Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Omeprazol Zentiva 20 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (pro lahvičky a blistry)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Zentiva 10 mg Omeprazol Zentiva 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum


2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg.

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. Další informace naleznete

v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7 enterosolventních tvrdých tobolek

14    enterosolventních tvrdých tobolek

15    enterosolventních tvrdých tobolek 28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 50 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek 60 enterosolventních tvrdých tobolek 90 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


EXP:

Pro lahvičky:

Po prvním otevření lahvičky může být přípravek uchováván maximálně po dobu 3 měsíců při teplotě do 25 °C.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č: 09/311/13-C (Omeprazol Zentiva 10 mg) Reg. č: 09/312/13-C (Omeprazol Zentiva 20 mg)


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


omeprazol zentiva 10 mg omeprazol zentiva 20 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ETIKETA pro 30 ml, 40 ml, 50 ml, 70 ml, lahvičku_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Zentiva 10 mg Omeprazol Zentiva 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg. Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 50 enterosolventních tvrdých tobolek 60 enterosolventních tvrdých tobolek 90 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


EXP:

Po prvním otevření lahvičky může být přípravek uchováván maximálně po dobu 3 měsíců při teplotě do 25 °C.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č: 09/311/13-C (Omeprazol Zentiva 10 mg) Reg. č: 09/312/13-C (Omeprazol Zentiva 20 mg)


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Omeprazol Zentiva 10 mg Omeprazol Zentiva 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


7 enterosolventních tvrdých tobolek

14    enterosolventních tvrdých tobolek

15    enterosolventních tvrdých tobolek 28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 50 enterosolventních tvrdých tobolek


6. JINÉ


Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. Další informace naleznete v příbalové informaci.

Neotevřené uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po prvním otevření spotřebujte přípravek během 3 měsíců.

Logo Zentiva


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Zentiva 10 mg Omeprazol Zentiva 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo Zentiva


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


6