lékům, aby byly zjištěny možné interakce.

Interakce dienogestu a ethinylestradiolu, léčivých látek přípravku Omisson, s ostatními léčivými přípravky mohou zvyšovat nebo snižovat sérové hladiny obou těchto pohlavních steroidů.

Snížené sérové koncentrace dienogestu/ethinylestradiolu mohou vést ke zvýšenému krvácení z vysazení, nepravidelnému krvácení a snížení kontracepční účinnosti přípravku Omisson; zvýšené sérové hladiny dienogestu/ethinylestradiolu mohou vést ke zvýšení frekvence a závažnosti nežádoucích účinků.

Účinky jiných léčivých přípravků na přípravek Omisson

Následující léčivé látky mohou snižovat sérové koncentrace pohlavních steroidů obsažených v přípravku Omisson

-    všechny léky, které zvyšují gastrointestinální motilitu (např. metoklopramid),

-    mohou se objevit interakce s léky, které indukují mikrosomální enzymy, což může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů a může vést ke krvácení z průniku a/nebo k selhání kontracepce.

Postup

Indukce enzymů může být pozorována již po několika dnech léčby. Maximální indukce enzymů je obvykle pozorována v průběhu několika týdnů. Po ukončení léčby může indukce enzymů přetrvávat po dobu okolo 4 týdnů.

Krátkodobá léčba

Ženy léčené léčivými přípravky, které indukují enzymy, by měly dočasně používat bariérovou kontracepční metodu nebo použít jinou kontracepční metodu navíc k COC. Bariérová metoda musí být použita po celou dobu souběžně podávaným lékem a následujících 28 dnů po ukončení léčby.

Pokud léčba zasáhne do období ukončení užívání tablet COC ze stávajícího blistru, pak by užívání z dalšího blistru COC mělo začít ihned po předchozím bez obvyklého intervalu bez užívání tablet.

Dlouhodobá léčba

Ženám, které dlouhodobě užívají léčivé látky, které indukují jaterní enzymy, by měla být doporučena nehormonální metoda antikoncepce.

V literatuře byly popsány následující interakce.

Látky zvyšující clearance COC (snižují účinnost COC indukcí enzymů), např.:

Barbituráty, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin, léky na HIV ritonavir, nevirapin a efavirenz a zřejmě také felbamát, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramát a přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Látky s variabilními účinky na clearance COC:

Mnoho kombinací inhibitorů HIV proteázy a nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy, včetně kombinací s inhibitory HCV může při současném podávání společně s COC zvýšit nebo snížit plazmatické koncentrace estrogenu nebo progestinů. Účinek těchto změn může být v některých případech klinicky významný.

Proto by měly být prostudovány informace o přípravku k souběžné léčbě HIV/HCV, aby byly identifikovány potenciální interakce, a příslušná doporučení. V případě jakýchkoliv pochybností by ženy léčené inhibitory proteázy nebo nenuklosidovými inhibitory reverzní transkriptázy měly navíc používat bariérovou metodu kontracepce.

Následující léčivé látky mohou zvyšovat sérové koncentrace pohlavních steroidů obsažených v přípravku Omisson

-    léčivé látky, které inhibují sulfonaci ethinylestradiolu ve střevní stěně, např. kyselina askorbová nebo paracetamol,

-    atorvastatin (zvyšuje AUC ethinylestradiolu o 20 %),

-    léčivé látky, které inhibují jaterní mikrosomální enzymy, jako je imidazol, antimykotika (např. flukonazol), indinavir nebo troleandomycin.

Účinky přípravku Omisson na jiné léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva mohou mít vliv na metabolismus jiných léčivých látek. Mohou buď jejich

plasmatické a tkáňové koncentrace zvýšit (např. cyklosporin) nebo snížit (např. lamotrigin).

-    inhibicí jaterních mikrosomálních enzymů a následným vzestupem sérové koncentrace léčivých látek, jako je diazepam (a některé další benzodiazepiny), cyklosporin, teofylin a glukokortikoidy,

-    indukcí jaterní glukuronidace a následnou redukcí sérových koncentrací např. klofibrátu, paracetamolu, morfinu, lorazepamu (a některých dalších benzodiazepinů) a lamotriginu.

Studie in vitro odhalily, že dienogest v relevantních koncentracích neinhibuje enzymy cytochromu

P450, což znamená, že se v tomto ohledu neočekávají žádné lékové interakce.

Je třeba zkontrolovat SPC předepsaných léčivých přípravků kvůli možným interakcím s přípravkem

Omisson.

Kvůli ovlivnění glukosové tolerance mohou být změněny požadavky na inzulín nebo perorální

antidiabetika.

