Příbalový Leták

Omisson 2 Mg/0,03 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omisson 2 mg/0,03 mg

potahované tablety

dienogestum/ethinylestradiolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy

Další podrobnosti najdete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta

21 potahovaných tablet 3x21 potahovaných tablet 6x21 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS PHARMACEUTICALS PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


17/119/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Omisson 2 mg/0,03 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH PVC/PVDC/Aluminium blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Omisson 2 mg/0,03 mg

potahované tablety

dienogestum/ethinylestradiolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ_

Dny v týdnu nad pilulkami se šipkami mezi jednotlivými pilulkami.

Po^Út^St^Čt^Pá^So^Ne^Po^Út^St^Čt^Pá^So^Ne^Po^Út^St^Čt^Pá^So^

Ne

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA POUZDRU NA BLISTR (pokud je přiloženo)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Omisson 2 mg/0,03 mg

potahované tablety

dienogestum/ethinylestradiolum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3. POUŽITELNOST


V r-9-ff”


4. ČÍSLO ŠARŽE


5. JINÉ