Laboratorní testy

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plazmatických hladin (vazebných) proteinů, např. kortikosteroidy vážící globulin a frakce lipidů/lipoproteinů, parametrů metabolismu cukrů a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Tyto změny však obvykle zůstávají v rozmezí normálních laboratorních hodnot.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Omisson nemá být užíván během těhotenství.

Těhotenství musí být vyloučeno před zahájením užívání. Pokud během užívání přípravku Omisson dojde k otěhotnění, měl by být přípravek okamžitě vysazen.

Rozsáhlé epidemiologické studie neodhalily zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím kombinovanou perorální kontracepci před otěhotněním a většina epidemiologických studií neukázala teratogenní vliv kombinované perorální kontracepce, která byla neúmyslně užívána v časných stádiích těhotenství. Tyto studie nebyly u přípravku Omisson provedeny.

Protože jsou k dispozici pouze omezené údaje o užívání přípravku Omisson během těhotenství, jeho negativní účinky na těhotenství a zdraví plodu nebo novorozence nelze určit. Nejsou k dispozici žádné relevantní epidemiologické údaje.

Studie na zvířatech odhalily nežádoucí účinky během těhotenství a kojení (viz bod 5.3). Na základě výsledků z těchto studií na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální účinek léčivých látek.

Přesto však obecná zkušenost s užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv během těhotenství neposkytuje důkazy o nežádoucích účincích u člověka.

Zvýšené riziko VTE během poporodního období je třeba brát v úvahu při znovuzahájení užívání přípravku Omisson (viz bod 4.2 a 4.4).

Kojení

Přípravek Omisson nemá být užíván během kojení, protože může být sníženo množství mateřského mléka a malá množství léčivých látek mohou být vylučována do mateřského mléka. Pokud je to možné, měla by kojící matka používat nehormonální kontracepční metody, dokud své dítě plně neodstaví.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Omisson nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Závažné nežádoucí účinky, viz bod 4.4.

Frekvence nežádoucích účinků přípravku Omisson užívané pro perorální kontracepci a léčbu středně závažného akné v rámci klinických studií (N=4942) jsou shrnuty v následující tabulce.

Pro ohodnocení frekvence výskytu nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:

velmi časté (>1/10)

časté (>1/100 až <1/10)

méně časté (>1/1000 až <1/100)

vzácné (>1/10000 až <1/1000)

velmi vzácné (<1/10000)

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny s klesající závažností.

Třída orgánových systémů

(MedDRA v. 12.0)

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Infekce a infestace

vaginitis/ vulvovaginitis vaginální kandidóza nebo vulvovaginální mykotické infekce

salpingo-ooforitis, infekce močového traktu, cystitis, mastitis, cervicitis, mykotické infekce, kandidóza, labiální herpes, influenza, bronchitis, sinusitis, infekce horních cest dýchacích, virové infekce

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

děložní leiomyom, lipom prsu

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie

Poruchy imunitního systému

alergické reakce

Endokrinní poruchy

virilismus

Poruchy metabolismu a

výživy

zvýšená chuť k jídlu

anorexie

Psychiatrické poruchy

depresivní nálada

deprese, duševní poruchy, insomnie, poruchy spánku, agresivita

změny nálady, snížení libida, zvýšení libida

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

závratě, migréna

ischemická mrtvice, cerebrovaskulární poruchy, dystonie

Poruchy oka

suché oko, podrážděnost očí, oscilopsie, zhoršení zraku

intolerance

kontaktních

čoček

Poruchy ucha a labyrintu

náhlá hluchota, tinnitus, vertigo, poruchy sluchu

Srdeční poruchy

kardiovaskulární

poruchy,

tachykardie1

Cévní poruchy

hypertenze, hypotenze

tromboflebitis, arteriální a žilní trombotické a tromboembolické příhody (ATE, VTE), diastolická hypertenze, ortostatická dysregulace, návaly horka, varikózní žíly, žilní dyskomfort, bolest žil

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

astma,

hyperventilace

Gastrointestinální

poruchy

abdominální bolest2, nauzea, zvracení, průjem

gastritida, enteritida, dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné, alopecie, kožní vyrážka3, pruritus4

alergická

dermatitida, atopická dermatitida/ ekzém, ekzém, psoriasis, hyperhidróza, chloasma, abnormální pigmentace /hyperpigmentace, seborea, lupy, hirsutismus, kožní změny, kožní reakce, celulitida, pavoučkový névus

urtikarie,

erythema

nodosum,

erythema

multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest zad, muskuloskeletální poruchy, myalgie, bolest končetin

Poruchy reprodukčního systému a prsu

bolest prsů5

Nepravidelné krvácení

6

z vysazení , intermenstruační krvácení7, zvětšení prsou8, otok prsou, dysmenorea, vaginální výtok, ovariální cysty, pánevní bolest

Cervikální dysplazie, cysty v děložních adnexech, bolest v děložních adnexech,

cysty v prsou,

fibrocystická

mastopatie,

dyspareunie,

galaktorea,

poruchy menstruace

výtok z prsou

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

' 9

únava

bolest na hrudi, periferní edém, onemocnění podobné chřipce, zánět, horečka, podrážděnost

retence tekutin

Vyšetření

změny hmotnosti10

zvýšení krevních

triglyceridů,

hypercholesterolémie

Vrozené, familiární a genetické vady

manifestace asymptomatických nadpočetných prsou

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zahrnuje zvýšenou srdeční frekvenci

zahrnuje bolesti v dolní a horní části břicha, dyskomfort/nadýmání

zahrnuje makulární vyrážky

zahrnuje generalizovaný pruritus

zahrnuje hrudní dyskomfort a citlivosti hrudníku

zahrnuje menoragii, hypomenoreu, oligomenoreu a amenoreu

sestává z vaginálního krvácení a metroragie

zahrnuje otok prsou/otoky

zahrnuje astenii a celkovou indispozici

zahrnuje zvýšení hmotnosti, snížení hmotnosti nebo kolísání hmotnosti

Pro popis možných nežádoucích účinků byly vyjmenovány termíny nejvíce odpovídající Med-DRA termínům (verze 12.0). Synonyma nebo odpovídající onemocnění nejsou vyjmenovány, ale je také třeba vzít je v úvahu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

U žen užívajících CHC bylo pozorováno zvýšené riziko arteriálních a žilních trombotických a tromboembolických příhod, včetně infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, tranzitorních ischemických atak, žilní trombózy a plicní embolie a je podrobněji popsáno v bodě 4.4.

Následující závažné nežádoucí účinky, které byly hlášeny u žen užívajících kombinovanou perorální kontracepci, jsou diskutovány v bodě 4.4:

•    venózní tromboembolická onemocnění

•    arteriální tromboembolická onemocnění

•    cerebrovaskulární příhody

•    hypertenze

•    hypertriglyceridémie

•    změny glukosové tolerance nebo vliv na periferní inzulinovou rezistenci

•    nádory jater (benigní a maligní)

•    poruchy j aterních funkcí

•    chloasma

•    u žen s hereditámím angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo zhoršit příznaky angioedému

•    výskyt nebo zhoršení onemocnění, jejichž spojení s užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv není dosud jasné: žloutenka a/nebo pruritus ve spojení s cholestázou, tvorba žlučových kamenů, porfyrie, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, s otosklerózou související ztráta sluchu, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a karcinom cervixu.

U uživatelek perorálních kontraceptiv je lehce zvýšena frekvence diagnózy rakoviny prsu. Protože rakovina prsu je u žen do 40 let věku vzácná, počet případů navíc je malý ve vztahu k celkovému riziku rakoviny prsu. Kauzální vztah k užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv není znám. Více informací viz body 4.3 a 4.4.

Interakce

Krvácení z průniku a/nebo selhání antikoncepčního účinku může být následkem interakcí jiných léků (induktorů enzymů) s perorální antikoncepcí (viz bod 4.5).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Symptomy předávkování kombinovanými perorálními kontraceptivy u dospělých a dětí mohou zahrnovat: nauzeu, zvracení, citlivost prsou, závratě, abdominální bolest, ospalost/únavu a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Neexistuje žádné specifické antidotum. Léčba je symptomatická.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormonální kontraceptiva k systémové aplikaci; progestiny a estrogeny, fixní kombinace

ATC kód: G03AA16

Omisson je antiandrogenní kombinovaný přípravek pro perorální kontracepci, obsahující progestogen dienogest a estrogen ethinylestradiol.

Kontracepční účinek přípravku Omisson je založen na interakci různých faktorů, nejdůležitějším z nich se zdá inhibice ovulace a změny ve vaginální sekreci.

Antiandrogenní účinek kombinace dienogestu a ethinylestradiolu je částečně založen na snížení plazmatických hladin androgenu. V multicentrické studii s kombinací dienogest/ethinylestradiol došlo ke zlepšení příznaků mírného až středně závažného akné a k příznivým účinkům na příznaky seborey.

Dienogest

Dienogest je derivát 19-nortestosteronu, který má ve srovnání s jinými syntetickými progestogeny in vitro 10-30krát nižší afinitu k progesteronovému receptoru. In vivo údaje od zvířat ukazují silný gestagenní a antiandrogenní účinek. Dienogest nemá in vivo významné androgenní, mineralokortikoidní nebo glukokortikoidní účinky.

Ethinvlestradiol

Ethinylestradiol je silný, perorálně aktivní syntetický estrogen. Stejně jako přirozeně se vyskytující estradiol má ethinylestradiol proliferativní účinek na epitel ženských pohlavních orgánů. Stimuluje produkci cervikálního hlenu, redukuje jeho viskozitu a zlepšuje jeho průchodnost. Ethinylestradiol urychluje růst mlékovodů a potlačuje laktaci.

Ethinylestradiol stimuluje retenci extracelulární tekutiny. Ethinylestradiol ovlivňuje parametry lipidového a sacharidového metabolizmu, hemostázu, renin-angiotensin-aldosteronový systém a vážící proteiny séra.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Dienogest

Absorpce

Po perorálním podání je dienogest rychle a kompletně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace 51 ng/ml je dosaženo za 2,5 hodiny po požití jedné tablety obsahující kombinaci dienogest/ethinylestradiol. Absolutní biologická dostupnost při podání v kombinaci s ethinylestradiolem je přibližně 96 %.

Distribuce

Dienogest je vázán na sérový albumin a neváže se na SHBG ani na kortikosteroidy vázající globulin (CBG). Plazmatická frakce volného dienogestu je 10 %, 90 % je nespecificky navázáno na albumin. Zdánlivý distribuční objem dienogestu je 37 až 45 l.

Biotransformace

Dienogest je metabolizován převážně hydroxylací a konjugací na metabolity endokrinologicky inaktivní. Tyto metabolity jsou velmi rychle z plazmy odstraňovány, takže v lidské plazmě kromě nezměněného dienogestu nemohou být metabolity detekovány ve významném množství. Celková clearance po jednorázovém podání (Cl/F) je 3,6 l/hod.

Eliminace

Hladiny dienogestu v séru se snižují s poločasem přibližně 9 hodin. Pouze nevýznamné množství dienogestu se vylučuje ledvinami v nezměněné formě. Poměr renálního a fekálního vylučování je 3:2 po perorálním podání dávky 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti. Přibližně 86 % podané dávky je vyloučeno během 6 dnů, přičemž velká část, 42 %, se vyloučí většinou močí během prvních 24 hodin.

Rovnovážný stav

Farmakokinetika dienogestu není ovlivněna plazmatickými hladinami SHBG. Po užití denní dávky se zvyšuje sérová hladina přibližně 1,5krát a dosahuje rovnovážného stavu po přibližně 4 dnech užívání.

Ethinylestradiol

Absorpce

Perorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace okolo 67 pg/ml je dosaženo během 1,5 až 4 hodin po podání tablet obsahujících kombinaci dienogest/ethinylestradiol. Ethinylestradiol podléhá významnému first-pass efektu a je extenzivně metabolizován. Absolutní perorální biologická dostupnost je okolo 44 %.

Distribuce

Ethinylestradiol je vysoce, ale nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98 %). Ethinylestradiol zvyšuje plazmatické hladiny globulinu vázajícího pohlavní hormony (SHBG). Absolutní distribuční objem ethinylestradiolu je 2,8 až 8,6 l/kg.

Biotransformace

Ethinylestradiol je metabolizován presystémovou konjugací ve sliznici tenkého střeva a v játrech. Hlavní metabolickou cestou je aromatická hydroxylace, vzniká však také velké množství různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity nebo konjugáty s kyselinou glukuronovou a sírovou. Ethinylestradiol podléhá enterohepatální cirkulaci.

Eliminace

Plazmatické hladiny ethinylestradiolu klesají ve dvou fázích s poločasem kolem 1 hodiny a 10 až 20 hodin.

Ethinylestradiol je v nezměněné formě vylučován pouze nevýznamně. Metabolity ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4:6.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při studiích reprodukční toxicity dienogest vykazoval typické gestagenní účinky, jako například zvýšené před a poimplantační ztráty, prodlužování gestace a novorozeneckou úmrtnost potomstva. Po podání velkých dávek dienogestu v pozdních stádiích gestace a během kojení byla snížena plodnost potomstva.

Profil toxicity ethinylestradiolu je dobře znám.

Výsledky studií s estrogeny provedené na zvířatech mají pro použití u lidí kvůli významným druhovým rozdílům pouze omezenou výpovědní hodnotu.

U laboratorních zvířat vykázal ethinylestradiol embryoletální účinek v relativně nízké dávce; byly pozorovány malformace urogenitálního traktu a feminizace mužských plodů.

Neklinické údaje na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka, s výjimkou informací již uvedených v jiných bodech tohoto SPC, a jsou všeobecně platné pro příjem perorálních kombinovaných kontraceptiv.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy Magnesium-stearát Kukuřičný škrob Povidon K30

Potahová vrstva tablety:

Hypromelosa 2910 Makrogol

Oxid titaničitý (E171)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Blistry PVC/PVDC/Aluminium, velikost balení: 1x21, 3x21 a 6x21 potahovaných tablet.

Balení může obsahovat pouzdro na blistr.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/119/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16.4.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

28.7.2016

Stránka 19 z 19